Yhteiskunnan muutos ja köyhyysongelma

Report
Jari Heinonen
Yhteiskunnan muutos ja
köyhyysongelma
17.9.2014(Kuopio)
Jatkuva rakennemuutos
• Marx ja Engels Manifestissa (1848): ”Jatkuvat
mullistukset tuotannossa, kaikkien
yhteiskunnallisten suhteiden alituinen
järkkyminen, ainainen epävarmuus ja liikunta
erottavat porvariston aikakauden kaikista muista”
• Ja näin todella on tapahtunut!
• Muotoutuva moderni yhteiskunta on ollut
jatkuvassa muutoksessa, rakennemuutoksessa
Kolme yhteiskuntamallia itsenäisessä
Suomessa
• Agraaris-teollinen yhteiskuntamalli
(pienviljelijäprojekti)
• Fordilainen teollisuus- ja palveluyhteiskunta:
Moderni yhteiskunta (Pohjoismainen
hyvinvointimalli)
• Kansainvälistyvä tehomarkkinatalouden
yhteiskunta: Jälkimoderni yhteiskunta
(Hyvinvointimalli muutoksessa?)
Hyvinvointimalli
• Laaja kokonaisuus, jossa hyvinvointivaltio
(ensimmäinen sektori), markkinat (toinen
sektori), ei-voittoa tavoittelevat järjestöt(
kolmas sektori) ja kotitaloudet, naapuriapu
sekä löyhät sosiaaliset verkostot( neljäs
sektori) toimivat rinnatusten ja luovat
enemmän tai vähemmän ”hyvinvointia” --erilaiset hyvinvointimallit (maakohtaiset erot;
kolme perusmallia)
Suomalainen hyvinvointimalli
•
•
•
•
Sääty-yhteiskunta (säädyt)
Pienviljelijäprojekti (maatalous)
Pohjoismainen hyvinvointimalli (teollisuus/palvelut)
Pekka Kuusen ”60-luvun sosiaalipolitiikka” (1961):
Taloudellinen kasvu, palkkatyöläistäminen,
jakopolitiikka, hyvinvointivaltio: moderni yhteiskunta
• Teollistuminen, kaupungistuminen, kansallisvaltio,
sosiaalinen liikkuvuus
• Mutta: Syvä muutos 1990-luvun lamasta alkaen
Neljä muutosta
• Rahamarkkinoiden vapauttaminen (”Suuri
Globalisaatio”) – pörssikeskeinen ajattelutapa
• Julkisen sektorin uudistaminen (New Public
Management: tiltu)
• Työmarkkinoiden muutokset (joustot,
pätkätyöt)
• Sosiaalipolitiikan ”uudistaminen” (aktiivinen
sosiaalipolitiikka)
Kolme isoa haastetta
• Palkkatyön yhteiskunnan haasteet
(joukkotyöttömyys, köyhyys, syrjäytyminen):
Köyhyyskysymys
• Sosiaalisen haasteet (yhteisöjen rapautumien,
osallisuuden puute): Osallisuuskysymys
• Politiikan, osallistumisen ja vaikuttamisen
haasteet: Valtakysymys
Köyhyyskysymys
• Työttömyys, pätkätyöt ja syrjäytyminen
lisääntyvät
• Köyhyysrajan alapuolella 700 000 suomalaista
• Sosiaalisen kysymyksen ydinasia
• Kilpailuyhteiskunta: arkipäivän kilpailusta on
tullut jokapäiväistä (yhteiskunta = kilpakenttä:
erojen kasvu)
• Kilpailu inhimillisen toiminnan perusmotiivi (?)
