Monikulttuuristen nuorten kulttuurisen identiteetin

Report
Monikulttuuristen nuorten kulttuurisen identiteetin
kehittyminen
KM Mikko Hyytiä
Jatko-opiskelija
Jyväskylän yliopisto
Kasvatustieteiden laitos
Vastaava opettaja
Kriisi- ja nuorisokoti Vanamo
Teemat
•
•
•
•
Koulunkäynti
• Integraatio
Urasuunnitelmat • Osallisuus
Osallisuus
Syrjäytyminen
Tutkimusongelmat
Kulttuurinen identiteetti
Osallisuus ja kansalaisuus
• Miten ja millä voimakkuudella
elämän eri osa-alueet (perhe,
koulu, harrastukset ja ystävät)
ovat yhteydessä
monikulttuuristen nuorten
kulttuurisen identiteetin
kehittymiseen?
• Miten osallisuuden, aktiivisen
kansalaisuuden ja syrjäytymisen
kokemukset ovat yhteydessä
monikulttuuristen nuorten
kulttuurisen identiteetin
kehittymiseen sekä
integroitumiseen suomalaiseen
yhteiskuntaan?
Kulttuurisen identiteetin määrittäminen
•
•
Kulttuurinen identiteetti on osa
yksilön minäkäsitystä, joka saa
alkunsa siitä tiedosta ja
kokemuksesta, mikä yksilöllä on
oman kulttuurisen ryhmän
jäsenyydestä. (Fornäs 1998)
Kulttuurinen identiteetti muodostuu
yksilöille ja yhteisöille
merkityksellisten symbolien ja
tekstien välityksellä. Nämä symbolit
ja tekstit luovat kaiken
kommunikaation perustan. (Fornäs
1998)
•
•
Kulttuurisen identiteetin
rakennusprosessi voidaan nähdä
myös alati muuttuvana,
pirstoutuneena, vallan, toiminnan ja
historian kohteena. Tässä mielessä
kulttuurisessa identiteetissä on yhtä
paljon kyse ”joksikin tulemisesta”
kuin ”jonakin olemisesta”. (Hall 2002)
Monikulttuurisissa yhteiskunnissa
kulttuurinen identiteetti tarjoaa
signaalin siitä, kuka kukin on. (Berry
ym. 1992)
Elämän eri osa-alueet ja kulttuurinen identiteetti - Perhe
• Monikulttuuristen perheiden
muuttaessa uuteen kotimaahan
on keskeisessä asemassa se,
miten hyvin perheenjäsenet
kotoutuvat yhteiskuntaan.
Kotouttamisprosessin
etenemisnopeus saattaa
kuitenkin vaihdella
perheenjäsenten keskuudessa.
• Etenkin nuorille on vaikeaa
tasapainotella uuden ja oman
kulttuurin välillä. (Helander 2002)
• Haasteeksi muodostuu tilanne,
jossa monikulttuuristen
perheiden vanhemmat yrittävät
ylläpitää ja siirtää omaa
kulttuuriaan lapsilleen, toisaalta
koulussa ja muualla
yhteiskunnassa nuoret kohtaavat
uuden kulttuurin ja sen tarjoamat
mahdollisuudet ja ”vaarat”.
• Vanhempien kotoutuminen vs.
nuorten kannustaminen ja
motivointi.
Elämän eri osa-alueet ja kulttuurinen identiteetti - Koulu
• Mikrotason tarkastelun keskiössä
ovat monikulttuuristen nuorten
kokemukset opiskelusta
monikulttuurisena oppilaana sekä
heidän käsityksensä opiskelusta ja
urasuunnitelmistaan.
• Makrotasolla keskiössä ovat
monikulttuurisuutta käsittelevät
opetussuunnitelmat sekä
monikulttuurisia oppilaita varten
rakennetut tukitoimet (esim.
MaMu-opetus).
• Koululaitosta voidaan pitää
keskeisenä paikkana, kun
puhutaan kulttuurien
siirtämiseen keskittyneistä
instituutioista sekä
sosiaalistajista, heti perheiden
jälkeen. (Reich 2005)
• Opettajille ja koulun muulle
henkilökunnalle
monikulttuurisuus koulussa
merkitsee aina myös oman
työnkuvan ja työtehtävien
määrittämistä.
Elämän eri osa-alueet ja kulttuurinen identiteetti- Harrastukset
• Harrastukset ja vapaa-aika ja
niihin liittyvät merkitykset eivät
avaudu kaikissa
monikulttuurisissa perheissä
samalla tavalla, kuin ehkä
suomalaisessa kulttuurissa, jossa
aktiivinen kansalaisuus määrittyy
paljolti yhteiskunnallisen
osallisuuden ja kollektiivisen
tekemisen kautta.
