Seminarium *ekonomia spo*eczna * wspó*praca si* op*aca*

Report
Seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”
Dąbrowa Górnicza , 5 czerwca 2014 r.
Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa
Śląskiego w kontekście realizacji „Wieloletniego regionalnego planu
działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej
oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia
w województwie śląskim na lata 2012-2020”
Iwona Piątkowska-Lipka
Katarzyna Skowron
Projekt „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opracowanie i przyjęcie Planu
 grudzień 2011 - Zarząd Województwa Śląskiego powołuje Wojewódzki
Zespół ds. Ekonomii Społecznej i 5 zespołów zadaniowych (ds. integracji
i reintegracji społecznej, ds. współpracy sektora ES z otoczeniem instytucjonalnym
i pozainstytucjonalnym, w tym ze środowiskiem biznesu, ds. edukacji i profesjonalizacji sektora ES,
ds. promocji ekonomii społecznej, ds. finansowania podmiotów sektora ES).
 w pracach zespołów wzięło udział ponad 100 osób
 Plan był opracowywany na podstawie „Wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej
do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji
i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej
otoczenia w regionie” z dnia 17 maja 2011 roku opracowanych przez Departament Pożytku
Publicznego oraz z uwzględnieniem zapisów projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej
 projekt Planu poddany był konsultacjom społecznym i instytucjonalnym
 Plan został zatwierdzony przez Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii
Społecznej
 25 kwietnia 2013 - Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę
o przyjęciu Planu
Cel i priorytety
Jako cel główny Planu przyjęto:
Wzmocnienie roli przedsiębiorczości społecznej
w integracji społeczno-zawodowej w regionie.
Jest on realizowany przez 4 cele szczegółowe
przyporządkowane do 4 obszarów priorytetowych:
I. Integracja i reintegracja społeczna;
II. Współpraca sektora ekonomii społecznej z otoczeniem
instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym, w tym ze
środowiskiem biznesu na rzecz rozwoju lokalnego;
III. Edukacja i profesjonalizacja sektora ekonomii społecznej;
IV. Promocja ekonomii społecznej.
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet II
Cel szczegółowy 2: Rozwój międzysektorowej współpracy
podmiotów ekonomii społecznej.
Kierunek działania 2.2.Diagnozowanie sektora ekonomii społecznej
w regionie.
2.2.1. Przygotowanie i przeprowadzenie badań regionalnych
z obszaru ekonomii społecznej.
 2012: badania jakościowe (IDI) „Jednostki samorządu terytorialnego
wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej
w województwie śląskim” i „Organizacje pozarządowe jako potencjał
sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”
 2014: badania jakościowe (IDI + focusowe) „Osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym jako beneficjenci PES o charakterze
integracyjnym”
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet II
2.2.2. Prowadzenie diagnozy i monitorowanie sytuacji
sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim,
w tym z wykorzystaniem narzędzi analitycznodiagnostycznych.
 projekt innowacyjny ROPS realizowany we współpracy
z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych pn. „Efektywna
i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, którego celem jest
opracowanie narzędzia analityczno-diagnostycznego
służącego do oceny efektywności i benchmarkingu podmiotów
działających w sektorze ekonomii społecznej.
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet II
Kierunek działania 2.3. Sieciowanie, partnerstwa lokalne
i wymiana informacji.
2.3.2. Wspieranie partnerstw/paktów na rzecz rozwoju ES,
w tym współpracy pomiędzy JST, NGO, PES i biznesem.
 2014-2015 - cykl działań wspierających zawieranie partnerstw,
w tym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: 4 spotkania
informacyjno-promocyjne w subregionach, 24 warsztaty, 500 h
doradztwa, 24 wizyty studyjne, 20 szkoleń uzupełniających
 4 seminaria w subregionach „Ekonomia społeczna –
współpraca się opłaca”
 zawarcie paktów na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet II
2.3.3. Organizowanie forów i spotkań służących wymianie
informacji między przedstawicielami administracji
publicznej, w tym służb zatrudnienia i pomocy społecznej
a przedstawicielami PES.
 konferencja „Przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie rozwoju
lokalnego w województwie śląskim” - czerwiec 2013
 kongres połączony z targami przedsiębiorczości społecznej
i prezentacją dobrych praktyk – wrzesień 2014
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet II
2.3.4. Organizacja wizyt studyjnych umożliwiających
wymianę informacji na temat sektora ekonomii społecznej.
