zde - Veřejný ochránce práv

Report
Náboženská svoboda a její limity
Anna Šabatová
1. prosince 2014
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Obsah přednášky
•
•
•
právní rámec
kritéria hodnocení případů ESLP
užívání náboženských symbolů žáky a studenty ve školách
(Francie, Velká Británie, Belgie)
– v hodinách tělesné výchovy (Francie, Německo, Nizozemsko)
– při výkonu praxe (Švédsko, Česká republika)
•
užívání náboženských symbolů pedagogy
– riziko proselytismu
– absence zákonného podkladu
– překážka efektivní komunikace
•
užívání náboženských symbolů v zaměstnání
– požadavek na dodržování dress code
– ochrana bezpečnosti a zdraví při práci
•
diskuse
Mgr. Ondřej Vala / 17. května, 2013. © Copyright Veřejný ochránce práv, 2013
Právní rámec
• Všeobecná deklarace lidských práv
• Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (Pakt)
• Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a
diskriminace založených na náboženství či víře
• evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod v čl. 9 (Úmluva)
• česká Listina základních práv a svobod v čl. 15 a 16 (Listina)
• antidiskriminační zákon (ADZ)
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Svoboda myšlení, svědomí a náboženského
vyznání dle čl. 9 Úmluvy
1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského
vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo
přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo
přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě,
bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů
a zachováváním obřadů.
2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat
jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná
v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany
veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod
jiných.
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Úmluva garantuje dva aspekty náboženské svobody –
interní a externí (dovnitř a navenek)
• Do vnitřního přesvědčení jednotlivce nelze zasáhnout nikdy.
• Pokud jde o projev přesvědčení navenek, může být svoboda
za určitých okolností omezena, pokud je to v demokratické
společnosti nezbytné a sleduje to legitimní cíl.
• veřejná bezpečnost, ochrana veřejného pořádku, zdraví nebo
morálky nebo ochrana práv a svobod jiných
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
ESLP v rozsudku Kokkinakis proti Řecku č. 14307/88
• Náboženská svoboda je jedním z nejdůležitějších prvků, který utváří
identitu věřících a jejich způsob života, ale je i cenným přínosem pro
ateisty, agnostiky, skeptiky a nezúčastněné.
• Pluralita je součástí demokratické společnosti, o niž se draze
bojovalo po staletí. Různorodost náboženských systémů ve státě je
předpokladem práva změnit své náboženství či víru a veřejná moc
nesmí vytvářet překážky omezující výkon tohoto práva.
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Prostor pro uvážení národních států
• ESLP při dodržování Úmluvy nechává jednotlivým členským
státům prostor pro uvážení, neboť v každé zemi jsou
rozdílné kulturní aspekty, které mohou odůvodnit nezbytnost
opatření zasahujícího do náboženské svobody. Do určité míry
je na orgánech jednotlivých států, aby posoudily nezbytnost
opatření omezujících projevy náboženství navenek.
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Antidiskriminační zákon
• ČR nemá speciální úpravu užívání náboženských symbolů.
• Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení,
náboženského vyznání, víry či světového názoru, pokud je toto
rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem
a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Co je důležité pro ESLP
• Spadá uvedené jednání do rozsahu náboženské svobody?
– Náboženské vyznání a přesvědčení se musí vyznačovat
vážností, přesvědčivostí, dlouhodobostí.
– Mělo by se jednat o projevy vyžadované daným systémem
víry.
• Je omezení zásahem do náboženské svobody?
• Existuje zákonný podklad pro omezující opatření?
• Lze omezení objektivně odůvodnit?
– Sleduje omezující opatření legitimní cíl?
– Je dané opatření nezbytné (existence mírnějších prostředků)?
– Je dané opatření přiměřené?
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů žáky a
studenty ve školách: Francie
•
•
•
•
•
Francie a Turecko přijaly zákonnou úpravu používání náboženských
symbolů ve vzdělávání.
V roce 2004 Francie zákonem zakázala nošení ostentativních
náboženských symbolů ve veřejných školách.
Před ESLP Francie úpravu obhájila. (věc Aktas proti Francii č. 43563/08)
Výbor OSN pro lidská práva však konstatoval omezení svobody
náboženského vyznání v případu vyloučení sikhského chlapce ze školy
a vyzval Francii, aby právní předpisy přehodnotila. (věc Bikramjit Singh
proti Francii č. 1852/2008)
Francie a Belgie zakázala zahalování tváře na veřejnosti.
