Maaseudun kehittämisohjelma 2014*2020

Report
Manner- Suomen maaseudun
kehittämisohjelma
2014–2020
nvm Sirpa Karjalainen MMM
Sivu 1
Ohjelman varojen kohdennus
Luonnonhaittakorvaus*
Ympäristökorvaus
Neuvonta
Eläinten hyvinvointi
Luomuviljelyn tuki
Maatalousinvestoinnit ja nuoren viljelijän tuki**
Maaseudun yritystuet
Leader
Yhteistyö ja EIP
Koulutus
Palveluiden ja kylien kehitys
Yhteistyö ja EIP 160 M€, koulutus 80 M€, palvelut 80 M€, yritysrahoitus 301 M€
Tekninen apu
Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa kaudella
* Sisältää 1 924 miljoonaa euroa kansallista lisärahoitusta
** Sisältää
723 miljoonaa euroa kansallista lisärahoitusta
Sivu 2
Alueellinen, alueiden välinen ja valtakunnallinen toteutus:
 Valtakunnalliset hankkeet
 Koordinaatiohankkeet
 Innovaatiohteistyö ja EIP*
* European Innovation Partnership = Eurooppalainen innovaatioyhteistyö
Sivu 3
 Valtakunnalliset hankkeet
• Valtakunnallisia hankkeita rahoitetaan edelleen
ohjelmakaudella 2014-2020
• Haut vuosittain / tarpeen mukaan / vuotuinen /
ohjelmakauden kehys (?)
• Teemat, valintakriteerit kuten ao. toimenpiteissä
• Valintaryhmä, jossa ELY -keskukset
• 2-vaiheinen haku edelleen perusteltu: ideahaku +
varsinainen haku.
Sivu 4
 Valtakunnalliset
koordinaatiohankkeet
• Päätavoitteena on aikaansaada maaseudun kehittämisohjelman
tavoitteisiin vastaava hankekokonaisuus, jonka avulla jalkautetaan
kehittämisstrategioita ja –ohjelmia, joita on laadittu sekä
valtakunnallisesti että alueellisesti (esim. lähiruokaohjelma ja
luomustrategia, biotalousstrategia, elintarvikesektorin erilaiset
ohjelmat, matkailun kehittämisohjelma jne.)
• Koordinaatiohankkeen tulee tuottaa lisäarvoa oman teemansa
mukaiseen kehittämistoimintaan ja lisätä strategista
kehittämisotetta.
• Tukea ja edistää uusien toimialojen tai toimintatapojen yhteisten
uusien kysymysten ratkaisemista.
Sivu 5
Koordinaatiohankkeet 2/4
• Parantaa hankkeiden välistä tiedonvaihtoa ja levittää
hankkeiden tuloksia, yhteistyössä maaseutuverkoston
palveluyksikön kanssa! NB: Ei koordinointia sen itsensä vuoksi. Hyrrä
DW tuottaa tarpeeksi hanketietoa.
• Tukee kunkin alueen erityispiirteet huomioon ottavaa ja
täydentävää kehittämistoimintaa sekä vähentää päällekkäistä
toimintaa.
• Sitouttaa toimijoita ja sidosryhmiä valitun teeman mukaiseen
kehittämistyöhön sekä helpottaa yhteistyötä ja työnjakoa.
Sivu 6
Koordinaatiohankkeet 3/4
• Saa alueelliset rahoittajat mukaan ja sitoutumaan valitun
teeman mukaiseen kehittämistoimintaan ja toimimaan
verkottaen.
• Yhteen sovittaa ja auttaa yhteishankkeiden rakentamista
rakennerahastotoiminnan ja YTR*:n hanketoiminnan kanssa.
Yhteistyö ja toimenpiteiden kehittäminen teeman mukaisesti
TEM:in toimialapäälliköiden ja maaseutuverkoston kanssa
• Koordinaatiohankkeen toteuttajataho ei toimi itse ao. alan
alueellisten hankkeiden toteuttajana.
* Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä
Sivu 7
Koordinaatiohankkeet 4/4
• Tähän mennessä seuraavista teemoista esityksiä:
•
•
•
•
Ruokaketjussa: luomu, lähiruoka, (ks. tehtäväksiannot)
Luonnontuotteet, (mahd. myös valtak / alueiden yhteishankkeena)
Uusiutuva energia / energiatehokkuus, -alustava tehtäväksianto
Matkailu, maaseutumatkailuun liittyvä kokonaisuus –alustava
tehtäväksianto
•
•
•
•
•
Hoiva/hyvinvointipalvelut (Green Care) -tehtäväksianto puuttuu
Vesien suojelu (YM) vrt. lantakoordinaattori (MAKERA / MTT)
IDEAHAKUNA MAHDOLLISESTI:
Verkkopalveluiden sisällön kehittäminen (?)
Metsä /puun käyttö (?)
Sivu 8
Hankehaku 2014
• Koordinaatiohankkeiden ja valtakunnallisten hankkeiden sekä
innovaatioryhmien haku syksyllä 2014 (syys-lokakuu).
• Koordinaatiohankkeet haetaan tehtävänkuvan mukaisina.
• Valtakunnallisten hankkeiden 1. ideahaun avulla saadaan mm.
tietoa toimijoista. Tässä vaiheessa on myös mahdollista verkottaa
ideoiden esittäjiä yhteen rakentamaan yhteistä hanketta.
• Haun perusteella valitaan koordinaatiohankkeet ja
jatkovalmisteluun pääsevät valtakunnalliset hankkeet.
Innovaatiohankkeet arvioi valintaryhmä.
• Valintaryhmän jäsenten haku avataan kesän lopussa.
• Hankkeet valitaan vuoden 2015 alussa ja rahoituspäätökset niille
tehdään heti, kun päätöksenteko alkaa.
• Valtakunnallisten ja innovaatiohankkeiden haku toistunee
mahdollisesti vuosittain.
Sivu 9
Innovaatioyhteistyö – EIP 1/4
• Uusi toimenpide, mutta toteuttaa meillä tuttua
toimintamallia (elinkeinojen kehittämishanke, mutta yrityslähtöisempi)
• Antaa uusia välineitä käyttöön uusille hankkeille:
– saa tehdä ketjuyhteistyötä tai viljelijöiden / yrittäjien yhteistyötä
ilman kokorajoituksia
– saa rakentaa uusia klustereita (erityisesti biotalous)
– voi rakentaa alueellisia brändejä ja edistää menekkiä
– voi pilotoida / demonstroida uusia innovaatioita (investoinnit)
– kansainväliset yhteistyöhankkeet (EU:n alueella)
– yhteys tutkimukseen (Horisontti 2020)
– Yhteys muiden rahastojen hankkeisiin ja täydentävyys
Sivu 10
Kolmen tyypin yhteistyöhankkeita:
paikallisina, alueellisina, alueiden välisinä, kansainvälisinä, valtakunnallisina
1) Yhteistyöhanke joka edistää elinkeinoja ja luo
lisäarvoa (kaikki toimialat ja yhteistyömuodot)
vähintään kaksi toimijaa
2) Maatalouden / metsätalouden (+biotalous)
hankkeet joissa mukana tutkimus/neuvonta+
alkutuotanto, tuottajaryhmät jne.
3) Maaseudun innovaatioryhmä, joka maametsätalouden alalla kehittää innovaatiota
(Hankkeita 2 ja 3 voisi kutsua OG*:ksi EU –yhteyksissä)
*Operational group fi: toimijaryhmä
Sivu 11
Sama kuvana:
Tavoite: 300 kpl 1 ja 2 tyypin hanketta ja
10 innovaatiohanketta kaudella
1 1
11
1
1 1 1
1 11
3
3
2
2 2 2 3
2 2 2
2 2
[ t&k&i –valtiontuki tasot ja
klustereille de minimis ?]
Sivu 12
Maaseudun innovaatioryhmä
(EIP-operational group)
• Tavoitteena ~10 säihkyvää innovaatioryhmää
• Kehittäjinä viljelijät / metsänomistajat, tutkijat,
neuvojat, yhdistykset jne. ao. suunnitelman mukaan
• Ratkaisemassa ongelmaa/valmistelemassa innovaatiota
max 3 v.
• Prosessi: Suunnitelma > valtakunnallinen haku >
valintaryhmä+ kriteerit> seurantakomitea >valinta ja
lopussa tulosten jakaminen
• Mahdollisuus toteuttaa esim. pilotti-investointi
korkeammalla tuella
Sivu 13
Maaseutu.fi/maaseutu2020
Muista myös uutiskirje Liiteri
Sivu 14

similar documents