 10 wizyt w 2013: Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”; Spółdzielnia
Socjalna „Republika Marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej;
Kraków: COM-COM-ZONE, CIS, SS Cedrus; Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Dobroczynne: schronisko i hostel dla bezdomnych, CIS, WTZ; Katowice:
MOPS – CAL Załęże, SS „Rybka”, Klub Osiedlowy „Bagno”
 12 wizyt trzydniowych połączonych z praktycznym szkoleniem
w 2014 r.
 12 wizyt jednodniowych na terenie woj. śląskiego w 2015 r.
2.3.5. Organizacja/udział w targach przedsiębiorczości
społecznej.
 kongres połączony z targami przedsiębiorczości społecznej
i prezentacją dobrych praktyk – wrzesień 2014
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet III
Cel szczegółowy 3: Podniesienie poziomu wiedzy
i upowszechnienie umiejętności praktycznych w sektorze
ekonomii społecznej i jego otoczeniu.
Kierunek działania 3.1. Nowe działania edukacyjne
w formie studiów, szkoleń i zajęć fakultatywnych.
3.1.1. Studia podyplomowe z ekonomii społecznej.
 I edycja 2013: 35 osób
 II edycja od czerwca 2014: 30 osób
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet III
3.1.4. Organizacja szkoleń z zakresu PR, dziennikarstwa
i promocji sektora ES dla osób zatrudnionych w PS.
 2013: II Spotkanie z ekonomią społeczną na temat „Promocja
ekonomii społecznej, w tym promocja produktów i usług PES”
 2014: szkolenia poświęcone „Budowaniu wizerunku podmiotów
integracji społecznej, partnerstw oraz inicjatyw lokalnych, ze
szczególnym uwzględnieniem wykorzystania nowych narzędzi
komunikacji zewnętrznej”.
3.1.5. Organizacja szkoleń dla kadry pomocy i integracji
społecznej z obszaru ekonomii społecznej.
 2013: 6 Spotkań z ekonomią społeczną (tematy: spółdzielczość,
promocja, CIS i KiS, spółdzielnie socjalne, pomoc publiczna, zlecanie
zadań publicznych i klauzule społeczne),
 2014-2015: 20 szkoleń poświęconych różnym tematom, np. pracy
w zespole, motywacji, pozyskiwaniu funduszy, opracowywaniu
projektów, zespołom interdyscyplinarnym.
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet III
Kierunek działania 3.3. Działania uzupełniające w ramach programów
wspierających ekonomię społeczną.
3.3.4. Upowszechnianie informacji o obowiązujących
regulacjach prawnych dotyczących przedsiębiorczości
społecznej, informowanie o możliwości stosowania klauzul
społecznych w ramach prawa zamówień publicznych.
 2013: VI Spotkanie z ekonomią społeczną na temat: „Współpraca
jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii
społecznej – zlecanie zadań publicznych, klauzule społeczne
w zamówieniach publicznych”
 2013: prelekcja „Wykorzystanie klauzul społecznych w prawie
zamówień publicznych„ podczas konferencji „Przedsiębiorczość
społeczna jako narzędzie rozwoju lokalnego w województwie śląskim”
 2014: poradnik stosowania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych – udostępniony na stronie es.rops-katowice.pl
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet IV
Cel szczegółowy 4: Podniesienie poziomu świadomości społecznej
dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego
pozytywnego wizerunku.
Kierunek działania 4.1. Zgromadzenie, uporządkowanie, udostępnienie
i bieżąca aktualizacja informacji na temat ekonomii społecznej
w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej oraz jej promocja.
4.1.1. Promocja sektora ekonomii społecznej w przestrzeni
wirtualnej, w tym organizacja zintegrowanego systemu
informacji oraz aktywizacja działań w social media.

strona internetowa es.rops-katowice.pl:
 informacje o wydarzeniach z zakresu ES,
 regionalny plan rozwoju ES,
 artykuły i publikacje,
 baza PES.
 newsletter.
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet IV
4.1.2. Prowadzenie działań promocyjnych na rzecz ekonomii
społecznej, w tym spółdzielczości uczniowskiej w regionie
(publikacje, informatory, katalogi dobrych praktyk, lokalne
wydarzenia, festyny, imprezy, itp.)

2013: broszura informacyjna zawierająca podstawowe pojęcia
z zakresu ekonomii społecznej,
 2013: publikacja „Ekonomia społeczna jako szansa
na reintegrację społeczno-zawodową”
 2015: planowana publikacja na temat ekonomii społecznej
i działań na rzecz aktywnej integracji,
 2015: planowany katalog przedsiębiorstw społecznych
województwa śląskiego w formie elektronicznej.
