Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden

Report
Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden
paikallistaloudelliset vaikutukset
- Kävijöiden rahankäyttö aluetaloudessa
Ville Ovaskainen, Maija Huhtala ja Liisa Kajala
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus,
luontopalvelut
Metsähallitus-Akatemia 20.9.2012
Hotelli Kämppi, Kansallissali
Sisältö
• Kansallispuistot ja retkeilyalueet
• Alueiden kävijöiden rahankäytön
paikallistaloudellisten vaikutusten
arviointimenetelmä
– Tausta
– Vaatimukset
– Tuotettavat raportit
• Poimintoja päätuloksista
• Päätelmiä
2
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Kansallispuistot ja retkeilyalueet
•
•
•
•
Kansallispuistoja 37, ala 9 789 km2
Noin 2 miljoonaa käyntiä 2011
Valtion retkeilyalueita 7, ala 355 km2
Noin 360 000 käyntiä 2011
3
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Luontoalueiden käytön taloudelliset
vaikutukset?
• Kävijöiden rahankäytön lähialueen talouteen tuomat
myönteiset vaikutukset:
– tulovaikutus (€), välitön ja välillinen
– työllisyysvaikutus (htv)
• Miten kävijöiden rahankäyttö näkyy paikallis-taloudessa vai näkyykö se?
• Alue- tai paikallistaloudellinen vaikutusanalyysi
ei
kuvaa kansallispuiston tms. kokonaisarvoa, vaan niihin
liittyvän markkinatoiminnan laajuutta
4
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Taloudellisen vaikutusanalyysin luonne
• Kuvaa kävijöiden rahankäytön merkitystä kohteen
lähialueen taloudelle, ts. tulovirroille ja työllisyydelle
• Tuloksia ei tule sekoittaa alueiden kokonaisarvoon,
virkistyskäytön arvottamiseen tai hyötyihin kustannushyötyanalyysin (CBA) mielessä
• Arvottaminen/CBA: kuluttajan ylijäämä (maksuhalukkuus yli maksettavan hinnan), nettohyödyt
– alueen kävijöiden saamat hyödyt
– yhteiskunnan näkökulma, tulonsiirrot eivät hyötyjä
• Vaikutusanalyysi: tosiasialliset rahavirrat ja työpaikat,
markkinatoiminnan laajuus
– vaikutukset kohde- ja lähialueen toimijoihin
– tietyn alueen näkökulma, kaikki tulot hyötyvaikutuksia
5
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Kansallispuiston kokonaisarvon muodostuminen
Kansallispuiston kokonaisarvo
Käyttöarvot
Ei-käyttöarvot
Suorat käyttöarvot
Optioarvo
(virkistys, maisema)
(tuleva käyttö)
Olemassaoloarvo
(alkuperäinen luonto,
lajit, elinympäristöt)
Perintöarvo
Epäsuora käyttö
(vedet, ilmasto,
valokuvat, filmit)
Mitataan puistossa kävijöiden rahankäytön vaikutuksia
paikallistalouden rahavirtoihin. Nämä heijastavat osaa
suorista käyttöarvoista.
6
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Miksi luontoalueiden taloudellisia vaikutuksia on
syytä arvioida?
