Танилцуулга

Report
“АЛТАЙ ТРЕСТ” ХХК-ийн 2013 ОНЫ
ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛҮҮДИЙН
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Эрхэм зорилго
 Салбартаа
мэргэшсэн
хүний
нөөцөөр
олон
улсад
хүлээн
зөвшөөргдсөн инженеринг компани
болох.
Бидний үнэт зүйл
 Туршлагад суурилсан бүтээмж
 Мэргэшсэн чадварлаг тогтвортой хамт
олон
 Чанарыг эрхэмлэх
 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа
 Бүтээн байгуулалт
Бидний цаашдын зорилт
 Хуримтлуулсан туршлага мэргэжлийн чадварлаг
хүний нөөц, материаллаг бааз суурьдаа
тулгуурлан Монгол орны бүх сум сууринг эрчим
хүчний баталгаатай эх үүсвэртэй болгоход төрийн
болон хувийн хэвшлийн байгууллагатай хамтран
ажиллаж, эрчим хүчний салбарт мөрдөгдөх олон
улсын чанар стандартыг нэврүүлж ажиллах нь
манай компаны нэн тэргүүний зорилт юм.
 “Àëòàé Тðåñò” ÕÕÊ íü àíõ 1993 îíä “ÀËÒÀÉ
ÒÐÅÑÒ” íýðòýéãýýð Ò¿ëø Ýð÷èì Õ¿÷íèé ßàìíû
/õóó÷èí íýðýýð/ òóøààëûí äàãóó Óâñ, Áàÿí-ªëãèé,
Õîâä àéìãóóäûí òºâ, òýäãýýðèéí îéðîëöîîõ ñóìäûã
ÎÕÓ-ûí Êðàñíîÿðñêèéí ýð÷èì õ¿÷íèé ñèñòåìòýé ºíäºð
õ¿÷äýëèéí öàõèëãààí äàìæóóëàõ àãààðûí øóãàìààð
õîëáîõ,
õ¿÷äýëèéã
ºñãºæ
áóóðóóëàõ
äýä
ºðòººí¿¿äèéã áàðüæ áàéãóóëàõ, áàðóóí á¿ñ
íóòãèéí ýð÷èì õ¿÷íèé ýõ ¿¿ñâýðèéã áèé áîëãîõ
çîðèëãîòîéãîîð óëñûí ¿éëäâýðèéí ãàçðûí õýëáýðýýð
áàéãóóëàãäñàí.
 Óëìààð 2002 îíä “ÀËÒÀÉ ÒÐÅÑÒ” ӯà íü íèéòèéí
äóóäëàãà õóäàëäààãààð õóâü÷ëàãäàæ, 100 õóâü
õóâèéí ºì÷èò ÕÕÊ áîëîí ººð÷ëºãäºí çîõèîí
áàéãóóëàãäàæ, ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëàõ
áîëñîí.
 ªíººäºð “Àëòàé Тðåñò” ÕÕÊ íü Ýð÷èì Х¿÷íèé
ñàëáàðò õóðèìòëóóëñàí 20 æèëèéí áàÿëàã
òóðøëàãà, õèéæ ã¿éöýòãýñýí èõ àæèë, ñàëáàðò
íýâòð¿¿ëñýí øèíý äýâøèëòýò òåõíîëîãè, ìýðãýæëèéí
àæèëëàõ õ¿÷èí, ìàòåðèàëëàã áààç ñóóðèàðàà
ñàëáàðòàà òýðã¿¿ëæ, Ìîíãîë îðíûõîî ºíöºã áóëàí
á¿ðò õ¿ð÷ àæèëëàí, ºðãºí äàëàéöòàé á¿òýýí
áàéãóóëàëòûí àæëóóäûã õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéíà.