• Harrastusten
kulttuurisidonnaisuus.
• Ystävät ovat tärkeä osa
monikulttuuristen nuorten
elämää, sillä ystävyyssuhteet
vaikuttavat identiteettiin,
itsetuntoon ja kotoutumiseen.
Lisäksi uuden kielen
omaksuminen nopeutuu ja
vahvistuu erilaisissa
kanssakäymisissä. (Talib &
Lipponen 2008)
• Sosiaalisten taitojen vajavuus ja
ystävyyssuhteiden niukkuus
saattavat vaikuttaa nuoren
mahdolliseen syrjäytymiseen.
Tuloksia ja ajatuksia matkan varrelta
• Perheen merkityksestä
kulttuurisen identiteetin
rakennusprosessissa:
• Vanhempien vahva
auktoriteettiasema  viestit
omista kulttuurisista juurista.
• Tytöille oman äidin antama vahva
roolimalli ja esikuva.
• Poikien roolimalli voi löytyä
esimerkiksi opettajista tai
urheiluseuran valmentajasta.
• Koulun merkityksestä
kulttuurisen identiteetin
rakennusprosessissa:
• Koulussa mahdollisuus tutustua
suomalaiseen kulttuuriin sekä sen
liitäminen omaan kulttuuriin.
• Koulussa tärkeää on ainakin
yhdenkeskustelukanavan
olemassa olo aikuisen kanssa.
• Koulu kohtauspaikkana.
Tuloksia ja ajatuksia matkan varrelta
• Harrastusten ja ystävien
merkityksestä kulttuurisen
identiteetin rakennusprosessissa:
• Harrastukset voivat toimia
paikkana, jossa kulttuurien väliset
rajat häviävät ja jokaista
kannustetaan olemaan oma
itsensä.
• Harrastuksista saatujen
positiivisten kokemusten
siirtyminen muille elämänalueille.
• Harrastusmahdollisuuksien
kehittäminen ja kohdentaminen.
• Ystävyyssuhteiden solmiminen
sekä muihin monikulttuurisiin
nuoriin, että suomalaisiin nuoriin.
• Ystävyyssuhteiden merkitys
sosiaalisten viestien
ymmärtämisessä.
Yhteenvetoa
• Monikulttuuristen nuorten
kulttuurisen identiteetin
rakennusprosessi on paljolti kiinni
yhteiskunnan tarjoamista
edellytyksistä.
• Koulujen tarjoama tieto ja sen
tuottamat käytänteet vaikuttavat
suuresti siihen, mitä
monikulttuuriset nuoret
sisäistävät suomalaisesta
kulttuurista.
• Harrastusmahdollisuuksien
turvaaminen on
monikulttuurisille nuorille
ensiarvoisen tärkeää, sillä se
näyttää olevan monelle paikka,
missä voi vapaasti toteuttaa
itseään omien vahvuuksien
kautta.
• Tiedon lisääminen
monikulttuurisuudesta auttaa
meitä ymmärtämään paremmin
siihen liittyviä ilmiöitä sekä
kohtaamaan heitä edessä olevissa
kanssakäymisissä.
Pohdittavaksi
• Miten
monikulttuurisuudesta
oleva tieto saadaan
kaikille avoimeksi?
• Ovatko
monikulttuurisiin
nuoriin kohdistuvat
tukitoimet tällä hetkellä
riittäviä?
• Mitä mahdollisuuksia
kouluilla on kohdata
monikulttuurisuuteen
liittyviä ilmiöitä tällä
hetkellä?
Ismo Alangon sanoin….
• Väritän värityskirjaa, vedän viivan pisteestä
toiseen, kokoan palapeliä, josta puuttuu
paloja. Joku auttaa löytämään, toinen katkoo
kyniään. Väritän värityskirjaa aikamyrskyssä.
Kirjallisuutta
• Fornäs, J. 1998. Kulttuuriteoria.
Myöhäismodernin ulottuvuuksia.
• Hall, S. 2002. Identiteetti. Suom.
Lehtonen, M. & Löytty, O.
• Berry, J.W. ym. 1992. Crosscultural psychology.
• Helander, R. 2002. Somalitytöt
kahden kulttuurin välissä.
Teoksessa Aaltonen, S. ym.
Tulkintoja tytöistä.
• Reich, R. 2005. Minors within
minorities: a problem for liberal
multiculturalists.
• Talib, M-T. & Lipponen, P. 2008.
Kuka minä olen?
Monikulttuuristen nuorten
identiteettipuhetta.

similar documents