PowerPoint-esitys - Taloushallintoliitto

Report
Mielikuvakysely taloushallinnon opiskelijoille
Outi Mäkiniemi, Taloushallintoliitto
4.10.2012
Taloushallintoala Suomessa
• Alalla työskentelee 11 961 henkilöä (Tilastokeskus 2010)
Taloushallintoliiton jäsentutkimus 2011:
• Henkilöstön määrän kasvu 2011-2013 koko maan
keskiarvo + 16%.
– Pääkaupunkiseudulla 26 %, Päijät-Hämeessä 22%, Pirkanmaalla
16%, Varsinais-Suomessa 11%.
• 1,42 henkilöä per toimisto valtakunnallisesti
• Arvio eläkkeelle jäävistä vuoteen 2013 mennessä: 7 %
• Yhdellä tilinpäätöstaitoisella kirjanpitäjällä on keskimäärin
24 asiakasta.
”Alalle tarvitaan nuoria osaajia, sillä yksi suurimmista alan
tulevaisuuden haasteista on työntekijöiden ja yrittäjien
eläköityminen”
TEM toimialaraportti, Timo Metsä-Tokila 2011
Opiskelijakysely. Mistä oli kyse?
•
•
•
•
•
•
Taloushallintoliitto halusi kuulla ammattikorkeakoulujen taloushallinnon
opiskelijoiden mielipiteitä toimialan vetovoimasta ja työvoimatilanteesta.
Samalla selvitettiin parhaita tapoja, joilla Taloushallintoliitto voisi viestiä
opiskelijoille ajantasaista tietoa taloushallinnon alalta ja uranäkymistä.
Projektin suorittajaksi valittiin loppuvaiheen markkinoinnin opiskelija
Aalto-yliopistosta.
Saatekirje ja linkki sähköiseen kyselyyn lähetettiin jokaiseen
ammattikorkeakouluun taloushallinnon opettajille.
Kysely toteutettiin syyskuun aikana ja siihen vastasi 486 opiskelijaa
ympäri Suomea.
Kyselyn tuloksia käytetään lähtökohtana opiskelijoille tarjottavan
alakohtaisen tiedon kohdentamisessa sekä tiedon jakelukanavien
valinnassa.
Vastaajat oppilaitoksittain
0
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu
Oulun seudun ammattikorkeakoulu
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia
Joku muu oppilaitos
10
20
30
40
50
60
70
0
28
33
9
15
28
20
33
22
26
35
69
0
0
5
42
31
0
13
40
31
0
1
80
Kuinka pitkällä ammattiopintosi ovat?
1%
30%
51%
18%
Opiskelen ensimmäistä tai toista vuotta
Opintoni ovat puolivälissä
Opintoni ovat loppuvaiheessa
Olen valmistunut
Sukupuoli:
23%
77%
Nainen
Mies
Ikä:
26%
57%
17%
Alle 25 vuotias
25 - 29 vuotias
30 vuotias tai yli
Yrittäjän ura, esim. oman tilitoimiston
perustaminen, kiinnostaa minua:
Kyllä
27%
Ei
41%
En osaa sanoa
33%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Aion jatkaa opintojani nykyisen tutkinnon jälkeen
(esim. suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon):
Kyllä
33%
En
11%
En osaa sanoa
57%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Keskiarvot: opiskelu
1 = Täysin eri mieltä, 2 = Melko eri mieltä, 3 = Siltä väliltä,
4 = Melko samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
Taloushallinnon opetus on vastannut
odotuksiani.
3.76
Koen, että opintojeni aikana olen saanut
realistisen kuvan taloushallinnon töistä.
3.45
Vastavalmistuneille suunnatut yritysten
Trainee-ohjelmat ovat taloushallinnon
alalla hyviä.
3.57
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Keskiarvot: työ ja ura
1 = Täysin eri mieltä, 2 = Melko eri mieltä, 3 = Siltä väliltä,
4 = Melko samaa mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä
Taloushallinnon ammattilaisille löytyy
töitä lähitulevaisuudessa.
4.22
Taloushallinnon työt ovat houkuttelevia.
3.77
Taloushallinnon alan palkat ovat
vertailukelpoisia muihin toimialoihin.
3.37
Olen tyytyväinen uravalintaani.
4.02
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
Mikä sai sinut valitsemaan taloushallinnon opinnot?
Valitse enintään kolme vaihtoehtoa:
Arvostettu tutkinto
14%
Mielenkiintoiset työtehtävät
41%
Hyvä työllistymistilanne
56%
Palkka
17%
Toimialan kiinnostavuus
44%
Toimialan tarjoamat uravaihtoehdot
48%
Yrittäjyys tällä alalla
8%
Tuttavan/perheenjäsenen suosittelu
11%
Jokin muu, mikä
9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Teetkö taloushallinnon töitä opintojen ohessa?
2%
30%
68%
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Onko sinulla jo työpaikka tiedossa kun valmistut?
10%
20%
70%
Kyllä
Ei
En osaa sanoa
Jos sinulle tarjoutuisi mahdollisuus osallistua
yrityksen trainee-ohjelmaan valmistumisesi jälkeen,
olisitko kiinnostunut?
35%
59%
6%
Kyllä
En
En osaa sanoa
Oletko kuullut
Taloushallintoliitosta?
Oletko kuullut KLTtutkinnosta?
39%
42%
58%
Kyllä
En
61%
Kyllä
En
Kokisitko hyödylliseksi, jos alan yritysten
toimialajärjestö, Taloushallintoliitto, tuottaisi
taloushallinnon opiskelijoille enemmän tietoa
toimialasta?
1%
11%
88%
Kyllä
En
En tiedä
Millä tavalla Taloushallintoliitto parhaiten tavoittaisi
kaikki taloushallinnon nykyiset opiskelijat?
