Professori Lasse Lipponen Helsingin Yliopisto

Report
Hyvinvoivissa lapsissa on
tulevaisuus
Professori Lasse Lipponen
Helsingin Yliopisto
Opettajankoulutuslaitos
VKK-Metro 14. 03 -15.03. 2013
[email protected]
• Mitä
on hyvinvointi?
• Mitä
tiedämme lasten hyvinvoinnista?
• Miten
lasten hyvinvointia voisi tukea?
Mitä on Hyvinvointi?
• Welfare,
quality of life, life satisfaction, wellbeing, wellness, self-esteem, health,
happiness (Pollard & Lee, 2003)
• Objektiivinen
vs. subjektiivinen
• Historiallisesti
muotoutuva
•
Having, loving & being (Allardt, 1976; 1993)
Kiili, 2006
Mitä tiedämme lasten
hyvinvoinnista?
• Tämän
päivän lapsi elää samanaikaisesti
erilaisissa
toiminta/elin/kehitysympäristöissä, jotka
kilpailevat lapsen elämässä
• Muuttuvat
toiminta/elin/kehitysympäristöt
haastavat lasten hyvinvoinnin?
(Kouluterveyskysely, 2011; Lapsen Ääni, 2011; Malin, 2005; Manninen, &
Luukannel, 2008; Mediabarometri, 2010; Ministry of Education, 2004;
Zevenbergen, & Logan, 2008)
• Enemmistö
lapsista voi hyvin. Vähemmistöllä
on erityisesti psykososiaalisia,
mielenterveyden oireita (15-20 %). Pieni,
mutta kasvava osa lapsia voi erittäin huonosti
(5 - >10?%) (Aula, 2007)
Rimpelä, 2012
• Kouluterveyskysely,
2011 (Peruskoulun 8. ja 9. luokan
oppilaat/lapset)
• 46
% ei tiedä kuinka vaikuttaa ja osallistua
koulussa
• 29
% kokee, että ei ole tullut kuulluksi
koulussa
• 61%
mielestä opettajat eivät ole
kiinnostuneita oppilaan kuulumisista
• Miten
pienet lapset?
• Häiriöiden
korjaamiseen käytettyjen
palvelujen tarpeen ja kustannusten kasvu
nostaa esille kysymyksen ennaltaehkäisevän
työn merkityksestä ja resursoinnista (Kautto, 2006)
Miten lasten hyvinvointia voisi
tukea?
• Lapsi-
ja nuorisopolitiikassa panostetaan
lähivuosina lasten ja nuorten osallisuuden,
yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan
vahvistamiseen (Valtioneuvosto hyväksyi 8.12. 2011 lapsi- ja
nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2012 - 2015)
• “Psykososiaalisen
hyvinvoinnin edistäminen
vaatii uutta otetta. Yhteisöllisyys,
osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus
ja vaikuttamismahdollisuudet ovat
mielenterveyden rakennuspalikoita” (HS.
07.08.2011, Kristian Wahlbeck tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Enemmän
huomioita ennaltaehkäisyyn lasten
(psykologisessa) hyvinvoinnissa:
ihmissuhteet, pedagogiikka. Lapsi oppii
hyvinvointia ja pahoinvointia niissä
yhteisöissä joissa toimii (Johnson, 2008; Kumpulainen Järvelä &
Lipponen, 2010; Rimpelä, 2012)
• Riskitekijät
keskiössä
ja vaarat mukana, mutta eivät
Pienillä arkisilla asioilla on
merkitystä
(“Little things matter”)
• Monimutkaiset
ongelmat eivät aina vaadi
monimutkaisia ratkaisuja?
• Pienillä
arkisilla asioilla on merkitystä (Dryden,
Johnson & Howard, 1998; Johnson, 2008; Kumpulainen, Lipponen & Hilppö, 2012;
Lipponen, Kumpulainen & Hilppö, 2012; Newman, 2002; Puroila, Estola & Syrjälä,
2012)
• Suojaavat
• Lasten
• Koulu-
mutta myös edistävät hyvinvointia
näkökulma ja ääni!!
