Slide 1 - Hanna Vilkka

Report
Learning to be a person in societyLearning to be me
Peter Jarvis
KOLBIN LEARNING CYCLE
Konkreettinen oppiminen
Kokeileva aktiivinen
toiminta
Reflektiivinen havainnointi
Abstrakti käsitteellistäminen
•Edustaa kokemuksellista oppimista
•Jotta oppimista tapahtuu, näiden neljän prosessin oltava mukana.
• Kolbin malli liian yksinkertainen kuvaamaan
oppimisen monimutkaisia sosiaalisia
prosesseja.
• Psykologiset mallit jättävät huomioitta
sosiaalisen aspektin sekä vuorovaikutuksen.
• Jarvis loi oman mallin oppimisesta, joka
huomio sekä sosiaalisen että
vuorovaikutuksen.
JARVIKSEN AJATUS OPPIMISESTA
• Lähtökohdat: Oppiminen alkaa kokemuksesta
ja tämä kokemus on luonteeltaan sosiaalista.
• Filosofinen perspektiivi: Oppimisessa kyse
henkilöstä (person) joka oppii.
• Siirtymä kokemuksellisuudesta kohti
eksistentialismia.
OPPIMISEN MÄÄRITELMÄT JARVIKSEN
MUKAAN
• Oppimisen määritelmä ennen: Oppiminen on
kokemusten muuttumista tiedoiksi, taidoiksi ja asenteiksi.
• Oppimisen määritelmä nyt: Oppiminen on yhdistelmä
koko elämän kattavia prosesseja, joissa ihminen
kokonaisuudessaan (ruumis: biologinen, fyysinen,
geneettinen ja mieli: tieto, taidot,asenteet, arvot,
tunteet, uskomukset ja aistit) kokee sosiaalisissa
tilanteissa ja nämä havaitut sisällöt muuttuvat
kognitiivisesti, emotionaalisesti sekä käytännöllisesti ja
yhdistyvät ihmisen yksilölliseen elämänkertaan saaden
aikaan jatkuvasti muutoksessa olevan/kokeneemman
ihmisen.
KOHTI KOKONAISVALTAISTA TEORIAA
• Oppiminen on sekä olemassaoloa koskevaa eli
eksistentiaalista että kokemuksellista.
• Keskeistä oppimisen ymmärtämisen kannalta:
1) Ihminen on sosiaalinen
2) Ihminen koostuu sekä mielestä(mind) että
ruumiista(body)
JARVIKSEN TEORIA OPPIMISESTA
• Keskeiset käsitteet:
• Life-world-elämismaailma
• Disjuncture-irrallisuuden tila: Tilanne, jossa uudelle
kokemukselle ei ole vielä annettu merkitystä -> kuilu
elämänkertamme sekä havaitun kokemuksen välillä
• Taking the life-world for granted- maailma itsestään
selvyytenä
• The person- ihminen
• Sensation-tuntemus
JARVIKSEN TEORIA OPPIMISESTA
• Kaikki kokemuksemme elämismaailmasta
alkavat ruumiillisista tuntemuksista(bodily
sensatioins) jotka ilmenevät ihmisen ja
elämismaailman risteyskohdassa.
• Alkuaan nämä tuntemukset eivät muodosta
meille merkityksiä -> oppimisprosessin alku
• Kokemus alkaa irrallisuuden tilasta tai eitietämisen tilasta ts. kohtaamme jotakin uutta
ja vierasta.
JARVIKSEN TEORIA OPPIMISESTA
• Ensisijaiset (primary) kokemukset:
*uusia hajuja, ääniä, makuja ym. aisteihin pohjautuvaa
*Suurimman osan ajasta elämme niin, että otamme
maailman itsestään selvänä eli oletamme, että
maailma sellaisena kuin me sen tunnemme säilyy
melko muuttumattomana saman tyyppisestä
kokemuksesta toiseen.
-> Kehitämme luokkia sekä kategorioita, joka
mahdollistaa maailman itsestään selvänä ottamisen.
-> Ilman luokittelua emme pystyisi ottamaan maailmasta
mitään selkoa.
JARVIKSEN TEORIA OPPIMISESTA
*Läpi elämämme kohtaamme tuntemuksia, joita emme tunnista - mikä on tuo
haju, ääni, maku?
