Tulosraportti Toivo Ajatuspaja_1 - Suomen Toivo

Report
Kalle Mäkinen
Tuomo Lähdeniemi
11.10.2013
MITÄ TEHTÄVIÄ JA VELVOITTEITA VOISIMME
KUNNISSA KARSIA TAI KEVENTÄÄ?
Sisältö
Projektin tavoite ja tunnusluvut
Prosessi – kutsusta tuloksiin
Osallistujat
Päätulokset
Tulokset yksityiskohtaisemmin
Tarkastelua taustamuuttujittain
3
4
5
6
17
29
Projektin tavoite ja tunnusluvut
Tavoitteena oli selvittää kaupungin- ja kunnanvaltuutetuilta, mitä
kuntien olisi mahdollista karsia, sekä mitä tehtävien toimeenpanoon
liittyviä velvoitteita voisi keventää?
Kutsuminen
Osallistumiset
Käytetty aika
Ideat
Aukioloaika
Sähköpostitse ja
SoMe (FB, LinkedIn
& Twitter)
497 kommentoijaa
ja 140 kurkkaajaa
Tyypillinen käynti
13 min = 110
tuntia pohdintaa
1094 kpl
24.9.—8.10.2013
Prosessi − kutsusta tuloksiin
① Kutsu
sähköpostitse
& SoMe
② Taustatiedot
④ Arviointi: Arvioi muiden
ehdottamia ideoita/
Tärkeintä karsia
③ Ideointi: Mitä tehtäviä ja
velvoitteita voisi karsia?
⑤ Ideoi vielä hetki
⑥ Raportointi
Raportti
25.9.2013
4
Aktiivisia osallistujia 497 – tämän lisäksi
140 kurkkaajaa
Äänestyskunnat – 10 aktiivisinta
Asema
Helsinki
58
Kunnanvaltuutettu
260
Espoo
18
Muu luottamushenkilö
84
Kerava
18
Kunnan virkamies
12
Vantaa
17
Kuntalainen
141
Turku
12
Ikä
Pori
11
olen alle 30-vuotias
27
Kuopio
11
olen 30-55 -vuotias
250
Hämeenlinna
9
olen yli 55 -vuotias
220
Tampere
8
Kokkola
7
25.9.2013
Sukupuoli
Mies
296
Nainen
201
5
Päätulokset
Yhteenveto 1/2
•
•
Spontaanisti eniten puhutaan sosiaali– ja terveyspalveluista, hallinnon ja
byrokratian määrästä sekä palvelujen yksityistämisestä ja siirtämisestä
järjestöille
Tärkeimmäksi karsittavaksi kokonaisuudeksi nousevat subjektiiviset
oikeudet (etupäässä päivähoito) sekä byrokratia ja lupaprosessit
•
•
Eniten ristiriitaisia ajatuksia karsimisen tärkeydestä herättää kuntien
kyvykkyys ylläpitää monikielistä palvelua
•
•
•
Miehet pitävät subjektiivisten oikeuksien karsimista merkittävästi tärkeämpänä kuin naiset
(etupäässä päivähoito)
Poikkeuksena miehet joiden kohdalla ”Turhat ja tehottomat koulutukset” –teema jakaa
näkemyksiä tärkeydestä merkittävimmin
Kunnanvaltuutetut, virkamiehet ja luottamushenkilöt ovat
yksimielisimpiä sosiaali- ja terveyspalveluiden karsimisesta
Kuntalaisten parissa yksimielisimpiä ollaan byrokratian ja lupaprosessien
karsimisen tärkeydestä
Yhteenveto 2/2
•
•
•
•
Miehet nostavat tärkeimmiksi karsittaviksi kokonaisuuksiksi subjektiiviset
oikeudet sekä byrokratian ja lupaprosessit.