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet IV
4.1.3. Organizacja konkursów z zakresu sektora ekonomii
społecznej w województwie śląskim (miasto/gmina
przyjazna przedsiębiorczości społecznej, konspekt lekcji dot.
problematyki ES, najciekawszy materiał prasowy,
prowadzenie spółdzielni uczniowskiej, itp.)
 Hasło i logo ekonomii społecznej w województwie śląskim,
 Gmina przyjazna ekonomii społecznej,
 Najlepszy konspekt lekcji o ekonomii społecznej
w województwie śląskim,
 Plakat promujący ekonomię społeczną i zawieranie partnerstw.
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet IV
Kierunek działania 4.2.Budowa marki sektora ekonomii społecznej
w województwie śląskim.
4.2.1. Opracowanie hasła i logo sektora ekonomii społecznej
w województwie śląskim oraz książki znaku (manuala)
w wersji papierowej i elektronicznej.
 opracowany manual,
udostępniony na stronie
es.rops-katowice.pl
Dotychczasowe i planowane działania ROPS priorytet IV
Kierunek działania 4.4. Współpraca z mediami regionalnymi i lokalnymi
w zakresie promocji ekonomii społecznej.
4.4.1. Opracowywanie i upowszechnianie artykułów
promocyjnych na temat ekonomii społecznej, w tym w
mediach lokalnych i regionalnych.

2013: seria artykułów o ekonomii społecznej:





„Ekonomia społeczna jako skuteczny instrument aktywizacji społecznozawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem”
„Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw ekonomii społecznej”
„Klub Integracji Społecznej jako wspólna międzysektorowa inicjatywa:
pomocy społecznej, służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych”
„Nowatorskie rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej na
przykładzie projektu PI-PWP CouveusePL”
2014: ogłoszenia na temat realizacji projektu innowacyjnego:
Dziennik Zachodni, Gazeta Prawna, Metro, Gazeta Wyborcza
Monitoring realizacji Planu
 Cel monitoringu: gromadzenie informacji pozwalających na
ocenę postępu realizacji Planu, stopnia osiągnięcia celów
i rezultatów oraz weryfikację założonych kierunków działania,
 Raporty ramowe: półroczne, w oparciu o dane ROPS
 Raporty roczne: w oparciu o informacje zebrane za pomocą
kwestionariuszy ankietowych od wybranych podmiotów
zaangażowanych bezpośrednio i pośrednio w rozwój sektora
ekonomii społecznej w województwie śląskim (KIS, CIS, WTZ,
ZAZ, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, Ośrodki
Wsparcia Ekonomii Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy,
Wojewódzki Urząd Pracy, jednostki samorządu terytorialnego Urzędy Miast, Urzędy Gmin oraz Starostwa Powiatowe)
Projekt innowacyjny testujący
„Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”
 Umiejscowienie w Planie: Priorytet II, Cel szczegółowy 2, Kierunek
działania 2.2, Działanie 2.2.2 Prowadzenie diagnozy i monitorowanie
sytuacji sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, w tym
z wykorzystaniem narzędzi analityczno - diagnostycznych.
 Realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw
Socjalnych.
 Finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 Realizacja projektu przypada na okres od września 2012 roku do
czerwca 2015 roku.
Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
 potrzeba wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej, której
niewyczerpany potencjał może przyczynić się do osiągnięcia
celów społecznych poprzez wykorzystanie działalności
ekonomicznej (w tym m.in.: reintegracji społecznej
i zawodowej osób wykluczonych społecznie, ograniczenia
bezrobocia);
 potrzeba zwiększenia stabilności działania podmiotów
ekonomii społecznej, dzięki intensyfikacji współpracy
pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej a otoczeniem
instytucjonalnym (na obecny poziom współpracy oddziałują
brak wiedzy pracowników jednostek samorządu terytorialnego
o specyfice przedsiębiorczości społecznej oraz brak
wypracowanych mechanizmów współpracy).
Cel główny projektu
Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie
śląskim w zakresie rozpoznawania czynników efektywności
gospodarczej i społecznej podmiotów ekonomii społecznej,
dzięki upowszechnieniu modelowego narzędzia do oceny
efektywności i benchmarkingu podmiotów ekonomii
społecznej do 30 czerwca 2015 roku.