2002 îíîîñ õîéø Íüþïðîãðåññ Гðóïïûí õàðúÿàíä ¿éë
àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áóé “Àëòàé Тðåñò” ÕÕÊ íü
2006 îíä òóñ ýð÷èì õ¿÷íèé áàðèëãà óãñðàëòûí
ñàëáàðò õèéãäñýí á¿òýýí áàéãóóëàëòûí àæëûí
16%-ã õèéæ ã¿éöýòãýæ áàéñàí áîë ýð÷èì õ¿÷íèé
ñàëáàðò óðüä ºìíº õèéãäýæ áàéãààã¿é èõ á¿òýýí
áàéãóóëàëò ºðíºñºí Èõ á¿òýýí áàéãóóëàëòûí æèë
2007-2008 îíä 14.5%-ã äàíãààðàà õèéæ ã¿éöýòãýí,
1000 êì óðò ÖÄÀØ-ûã äýä ºðòººí¿¿äèéí õàìò áàðüæ
áàéãóóëëàà. Сүүлийн жилүүдэд эрчим хүчний
барилга угсралтын салбарт ЦДАШ, дэд станцын
БУА-дыг цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэж, улс
орныхоо дэд бүтцийн салбарт өөрийн хувь
нэмрээ оруулан ажиллаж байна.
Үйл ажиллагааны чиглэл
 0.4-220 êÂ-ûí ÖÄÀØ, äýä ºðòººíèé áàðèëãà óãñðàëò
 0.4-220 êÂ-ûí ÖÄÀØ-ûí òºìºð áåòîí òóëãóóð, òºìºð áåòîí








õèéö, òºìºð õèéöèéí ¿éëäâýðëýë
Зуухны угсралт засвар түүний, туршилт тохируулга,
дагалдах ажил
Даралтад савны угсралт засвар, түүний туршилт
тохируулга, дагалдах ажил
Шугам хоолойн угсралт засвар, түүний туршилт
тохируулга, дагалдах ажил
Ñýðãýýãäýõ ýð÷èì õ¿÷íèé òîíîã òºõººðºìæèéí õóäàëäàà,
óãñðàëò ñóóðèëóóëàëò
Èðãýíèé áà ¿éëäâýðëýëèéí áàðèëãà óãñðàëò
Áàðèëãûí ìàòåðèàë ¿éëäâýðëýë
ªíäºð, íàì õ¿÷äëèéí öàõèëãààí òîíîã òºõººðºìæèéí õóäàëäàà,
óãñðàëò ñóóðèëóóëàëò
Ãàäààä õóäàëäàà
¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ Õ¯×ÈÍ ×ÀÄÀË
 Æèëäýý 650 êì óðò ÖÄÀØ áàðüæ áàéãóóëàõ
 Æèëäýý 20 ÌÂÀ õ¿÷èí ÷àäàëòàé 25 äýä ñòàíö áàðüæ





áàéãóóëàõ
Æèëäýý 35- 220 êÂ-ûí 6600 õýð÷èì òºìºð áåòîí òóëãóóð
¿éëäâýðëýõ
Æèëäýý 1000 òí òºìºð õèéö ¿éëäâýðëýõ
Æèëäýý 1000-1500 òí òºìºð áåòîí ýäëýë ¿éëäâýðëýõ
Æèëäýý 10000-15000 ì3 õºíãºí áåòîí ýäëýë ¿éëäâýðëýõ
Àëòàé òðåñò ÕÕÊ íü ºíãºðñºí õóãàöààíä ¿éë
àæèëëàãààãàà ñààäã¿é ÿâóóëàõàä øààðäàãäàõ 100
ãàðóé ìàøèí ìåõàíèçì, òåõíèê õýðýãñýë, ìåõàíèê öåõ,
àâòî ãðàæ á¿õèé ìàøèí ìåõàíèçìûí ïàðê, òºìºð õèéö, òºìºð
áåòîí õèéöèéí ¿éëäâýð¿¿äèéã ººðèéí õºðºí㺺ð áèé
áîëãîñîí.