Naisille tärkein karsittava kokonaisuus on byrokratia, subjektiiviset
oikeudet sekä turha tai tehoton koulutus
Alle 55 -vuotiaiden ja yli 55 –vuotiaiden välillä ero karsittavissa
teemoissa on vapaa-ajan palveluiden karsimisessa – vanhemmat karsisivat
niitä nuoria herkemmin
Tarkasteltaessa yksittäisiä säilytettäviä asioita esiin nostetaan kotihoidon
kuntalisä, kouluruokailu sekä vanhustenhuollon sääntelyn lakisääteisyys
•
•
Naiset ovat vahvemmin kotihoidon kuntalisän ja vanhustenhuollon lakisääntelyn
säilyttämisen kannalla – kouluruokailun säilyttäisivät molemmat yhtäläisesti
Osallistujat esittävät myös aktiivisesti ajatuksia palveluiden uudelleen
järjestämisestä ja vastuunjaon muuttamisesta kunnan ja valtion välillä
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Kokonaiskuva: Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä hallinto ja virkamiehet
puhututtavat eniten - tärkeimmäksi asiakokonaisuudeksi mainitaan
subjektiiviset oikeudet
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
9
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Näkemysten jakaantuminen: Monikielisen palvelun saamisen
tärkeydessä hajonta voimakkainta – yksimielisimmin ajatellaan
byrokratian ja lupasäätelyn karsimisen tärkeydestä
Subjektiivisista oikeuksista
Byrokratiasta ja
lupaprosesseista
Seurannasta ja
valvonnasta
Normeista, säätelystä, velvoitteista ja
kiintiöistä
Hallintoa ja virkamiehiä
Turhasta tai tehottamasta
koulutuksesta
Ilmaisista palveluista
Yksityistää ja siirtää
järjestöille
Vapaa-ajan
palvelut
Sosiaali- ja
terveyspalveluista
25.9.2013
Monikielisestä
palvelusta
10
Mitä suurempi pallo,
sitä enemmän
aiheesta on puhuttu.
Pystyakseli kuvaa
asioiden koettua
tärkeyttä ja vaakaakseli erimielisyyttä
niiden tärkeydestä.
Mitä asioita eniten puhutuissa
teemaluokissa mainitaan?
•
•
•
Sosiaali- ja terveyspalvelut: palvelusetelien käytön tehostamisesta,
päivähoidon tarjoamisesta vain perheille joissa molemmat vanhemmat töissä,
terveyskeskusmaksuista peruttamattomasta ajasta, vanhustenhuollon hoivaavustajien koulutusvaatimusten höllentämisestä, toimeentulon perusosan
maksaminen Kelan vastuulle
Hallintoa ja virkamiehiä: Ympäristötarkastuksen ja kaavoituksen virkojen
ulkoistamisesta, monituottajamallin lisäämisestä, kunnan palveluorganisaation
keskimääräistä kysyntää vastaavaksi, ministeriöiltä ja laitoksilta tulevien
kyselyn karsimisesta, tuottavuuden nostamisesta ja johtamisen kehittämisestä
Yksityistää ja siirtää järjestöille: kaavoituksen ulkoistamisesta
maanmittauslaitokselle, eläinlääkäripalvelujen yksityistämisestä, virkamiesten
toimenkuvien muuttaminen yksityisen sektorin johtamismallin mukaiseksi,
kunnan huolto-organisaatioiden ulkoistamisesta (kiinteistöhuolto, ulko- ja
talvikunnossapito jne.), keskussairaalan laitteiden vuokrauksesta
yksityislääkäreille, kuntien konserniyhtiöiden myymisestä
25.9.2013
11
Mitä asioita tärkeimpien karsittavien
teemojen sisällä mainitaan?
•
•
•
Subjektiiviset oikeudet: Subjektiivinen päivähoito-oikeus puhututtaa
eniten
Byrokratia ja lupaprosessit: Päällekkäisten toimintojen karsimisesta,
tiukoista lupaprosesseista rakennus- ja kaavioitusasioissa, virastojen
budjettien joustamattomuudesta, lupahallinnon jähmeydestä,
Normeista, säätelystä ja kiintiöistä: Tiukkojen standardien määristä,
kuntauudistuksen 5-vuoden irtisanomissuojan hidastavasta
vaikutuksesta, ylimitoitetuista turvallisuusnormeista,
suunnitteluvelvoitteiden määristä, koulujen luokkakokojen tiukasta
noudattamisesta, ammattien liian korkeista koulutuksellisista
vaatimusmääräyksistä, koulukohtaisten opetussuunnitelmien
laatimispakosta
25.9.2013
12
Naisten kohdalla ristiriitaisin luokka on ”Monikielisyys”. Miehet
ajattelevat ristiriitaisimmin ” Turhasta tai tehottomasta
koulutuksesta” –teeman asioista
• Monikielisyys -teema jakaa naisten kohdalla näkemyksiä eniten:
Luokan sisällä olevissa asioissa osa olisi vahvasti höllentämässä
”pakkoruotsia” sekä kielilain vaatimuksia ruotsin kohdalla, ja
saamenkielen kelpoisuusvaatimuksia – osalle näistä kiinni
pitäminen taasen on hyvin tärkeää
• Turha ja tehoton koulutus – teema jakaa miesten näkemykset:
siihen liittyvissä asioissa osa olisi vahvasti muuttamassa koulujen
uskonnonopetusta ”elämänkatsomusopetukseen”, osa lopettaisi
kaikki alle 30 oppilaan koulut, osalle terveydenhuollon
ennaltaehkäisevä toiminta kouluissa tulisi olla lastensuojelussa
merkittävin panostus
25.9.2013
13
Mistä yksittäisistä asioista luovuttaisiin
herkimmin?