Osallisuuskysymys
• Osallisuus on kiinnittymistä yhteiskuntaan,
kokemusta jäsenyydestä sekä toimintaa ja
vaikuttamista yhteisöissä ja yhteiskunnassa
• Yksilöllistyminen
• Sosiaalinen syrjäytyminen/yksinäisyys
Valtakysymys
• Sulkeminen pois vallankäytöstä ja
vaikuttamisesta
• Vallan eriytyminen ja oheneminen
• ”Hegemoniarakenne” (Antonio Gramsci)
• Demokratiakysymys (edustuksellinen
demokratia ja suora demokratia; sosiaali- ja
terveysneuvostot, osallistuva budjetointi)
Jälkimoderni/ ”Toinen moderni”
•
•
•
•
•
•
•
•
”Postmoderni” (Bauman)
”Refleksiivinen moderni” (Beck, Giddens)
”Tietoyhteiskunta” (Castells)
”Globalisaatio” (Lash, Urry)
”Kolmas tie” (Giddens) (vrt. Big Society)
Moderni (järki, edistys)
Myöhäismoderni (globaali kapitalismi)
Postmoderni (erilainen ”uusi aika”)
Seuraukset
• Kansallisen sääntelyn väheneminen
• Kollektiivisten elämäntyylien mureneminen
(yhteisöt; luokat)
• Lineaarisen elämänkulun mureneminen
• Epävarmuus, uudet riskit
Sosiaalinen kysymys
• Sosiaalinen kysymys – Sosiaalinen liike –
(Sosiaali)politiikka (Verein fur Sozialpolitik)
• Mikä on sosiaalisen kysymyksen ydin? –
Köyhyyskysymys, Osallisuuskysymys,
Valtakysymys (kietoutuvat yhteen muutoksen
myötä)
• Missä on Sosiaalinen liike?
• Entä Sosiaalipolitiikka? -- Kaikki tämä on
hakusessa (vrt. Himanen ym.)
Välittämisen yhteiskunta?
• Raha- ja tehokkuuskeskeinen puhe- ja
toimintatapa on vahvistunut
(markkinayhteiskunta; uusliberalismi)
• Tarve välittämistä ja yhteisöllistä huolenpitoa
korostavalle eettiselle puhe- ja toimintatavalla
lisääntyy
• Rakenteellinen sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö:
perustehtävät liittyvät ”köyhyyskysymyksen”,
”osallisuuskysymyksen” ja valtakysymyksen”
pohtimiseen ja ratkaisukeinojen etsimiseen
• Ratkaisuja aikamme haasteisiin!
Ongelmat/Haasteet
•
•
•
•
•
Globalisaatio
Yksilöllistyminen
Digitalisaatio
Työllisyys/Köyhyys/Eriarvoistuminen
Ympäristö
Uusi hyvinvointimalli
• Pyritään johdonmukaisesti vahvistamaan
kansalaisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia, laajentamaan
demokratiaa ja kansalaisuutta
• Demokraattinen kansalaisuus, aktiivisuus,
humanismi, palvelutoiminnan sosiaalinen
luonne
Välittämisen kulttuuri
• Välittämisen kulttuurista vastavoima
yksilölliselle markkina- ja kilpailukulttuurille
• Osallisuus, täysivaltaisuus ja demokratia
• Toimiva rakenteellinen työ on aina
välittämisen kulttuuria, sen vahvistamista
• Rakenteellinen työ on nousemassa taas
tärkeäksi osaksi hyvinvointimallien
kehittämistä
Rakenteellinen sosiaalityö
• Yhteiskunnallista muutostyötä, jonka
teoreettisena ja menetelmällisenä perustana on
empowerment
• Perustehtävät liittyvät köyhyyskysymyksen,
osallisuuskysymyksen ja valtakysymyksen
pohtimiseen ja ratkaisemiseen
• Sitä voivat tehdä tutkijat, sosiaalityöntekijät,
asiakaskansalaiset ja muut erilaiset järjestöjen ja
liikkeiden aktiivit ja vapaaehtoistyöntekijät
• Toimivaa yhteistyötä ja verkostojen rakentamista
Jatkuu
• Rakenteellinen sosiaalityö ei kykene yksin
ratkaisemaan köyhyyskysymystä,
osallisuuskysymystä ja valtakysymystä
• Saattaa olla tärkeä tekijä ongelmien esiin
nostamisessa ja niiden ratkaisumallien
kehittämisessä
Kirjallisuutta:
• Jari Heinonen: Rakenteellinen sosiaalityö
muutoksessa ja muuttajana. Teoksessa Anneli
Pohjola& Merja Laitinen & Marjaana
Seppänen (toim.): Rakenteellinen sosiaalityö,
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2014.
Kuopio: Unipress 2014.
• Juha Suoranta & Sanna Ryynänen: Taisteleva
tutkimus. Helsinki: Into 2014.

similar documents