Одоогийн хэрэгжүүлж буй төслүүд
 Төв аймгийн Хөшигтийн хөндийд олон улсын
нисэх онгоцны буудлын цахилгаан
хангамжийн 110кВ-ын 83,3км ЦДАШ,
110/35/10кВ-ын дэд өртөөний БУА
 Баянголын амны Баянгол хорооллын 110кВын 23,7км ЦДАШ, 110/35/10кВ-ын 2*40МВА
дэд өртөөний БУА
 Зайсан 110/35/10кВ-ын 2*40МВА дэд станц,
энэ дэд станцаас 14-р хорооллын дэд
станцын 110кВ-ын ЦДАШ хүртэлх 110кВ-ын
2км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл
БУА
ХӨШӨГИЙН ХӨНДИЙН 110/10кВ СТАНЦЫН
БУА-ын АЖЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
д/д
Ажлын нэр
Ажлын
гүйцэтгэлийн
хувь
Хийгдсэн ажил
Хөшөгийн ДЭД СТАНЦ 110/10 кВ
1
Газар шорооны ажил
100%
Зураг төслийг бэлэн болгон экспертизээр
батлуулан захиалагч ЭХХТ-д хүлээлгэн өгсөн.
Газар шорооны ажил дууссан.
2
Суурийн төмөр бетон шонг төмөр хийцүүдийн
хамт
босгох
100%
Бүх тулгуурууд төмөр хийцийн хамт босгосон.
3
Тоног төхөөрөмж суурилуулах
100%
Нийт 2*16000 МВТ чадал бүхий 2 ком
трансформатор, 16 ком хуурай салгуур, 6 ком
гүйдлийн трансформатор, 5 ком хүчдэлийн
трансформатор, 6 ком элегаз таслуур зэрэг
тоног төхөөрөмжүүд суурилуулсан.
4
Хүчний болон хяналтын кабель холбох
100%
Хүчний болон хяналтын кабель сунгах,
үзүүрлэх, холбох ажлууд хийгдсэн.
5
Хамгаалалтын хашаа татах
100%
Төмөр сараалшин хашаа гагнах, барьсан.
100%
Нийт 2*16000 МВТ чадал бүхий 2 ком
трансформатор, 16 ком хуурай салгуур, 6 ком
гүйдлийн трансформатор, 5 ком хүчдэлийн
трансформатор, 6 ком элегаз таслуур зэрэг
тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга
хийгдэж, акт протокол үйлдэгдсэн.
6
7
Тоног төхөөрөмжийн туршилт хэмжилт хийх
Нийт ажлын гvйцэтгэл,
100%
Налайх 110/35/10 кВ-ийн дэд станцын
өртгөтгөл
100%
Зураг төслийг бэлэн болгон экспертизээр
батлуулан захиалагч ЭХХТ-д хүлээлгэн өгсөн.
Газар шорооны ажил дууссан.
100%
Бүх тулгууруудыг төмөр хийцийн хамт
босгосон.
3 Тоног төхөөрөмж суурилуулах
100%
Нийт 2 ком хуурай салгуур, 1 ком элегаз
таслуур, 3 ком гүйдлийн трансформатор, Релей
хамгаалалтын шүүгээ панель суулгах зэрэг
ажлууд хийгдсэн.
4 Хүчний болон хяналтын кабель холбох
100%
120 м кабель сунгах, үзүүрлэх, холбох ажлууд
хийгдсэн.
100%
Нийт 2 ком хуурай салгуур, 1 ком элегаз
таслуур, 3 ком гүйдлийн трансформаторуудын
туршилт тохируулгын ажил хийгдэн акт,
протокол үйлдсэн.