Autenttiset kommentit - otteita
•
•
•
•
•
•
•
Subjektiivinen päivähoito-oikeus
Kunnan velvollisuus tarjota päivähoitopaikka koskisi vain perheitä, joissa molemmat vanhemmat (tai
yksinhuoltaja) on kokopäiväisesti töissä tai opiskelee. Erityistarpeista päivähoito voidaan tarjota
tarvittaessa muillekin ryhmille (kehityksen tukeminen, lastensuojelullinen peruste).
Vähemmän subjektiivisia oikeuksia
Hammashoito, päivähoito yms - meillä ei ole varaa maksaa automaattisesti kaikkea. Niille pitää
ilmainen/edullinen hoito turvata, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia
rakennustoiminnan lupaprosesseja
Tarvitseeko kaikkea säädellä niin tarkkaan, se hidastaa kaikkea liikaa.
Eläinlääkäripalvelujen järjestämisvastuu pois (lemmikit)
Eläinlääkäripalvelut yksityisten toimijoiden vastuulle, kysynnän mukaan. Tästä erona karja jne.
Suunnitteluvelvoitteita voi keventää
Kunnilla on n. 85 erilaista suunnitteluvelvoitetta. Niitä pitäisi voida harventaa (ja vähentää hallinnon
henkilökuntaa kunnissa).
Tupakkavalvonta ei kuulu kunnan tehtäviin
Tupakkavalvonta on tehty monimutkaiseksi ja sen seuranta on lähes mahdotonta toteuttaa kunnan
toimintana.
Elintarvikevalvonta siirrettävä oma valvontaan
Elintarvikevalvonta pois kunnalta, siirretään oma valvontaan, kriittisissä kohteissa oltava
ulkopuolinen vuosiarviointi auditoijan toimesta. Auditoijia valvotaan myös ja puutteista voi
huomauttaa. Ilmiantojärjestelmä selkeistä puutteista.
25.9.2013
14
Missä asioissa vastuunjakoa valtion
kanssa tulisi muuttaa?
Autenttiset kommentit - otteita
•
•
•
•
Erikoissairaanhoidon vastuu pois kunnilta
Kunnat eivät voi vastata järkevästi erikoissairaanhoidon haasteisiin. Erikoissairaanhoito onkin
täysin ennakoimaton kulu kuntien budjeteissa. Hallintoon ei tule rakentaa lisää väliportaita.
Toimeentulotuen käsittelyjen siirtäminen KELA:lle
Toimeentulotuen käsittely vie kuntien sosiaalitoimelta paljon aikaa ja siiehn liittyvät asat
aiheuttavat joskus mielivaltaisia lopputuloksia saajan kannalta. Toimeentulotuen on ajatelut
olevan tilapäinen tuki, mutta monelle siitä on muodostunut pääasiallinen toimneentulon
muoto. Asian käsittely useiden kohdalla rastiaa kuntien sosiaalityöntekijöitä ja vie heidän
aikaansa kriitisemmiltä työtehtäviltä. Asiaa on usein esitetty ja perustejujankin on annettu ja
löydettävissä enammän. Tämä olisi myös yksiaskel kohti perustuloa oikein sovellettuna ja jos
hyväksytään perustulo "majakaksi", mitä kohtai perusturvaa kehitettäisiin.
Ympäristöluvitus ja seuranta kokonaan pois kunnalta
Ympäristölupien antaminen ja myöntäminen kokonaisuudessaan ELY:lle ja AVI:.lle. Matalan
riskin yritysten osalta siirrytään kevennettyyn menettelyyn ja oma valvontaan. Keskitetään
resurssit korkean riskin yrityksiin.
Omaishoidon tuki Kelan maksamaksi
Kela voisi hyvin suorittaa omaishoidon tuen tarkkojen kriteerien mukaan.
25.9.2013
15
Yksittäisiä asioita jotka haluttaisiin säilyttää (tärkeys
karsia arvioitu yksimielisesti vähäiseksi)
Autenttiset kommentit - otteita
• Kotihoidon kuntalisä
•
Kuntalisä poistettava ja ylipäänsä kotihoidon tuki pois
• koulukuljetusten km-rajaa nostettava
• kouluruokailu
•
koululla voi ruokailun järjestää ns lounassetelipohjaisesti
• Vanhustenhuollon säätely kokonaan pois
•
Annetaan kunnille vapaus järjestää vanhustenhuolto parhaaksi katsomallaan
tavalla, poistetaan sen lakisääteisyys kokonaan
Vertailua: Naiset ovat miehiä vahvemmin kotihoidon kuntalisän sekä
vanhustenhuollon lakisäätelyn säilyttämisen kannalla. Kouluruokailun
säilyttäisivät molemmat yhtäläisesti.
