pobierz

Report
LOKALNY
EKOROZWÓJ
Co to jest Ekorozwój ?
Ekorozwój to prowadzenie działalności
gospodarczej w harmonii z przyrodą tak,
aby nie spowodować w przyrodzie
nieodwracalnych zmian lub jako
gospodarowanie dopuszczalne ekologicznie,
pożądane społecznie i uzasadnione
ekonomicznie.
Działania na rzecz ekorozwoju to:
1.) Trwałe rolnictwo.
Zagospodarowanie ziemi stanowi kluczowy element trwałego
rozwoju. W warunkach polskich rolnictwo ma szczególne
znaczenie ze względu na to, iż bezpośrednio decyduje o
zagospodarowaniu 60% obszaru kraju. Dodatkowo rolnictwo
ma wpływ min. na bilans wodny kraju, eutrofizację Bałtyku
(azotany i amoniak) oraz europejski kwaśny deszcz. Biorąc pod
uwagę unikalną, "nienowoczesną" strukturę agrarną Polski
tzw. rolnictwo ekologiczne może stanowić alternatywę dla
jego ewentualnej intensyfikacji. W ramach rolnictwa
niskonakładowego polscy rolnicy mieliby szansę na
"zinternalizowanie" korzyści społecznych (bilans wodny,
różnorodność biologiczna itp.) dostarczanych dzięki
nieintensywnemu gospodarowaniu ziemią.
2. Rozwiązanie problemu transportu miejskiego.
Już w tej chwili emisje z sektora transportowego decydują o jakości
życia ponad połowy ludności. Przyrost ilości zarejestrowanych
samochodów osobowych okazał się o kilka lat szybszy niż w
najbardziej śmiałych prognozach z lat 1980-tych. Ani infrastruktura
miast nie jest do tego przygotowana, ani jakość środków
transportu nie poprawia się wystarczająco szybko.
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII
Energia wodna
Energia wiatru
Energia słoneczna
Biomasa
Energia
geotermalna
GOSPODARSTWA EKOLOGICZNE
Na czym polega idea
zrównoważonego rozwoju?
Koncepcję zrównoważonego rozwoju wyjaśnia dość dobrze II
Polityka Ekologiczna Państwa: „to takie prowadzenie polityki i
działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego,
aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym
trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich
zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym
zachowaniu procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności
biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym,
gatunkowym i genowym”. Chodzi o to, by racje społeczne i
ekonomiczne nie były traktowane jako ważniejsze niż ekologiczne.
Dlaczego warto inwestować w gospodarkę
opartą na zrównoważonym rozwoju ?
• Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju powoduje, iż
realizacja zamierzeń gospodarczych odbywa się w harmonii
z prawem oraz w spójności z uwarunkowaniami
przyrodniczymi, a jakość życia ludzi nie ulegnie pogorszeniu.
Dodatkowo, w przypadku rzeczywistego stosowania tej
zasady w odniesieniu do projektów indywidualnych, w
efekcie realizowana jest najlepsza opcja zamierzenia
inwestycyjnego pod względem technologicznym,
ekonomicznym, lokalizacyjnym.
Zasada zrównoważonego rozwoju znalazła
odzwierciedlenie w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej
Polska ma niewątpliwie długoletni wkład w ochronę środowiska w
Europie. Zasada zrównoważonego rozwoju znalazła miejsce w ustawie
zasadniczej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe. W Art. 5
Konstytucji czytamy: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności, prawa
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju.”
Art. 74(1) mówi o obowiązku władz w zapewnieniu obecnemu i
przyszłym pokoleniom bezpieczeństwa ekologicznego.
Jaki jest obecnie stosunek polskiej opinii
publicznej wobec ekologii i ekologów?
• Bardzo różny. Oczywiście, cześć ludzi nadal uważa, iż
ekologia jest skrajną postawą, zapominając, iż jest to gałąź
wiedzy, a to, czego domagają się ekologiczne organizacje
pozarządowe, z reguły związane jest z przestrzeganiem litery
prawa, ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.
Coraz większa jest jednak rzesza ludzi popierająca działania
na rzecz ochrony środowiska. To z reguły ludzie świadomi
faktu, że jakość naszego życia jest ściśle związana z jakością
środowiska, w którym żyjemy, którzy dbałość o środowisko
wyrażają w codziennych postawach.
Jaka jest rola w pełnieniu edukacji w popularyzacji i
realizacji zasad zrównoważonego rozwoju?
• Z pewnością edukacja jest istotna we wdrażaniu
zasady zrównoważonego rozwoju. Ciężar tej edukacji
musi wziąć jednak na siebie, w większej skali niż
dotychczas, państwo. Zrzucanie tego zadania na barki
organizacji pozarządowych powoduje, że edukacja ta
jest postrzegana przez pryzmat zielonej ideologii, a nie
konieczności, jaką jest zachowanie środowiska w
dobrej jakości dla obecnego i przyszłych pokoleń.
Edukacja prowadzona przez agendy rządowe nadałaby
jej odpowiednią rangę, co przyczyniłoby się do
większego zaangażowania obywateli.
KONIEC
OPRACOWAŁY:
KLAUDIA ŚWIĘTONIOWSKA
i
ADRIANNA SIERPIŃSKA

similar documents