muhasabah_diri

Report
28 Disember 2012M / 14 Safar 1434H
1
Pujian kepada Allah SWT
Segala puji-pujian bagi Allah S.W.T
2
3
Syahadah
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang layak
disembah melainkan Allah yang Maha Esa dan
aku juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad
S.A.W. adalah hambaNya dan rasulNya
4
Selawat
Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera
ke atas junjungan kami
Nabi Muhammad SAW, keluarga dan
seluruh sahabatnya.
5
Pesanan Taqwa
Bertakwalah kepada Allah SWT dengan
sebenar-benar takwa, sesungguhnya
berjayalah orang-orang bertakwa.
6
Tahun 2013 masihi
Mudah-mudahan disambut dengan rasa
tawaduk ke hadrat Allah SWT atas segala
nikmat-Nya selama ini.
Mulakan dengan lafaz kesyukuran kerana kita masih
lagi diizinkan untuk meneruskan kehidupan
disamping menjalankan tugasan harian sama ada
sebagai anak, ibu, bapa, pendidik, pelajar, pekerja
amnya dan sebagai umat Islam khasnya.
HIDUP SEBAGAI 1 IBADAH
7
Tajuk Khutbah
8
Firman Allah SWT – Surah adz-Dzaariyat ayat 50 :
Maksud:
“(Katakanlah Wahai Muhammad kepada
mereka): "Maka segeralah kamu kembali
kepada Allah (dengan bertaubat dan taat),
Sesungguhnya aku diutuskan Allah kepada
kamu, sebagai pemberi amaran yang nyata.”
9
sambutan tahun baru dalam Islam bukan sahaja
satu sambutan yang bersifat bermegah dan
bergembira semata-mata
Sandarkan kepada konsep bermuhasabah, merenung akan
kelemahan, kekurangan yang telah kita lakukan
sebelum ini dan menginsafinya.
Membawa pengertian yang cukup besar
bagi mencetuskan rasa ingin berubah dari
satu kekurangan kepada satu kekuatan
yang baru.
10
Perilaku menilai dan
memperelokkan diri yang
terbentuk dalam jiwa seseorang
manusia itu menurut kaca mata
agama
MUHASABAH
Mendidik diri agar sentiasa
mencela segala kejahatan
yang pernah dilakukan agar
tidak menjadi penghalang
untuk mandapat keredhaan
Allah SWT.
11
Pengertian
Muhasabah
Melihat keadaan
modal, keadaan
keuntungan dan
kerugian, agar
dapat
mengenalpasti
sebarang
penambahan dan
pengurangan.
Modalnya dalam
konteks agama
ialah perkara
yang difardhukan,
keuntungan ialah
perkara sunat
dan kerugiannya
pula ialah
maksiat.
12
MENGIKUT
IBNUL QAIYIM
Membezakan
antara apa yang
diperolehinya dan
apa yang perlu
ditanggungnya.
Setelah
mengetahui yang
demikian, maka
dia hendaklah
membawa apa
yang
diperolehinya dan
melunaskan apa
yang
ditanggungnya.
Dia seolah-olah seorang musafir yang
tidak akan kembali.
13
Hadith Riwayat at-Tirmizi
Maksud: “Orang yang pintar ialah orang yang
menghitung dirinya serta beramal untuk hari
selepas kematian sementara orang yang lemah
ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta
beragan-angan terhadap Allah dengan anganangan (yang banyak).”(Riwayat at-Tirmizi)
14
Menyibukkan diri dengan ketaatan akan
menghapuskan masa untuk membuat
kejahatan.
Mereka akan mencela jiwanya di atas setiap
kesalahan dan kekurangan yang dilakukannya
terhadap Allah SWT kerana takutnya diri ini
kepada kekuasaan-Nya.
15
Memetik kata-kata seorang ulama’
as-Sayyid
Ahmad ar-Rifaie
Syeikh Ahmad
Zarruq
Daripada perasaan takut akan
timbulnya muhasabah. Daripada
muhasabah timbulnya muraqabah.
Daripada muraqabah hati akan
sentiasa sibuk bersama Allah SWT
Lalai dari bermuhasabah diri menyebabkan apa
yang dilakukan menjadi silap. Kurang berbincang
dengannya boleh membawa kepada sifat redha
nafsu atau berpuas hati terhadapnya. Memerangi
nafsu boleh menjauhkan daripada melekat pada
diri dan tidak bersikap tegas terhadapnya
menyebabkannya menjadi pahlawan. Oleh itu
lazimlah diri dengan senantiasa bermuhasabah
dan berbincang serta beramallah dengan apa yang
betul tanpa bertolak ansur terhadap perkaraperkara yang salah.