Lähtökohta: palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen käytettävä valtion
rahoitus luo edellytyksiä yritystoiminnalle, jonka kautta vaikutukset
paikallistalouteen realisoituvat
1. Perusteita budjettirahoitukselle
• Hyötyvaikutukset eivät ole itsestään selviä
• Päätöksentekijät haluavat lukuja
2. Kansallispuistojen ym. yleisen hyväksynnän edistäminen
• Luonnonsuojelu ja elinkeinotoiminta voidaan yhdistää
3. Käytettyjen valtion varojen vaikuttavuuden arviointi paikallistalouksien
tukijana
7
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Arviointisovelluksen lähtökohdat
• Metla ja Metsähallituksen luontopalvelut kehittivät
yhteistyössä 2009-2010
• Kehitetyn arviointityökalun tarve ja vaatimukset
 Paikallistaloudellisten vaikutusten luotettava arviointi
 Vuosittaiset tulokset, vertailukelpoisuus (puistojen
kesken ja ajallisesti)
 Käytännönläheinen tieto
 Arvioinnin kustannustehokkuus (lähtötietojen keruu,
päivitys, laskenta)
8
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Mistä lähdettiin…
• Laskentasovelluksen kehitystyön lähtökohta
– Amerikkalainen MGM2-malli (Money Generation Model 2),
Michiganin yliopisto
– USA:n kansallispuistohallinnolle kehitetty laskenta-sovellus
puistoihin kohdistuvan matkailun paikallis-taloudellisten
vaikutusten arvioimiseksi
• Excel-sovellus, joka perustuu kolmeen lähtötietoon:
1. Käyntikertojen määrä
2. Kävijöiden keskimääräinen rahankäyttö €/käynti
3. Paikallisiin panos-tuotostaulukkoihin perustuvat kertoimet
( työllisyys, välilliset vaikutukset)
9
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
... ja mihin pyrittiin?
• Excel-pohjainen sovellus josta saadaan
– välitön ja kokonaistulovaikutus (€)
– työllisyysvaikutus (htv)
 vuotuinen seurantamahdollisuus
• Integroitavuus olemassaolevaan asiakastietokantaan (ASTA)
• Vaikutusarviot kaikille puistoille/alueille
 alueille joilla kävijätutkimusta ei ole tehty
käytetään vastaavan alueen tietoja
• Valtakunnalliset arviot (alueiden summa)
• Helppokäyttöinen käytännön työkalu
10
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Perusedellytykset: Yhdenmukaistetut
kävijäseurantamenetelmät
• Kävijälaskenta
• Kävijätutkimukset
• Tulosten raportointi
11
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Metsähallituksen asiakastieto-järjestelmä
(ASTA)
KYSELYTUTKIMUKSET
• suojelu- ja retkeilyalueilla
• luontokeskuksissa
ym.
palvelupisteissä
• luontomatkailuyrityksissä
• matkailuyrityksissä
yhteistyösopimusten kautta,
vuosittain
JATKUVA PALAUTE
• luontokeskuksissa ym.
palvelupisteissä
• luontoon.fi-sivuilla
KÄVIJÄMÄÄRÄT
• suojelu- ja
retkeily-alueilla
• palvelupisteissä
• luontoon.fi-sivuilla
12
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
ASTAn kävijätietojen käyttö: käyntimäärät ja
kävijöiden rahankäyttö
• Vuotuisten käyntikertojen määrä
• Kävijöiden rahankäyttö puistossa ja lähialueella
– Käyntiin liittyvä rahankäyttö: kyllä/ei?
– Menot kävijää/seuruetta kohti
– 7 luokkaa (majoitus, kahvilat/ravintolat jne.)
• Muut kävijätiedot
– Puiston/alueen tärkeys matkalla
– Asuinkunta (kotimaa)
– Käynnin kesto
– Seurueen koko
13
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Kertoimien muodostaminen
• Ongelma: paikallisia panos-tuotostaulukoita ei suoraan saatavilla,
rakennettava alueellisista taulukoista paikallistietoa käyttäen
• Kunkin puiston/luontokohteen “vaikutusalueen” rajaus
– Yleensä sijaintikunnat
• Vaikutusalueiden luokittelu asukastiheyden perusteella
– Neljä luokkaa (haja-asutusalue, taajama, pääkaupunkiseutu,
matkailukeskus)
• Keskimääräisten kertoimien johtaminen luokittain
– Paikallisista panos-tuotostaulukoista
– Muodostettu 21 puistolle alueellisista p/t-taulukoista
14
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Esimerkki yhteenvetoraportista:
Kaikki kansallispuistot 2011
Nykyisellään 4 erilaista yhteenvetoraporttia: vaikutukset vuosittain, kehityssuunta ym. Puisto-/aluekohtaisesti 8 taulukkoa, 14 graafia ja yhteenveto (Word)
15
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Esimerkki puisto-/aluekohtaisesta raportista I
Average spending for
different visitor groups (daytrippers, over-night stayers)
Keskimääräinen
rahankäyttö kävijäryhmittäin
• Kotim.