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014, zdroj obrazové přílohy: http://thelangarhall.com/wp-content/uploads/2009/07/Sikh_Stories_for_Kids.jpg
Užívání náboženských symbolů žáky a
studenty ve školách: Velká Británie
•
•
•
•
Školní uniformy mají běžně varianty pro náboženské menšiny.
Soud rozhodl, že nepřijetí sikhského chlapce do školy, protože nosil k uniformě
turban, je nepřímou diskriminací. (věc Mandla (Sewa Singh) v. Dowell Lee, 1982)
Dívka navštěvující střední školu, která byla z 80% navštěvována muslimy a měla
variantu uniformy pro muslimky, chtěla nosit jilbab (oděv podobající se dlouhému
kabátu). Ředitelka jí to neumožnila a před soudem to obhájila. (věc R on the
Application of Begum v. Headteacher and Governors of Denbigh High School, 2006)
Nepřímou diskriminaci shledal soud v případě sikhské dívky, které škola zakázala
nosit náramek kara. (věc R on the Application of Watkins-Singh v. Aberdare Girl´s
High School, 2008)
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014, zdroj obrazové přílohy: http://www.theasiantoday.com/PhotoGallery.aspx?articleID=2448
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014, zdroj obrazové přílohy: http://calgarygirlsschool.com/wpcontent/uploads/2013/10/uniforms-01.jpg
Užívání náboženských symbolů žáky a
studenty ve školách: Belgie
•
•
•
•
Belgický vzdělávací systém deklaruje striktní neutralitu výuky.
Učitelé, vyjma učitelů náboženství, nesmějí ve škole projevovat své
náboženské přesvědčení navenek. Další bylo ponecháno na školách.
Vlámská školská rada zavedla plošný zákaz náboženských symbolů
jak pro žáky tak pro zaměstnance vlámských škol.
Nejvyšší správní soud Belgie rozhodl ve dvou případech (muslimská
dívka, sikhský chlapec), že plošný zákaz nosit náboženské symboly je
porušením jejich práv. Legitimní by byl zákaz jen tehdy, kdyby konkrétní
chování žáka bylo s to neutralitu vzdělávání nějak ohrozit. Zákaz nelze
udělit preventivně.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů žáky a
studenty v hodinách tělesné výchovy
•
•
•
ESLP otázku nošení muslimského šátku v hodinách tělesné výchovy řešil ve
francouzském kontextu, kde vyhodnotil, že vyloučení muslimských studentek ze školy
kvůli odmítnutí odložit v hodinách tělocviku muslimský šátek nebylo v rozporu s
Úmluvou. (Dogru proti Francii č. 27058/05)
Německý spolkový správní soud rozhodl, že muslimská dívka nebude uvolněna z
koedukované výuky plavání, pokud má možnost nosit burkini. (BVerwG 6 C 25.12)
Komise pro rovné zacházení v Nizozemsku řešila v roce 2011 případ dívky, které škola
zakázala nosit sportovní verzi muslimského šátku v tělocviku. Škola tak učinila na
základě neutrálně formulovaného pravidla zakazujícího nosit v tělocviku pokrývky hlavy.
Opatření škola odůvodnila ochranou bezpečnosti žáků a snahou předcházet nehodám.
Komise dospěla k závěru, že nošení sportovního muslimského šátku nezakládá riziko
poranění v rámci tělesné výchovy a shledala nepřímou diskriminaci.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014, zdroje obrazových příloh: http://static.dezeen.com/uploads/2011/06/dezeen_Sports-Hijab-by-ResportOn-2.jpg;
http://blogs.america.gov/blog/2010/11/25/wearing-the-veil-in-the-united-states/
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014, zdroje obrazových příloh: http://scanfree.org/wp-content/uploads/2013/03/burkini.jpg; http://wpmedia.montrealgazette.com/2013/06/sikhsoccer.jpg?w=800
Užívání náboženských symbolů žáky a
studenty při výkonu praxe
• Švédský ombudsman se zabývat případem, kdy škola zaměřená
na hotelnictví a gastronomii zakázala v průběhu praxe nosit
studentce muslimský šátek. Škola vyžadovala, aby studenti při
obsluhování hostů nosili uniformu bez pokrývky hlavy a zdůvodnila
to hygienickými požadavky. Ombudsman neuznal argument
školy a konstatoval nepřímou diskriminaci.