1 Газар шорооны ажил
2
Суурийн төмөр бетон шонг төмөр хийцүүдийн хамт
босгох
5 Тоног төхөөрөмжийн туршилт хэмжилт хийх
Нийт ажлын гvйцэтгэл,
100%
ХӨШӨГИЙН ХӨНДИЙН ДЭД
СТАНЦЫН ЗУРАГ
ХӨШӨГИЙН ХӨНДИЙН ЦДАШын ЗУРАГ
УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛЫН АМНЫ
110кВ-ын 23.7 км ЦДАШ, ДЭД СТАНЦЫН БУАын ЯВЦЫН ТАЙЛАН
Ажлын нэр
№
1
Төмөр тулгуурын нүх ухах
2
х/нэгж
Төлөвлөсөн
Гүйцэтгэлийн
Гүйцэтгэсэн тоо
тоо
хувь
тул
104
104
100%
Суурь суурилуулах
ш
416
416
100%
3
Чагт ригел суурилуулах
ш
792
792
100%
4
Төмөр тулгуур угсралт
ш
98
98
100%
5
Төмөр тулгуур босголт
ш
98
98
100%
6
Хөндийрүүлэгч бэхлэх
ш
11051
11051
100%
7
Утас татах
км
23.7
23.7
100%
8
Тросс татах
км
23.7
23.7
100%
9
Газардуулга
тул
104
104
100%
10
Овоолго хийх облом засах
тул
104
104
100%
тул
6
6
100%
тул
6
6
100%
Нэмэгдсэн төмөр тулгуур
угсралт
Нэмэгдсэн төмөр тулгуур
12
босголт
11
Дундаж гүйцэтгэл
100%
Тайлбар
110 кВ-ын 23.7км 2
хэлхээт ЦДАШ-ын БУА-ыг
чанарын өндөр түвшинд
гүйцэтгэн хүлээлгэн
өгөхөд бэлэн болоод
байна.
№
Ажлын нэр
х/нэгж
Төлөвлөсөн
тоо
Гүйцэтгэсэн
тоо
Гүйцэтгэлийн
хувь
Тайлбар
Баянгол дэд станц
1
Газар шороо
хувь
100
100
100%
2
Бүх төрлийн тулгуур босголт
хувь
100
100
100%
3
Тоноглол суурилуулалт
хувь
100
40
40%
4
Трансформатор суурилуулалт
хувь
100
5
Элегаз таслуур суурилуулалт
хувь
100
10
10%
6
Материал захиалга
хувь
100
85
85%
7
Дэд станцын хашаа
хувь
100
10
10%
8
2 догч хэлхээний угсралт
хувь
100
9
Дэд станцын удирдлагын байр
хувь
100
Дундаж гүйцэтгэл
0%
0%
100
100%
49%
Ажил хэвийн үргэлжилж
байгаа бөгөөд
төлөвлөгөөт хугацаанд
ашиглалтанд оруулахаар
ажиллаж байгаа хэдий ч
санхүүжилтээс
шалтгаалан цаг хугацаа
алдаж байна.
1 Гэрээний дүн
9,490,881,000
2 2012 онд санхүүжигдэх дүн
5,000,000,000
Үүнээс санхүүжигдсэн дүн
Санхүүжилт хувиар /тухайн ....
жилийн/
3 2013 онд санхүүжигдэх дүн
Үүнээс санхүүжигдсэн дүн
Санхүүжилт хувиар /тухайн ....
жилийн/
4 2014 онд санхүүжигдэх дүн
Үүнээс санхүүжигдсэн дүн
Санхүүжилт хувиар /тухайн ....
жилийн/
5
5,000,000,000
100%
2,200,000,000
-
0%
2,290,881,000
-
0%
Гүйцэтгэлээр авсан байх
санхүүжилт
7,091,797,192
Үүнээс авсан санхүүжилт
5,000,000,000
Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
2,091,797,192
2013 онд ажлыг бүрэн дуусгахаар
төлөвлөж байгаа ба санхүүжилт
энэ жилийн төсөвт дутуу суусан.
Компани өөрийн хөрөнгөөр хийж
гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө гарган
ажиллаж байгаа хэдий ч 2013 оны
төсөвт батлагдсан санхүүжилтээс
гүйцэтгэлээр авч чадахгүй байгаа
нь хүндрэл үүсгэж байна.