ja kasvatuskulttuurimme on kovin
tietopainotteinen
• Kaikki
lapset haluavat, että heistä ollaan
ylpeitä ja heistä välitetään
• Kaikki
lapset haluavat tuntea kuuluvansa
johonkin ja olla osallisina johonkin
(yhteisöön)
• Kaikki
lapset haluavat tulla kuulluksi ja
vaikuttaa itseään koskeviin asioihin
• Lasten
mielestä hyvinvointia edistävä
opettaja:
• on
saatavilla, kuuntelee, opettaa
‘perusjuttuja’, on positiivinen, puuttuu
tarvittaessa, tuntee lapset, on kiinnostunut
kuulumisista, arvostaa ihmisenä
•
Hyvät ystävät, merkityksellinen tekeminen
• Positiivisuuden
voima: myönteiset tunteet ja
kokemukset ja niiden tunnistaminen
vahvistavat hyvinvointia (esim. Isen & Daubman 1984;
Fredrickson 1998; Fredrickson 2005; Isen, Niedenthal & Cantor 1992; Seligman et al.,
2009)
• “Hyvä
ei lisäänny (vain) pahaa vastustamalla
- hyvä lisääntyy myös hyvää lisäämällä”
hyvinvointia edistävä pedagogiikka
pienten positiivisten asioiden
ja välittämisen pedagogiikkaa
• Loving
& Being keskeisiä!
•
Vahvistetaan osallisuutta ja tunnetta yhteisöön
kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta
•
Vahvistetaan lasten toimijuutta, sinnikkyyttä ja
pystyvyyttä ja kehittymistä
•
Opetellaan ja opitaan tunnistamaan ja vaalimaan
positiivisia merkityksellisiä kokemuksia
AGENTS
(Kumpulainen, Järvelä & LIpponen, 2010-2013)
•
AGENTS: Lasten pystyvyyden ja toimijuuden
tukeminen formaaleissa ja informaaleissa
konteksteissa
•
Lapset pystyvinä osallisina, toimijoina ja
kanssatutkijoina
•
Lapset dokumentoivat omaa eläämäänsä
“Mä otin tän valokuvan valokuvasta
missä mä oon pienenä.
• Lapsi:
• Aikuinen:
• Lapsi:
“Miksi just tää on sulle tärkee?”
“Siksi kun mä oon itselleni tärkee”
• Aikuinen:
“Mistä sä tiedät että sä olet itsellesi
tärkee?”
• Lapsi:
“Siitä, kun mä olen muille tärkee”
Toimijuus
(ks. esim. Kumpulainen & Lipponen, 2011; Lipponen & Kumpulainen, 2011)
• Pyrkimys
tarkoituksellisesti muuttaa
sosiaalisia suhteita, käytäntöjä ja fyysistä
ympäristöä Aktiivisuus, aloitteisuus,
intentionaalisuus, osallisuus, vaikutus- ja
valinnanmahdollisuus, vapaaehtoisuus sekä
taito ja voima valita itse toimintatavat
• Vastustaminen,
itsestäänselvyyksien
kyseenalaistaminen (uuden luominen)
• Yksilön
tai ryhmän tunne siitä, että minä
tai me teemme asioita, vaikutamme niihin,
ne eivät vain tapahdu minulle tai meille
• Avun
antaminen ja avun pyytäminen
• Vastuullisuus
(kuka on vastuussa ja
kenelle)
• Toimijuus
synnyttää pystyvyyden tunnetta
• Normatiivinen
toimijuus vs. aito toimijuus
Sitkeys, Sinnikkyys
(=resilienssi)
(Ks. esim. Bandura, 2000)
•
Sitkeys, sinnikkyys
•
“Process of active coping and maintaining positive
expectations”
•
“Buffers against circumstances that normally
overwhelm a person’s coping capacity”
Pystyvyys
(ks. Bandura, 2000; Kumpulainen, Lipponen & Hilppö, 2011)
•
Yksilön kokemus omista kyvyistään suunnitella
ja toteuttaa erilaisia tehtäviä/asioita
Positiivisuuden voima
•
Myönteiset ja positiiviset tunteet edistävät
kekseliäisyyttä, luovuutta ja ongelmanratkaisua (esim.
Estrada ym. 1994; Isen ym. 1987; Isen, Johnson, Mertz & Robinson 1985)
•
Parantavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja
lisäävät esimerkiksi avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan
(esim. Isen 1987)
•
Myönteiset tunteet laajentavat tarkkaavaisuutta,
ajattelua ja toimintaa sekä rakentavat fyysisiä, älyllisiä
ja sosiaalisia resursseja
•
Kasvattavat yleistä hyvinvointia ja niitä voidaan
hyödyntää myöhemmin elämässä
• Hyvinvointi
lasten omasta näkökulmasta Lapset hyvinvointitiedon tuottajina

similar documents