25.9.2013
16
Tulokset yksityiskohtaisemmin
Teemaluokista sanottua
Subjektiivisista oikeuksista
Tärkeimmäksi koetuin kokonaisuus
Subjektiivinen päivähoito-oikeus
Kunnan velvollisuus tarjota
päivähoitopaikka koskisi vain
perheitä, joissa molemmat
vanhemmat (tai yksinhuoltaja) on
kokopäiväisesti töissä tai opiskelee.
Erityistarpeista päivähoito voidaan
tarjota tarvittaessa muillekin
ryhmille (kehityksen tukeminen,
Subjektiivinen päivähoitolastensuojelullinen peruste).
Valtuutettu,
tärkeimmäksi
arvioitu
oikeus pois alle 3 vuotiailta
Muutetaan subjektiivinen
päivähoito-oikeus koskemaan
vain yli 3 vuotiaita
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Vähemmän subjektiivisia
oikeuksia
Hammashoito, päivähoito yms meillä ei ole varaa maksaa
automaattisesti kaikkea. Niille
pitää ilmainen/edullinen hoito
turvata, joilla ei ole
taloudellisia mahdollisuuksia
Kuntalainen
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Puhutuin kokonaisuus
Palvelusetelit laajempaan käyttöön
Palvelusetelit tuottavat joustoa kunnan
palvelutuotantoon ja voivat myös tuoda selvää
säästöä. Kunnan oman tuotannon kustannuksia
pitää osata ja uskaltaa laskea! Jyväskylä hyvä
esimerkki tästä - palvelusetelillä saadaan joissakin
sote-palveluissa samat palvelut halvemmalla kuin
kunnallisesti tuotetut. Palveluseteli kannustaa
myös yrittäjyyteen ja luo uusia yrityksiä alueille.
Tämä on paljon parempi verrattuna esim.
kilpailutuksiin ja ostopalveluihin, joissa (yleensä) Pitkäaikaistyöttömät kunnalle velvoitetyöhön
isot voittaa ja pienet näivettyy.
Tällä hetkellä kunnat joutuvat maksamaan
mittavat summat sakkomaksuja
pitkäaikaistyöttömistä jotka eivät ole
työvoimapoliittisten toimenpiteiden piirissä.
Valtuutettu
Samaan aikaan infra rapautuu kun ei ole
riittävästi henkilökuntaa hoitamaan. Vanhusten
ulkoilutusta ja seuranpitoa ei hoida kukaan.
Tienpientareet pusikoituvat harvennuksen
puutteessa, samoin rannat. Tehtävistä monet ovat
tehtävissä pienellä koulutuksella parantaen
työttömän sitoutumista yhteiskuntaan.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
BUDJETIT
Valtuuston ja hallituksen, yhteistyössä
virastopääliköiden kanssa määritellään virastojen
budjetit. Budjetti laaditaan ja se pitää.
Suunnitelmallisuuden ytimenä on, että jos tulee
yllätyksiä, on varasuunnitelma. Jos esim.
terveydenhuoltoon tulee yllätyksenä vaikeasti
sairaita potilaita odotettua enemmän, uusi
neuvolatilan remppa saa jäädä siltä vuodelta,jne.
Priorisoidaan. Budjetista ei poiketa, lisäbudjetteja
ym. ei ole. Vastaavassa asemassa olevat virkamiehet
vastaavat "virheistään", kuten muuallakin
työelämässä.
Kuntalainen,
tärkeimmäksi
arvioitu
Hallintoa ja virkamiehiä
Toiseksi puhutuin kokonaisuus
Suunnitteluvelvoitteita voi
keventää
Kunnilla on n. 85 erilaista
suunnitteluvelvoitetta. Niitä pitäisi
voida harventaa (ja vähentää
hallinnon henkilökuntaa kunnissa).
Valtuutettu
100 prosentin sijasta 70 prosenttia
Otsikko tarkoittaa sitä, ettei kunta oyri
rakentamaa palveluorganisaatiotaan läpi
vuoden kysyntää vastaavaksi vaan resurssit
keskimääräistä kysyntää varten. Loput
palvelusta ostetaan aina yksityiseltä sektorilta.
Se poistaisi sijaisongelman, se loisi palvelua
tarjoavia yrityksiä ja se antaisi vertailupohjaa
yksityisen ja itse tuotetun palvelun
kustannusten ja laadun eroista.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
EU:n pullea pussi
Väitän, että ns. EU projekteista omassa
kunnassani ei ole yksikään saavuttanut tulosta
ja niitä varmaan on 10 – 20 ehtinyt olla,
parhaillaan on 5 projektia käynnissä.
