University Tech Trans Birgitte Krejsager Brain Match

Report
TECH TRANS
Kommercialisering af
forskningsbaseret viden
Birgitte Krejsager
Studielektor/ph.d.-stipendiat
Juridisk Institut, AAU
Teknologioverførsel
Techtrans: Samarbejder mellem den offentlige
forskningsverden og det private erhvervsliv.
• Ved teknologioverførsel forstås identifikation, vurdering,
beskyttelse, markedsføring og overdragelse af
immaterielle rettigheder med henblik på erhvervsmæssig
nyttiggørelse
• Målet med teknologioverførsel er at få
forskningsresultater, ny viden og kommercielle
forretningsmuligheder til at spille sammen, og dermed
• ”at styrke konkurrenceevnen og de offentlige
forskningsinstitutioners relationer til det omkringliggende
samfund” § 1 i LBKG 2011-06-22 nr 696
Aftaler om teknologioverførsel
• EU: Teknologioverførsel er en stadig
vigtigere måde for at forbedre virkningen
af videnskabelige resultater på den
europæiske konkurrenceevne
• Teknologioverførsel sker ved rettighedsog samarbejdsaftaler mellem
forskningsinstitutioner og virksomheder
Teknologioverførsel - aftalerummet
• Når virksomheder og private samarbejder
om forskning skal man være opmærksom
på, at private og offentlige aktører er
underlagt forskellige vilkår – f.eks.:
– Krav om formidling og publicering
– Krav til forvaltningen af offentlige midler
– Krav til at overdragelse af IPR ikke er
konkurrenceforvridende
Teknologioverførsel
(Regler for samarbejds- og rettighedsaftaler mellem offentlige forskningsvirksomheder og private virksomheder, 2008)
Incitamentsdreven innovation
• Eneretslovgivningens fundament er en
incitamentsordning, hvor rettighedshaveren i en
tidsbegrænset periode har eneret til at kommercialisere
rettigheden, hvorefter den er til fri benyttelse for
samfundet.
• Udfordring i techtrans-aftaler: Usikkerhed om
rettighederne, beskyttelsens udstrækning og
incitamenter til en succesfuld opfyldese af aftalerne
• Der er typisk en lang og meget usikker udsigt til
opfindelsens kommercielle potentiale kan udfoldes.
Ejerskab til Forgrundsviden
Forsker
Overdrages
jf.
ForskerpatentLoven
institution
→
Overdrages ved aftale
→
Virksomhed
Opfindelser
(patent/brugs-modelbeskyttet)
Edb-programmer
Overdrages ved aftale
Ophavsretligt
beskyttet værk
Egen skabelse af ophavsretligt
beskyttet værk
Forskningshemmeligheder
Konkrete
erhvervshemmeligheder
(Ej beskyttelse
efter MFL § 19)
(beskyttelse efter MFL § 19)
Know how
(Ej beskyttelse efter MFL § 19)
Strategisk IP-inddragelse
I hvilket omfang giver tech trans-aftalerne
optimal IP-beskyttelse og adgang til optimal
IP-udnyttelse?
• Strategiske alliancer
• Freedom to operate
• Change of control
Designbeskyttelse
• Behov for at indtænke kombinationen af
ophavs- og designbeskyttelse af
teknologien i techtransaftalernes
rettighedsoverdragelse ?
Tak for opmærksomheden
Birgitte Krejsager
Studielektor/ph.d.-stipendiat
Juridisk Institut, AAU
[email protected]
Tlf. 9940 9866

similar documents