• Požadavek na dress code nemůže zákaz bez dalšího odůvodnit.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů žáky a studenty při praxi
ve zdravotnických zařízeních
•
•
Veřejná ochránkyně práv v ČR se zabývala případem somálské dívky a
jejího vynuceného odchodu ze studia na střední zdravotnické škole kvůli
zákazu nosit muslimský šátek. Konstatovala nepřímou diskriminaci.
Součástí doporučení byla i právní věta týkající se předpokládané praxe ve
zdravotnickém zařízení.
Je-li s konkrétním výkonem praxe spojena povinnost použít osobní ochranné
pomůcky v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb.
(zpravidla v souvislosti s infekčními onemocněními, která se vyskytují na
lůžkových odděleních), je nutné, aby zaměstnanci měli hlavu chráněnou čepicí.
V těchto případech proto lze nošení muslimského šátku omezit, neboť
ochranné osobní pomůcky jsou zde přiměřeným a nezbytným prostředkem k
ochraně zdraví.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů pedagogy
• V rozsahu užívání náboženských symbolů učiteli ponechává
ESLP jednotlivým státům širší prostor pro uvážení než ve
vztahu k žákům a studentům.
• Školy a školská zařízení jsou vázány v zásadě jednotnou
úpravou poskytování vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci jsou
povinni poskytovat vzdělání pluralitním a neutrálním
způsobem. Projevy náboženského přesvědčení vyučujících
se tak mohou dostat do kolize se svobodou ostatních
nebýt vystaven působení náboženských symbolů.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů pedagogy:
riziko proselytismu
•
ESLP rozhodoval o možnosti švýcarské učitelky základní školy nosit
muslimský šátek. Poté, co žalobkyně konvertovala k islámu a začala nosit
hidžáb, škola několik let projev jejího náboženského přesvědčení
respektovala. K odložení náboženského symbolu ji vyzvala až školní
inspekce. ESLP zdůraznil skutečnost, že žáci žalobkyně byli ve věku čtyř až
osmi let, což je věk, ve kterém mohou být snadněji ovlivnitelní než žáci
starší. Z tohoto důvodu soud nemohl vyloučit, že nošení šátku může mít
určitý efekt obracení na víru. ESLP shledal, že zákaz v daném případě
nepřekročil prostor pro uvážení jednotlivých států a byl odůvodněný a
přiměřený. (Dahlab proti Švýcarsku č. 42393/98)
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů pedagogy:
absence zákonného podkladu
•
•
Německý Spolkový ústavní soud posuzoval rozhodnutí školského úřadu ve
Stuttgartu, který stanovil muslimské kandidátce jako podmínku pro jmenování státní
zaměstnankyní (učitelkou) odložení muslimského šátku ve škole. Spolkový ústavní
soud rozhodl, že takový postup zasáhl do práva kandidátky na rovný přístup
k veřejnému úřadu a také do jejího práva na svobodu vyznání, aniž by pro to
existoval požadovaný a dostatečně určitý zákonný podklad. Pouhá možnost
ovlivnění žáků není dostatečným důvodem pro omezení svobody náboženství.
Důvodem může být až chování konkrétního zaměstnance, který se prokazatelně
snaží žáky ovlivnit a šířit náboženství. (BverfGE 108, 282 (2003) – Kopftuch)
Soud v daném případě nechal vypracovat znalecké posudky, zda má muslimský
šátek učitelky efekt obracení na víru u dětí, které vyučuje. Výsledky ukázaly, že
samotný šátek bez dalšího jednání pedagožky na děti proselyticky nepůsobí.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů pedagogy:
překážka efektivní komunikace
•
Odvolací pracovní tribunál ve Velké Británii se zabýval případem muslimské
asistentky pedagoga v základní škole. Žalobkyně chtěla nosit nikáb
ve vyučovacích hodinách, kde spolupracovala s mužskými kolegy. Tribunál
rozhodl, že zákaz nosit nikáb sleduje v daném případě legitimní cíl ochrany
práv žáků, aby se jim dostalo nejlepšího možného vzdělání, k čemuž
potřebují vidět vyučující do obličeje. Jestliže by žalobkyně nosila v hodinách
nikáb, žáci by mohli mít problém s porozuměním, neboť by neviděli artikulaci
a řeč těla žalobkyně. Škola prokázala, že nikáb by v efektivní komunikaci
skutečně bránil. Tribunál přihlédl rovněž ke skutečnosti, že škola
umožňovala žalobkyni nosit hidžáb. (Azmi proti Kirklees Council, 2007)
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů v zaměstnání:
požadavek na dodržování dress code
•
•
Švédský ombudsman řešil případ muslimského muže, po kterém soukromý
zaměstnavatel požadoval oholení vousů. Zaměstnavatel muslimského zaměstnance
propustil, když se odmítl z náboženských důvodů podrobit internímu pravidlu, že
všichni zaměstnanci kromě uniformy musí mít rovněž oholené vousy a mohou si
ponechat pouze knír. Švédský ombudsman dospěl k závěru, že se společnost
dopustila nepřímé diskriminace a propuštěný zaměstnanec dosáhl finanční
kompenzace.