Kuntaamme on pesiytynyt projektihenkilöstöä,
jota yritetään pitää jonkinlaisessa työkunnossa
näiden projektien avulla. Kuntalaisten etu on
etunenässä kun projekteja esitellään
lehdistössä. Tulokset valehdellaan tai ne ovat
niin lyhytkestoisia, muutamassa vuodessa
unohduksiin häviäviä. Projektiryhmillä ei ole
valtaa puuttua tekemättä jääneisiin asioihin
Kuntalainen
Yksityistää ja siirtää järjestöille
Kolmanneksi puhutuin kokonaisuus
Palveluiden ulkoistaminen
Kunnissa itse ylläpidettyjen huolto-organisaatioiden
ulkoistaminen yksityisille palveluntuottajille. Säästyy
kustannuksia huoltohenkilöstössä, kalustossa ja
hallinnossa. Lisäksi ostettava palvelu voidaan sopimalla
mitoittaa vastaamaan toteutuvia tarpeita, sen sijaan, että
jouduttaisiin mitoittamaan itse tuotetun palveluorganisaation resurssit tarvehuippujen mukaan. Suurin
ratkaistava ongelma kilpailuttamisessa olisi siinä, ettei
julkisiin tarpeisiin ostetuilla palveluilla aikaansaada
konsolidoitumista, eli kilpaileminen palvelun
tuottamisesta on mahdollista erikokoisille
palveluntuottajille (mm. osittamalla hankittava palvelu Ei lakisääteiset
esim. kiinteistöhuolto; ulko- ja talvikunnossapitoon,
ulkoistaminen
siivoukseen jne.).
Valtuutettu
tehtävien
Kunnallistekniikan rakentaminen
kunnan omana työnä ei perustu lakiin
eikä kaikkea enää tehdäkään yksin.
Kaava-alueiden katujen, valaistuksen,
sähkön ja kunnallistekniikan toteutus
voidaan kilpailuttaa. Kunnan oma
organisaatio pitää purkaa lähinnä
töiden laadun ja määräysten
valvontaan.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Julkiset eläinlääkäripalvelut vain
tuotantoeläimille
Mielestäni yhteiskunnan ei tarvitse
järjestää eläinlääkäripalveluita
lemmikeille. Nämä palvelut on
rajattava vain tuotantoeläimiin.
Lemmikeilleen jokainen on velvollinen
kustantamaan lääkäripalvelut itse.
Kuntalainen
Normeista, säätelystä, velvoitteista
ja kiintiöistä
Neljänneksi puhutuin kokonaisuus
Holhousyhteiskuntaa ja sääntelyä
Nykysääntelyn edellyttämä
seuranta/valvonta/sanktiointi
monesti lisää turhaan
kustannuksia, kun asiat hoituisivat
ilman näin tiukkaa valvontaakin.
Myös tiukat standardit lisäävät
kustannuksia, kun joudutaan
tekemään "ylilaatua" eikä järkeä
voi käyttää
Valtuutettu
tärkeimmäksi arvioitu
Kuntien itsehallinto palautettava
Valtion normiohjaus minimiin. Valtio
on määrännyt kunnille yli 500
tehtävää, useat ilman täyttä
kompensaatiota kustannuksista.
Lainsäädäntöä tulee kehittää antamaan
kunnille enemmän valtaa itse päättää
miten järjestää palvelunsa yleislakien
ohjauksessa. Samalla voidaan purkaa
massiivista valvonta- ja
ohjauskoneistoa, joka valtiolle on
synnytetty.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Suunnitteluvelvoitteiden karsiminen mm.
opetuspuolella
Onko tarpeen, että nykyisin kaikissa kunnan
kouluissa tehdään omat suunnitelmat joka
asiassa? Näillä suunnitteluvelvoitteilla viedään
aikaa varsinaiselta oppilaiden kanssa tehtävältä
työltä. Koulujen pitää laatia nykyisin omat
opetussuunnitelmat, toimintasuunnitelmat,
turvallisuus- ja kriisisuunnitelmat,
kiusaamisenestosuunnitelmat,
poistumissuunnitelmat, järjestyssäännöt jne.
Miksi kunta ei voisi laatia yhden yhteisen
suunnitelman?
Kuntalainen
Turhasta ja tehottamasta koulutuksesta
Viidenneksi puhutuin kokonaisuus
Vanhustenhuoltoon hoiva-avustajia
Vanhustenhuollossa on paljon
työtehtäviä, johon ei tarvita
hoitoalan koulutusta. Tämä seikka
on myös muualla maailmassa
tunnustettu mm. Hollannissa.