БАЯНГОЛЫН АМНЫ ЦДАШ-ын
ЗУРАГ
БАЯНГОЛЫН ДЭД СТАНЦЫН
ЗУРАГ
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАЙСАНГИЙН 110кВ-ЫН 1.6 км
ЦДАШ, ДЭД СТАНЦЫН БУА-ын ЯВЦЫН ТАЙЛАН
д/д
Ажлын нэр
х/нэгж
Төлөвлөсөн Гүйцэтгэсэн Гүйцэтгэлийн
тоо
тоо
хувь
Тайлбар
Зайсангийн 110кВ-ын ЦДАШ
1
Ажлын зураг
2
Анкер тулгуурын нүх ухах
болон завсарын тулгуурын нүх
ухалт
3
Фундамент суулгалт тээвэрлэн
хүргэх
4
Багана угсралт, босголт
5
Материал захиалга
6
Утас татах ажил
7
Утас таталтыг дэд станцтай
холбон оруулга хийх
Нийт ажлын гүйцэтгэл
иж бүрдэл
1
1
100%
ш
32
32
100%
ш
32
32
100%
иж бүрдэл
8
8
100%
хувь
100
100
100%
км
1.6
1.6
100%
хувь
100
0
0%
86%
Шугам ХХК ажлыг зургийг
бэлтгэн экспертизээр
хянуулж хүлээлгэн өгсөн.
Мөн ЦДАШ угсралтын
ажил бүрэн хийгдсэн
болно.
д/д Ажлын дундаж гүйцэтгэл
х/нэгж
Төлөвлөсөн Гүйцэтгэсэн Гүйцэтгэлийн
тоо
тоо
хувь
Тайлбар
Зайсан дэд станц
1 Газар шороо /далан босголт/
хувь
100
100
100%
2 Бүх төрлийн тулгуур босголт
хувь
100
90
90%
3 Тоноглол суурилуулалт
хувь
100
0%
4 Трансформатор суурилуулалт
хувь
100
0%
5 Элегаз таслуур суурилуулалт
хувь
100
0%
6 Материал захиалга
хувь
100
7 Дэд станцын хашаа
хувь
100
0%
8 2 догч хэлхээний угсралт
хувь
100
0%
9 Дэд станцын удирдлагын байр
хувь
100
Нийт ажлын гүйцэтгэл
БУА-ын нийт гүйцэтгэл дунджаар
90
50
90%
50%
37%
61%
Дэд станцын барилга
угсралтын ажлын хийхэд
шаардагдах бүх материал,
тоног төхөөрөсжийн татан
авалт хийгдсэн байгаа.
Станц барих далангийн
газар шорооны ажил УСУГ
болон Нийслэлийн
байгаль орчин ногоон
хөгжлийн газраас удаа
дараа ажил зогсоон ажлын
явцыг удаашруулсан одоо
ажлын явц саадгүй
явагдаж байгаа ч
санхүүжилтийн асуудал
хүндрэлтэй байна.
1 Гэрээний дүн
2 2012 онд санхүүжигдэх дүн
7,199,211,000
3,000,000,000
Үүнээс санхүүжигдсэн дүн
3,000,000,000
Санхүүжилт хувиар /тухайн ....
жилийн/
3 2013 онд санхүүжигдэх дүн
100%
2,500,000,000
Үүнээс санхүүжигдсэн дүн
Санхүүжилт хувиар /тухайн ....
жилийн/
4
2014 онд санхүүжигдэх дүн
0%
1,699,211,000
Үүнээс санхүүжигдсэн дүн
Санхүүжилт хувиар /тухайн ....
жилийн/
5
0%
Гүйцэтгэлээр авсан байх
санхүүжилт
4,405,231,493
Үүнээс авсан санхүүжилт
3,000,000,000
Хүлээгдэж буй гүйцэтгэл
1,405,231,493
6 Нийт санхүүжилтийн дундаж хувь
2013 онд ажлыг бүрэн
дуусгахаар төлөвлөж байгаа
ба санхүүжилт энэ жилийн
төсөвт дутуу суусан. Компани
өөрийн хөрөнгөөр хийж
гүйцэтгэхээр төлөвлөгөө
гарган ажиллаж байгаа хэдий
ч 2013 оны төсөвт батлагдсан
санхүүжилтээс гүйцэтгэлээр
авч чадахгүй байгаа нь
хүндрэл үүсгэж байна.
ЗАЙСАНГИЙН ДЭД СТАНЦЫН
ЗУРАГ

similar documents