Bruselský odvolací pracovní soud v případu propuštění muslimské prodavačky
v knihkupectví, která odmítla požadavek zaměstnavatele odložit šátek a přizpůsobit
se „neutrální korporátní identitě“ shledal, že zaměstnavatel opatřením sledoval
legitimní cíl a diskriminaci vyloučil, aniž by se vypořádal s námitkou nepřímé
diskriminace a zkoumal nerovný dopad opatření na zaměstnance, kterým jejich
náboženství ukládá užívání náboženských symbolů. (E. F. v. Club corp, 2008)
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů v zaměstnání:
požadavek na dodržování dress code
•
•
V roce 2013 se otázkou dress code ve vztahu k náboženským symbolům zabýval ESLP v
případu paní Eweidy, která pracovala na odbavovací přepážce společnosti British
Airways. Paní Eweida chtěla jako koptská křesťanka nosit přes uniformu kříž na krku.
Společnost jí však náboženský symbol zakázala nosit, neboť tento způsob oblékání
odporoval zavedenému dress code. ESLP konstatoval porušení čl. 9 Úmluvy, když
žalobkyni vnitrostátní instituce neochránily před zásahem do její náboženské svobody a
nekonstatovaly diskriminaci. (Eweida a ostatní proti Spojenému království, 2013)
Zaměstnavatel nemůže zakázat zaměstnanci užívání náboženského symbolu z důvodu
dodržování dress code. Snaha společnosti udržet si korporátní identitu a vystupovat
neutrálně ve vztahu k veřejnosti dle ESLP nepřeváží nad právem zaměstnance projevit
své náboženské vyznání navenek prostřednictvím náboženského symbolu.
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů v zaměstnání:
ochrana bezpečnosti a zdraví při práci
•
ESLP se zabýval rovněž případem paní Chaplin, která jako zdravotní
sestra při práci na geriatrickém oddělení nemocnice chtěla rovněž nosit
křížek. Skutkové okolnosti však byly poněkud odlišné než v případě paní
Eweidy, protože nemocnice požadovala odložení křížku nikoli z důvodu
zavedených stejnokrojů, nýbrž kvůli prevenci infekce a možných zranění
při manipulaci s pacienty. Vedení nemocnice argumentovalo zejména tím,
že pacient by mohl křížek na řetízku strhnout a způsobit zranění, případně
by se tento náboženský symbol mohl dostat do kontaktu s otevřenou ránou.
Soud uznal legitimní cíl ochrany bezpečnosti a zdraví a porušení čl. 9
Úmluvy neshledal. (Eweida a ostatní proti Spojenému království, 2013)
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Užívání náboženských symbolů v zaměstnání:
ochrana bezpečnosti a zdraví při práci
• Berlínský pracovní soud řešil případ muslimské uchazečky o
pozici asistentky v soukromé zubní ordinaci. Zaměstnavatel ji
nepřijal, neboť odmítla odložit hidžáb. Svůj požadavek odůvodnil
nutností zachovat hygienické prostředí v ordinaci. Soud jeho
argumentaci nepřisvědčil, neboť šátek nepředstavuje pro lidské
zdraví z hlediska možného znečištění či infekce větší riziko než
odkryté vlasy, zároveň nevylučuje kombinaci s rouškou či lékařským
oděvem včetně pokrývky hlavy. (č. j. 55 Ca 2426/12)
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
.© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014
Děkuji za pozornost.
© Copyright Veřejný ochránce práv, 2014

similar documents