16
Marilah kita bersama-sama menghitung setiap tindakan kita
selama ini, sejauh mana kita telah melaksanakan amanah
sebagai hamba Allah SWT
Melaksanakannya mengikut lunas dan etika Islam
Menghisab diri
Tugas kita sebagai manusia yang dilahirkan oleh Allah SWT
Rebutlah peluang dan masa yang diberikan
Allah SWT kepada kita agar dapat
dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang
berfaedah serta amal soleh.
17
Surah Al-Asr ayat 1 - 3 :
Maksud:
“Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam
kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan
beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan
dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan
18
sabar.”
2 Prinsip Asas
Berpesan Dengan
Kebenaran
Berpesan Dengan
Kesabaran
Panduan kita untuk menjana kefahaman bagi
memimpin diri untuk meneruskan tahun
mendatang.
Budaya
murni yang
digariskan oleh
Islam
 Amalan nasihat
menasihati
 Berkata benar dalam
setiap tindakan
 Merancang setiap
usaha dengan garis
panduan syarak
 Memastikan cara dan
bentuk tindakan selari
dengan panduan Islam
Urusan seharian kita
haruslah dipastikan
ianya benar-benar suci
daripada segala
kecelaruan dan
keburukan tingkahlaku
serta perbuatan.
19
Mulakan tahun baru ini
Menanamkan semangat menyampaikan
sesuatu yang baik dengan penuh kebenaran.
“Berkatalah benar sekalipun pahit”
Hayatilah ungkapan untuk menjadi satu semangat
kepada kita bilamana berhadapan dalam setiap
cabaran dan dugaan.
Saling ingat mengingati untuk diri dan orang
lain juga atas prinsip kebenaran
20
Marilah kita sama-sama menjana kembali semangat Islam
dengan mata hati kita.
Kita mulai semangat
tahun baru
Bermuhasabah
 Jiwa tawaduk
 Mempertingkatkan kualiti diri
untuk mendapat keredaan
Allah SWT
Dapat mengelakkan diri
daripada melakukan kesalahan
Orang muslim yang hebat adalah
mereka yang dapat mempertingkatkan
kualiti diri mereka dari masa ke
semasa.
21
Ingatlah pesanan sadina Umar al-khattab:
Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung,
timbanglah amalanmu sendiri sebelum ia
ditimbangkan untukmu, dan bersedialah untuk
hari pembentangan amal yang besar,
sesungguhnya hisab pada hari kiamat menjadi
ringan bagi sesiapa yang melakukan
muhasabah diri di dunia ini.
22
Firman Allah SWT – Surah Ali-Imran ayat 110 :
Maksud: “Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan
bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh
berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada
yang mungkar, serta kamu pula beriman kepada Allah. Dan
kalaulah Ahli Kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman, dan
kebanyakan mereka orang yang fasik.”
23
24
KHUTBAH KEDUA
25
‫ْح ْم ُد لِلّ ِه نَ ْح َم ُدهُ َونَ ْستَ ِع ْي نُهُ َونَ ْستَ غْ ِف ُرهُ َونُ ْؤِم ُن بِ ِه‬
‫اَل َ‬
‫ونَتَ وَّكل َعلَْي ِه ونَعوذُ بِ ِ‬
‫اهلل ِم ْن ُش ُرْوِر أَنْ ُف ِسنَا َوِم ْن‬
‫َ ُْ‬
‫َ َ ُ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫سيِّئَ ِ‬
‫ِ‬
‫ات أَ ْع َمالنَا‪َ .‬م ْن يَ ْهده اهللُ فَالَ ُمض َّل لَهُ َوَم ْن‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ي‬
‫اد‬
‫ه‬
‫ال‬
‫ف‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ض‬
‫ي‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫‪26‬‬
Pujian kepada Allah SWT
ِ
ِ
ِ
َّ
‫ َوأَ ْش َه ُد‬،ُ‫ك لَه‬
َ ْ‫أَ ْش َه ُد أَ ْن الَّ الَهَ إال اهللُ َو ْح َدهُ آل َشري‬
َّ ‫أ‬
‫َن َسيِّ َدنَا َونَبِيَّ نَا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُس ْولُهُ َسيِّ ُد الْ َخالَئِ ِق‬
َّ
ِ
‫ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِر ْك َعلَى َسيِّ ِدنَا َونَبِيِّ نَا‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ر‬
َ
َّ
َ
َ ُ ‫َوالْبَ َش‬
ِ ِ‫مح َّم ٍد و َعلَى آلِ ِه وأَصحاب‬
.‫َج َم ِع ْي َن‬
‫أ‬
‫ه‬
ْ َْ َ
َ َُ
Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang
disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Aku
juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW
adalah hambaNya dan RasulNya.