Cele szczegółowe projektu
 wzrost wiedzy 320 osób (pracowników jednostek samorządu
terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
podmiotów ekonomii społecznej i sektora biznesu) o stanie
faktycznym podmiotów sektora ES, warunkach instytucjonalnych
ich funkcjonowania, obszarze działania i potencjale rozwojowym;
 wzrost ilości podmiotów ekonomii społecznej i jednostek
samorządu terytorialnego, w których kadra zarządzająca
podniosła wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i know-how
dotyczącej analizy ekonomicznej, budowania strategii rozwoju
oraz mechanizmów konkurencji rynkowej właściwych dla
podmiotów ekonomii społecznej o 17;
 usprawnienie współpracy między sektorami (PES, administracja
publiczna i podmioty rynkowe) oraz wewnątrz sektora ekonomii
społecznej poprzez wypracowanie podstaw systemu wymiany
informacji, upowszechnienie i wdrożenie wypracowanego
narzędzia do praktyki.
Etapy realizacji projektu
Zadania zrealizowane:
Zadanie 1. Pogłębiona diagnoza z konceptualizacją badania
Zadanie 2. Opracowanie wstępnej wersji produktu i strategii jego
wdrażania
Po akceptacji wstępnej wersji produktu i strategii jego wdrażania
realizowane są następujące zadania:
Zadanie 3. Testowanie produktu, tj. narzędzia analityczno diagnostycznego
Zadanie 4. Analiza wyników testowania i opracowanie ostatecznej
wersji produktu
Zadanie 5. Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki
Produkt finalny projektu
Interaktywne, proste w obsłudze narzędzie analityczno –
diagnostyczne umożliwiające pomiar podmiotów ekonomii społecznej
w pięciu wymiarach:
 efektywności ekonomicznej,
 współpracy międzyinstytucjonalnej,
 zasobów kompetencyjnych,
 zasobów organizacyjnych,
 użyteczności społecznej,
jak również graficzną prezentację otrzymanych danych.
Narzędzie umożliwi wielowymiarową analizę działalności podmiotów
ekonomii społecznej, poprzez bieżące zbieranie danych o indywidualnych
PES, agregowanie i zbiorczą analizę informacji o nich w regionie,
porównywanie sytuacji pojedynczych PES w odniesieniu do innych oraz
skuteczną transmisję sprawdzonych wzorów działalności.
Produkt finalny projektu
Funkcją narzędzia jest także wsparcie współpracy między
JST a podmiotami ekonomii społecznej, w tym kreowanie
informacyjnych podstaw tej współpracy.
Narzędzie składa się z 3 elementów:
 kalkulatora kondycji PES;
 bazy podstawowych danych o strukturze i dynamice
problemów społecznych na terenie gminy/powiatu;
 części informacyjnej o strukturze wsparcia PES.
Kluczową częścią narzędzia jest kalkulator
kondycji PES
Analiza Kondycji PES
I. Zbieranie danych - zmienne
- zarejestrowany na portalu użytkownik wprowadza informacje charakteryzujące PES do
gotowego szablonu-kwestionariusza.
II. Wskaźniki:
zasobów kompetencyjnych, zasobów organizacyjnych, współpracy
międzyinstytucjonalnej, ekonomicznej efektywności, społecznej użyteczności.
III a. Wskaźniki pozycyjne
poziomu cechy:
od jakiego % innych podmiotów
danego typu PES okazał się ‘lepszy’.
III b. Wskaźniki
pozycyjne dynamiki zmian cechy:
średnioroczna zmiana danej cechy w
badanym okresie.
IV. Indeksy
zasobów kompetencyjnych, zasobów organizacyjnych, współpracy
międzyinstytucjonalnej, ekonomicznej efektywności, społecznej użyteczności.
V. Indeks zbiorczy
Ogólny miernik kondycji podmiotu ekonomii społecznej. Indeks zbiorczy jest równy
sumie iloczynów wartości indeksów i ich wag.
Proces testowania
W procesie testowania udział bierze 17 podmiotów i instytucji:
12 podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego
wyłonionych w otwartym naborze:
 3 spółdzielnie socjalne – po jednej z Cieszyna, Częstochowy i Żywca,
 2 Zakłady Aktywności Zawodowej – Laliki i Zabrze,
 2 Warsztaty Terapii Zajęciowej – Bielsko-Biała i Gilowice,
 Centrum Integracji Społecznej – Częstochowa,
 2 Kluby Integracji Społecznej – Bielsko-Biała i Zabrze,
 2 organizacje pozarządowe – Częstochowa i Jaworze.