*Tällaisen kokemuksen ilmaantuessa, emme voi enää ottaa maailmaa
itsestään selvyytenä, vaan päädymme irrallisuuden tilaan,
tietämättömyyden tilaan -> tämä tila tietoisen kokemuksen ydin- tietoinen
kokemus syntyy kun emme tiedä jotakin emmekä voi ottaa maailmaa
itsestään selvänä.
* Tuntemus ”käännetään aivojen kielelle ja sille yritetään löytää merkitys
* Erilaisten keinojen avulla annamme tuntemukselle merkityksen, jolloin
irrallisuuden tila on ratkaistu ja raukeaa -> Vastauksen kysymykseemme
voimme saada esim. opettajalta, kokeilevan oppimisen kautta,
itseohjautuvan oppimisen kautta jne.
* Kohtaamme myös tilanteita, jolloin emme kykene antamaan merkityksiä
ensisijaisille kokemuksille -> alamme paikantaa uskonnollisia tmv.
kokemuksia
JARVIKSEN TEORIA OPPIMISESTA
*Vastaukset, jotka ratkaisevat irrallisuuden tilan ovat
sosiaalisia konstruktiota, joten oppimiseemme vaikuttaa
välittömästi se sosiaalinen konteksti, jossa oppiminen
tapahtuu.
* Vastauksen saannin jälkeen meidän tulee harjoitella tai
toistaa sitä, jotta se säilyisi muistissamme. Mitä enemmän
tilanteita harjoitella, sitä paremmin vastaus säilyy
muistissamme.
* Koska kaikki tapahtuu sosiaalisessa maailmassa saamme
palautetta, joka vahvistaa sen, että olemme saavuttaneet
sosiaalisesti hyväksyttävän vastauksen. Muussa tapauksessa
joudumme aloittamaan prosessin alusta tai hyväksymään
sen, että eroamme ympäröivistä ihmisistä -> Kysymys
mukautumisesta ja yksilöllisyydestä.
JARVIKSEN TEORIA OPPIMISESTA
* Kun olemme saavuttaneet sosiaalisesti
hyväksytyn vastauksen ja opetelleet sen,
palaudumme tilaan, jossa voimme taas ottaa
maailman itsestään selvyytenä.
• Sekundaariset kokemukset:
• Ilmenevät kielen avulla(vrt. aistien välityksellä ilmenevät ensisijaiset
kokemukset), alamme kiinnittää huomioita kulttuurisiin
merkityksiin, kuten sanojen merkityksiin verrattuna esim. johonkin
ääneen.
• Ovat yhteydessä ensisijaisiin kokemuksiin, vaikkemme aina ole siitä
tietoisia
• Kognitiot nousevat oppimisen hierarkiassa ensisijaisia kokemuksia
ylemmäs
• Sekundaarinen prosessi, jossa tietynlainen kognitiivinen
irrallisuuden tila ja syntyvä kokemus johtaa tilanteeseen, jossa
kokemukseen reagoidaan torjuvasti, ajattelemalla sitä,
suhtautumalla emotionaalisesti tai tekemällä asialle jotakin .
Saamme jatkuvasti palautetta ja opimme itse kokemuksesta
emmekä esim. sosiaalisesta tilanteesta, jossa kokemus ilmenee.
• Oppimisen seurauksena muutumme ihmisenä ja tämän
seurauksena myös seuraava sosiaalinen tilanne, johon yksilö
osallistuu on muuttunut.
• Oppiminen sisältää siis kolme muutosta: muutos tuntemuksissa,
muutos ihmisessä sekä muutos sosiaalisissa tilanteissa
LAPSET
• Lapset kokevat jatkuvasti tuntemuksia, joihin
heillä ei ole merkityksiä tai selityksiä
-> etsivät merkityksiä miksi- kysymyksillä.
• Lapset elävät jatkuvassa irrallisuuden tilassa,
mutta kehityksen myötä he saavat havaintoja
elämismaailmasta sekä niistä merkityksistä, jotka
yhteiskunta antaa heidän kokemuksilleen
-> aletaan hiljalleen ottaa maailma itsestään
selvänä.
• Lapsilla ei ilmene sekundaarisia kokemuksia
Keskustelun pohjaksi
• Mitä hyviä ja huonoja puolia monitieteenalaisessa teoriassa on?

similar documents