Përvoja praktike e zbatimit të energjisë diellore në Shqipëri

Report
Ing. Besnik Likollari
Administrator AEE shpk
Ing. Ferit Godole
Ing. Elektro-Mekanik
Ing. Joli Delimeta
Ing. Elektrik
AEE shpk
2008
- Always ON!
Profili i Kompanisë:
 Studim & Projektim,
 Instalim & Menaxhim,
 Furnizim & Prodhim i:
 Sisteme Fotovoltaike
 Sisteme hibride
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sistemi i Parë Fotovoltaik On-Grid
Tracking në Shqipëri
Vendndodhja dhe Mënyra e Montimit
Prill 2013
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sistemi On-Grid Tracking
Elementët Përbërës
Paneli Fotovoltaik
Monokristalinë
1 x (12 module x 260Wp)
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sistemi On-Grid Tracking
Elementët Përbërës
Inverteri
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sistemi On-Grid Tracking
Elementët Përbërës
Sensor
Panel Tracking
17 Mars 2014
Kontrolli Dixhital
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sistemi On-Grid Tracking
Elementët Përbërës
Struktura Metalike e Montimit & Kabllim
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sistemi On-Grid PanelTracking
Prodhimi i strukturës metalike nga AEE
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Patentimi i Produktit të AEE
√ √ Projektimi
√ √ Testimi
√… Patentimi
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Fakte mbi Energjinë e Prodhuar
 Sistemi Tracking 3.12kWp nga AEE shpk
 Energjia e Prodhuar në Total: 6200kWh/1vit
 Fuqia maksimale e sistemit është tejkaluar në ditë
specifike : 3.315kW nga 3.12kW
 Reduktimi i CO2 nga AEE është 4300kg/vit
 Sistemi Statik nga AEE shpk
 30-40% më pak se Sistemi Tracking
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Faturimi nga CEZ
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
ROI
 Kostoja e Sistemit PV të AEE: ≈€4500 = 630,000 Lek
 Kostoja ekuivalente e Blerjes së Energjisë nga CEZ
është 90,768Lek/Vit
 Investimi AEE shlyen veten në 7 vjet (e paindeksuar)
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Avantazhet e Instalimit të
Sistemeve Fotovoltaike








Instalim i thjeshtë
Instalim i shpejtë
Kosto e ulët puntorie
Kosto e ulët mirëmbajtje
Reduktim i emetimit të gazeve të efektit serë
Zero emetim zhurme
Redukton varësinë nga rrjeti
Reduktimi i përdorimit të gjeneratorit
 Reduktim i konsumit të l.dj
 Reduktim i gazrave të dëmshëm
 Reduktim i kostos së mirëmbajtjes
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Disavantazhet e Instalimit të
Sistemeve Fotovoltaike
 Varësia nga rrezatimi diellor
 Nevojiten sipërfaqe të mëdha për instalim
 (Përveç: Moçale, kodra te zhveshura, parkingje, etj…)
 Mungesa e akteve nënligjore dhe rolit rregullator të
ERE
 Mungesa në incentiva dhe subvencione
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Sugjerime
 Legalizimi i matësit elektro-magnetik klasik (me
marrie-dhënie) si matësi i vetëm për vetëprodhim nga
persona fizikë dhe juridikë
 Ligjërimi i shkëmbimit të energjisë me CEZ
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme
Përfundime
Sot në Shqipëri është me kosto efektive
instalimi i panele fotovoltaike nga
kushdo!
17 Mars 2014
Ti japim energji energjive të rinovueshme

similar documents