Pia Mäenpää: Syyttäjän näkökulma lapsiin kohdistuvista rikoksista

Report
Syyttäjän näkökulma lapsiin
kohdistuvista
lähisuhderikoksista/
Väkivaltaforum 19.8.2014 Mikkeli
Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/Itä-Suomen
syyttäjänvirasto
Asialistalla
-
Prosessi
- Kohtaamisia
• Tutkintapyyntö/ilmoitus poliisille
• Esitiedot
• Viranomaispalaveri
• Tuki prosessin aikana
• Jälkityöt
- Asianosaisten avustaminen
- Lapsen/nuoren kohtaaminen
- Toiveita lausunnoille, asiakirjoille tms.
- Pahoinpitely-tunnusmerkistö
- Vireillä…
Prosessi
1. Epäily mahdollisesta rikoksesta
2. Lastensuojeluilmoitus /ilmoitus poliisille
3. Tutkintapyyntö
4. Syytä epäillä rikosta - esitutkinta käynnistyy
5. Esitutkintalain mukainen ilmoitus syyttäjälle
(poliisi tekee)
* erikseen määritelty jutut, joista poliisin ilmoitettava
syyttäjälle (poliisin ja syyttäjälaitokset ohjeet)
→ lapseen kohdistuvat rikokset AINA ILMOITUS
SYYTTÄJÄLLE
Prosessi
6. Esitutkinta ( esitutkinta rajoitetaan alkumetreillä,
poliisi päättää jutun tai lähetetään syyttäjälle, kun se
tutkittu):
Lapsiin kohdistuvat rikosepäilyt;
I poliisi kuulee lapsen/nuoren
II Virka-apupyyntö (osaamiskeskus Hki, Turku, Tre,
Kuopio ja Oulu), koko tutkimus sis. lapsen kuulemisen
III kahden edellisen kombinaatio
7. Syyteharkinta
-syyttämättäjättäminen;
seuraamusluontoinen/prosessuaalinen, - syyte
-rangaistusmääräys
Prosessi
8. Tuomioistuinkäsittely (KO- HO- KKO)
• Alle 15 vuotiasta ei henkilökohtaisesti kuulla
istunnossa (pääsääntö)
 Tallenne (kuuleminen esitutkinnassa
tallennettu)
 Esitutkintalaki ja Oikeudenkäymiskaari
• Jos prosessin kuluessa täyttää 15, sitten
pääsääntö, että henkilökohtaisesti
 OK:n todistelua koskevan luvun uudistaminen
vireillä
1.
Ilmoit
us
poliisil
le
lapsee
n
kohdis
unees
ta
rikosepäily
stä
2.
Aloitus
palave
ri (sjä,
TJ ja
tutkija
)
TARKASTUSPISTEET MATKAN VARRELLA; esitutkintayhteistyö
sjä-poliisi
Aikuisten
Tutkimusy
haastattelut /
Lausun
ksikkö
kuulustelut
Esitutkintato
suorittaa
prosessi
tutkimukse
Lapsen
etenee/
n virkahaastattelut /
päättyy
kuulustelut
apupyynnö
npereuste
ella
Somaattinen
Palaute
tutkimus
Kokoava
tutkinnasta
I
viranomaishuoltajille
neuvottelu
Viranomaisneuvottelu
Lastensuojelun,
terveydenhuollon
ym. taustatiedon
kokoaminen
II
Palaveriviranomaisy
hteistyö,ko
nsultointi
Somaattinen
Poliisi kuulee
lapsen
Kriisihoid
on
tarpeen
arviointi
ja tarv.
hoitoon
ohjaamin
en
tutkimus, jos
tarve
Ei-kiireellisen
hoidon tarpeen
arviointi ja tarv.
hoitoon
ohjaaminen
Hoidon
tarpeen
arviointi?
Palaute lastensuojelulle, tarv.
lastensuojelutoimet
Muu
näyttö
Kohtaamisia
I tutkintapyyntö/ilmoitus poliisille (esitutkinnan
käynnistys)
 asian ilmitulo: mistä, miten
 kenen kanssa puhuttu ja mitä
 jos lasta puhutettu, kuka, missä ja milloin sekä
miten
 lapsen kertoma, ’suorat lainaukset’
 suoritetut toimenpiteet
 kuka/ketkä työntekijät
 jos tiedossa henkilöitä, joilla havaintoja,
mielellään ilmoitettava
Kohtaamisia
II Epäillyn taustoitus (esitutkinta aloitettu, aloittamista
mietitään)
- Asiakirjat
- Historia
- Mahdollinen kuuleminen todistajana
-
III Viranomaispalaveri (esitutkinta aloitettu)
- Yleensä aina sosiaalitoimen edustus
Tarvittaessa myös muualta: opettaja, lastentarhasta,
jos hoitokontakti – esim. lasten
- Hypoteesien laadinta: puolesta ja vastaan
rikosepäilyn
Kohtaamisia
IV Oikeudenkäynti
- Mahdollinen kuuleminen todistajana (jos
esim. 1. henkilö, jolle lapsi kertonut jotain
rikosepäilystä)
- Asianomistajan tukeminen (alle 18 vuotiaat)
 Varmistetaanko mitenkään onko saattaja,
tukihenkilö?