Valitse enintään kolme vaihtoehtoa:
Nettikampanjalla
41%
Sähköpostilla
53%
Sosiaalisen median kautta (Facebook,
Twitter tms)
50%
Kirjepostilla
32%
Valtakunnallisten opiskelijalehtien
ilmoituksilla
Valtakunnallisissa
opiskelijatapahtumissa
10%
20%
Opettajien välityksellä
64%
Jokin muu tapa, mikä
4%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Jos Taloushallintoliitto avaisi taloushallinnon opiskelijoille ja
oppilaitoksille suunnatun verkkosivuston, millaista sisältöä
toivoisit näille sivuille? Valitse enintään viisi vaihtoehtoa:
53%
Tietoa opinnäytetöistä
79%
Harjoittelupaikkojen välitystä
54%
Tietoa trainee-ohjelmista
87%
Työpaikkailmoituksia
15%
14%
Kilpailuja
Opiskelijoiden kirjoituksia / blogeja
50%
Uratarinoita toimialalta
35%
Asiantuntijoiden kirjoituksia / blogeja
22%
Alan yrittäjien kirjoituksia / blogeja
40%
Toimialaa koskevia uutisia ja tutkimustuloksia
12%
11%
18%
17%
Valtakunnallista keskustelufoorumia alan opiskelijoille
Kansallista tiedotuskanavaa alan oppilaitoksille
Tietoa opiskelijaeduista esim. alan julkaisut ja lehdet
Tietoa toimialan stipendien hakemisesta
Jotain muuta, mitä
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kokisitko hyödylliseksi, jos Taloushallintoliiton
verkkosivuston kautta saisit tietoa myös muiden
tradenomioppilaitosten tapahtumista,
bileistä, koulutusohjelmista ym.?
22%
47%
31%
Kyllä
En
En tiedä
Olisitko kiinnostunut toimimaan taloushallinnon
toimialan ja oppilaitosten yhteistyötä kehittävässä
kansallisessa työryhmässä tai verkkofoorumissa?
19%
39%
43%
Kyllä
En
En osaa sanoa
Oletko kiinnostunut saamaan opiskelijoille suunnattuja
tiedotteita tai tuote- ja tapahtumauutisia alan yrityksiä
edustavalta Suomen Taloushallintoliitolta?
26%
52%
22%
Kyllä, haluan postituslistalle
En
Ehkä myöhemmin
Kysymyksiä?
Kiitos!
[email protected]
Yhteenvetoa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1/2
Suurin osa vastaajista oli alle 25-vuotiaita alkuvaiheen opiskelijoita.
Yrittäminen kiinnosti noin neljäsosaa vastaajista.
Suurin osa vastaajista ei ollut tehnyt vielä päätöstä siitä, jatkavatko he enää
opintojaan alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen.
Suurimman osan mielestä taloushallinnon opetus on vastannut odotuksia ja opetus on
jokseenkin antanut realistista kuvaa taloushallinnon töistä.
Vastavalmistuneiden trainee-ohjelmia ei tunnettu kovin hyvin, mutta ne kiinnostivat
valtaosaa valmistumisen jälkeisenä vaihtoehtona.
Työllistymistilanteen uskottiin pysyvän hyvänä myös lähitulevaisuudessa ja alan työt
koettiin houkutteleviksi.
Taloushallinnon alan palkat koettiin jokseenkin vertailukelpoisiksi muihin aloihin
nähden ja uravalintaan oltiin tyytyväisiä.
Vastaajat valitsivat taloushallinnon alan hyvän työllistymistilanteen, eri
uravaihtoehtojen, sekä toimialan ja työtehtävien kiinnostavuuden takia.
Sen sijaan yrittäjyyttä, palkkaa ja tutkinnon arvostusta ei nähty sellaisina tekijöinä,
jotka olisivat houkutelleet suurinta osaa alalle.
Yhteenvetoa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
2/2
Noin kolmasosa vastaajista työskenteli taloushallinnon tehtävissä opintojen ohella ja viidesosalla
oli jo työpaikka tiedossa valmistumisen jälkeen.
Yli puolet vastaajista oli kuullut Taloushallintoliitosta ja KLT-tutkinnosta.
Lähes kaikkien vastanneiden mielestä olisi hyödyllistä, mikäli Taloushallintoliitto tarjoaisi
opiskelijoille enemmän tietoa toimialasta.
Opettajien kautta annettava alaa koskeva informaatio koettiin tärkeimmäksi kanavaksi
opiskelijoiden suuntaan. Parhaiden viestintäkanavien joukkoon kuuluivat myös uutiskirjeet
sähköpostin kautta, sosiaalisessa mediassa tapahtuva kontaktointi ja nettikampanjat.
Taloushallintoliiton internetsivuille kaivattiin selkeästi lisää tietoa opiskelijoiden
työmahdollisuuksista: ilmoituksia työpaikoista, harjoittelupaikoista, opinnäytetöistä ja traineeohjelmista. Myös uratarinat sekä toimialaa koskevat uutiset ja tutkimustulokset koettiin
mielenkiintoisiksi.
Noin puolet vastaajista toivoi saavansa tietoa myös muiden oppilaistosten tapahtumista kootusti
internetin kautta.
Mahdollisuus osallistua taloushallinnon alaa ja oppilaitoisten yhteistyötä kehittävään kansalliseen
työryhmään tai verkkofoorumiin kiinnosti heti noin viidesosaa vastaajista, mikäli tällainen
perustettaisiin.
Noin neljäsosa vastaajista toivoi saavansa jatkossa tiedotteita tai uutisia Taloushallintoliitolta ja
puolet vastaajista koki asian mahdollisesti hyödylliseksi myöhemmässä vaiheessa.

similar documents