Avustaminen ruokailussa,
pesemisessä, pukeutumisessa,
kauppa-asioinnissa, sosiaalisen
seurustelun tarpeessa ei vaadi kuin
Peruskouluun 6 -vuotiaana ja esikouluun 5 tervettä järkeä. Työnjako tulee
vuotiaana
saada vanhustenhuollossa järkeväksi. Suomessa on yksi Euroopan myöhäisimpiä koulun
Valtuutettu
aloitusikiä. Varhaisemmalla aloituksella
säästetään yksi vuosiluokka päiväkotien
asiakkaita. Voisi toteuttaa kolmen vuoden
siirtymäajan kuluessa. Koulutusajan pysyessä
ennallaan saadaan ikäluokka vuotta varhemmin
työelämään. Yhden päiväkoti-ikäluokan
poisjäämisen säästö muutaman vuoden
siirtymäajan jälkeen on noin 400 milj. €. Kunnille
voitaisiin vakaakuntahengessä vapaus ottaa
uudistus käytäntöön haluamallaan aikataululla.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Osa ammatillisista tutkinnoista
lyhyemmäksi
Osa ammatillisista tutkinnoista voisi
kestää 1,5 - 2.5 vuotta, kuten vielä
kymmenen vuotta sitten. Näin
voitaisiin pidentää työuria oikeasta
päästä, nuoret ja innokkaat pääsisivät
ajoissa töihin ja tämä voisi olla jollain
aloilla houkutin tulla ei-niinmuodikkaalle-alalle opiskelemaan.
Kuntalainen
Byrokratiasta ja lupaprosesseista
Kuudenneksi puhutuin kokonaisuus
Yleinen byrokraattisuus harkintaan
Kunnan virkamiehiksi hakeutuvat usein
byrokraattinikkarit. On mukavaa kun on
tarkat säännöt ja mittarit joiden puitteissa
toimitaan. Ja näitä pykäliähän noudatetaan
kuin raamattua. Käytännön järki, tunteet ja
luovuus puuttuvat. Ylimitoitetut
turvallisuusnäkökohdat johtavat monesti
naurettaviin tilanteisiin käytännön
elämässä. Normeja, turvallisuutta ym. ei
tule enää laeilla kiristää. Kukaan ei pysty
näitä nytkään valvomaan ja monet
säännöistä eivät ole tulleet legitiimeiksi,
kuten autolla ajo ja kännykässä puhuminen.
Valtuutettu
Kaavoituksen ja rakennusjärjestyksen yksinkertaistaminen.
Useissa kunnissa on tehtäviä joilla lisätään byrokratiaa.
Esimerkiksi: kaavoitetuilla alueella tulisi antaa ohje
rakentamisen alasta , rakennuksien määrästä, korkeuksista ja
materiaaleista. Ohjeiden tulisi olla selkeämpiä ettei mm.
naapureiden kuulemista tarvita jos rakentaa "alaluvalla" lisää.
Turhaa aikaa menee esim. kaava alueella omakotitalon
pihapuiden kaatamisessa = asukas tietää mitä pihalla on hyvä
kasvattaa, eikä siinä tarvita rakennustarkastajan
katselmusta/lupaa. Toki rauhoitetut puut on erikseen.
Rakentamisen vapaus = rakentaja itse saa päättää
rakennetuksensa ulkomateriaalista, sen väristä jne. nykyään
lautakunta päättää esim. kaikki talot kahitiilestä ja katot
mustia jne.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Rakennuslupa- ja
tarkastuskäytäntöä voisi karsia
Pieniin kiinteistön laajennuksiin
(alle 20% pinta-alasta) riittäisi
ilmoitus ja mitään välitarkastuksia
ei tarvittaisi, vain lopputarkastus.
Omalta tontilta puita voisi kaataa
ilman lupaa. Vuosittaisia
kiinteistöjen systemaattisia
tarkastuksia ei tarvita.
Epäsiisteihin ja häiritseviin
puututtaisiin vain tarvittaessa.
Kuntalainen
Vapaa-ajan palvelut
Seitsemänneksi puhutuin kokonaisuus
Eläinlääkäripalvelujen
järjestämisvastuu pois
(lemmikit)
Eläinlääkäripalvelut yksityisten
toimijoiden vastuulle, kysynnän
mukaan. Tästä erona karja jne. Vapaa-aika, teknisen ala,takaukset,
Valtuutettu,
tärkein
kommentti
lainat yrityksille,
Vapaa-aikapalvelut yksittäisinä
maksullisiksi. Joukkuekokonaisuudet
harrastuksien parissa minimi maksuiksi ja
alle 12 vuotiaat maksuttomiksi. Viikon
vaihteessa ei avata latuja, kaukaloita ja
ja jääratoja. Vapaa-ajan henkilöstölle
myös muita tehtäviä luppoaikoina kunnan
toiminnoista. (…)
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Vapaaehtoisen harrastustoiminnan
liiallinen tukeminen tulisi
Nykyisin kulttuurilautakunnat
tukevat "kulttuurin nimissä"
kaikenlaista vapaa-ajan
harrastustoimintaa. Jokainen on
valmis myös maksamaan tai
talkoilemaan harrastuksensa eteen
ilman yhteiskunnan rahallista tukea.