V Jälkihoito
- Jos hoitoon ohjaus, kuka huolehtii, että hoito
aloitetaan (huostaanotetut, lastensuojelun
asiakkaana olevat)
Asianosaisten avustaminen
- ROL 2 luku (ROL= laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa)
- epäilty (2 luku 1 §); puolustajan määräys
- asianomistaja=AO (2 luku 1a § 1 mom 1 kohta; rikoslain
20 luvun seksuaalirikokset, 2 kohta RL 21 luku 1-6-§, jos
AO:n ja epäillyn välinen suhde huomioon ottaen sitä
pidettävä perusteltuna, 3 kohta henkeen, terveyteen,
vapauteen , jos sitä on rikoksen vakavuus, AO:n
henkilökohtaiset olosuhteet)
- oikeus tukihenkilöön; asianomistaja (2 luku 3 §)
- edunvalvojan sijainen (jos huoltajien ja lapsen välillä
eturistiriita)
 Tutkinnanjohtajalla mahdollisuus hakea lapselle
edunvalvoja rikosprosessia varten, esitutkintalain uudistus
1.1.2014
Lapsen kohtaaminen ”omalla” tontilla
asiassa jossa rikosepäily on vireillä tai
tulossa
- jos lapsi kertoo spontaanisti, kuunnellaan ja
kirjataan ”suorat lainaukset”
- jos kysellään oman tehtävän hoitamiseksi, lyhyesti,
avoimesti, ei tarjota vastauksia ja jälleen
kirjataan ”suorat lainaukset”, myös kysymyksistä,
jos tiedossa, että tutkinta alkanut, ei miel.
kysellä ja aina voi konsultoida poliisia
- ja kirjataan kaikki ylös: ketä paikalla, kuka sanoi ja
mitä ja mitä puhuttu lapsen/nuoren kuulleen
Lausunnot
- lääkärintutkimuksia ja -lausuntoja koskevat pyynnöt tulee laatia
riittävän yksilöidysti - HOX!!!jos lausunnon laatijalla
epäselvyyttä mitä halutaan/tarvitaan, yhteys lausunnon
pyytäjään (lausunnon antajan täytyy olla selvillä siitä, mitä lausunnon
tulisi sisältää ja mihin häneltä odotetaan kannanottoa )
- lääkärinlausunnot: kirjattava keneltä esitiedot (lapsi, saattaja ja
kuka saattaja on), suorat lainaukset ” ”mitä kerrottu ja mitä
kysytty, läsnäolijat, onko lasta puhutettaessa ollut vanhempi läsnä
Lausunnot
- lausunnosta tulee käydä ilmi, mitä johtopäätöksiä tutkimuslöydösten perusteella
vammojen syntymekanismista voidaan tehdä ja miten todennäköisenä on
pidettävä sitä, että vammat ovat syntyneet pahoinpitelyn tai seksuaalisen teon
seurauksena
- mikäli em. päätelmiä ei voida tehdä, on sekin syytä tuoda lausunnossa esiin
- syyttäjän ja oikeuden on lausunnon perusteella kyettävä arvioimaan, tukeeko
lausunto rikosepäilyä vai ei ja mikä arvo sillä on näyttönä
- lausunnon käyttökelpoisuuden varmistamiseksi saattaa epävirallinen
yhteydenotto lausunnon antavaan lääkäriin olla tarpeen ennen sen kirjoittamista
( eli ei kannata pelästyä, jos syyttäjä soittaa), em. varmistaa myös sitä, että
lääkärin asiantuntemus tulisi mahdollisimman hyvin hyödynnettyä esitutkinnassa
- lääkärillä saattaa olla esitutkinnan kannalta merkityksellistä tietoa, joka ei tule
ilmi muutoin ja jota poliisi ei myöskään siihenastisten taustatietojensa perusteella
vielä osaa kysyä
- lääkärinlausunnon kieliasun selkeys ja ymmärrettävyys (esimerkiksi ei
vieraskielisiä termejä ilman suomennusta)
Edellä kerrotut pätee sov. osin kaikkiin lausuntoihin !!!!
RL 21 luku 5 § pahoinpitely
”Joka tekee toiselle ruumiillista väkivaltaa taikka tällaista väkivaltaa
tekemättä vahingoittaa toisen terveyttä, aiheuttaa toiselle kipua tai
saattaa toisen tiedottomaan tai muuhun vastaavaan tilaan, on
tuomittava pahoinpitelystä sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.”
 Väkivaltaa tekemättä edellyttää konkreettisen terveyden
vahingoittumisen
 Syy-yhteys näytettävä
 Muu kaltoinkohtelu (väkivallalle altistuminen, psyykkinen
väkivalta yms.) kuin väkivalta, monesti ongelmallista juuri
tämän takia
- Laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen
selvittämisen järjestämisestä: muutettiin koskemaan v. 1.1.2013
alkaen myös pahoinpitelyepäilyjä
 Eli tutkimusyksiköt tekevät virka-apupyynnön perusteella, ennen
koski vain seksuaalirikoksia
Pahoinpitelyrikokset
- Monesti haasteellisempia kuin
seksuaalirikokset (ilmoitukset myöhempään,
asioita ”vatuloitu” pitkään ennen ilmoitusta –
muutosta kuitenkin havaittavissa ja
tapahtunutkin )
- Näyttö sotkeutuu ja lapsen 1. kertomus tahtoo
hukkua (asiakirjoista /henkilötodistelusta ei
selviä milloin se oli, kenelle kertoi, mitä piti
sisällään, ei suoria lainauksia käytetty, ei ketä
paikalla ja kuka itse asiassa kertoi, käy ilmi
vain, että paljon on käsitelty)
Vireillä
- LASTA (lastentalo-projekti)
- Oikeudenkäymiskaaren muutokset; todistelua
koskevat
- Ilmoitusvelvollisuus myös
pahoinpitelyrikoksista suoraan poliisille –
Luonnos hallituksen esitykseksi
 Sellainen rikoslain 21 luvussa rangaistavaksi
säädetty teko, josta säädetty
enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta
(pahoinpitely, törkeä pahoinpitely)
KIITOS

similar documents