27
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
‫الصادق ْي َن‬
َّ ‫ إت ُق ْوا اهللَ َوُك ْونُ ْوا َم َع‬،‫اد اهلل‬
َ َ‫أ ََّما بَ ْع ُد فَ يَا عب‬
Bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan
bersama-samalah dengan orang-orang yang
benar
28
‫َّ‬
‫الى أ ََم َرُك ْم بِأَ ْم ٍر بَ َدأَ‬
‫ع‬
‫ت‬
‫و‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ب‬
‫س‬
‫اهلل‬
‫َن‬
‫أ‬
‫ا‬
‫و‬
‫م‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ا‬
‫و‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ ُ‬
‫َ َ‬
‫فِ ْي ِه بِنَ ْف ِس ِه َوثَنَّى بِ َمآلئِ ََتِ ِه ال ُْم َسبِّ َح ِِ بِ ُق ْد ِس ِه‬
‫‪29‬‬
‫ﭲ‬
‫ﭲ ﭲ ﭲ‬
‫َّ ْ َ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ‬
‫ْ‬
‫ال ِذين ءامنوا صلوا ع َلي ِه ﭲ‬
‫‪30‬‬
‫ﭲ‬
‫ﭲ‬
‫ﭲ‬
‫ﭲ‬
‫ﭲ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الراشديْ َن‬
‫اء‬
‫ف‬
‫ل‬
‫خ‬
‫ْ‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ِ‬
‫ض اللّ ُه َّم َع ِن األَ ْربَ َع ُ َ َ َّ‬
‫َو ْار َ‬
‫اداتِنَا أَبِى بَ َْ ٍر َوعُ َم َر َوعُثْ َما َن َو َعلِ ِّى بْ ِن أَبِى‬
‫َس َ‬
‫ِ‬
‫اج نَبِيِّ نَا الْمطَ َّهر ِ‬
‫ٍ‬
‫ات ِم َن األَ ْدنَاسِ‬
‫َ‬
‫و‬
‫ز‬
‫أ‬
‫ن‬
‫ع‬
‫و‬
‫‪،‬‬
‫ب‬
‫ال‬
‫ط‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ُ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الص َحابَِِ َوالتَّابِ ِع ْي َن‬
‫ر‬
‫ائ‬
‫س‬
‫و‬
‫ه‬
‫ت‬
‫اب‬
‫ر‬
‫ق‬
‫و‬
‫ه‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ل‬
‫َه‬
‫أ‬
‫ن‬
‫ع‬
‫و‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ ْ‬
‫َ َ ََ ََ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِّ‬
‫ض َعنَّا‬
‫ار‬
‫و‬
‫‪.‬‬
‫ن‬
‫ي‬
‫الد‬
‫م‬
‫و‬
‫ي‬
‫ى‬
‫ل‬
‫إ‬
‫ان‬
‫س‬
‫ح‬
‫إ‬
‫ب‬
‫م‬
‫ه‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ن‬
‫م‬
‫و‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َْ ْ َ ْ َ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫الراحم ْي َن‬
‫م‬
‫ح‬
‫َر‬
‫أ‬
‫ا‬
‫ي‬
‫ك‬
‫ت‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ب َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ‬
‫‪31‬‬
32
33
34
Ya Allah jadikanlah Malaysia dan seluruh
Negara kaum muslimin dalam keadaan
aman dan damai
35
(Mereka berdoa dengan berkata): Ya Tuhan
kami! Janganlah Engkau memesongkan hati
kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada
kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah
rahmat dari sisi-Mu; sesungguhnya Engkau
jualah Tuhan yang melimpah-limpah
pemberian-Nya
36
Wahai Tuhan kami; berilah kami kebaikan
di dunia dan kebaikan di akhirat, dan
peliharalah kami dari azab neraka
37
38
39

similar documents