Kuntalainen,
tärkein
kommentti
Seurannasta ja valvonnasta
Kahdeksanneksi puhutuin kokonaisuus
Ympäristöluvitus ja seuranta
kokonaan pois kunnalta
Ympäristölupien antaminen ja
myöntäminen kokonaisuudessaan
ELY:lle ja AVI:.lle. Matalan riskin
yritysten osalta siirrytään
kevennettyyn menettelyyn ja oma
valvontaan. Keskitetään resurssit
korkean riskin yrityksiin.
Valtuutettu
Elintarvikevalvonta siirrettävä oma
valvontaan
Elintarvikevalvonta pois kunnalta,
siirretään oma valvontaan, kriittisissä
kohteissa oltava ulkopuolinen
vuosiarviointi auditoijan toimesta.
Auditoijia valvotaan myös ja
puutteista voi huomauttaa.
Ilmiantojärjestelmä selkeistä
puutteista.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Maatilatukien valvontaa ja pykäläviidakkoa pitää
karsia.
Tällä hetkellä maatilojen seurantaan upotetaan
hurjasti työmäärää aiheuttaen tarkastajan välillä
mielivaltaisilla "tehdään sinusta varpoittava
esimerkki ja otetaan kaikki tuet takautuvasti 5
vuodelta pois kun annoit naapuin lehmien/lampaiden
käyskennellä kesantopellolla 0,7 ha" huomattavasti
vaikeuksia toimiville yrityksille. Minkään muun
yrittäjän oikeusturva ei ole yhtä heikko kuin
maanviljelijän.
Kuntalainen
Ilmaisista palveluista
Yhdeksänneksi puhutuin kokonaisuus
Terveyskeskusmaksu
peruuttamattomasta ajasta
On kohtuullista maksattaa
reaalihintaisena käyttämättä
jäänyt terveyskeskus- ja
hammaslääkärimaksu. Tulisi
kuntalaisille selväksi, minkä
arvoinen tämä lääkärikäynti on ikääntyneiden hoidon maksut
enemmän henkilölle itselleen
oikeasti.
Valtuutettu
olemme oppineet, että yhteiskunta
vastaa, kun saavutamme iän ja
hoivan tason, jolloin itse emme yksin
pärjää, sysäämme kaiken maksuineen
yhteiskunnalle. Omaa "säästöä"
tarvitaan jatkossa lisää, emme pysty
yhteisillä rahoilla maksamaan
kaikkea.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Elintasosairauksien hoidosta
korkeammat sairaalamaksut
Nostetaan ns. elintasosairauksien
hoitoon liittyviä sairaalamaksuja sekä
pienennetään lääkekorvauksia.
Mietitään ratkaisu, miten lääkäriä
kannustetaan myöntämään vähemmän
lääkereseptejä.
Kuntalainen
Monikielisistä palveluista
Eniten näkemyksiä jakava kokonaisuus
Pakkoruotsi pois
Kun ei kunnat kykene antamaan
kaikille halukkaille kielikylpyä tai
paikkaa ruotsinkieliseen alaasteeseen niin ei ole mitään järkeä
pitää 5% varten omia kouluja.
Aloituspaikkoja on suhteessa
muihin kansanryhmiin kouluissa
enemmän kuin muilla
Valtuutettu,
tärkeimmäksi
arvioitu
Yksi virallinen kieli riittää
Oletusarvoisesti tulee riittää se, että
viranomaisasioinnin voi tehdä yhdellä
virallisella kielellä. Palveluiden tulee toki
olla saatavilla myös merkittävillä
vähemmistökielillä, mutta niiden
ylläpitäminen jokaisessa kunnassa tulee
olla tarveharkintalähtöistä. Kunnan tulee
voida tarvittaessa hankkia toisen kieliset
palvelut esim. ostopalveluna valtion
kustannuksella.
Valtuutettu tai
luottamushenkilö
Pakkoruotsi
Pakkoruotsista pois. Erityisesti
Tampereella on paljon
maahanmuuttajia, jotak eivät osaa
kunnolla omaa kieltään, sitten pitää
oppia suomi, englanti, ruotsi ja vielä
yksi kieli. Kaikki eivät opi mitään ja
seuraukset näkyvät kasvavina nuorisoongelmina.