matkailijat, ulkom.
matkailijat,
lähialueen
asukkaat
• Majoittujat, päiväkävijät
16
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Esimerkki puisto-/aluekohtaisesta... II
Tulo- ja työllisyysvaikutukset kävijäryhmittäin ja menolajeittaisen
rahankäytön mukaan
17
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Päätuloksia I
• Kansallispuistojen kävijöiden rahankäytöstä lähialueille syntyvät
vaikutukset yhteensä
– 2010: tulovaikutus 109 milj. €, työllisyysvaikutus 1403 htv
– 2011: tulovaikutus 108 milj. €, työllisyysvaikutus 1394 htv
• Vaikutukset laskettu myös ottaen huomioon vain ne kävijät, joille
puisto matkan ainoa tai tärkein kohde
 vaikutusten alaraja (2011): 54 milj. €, 693 htv
• Valtion retkeilyalueiden vastaavat vaikutukset
– 2010: tulot 15,5 milj. €, työllisyys 201 htv
– 2011: tulot 14,6 milj. €, työllisyys 189 htv
18
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Päätuloksia II
• Suurimmat vaikutukset (2011, suluissa käyntimäärät)
–
–
–
–
Pallas-Yllästunturi (435 500): 31 milj. €, 402 htv
UKK-puisto (277 000): 21 milj. €, 269 htv
Oulanka (171 500): 15 milj. €, 197 htv
Koli (134 500): 5,6 milj. €, 74 htv
• Suurimmat vaikutukset aluetalouteen pohjoisen suurilla,
matkailukeskusten yhteydessä olevilla puistoilla
– Kolin (matkailukeskuspuisto) jälkeen merkittävimpiä saaristopuistot
– Etelä-Suomessa aluekohtaiset vaikutukset pienehköjä, mutta alueita
enemmän
19
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Päätelmiä I
• Vakiomuotoinen kävijäseurantatieto välttämätöntä toiminnan
seurannassa, mahdollistaa myös jatkoanalyysit
• Laskentasovellus mahdollistaa tulo- ja työllisyysvaikutusten
vuotuisen seurannan vertailukelpoisella tavalla
– Raportit suoraan ASTA-asiakastietokannasta osana vuosiraportointia 
seuranta kustannustehokasta
• Asiakastietokantaan integroitu laskentasovellus ilmeisesti
toistaiseksi ainutlaatuinen kansainvälisesti
– Herättänyt kiinnostusta myös muissa maissa
20
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Päätelmiä II
• Luontoalueiden palvelujen ja vetovoimaisuuden ylläpito
lähtökohdiltaan terve tapa tukea paikallistalouksia
– Valtion toiminta luo edellytyksiä, myönteiset vaikutukset realisoituvat alueen
yritysten toiminnan kautta
• Erot vaikutusten suuruudessa riippuvat käyntimääristä, alueen
luonteesta ja lähialueen palvelutarjonnasta
– Osalla alueista vaikutukset suhteellisen pieniä
• Yleisesti: alueiden hoitoon ja kehittämiseen käytetyt valtion varat
näyttävät palautuvan tehokkaasti paikallistalouksien tuloina ja
työpaikkoina
21
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012
Lisätietoja
Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset
vaikutukset. Metsähallitus ja Metla, raportti 14.12.2009.
http://www.metsa.fi/suojelualueetjapaikallistalous
Kansallispuistojen ym. kävijöiden rahankäytön paikallistaloudelliset
vaikutukset vuosina 2010 ja 2011 (pdf)
http://www.metsa.fi/suojelualueetjapaikallistalous
M. Huhtala, L. Kajala & E. Vatanen. 2010. Local economic impacts of national park
visitors’ spending: The development process of an estimation method. Metlan
työraportteja 149.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp149-en.htm
Kiitos!
Ville Ovaskainen, Liisa Kajala
[email protected], [email protected]
22
Metsäntutkimuslaitos ja Metsähallitus, luontopalvelut 2012

similar documents