2 Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej – z Bielska-Białej
oraz Częstochowy
2 Powiatowe Urzędy Pracy – z Częstochowy i Zabrza
Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Częstochowy
Proces testowania
Uczestnicy testowania użytkują i konsultują wstępną wersję
produktu finalnego projektu, na który składa się narzędzie
informatyczne służące do oceny i benchmarkingu podmiotów
ekonomii społecznej w pięciu wymiarach: efektywności
ekonomicznej, współpracy międzyinstytucjonalnej, zasobów
kompetencyjnych i organizacyjnych oraz użyteczności społecznej.
Narzędzie umożliwi gromadzenie i archiwizację danych
dotyczących działalności podmiotu, by następnie mogły one
zostać poddane agregacji i analizie porównawczej. Zgodnie
z otrzymanymi opiniami na temat funkcjonowania i użyteczności
narzędzia, zespół projektowy na bieżąco dokonuje stosownych
modyfikacji opracowanego produktu.
Dane o strukturze i dynamice problemów
społecznych JST
Częścią narzędzia będzie ogólnodostępna baza integrująca
podstawowe dane nt. poszczególnych JST, szczególnie istotne
z punktu widzenia planowania strategii współpracy z PES, jak
i punktu widzenia PES planujących własne strategie działania lub
aplikujących o środki.
Gromadzone dane będą dotyczyły m.in.:
 ludności powiatu/gminy;
 rynku pracy (w tym dynamiki bezrobocia oraz kategorii
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy);
 pomocy społecznej (w tym jej funkcjonowania i liczby
korzystających ze świadczeń);
 finansowej i merytorycznej współpracy JST z PES na terenie
gminy/powiatu.
Część informacyjna - wsparcie PES
Narzędzie ma służyć także budowaniu współpracy między JST a PES,
a w konsekwencji wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej na poziomie
lokalnym.
Struktura informacyjnej części narzędzia będzie wyglądać następująco:
 aktualności;
 adresy PES - lista podmiotów ES działających na terenie woj. śląskiego;
 adresy JST - lista instytucji samorządowych woj. śląskiego;
 prawo o ekonomii społecznej - odnośniki do aktów prawnych i regulacji
dot. sektora ES;
 dokumenty strategiczne JST - odnośniki do strategii, programów itp.;
 wsparcie i współpraca - informacje o planowanych formach współpracy;
 ogłoszenia różne - informacje o szkoleniach/warsztatach, publikacjach
itp.;
 odnośniki - do stron, portali dot. problematyki ES;
 pomoc i FAQ - odpowiedzi na pytania dot. obsługi narzędzia.
Użytkownicy narzędzia
Wśród użytkowników narzędzia będą m.in.:
 regionalne ośrodki polityki społecznej
 urzędy marszałkowskie
 wojewódzkie urzędy pracy
 instytucje pomocy i integracji społecznej
 instytucje rynku pracy
 centra ekonomii społecznej
 ośrodki wsparcia ekonomii społecznej
 podmioty ekonomii społecznej
 jednostki naukowe
Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu
polityki
Wśród działań upowszechniających przewidziane zostały
prezentacje, konsultacje, spotkania oraz przygotowanie
artykułów promujących projekt i produkt finalny.
Przeprowadzone zostaną szkolenia dla przyszłych
użytkowników i odbiorców narzędzia oraz opracowany
zostanie podręcznik z płytą CD, zawierający instrukcję
stosowania narzędzia, a także rekomendacje dotyczące
funkcjonowania i wspierania PES.
Ww. rekomendacje zostaną przekazane do MPiPS, JST, OPS,
PUP oraz środowisk biznesowych. Na zakończenie projektu
zorganizowana zostanie konferencja podsumowująca jego
przebieg, a także osiągnięte cele.
Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu
polityki
Wypracowane narzędzie zostanie przekazane do wdrożenia
na poziomie regionalnych ośrodków polityki społecznej.
Elementem włączenia do głównego nurtu polityki będzie
wykorzystanie narzędzia do kreowania i definiowania
na poziomie regionalnym celów oraz priorytetów wsparcia
sektora ES, a także umożliwienie oceny skuteczności
funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.
Sukcesem działań upowszechniających i włączających
będzie zainteresowanie wypracowanym narzędziem 16
ROPS, 16 UM, 16 WUP, a także wdrożenie go w 50% spośród
nich.
Literatura i źródła
1.
2.
Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji
i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie
śląskim na lata 2012-2020, Uchwała Zarządu Województwa
Śląskiego nr 837/251/IV/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna. Strategia
wdrażania projektu innowacyjnego testującego, Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Województwa Śląskiego, Katowice - Warszawa 2013
Dziękujemy za uwagę
es.rops-katowice.pl
pi.rops-katowice.pl
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice,
tel. 32 730 68 83
[email protected], [email protected]

similar documents