Kuntalainen
Teemaluokat taustamuuttujittain
25.9.2013
29
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Kunnanvaltuutettu, virkamies & luottamushenkilö: Subjektiiviset
oikeudet nähdään tärkeimpänä – linjassa koko aineiston kanssa
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
30
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Kuntalaiset: Tärkeimmiksi karsittaviksi kokonaisuuksiksi nousevat
byrokratia, subjektiiviset oikeudet, hallinto ja vapaa-ajan palvelut
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
31
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Alle 55 -vuotiaat: Tärkeimmiksi karsittaviksi kokonaisuuksiksi
nousevat subjektiiviset oikeudet, byrokratia sekä seuranta ja valvonta
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
32
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Yli 55 -vuotiaat: Tärkeimmiksi karsittaviksi kokonaisuuksiksi nousevat
subjektiiviset oikeudet, byrokratia sekä vapaa-ajan palvelut
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
33
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Naiset: Tärkeimmiksi karsittaviksi kokonaisuuksiksi nousevat
byrokratia, subjektiiviset oikeudet sekä turha tai tehoton koulutus
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
34
Mitä tehtäviä ja velvoitteita voisi karsia?
Miehet: Tärkeimmiksi karsittaviksi kokonaisuuksiksi nousevat
subjektiiviset oikeudet sekä byrokratia ja lupaprosessit
Kuvion
sininen palkki
kertoo,
kuinka monta
kertaa ko.
asia on
mainittu
aineistossa,
vihreä palkki
sen arvioidun
tärkeyden.
25.9.2013
35
Miehet vs. naiset
– ristiriitaisimmat teemat
Naisten kohdalla eniten näkemyksiä jakavat Monikieliset
palvelut – miesten parissa Turhasta tai tehottomasta
koulutuksesta ajatellaan ristiriitaisimmin
Miehet
Naiset
25.9.2013
36
Mitkä asiat naiset kokevat ristiriitaisimmaksi Monikieliset
palvelut –teemaluokassa?
Naisten kohdalla eniten näkemyksiä jakavat Monikieliset
palvelut – miesten parissa Turhasta tai tehottomasta
koulutuksesta ajatellaan ristiriitaisimmin
• Pakkoruotsi pois: Ei ole perusteita pakottaa opiskelemaan ruotsia.
Venäjäkin olisi hyödyllisempi.
• Ruotsin kielen velvoitteet pois: Kunta voi enemmistön päätöksellä
noudattaa nykyisen kielilain vaatimuksia.
• Saamen kielen taito ja sitä koskevat kelpoisuusvaatimukset:
Viranomaisen on henkilöstöä palvelukseen ottaessaan
huolehdittava siitä, että sen henkilöstö kussakin virastossa tai
muussa toimipaikassa pystyy palvelemaan asiakkaita myös
saameksi. (…)
25.9.2013
37
Mitkä asiat miehet kokevat ristiriitaisimmaksi Turhasta ja
tehottomasta koulutuksessa –teemaluokassa?
Naisten kohdalla eniten näkemyksiä jakavat Monikieliset
palvelut – miesten parissa Turhasta tai tehottomasta
koulutuksesta ajatellaan ristiriitaisimmin
•
•
•
Uskonnon opetus kouluissa: Jokaisella ihmisella on oikeus tutustua eri uskontojen
näkökulmiin yhtä lailla kuin uskonnottomiinkin näkökulmiin. Kaikille yhteisen
"elämänkatsomusopetuksen" voi helposti kytkeä useisiin muihin oppiaineisiin
tutkimalla eri maiden kulttuureja ja historiaa, kuvaamataitoon jne. Kouluissa
saisi "kaksi kärpästä yhdellä iskulla" kun useampaa oppiainetta opetellaan samalla
tunnilla -> kokonaistuntimäärät pienenevät ja teoria nivoutuu käytäntöön.
Rakennemuutokset kunnissa lakisääteiseksi: Esimerkkinä voisi sanoa koulut ja
yleisimmin ala-asteet syrjäkylillä. Kaikki alle 30 oppilaan koulut keittiöineen
pitäisi lopettaa pohjosinta Suomea lukuunottamatta. Monet kunnat säästäisi
pitkällä aikavälillä huomattavia summia rahaa mikäli asia olisi lakisääteinen, ilman
pakkoa ei meillä Pöytyällä ainakaan saada mitään rakenteellisia muutoksia aikaan,
niitä on jo yritetty 10v ja aina vaan ollaan lähtökuopissa.
Varhaisen vaiheen puuttuminen: Lasten suojeluun panostaminen. Neuvolat, koulut
jne... Aivan turhaa puhua tulevaisuuden Suomesta, mikäli emme pysty hoitamaan
paremmin lapsia, nuoria ja erityisesti uusavuttomia perheitä. Terveydenhoidossa
ennaltaehkäisevä toiminta kaikkialla, on asia numero 1.
25.9.2013
38

similar documents