Liceul Teoretic „Ginta Latină” 27 decembrie 2013 Lilia

Report
Reuniunea metodică
“Organizarea procesului educaţional la matematică, bazat pe implementarea
curriculumului modernizat, în scopul asigurării unei educaţii de calitate”
Liceul Teoretic „Ginta Latină”
27 decembrie
2013
Lilia Samson,
Inspector şcolar la matematică, DGETS
Program de activitate
1. Raport cu referire la totalurile activităţii comisiei municipale în
semestrul I al anului de studii 2013-2014
2. Organizarea procesului educaţional la matematică în sem.II,
anul de studii 2013-2014
3. Schimb de experienţă profesională, prin intermediul
comunicărilor elaborate de cadrele didactice, care au
solicitat atestarea pentru conferirea/confirmarea gradului
didactic unu şi superior.
4. Diverse.
Părţile componente ale CDŞ
Curriculum pentru o disciplină opţională trebuie să
conceapă următoarele părţi componente:
1. Argumentarea în care să motiveze cursul propus: nevoi
ale elevilor, ale comunităţii (se redactează ½-1 pagină).
2. Competenţe transversale/cheie
3. Prezentarea competenţelor specifice noi propuse, care
nu vor fi reluare din curriculum naţional (o competenta este
corect formulata daca definește un rezultat așteptat al instruirii,
care poate fi evaluat). Pentru un opţional de o oră pe săptămînă
se vor elabora 5-6 competenţe specifice.
4. Valori si atitudini
5. Lista conţinuturilor propuse de opţional pentru
dobîndirea competenţelor propuse.
6. Sugestii metodologice care vor include tipuri de activităţi
de învăţare recomandate pentru formarea competenţelor
vizate.
7. Sugestii de evaluare
8. Bibliografia.
Agenda controlului la disciplină
 Formele de control intern la disciplină;
 Calitatea notelor informative cu privire la controalele efectuate;
 Lucrări de evaluare de ordin intern, numărul lor, în ce clasă; dacă sunt analizate rezultatele,
calitatea rezultatelor analizate şi a lucrărilor;
 Portofoliul managerului coordonator la disciplină: dacă conţine actele normative necesare
pentru organizarea/desfăşurarea procesului educaţional, planificări săptămînale operative;
evidenţa orelor de bază şi opţionale repartizate la disciplină; numărul de lecţii asistate la
cadrul didactic, fişe de asistenţă cu concluzii, propuneri şi calificative.
 Planul activităţii, tematica şi problemele Comisiei metodice;
 Cărţile proceselor verbale ale Comisiei metodice şi alte materiale care să-i justifice
activitatea;
 Componenţa portofoliilor didactice, a comisiei metodice, eficienţa lor;
 Corectitudinea elaborării proiectului de lungă durată; a proiectării unităţii de învăţare;
 Corectitudinea elaborării proiectului de scurtă durată;
 Sistemul de evaluare la disciplină (evaluarea iniţială, sumativă, finală);
 Nivelul de formare a competenţelor specifice la disciplină;
 Completarea catalogului; Ritmicitatea notării elevilor;
 Starea caietelor;
 Strategiile utilizate în procesul educaţional;
 Nivelul de înzestrare a cabinetului cu materiale didactice;
 Autoinstruirea cadrului didactic; Temele de autoperfecţionare ale cadrelor didactice;
 Formarea continuă a cadrului didactic;
 Dozarea timpului pentru temele de acasă.
Planul de activitate al comisiei metodice
 Misiunea comisiei metodice (reiese din misiunea instituţiei din
Planul de dezvoltare instituţional);
 Problema de cercetare a comisiei metodice (pentru anul curent
de studii);
 Obiectivele prioritare ale comisiei metodice;
 Acţiuni (forma şi tematica);
 Responsabili;
 Termen de realizare.
Atenţionare:
- planul anual elaborat trebuie să fie în concordanţă cu Planul
managerial al instituţiei de învăţămînt;
- activităţile proiectate obligatoriu trebuie să reflecte toate
direcţiile de activitate ale comisiei metodice.
Planul de activitate a DGETS, la matematică,
pentru semestrul II al anului de studiu 2013-2014
Concursul la matematică, faza de sector
Botanica
LT “D. Cantemir”
19.01.2014 ora 9.00 cl. V- XII
Buiucani
LT “L. Deleanu”
19.01.2014 ora 9.00 cl. V- XII
Centru
LT “C. Sibirschi”
19.01.2014 ora 9.00 cl. V- XII
Ciocana
LT “G. Latină”
19.01.2014 ora 9.00 cl. V- XII
Rîşcani
LT “Şt. cel Mare”
19.01.2014 ora 9.00 cl. V- XII
Faza
LT “Spiru Haret”
16.02.2014, ora 9,00 cl. V-XII
Municipală
Pînă la 14 ianuarie 2014 transmite-ţi oferta de participare+extrasul din procesul
verbal al concursului la matematică, faza locală, în instituţia unde se desfăşoară
olimpiada şcolară.
În ofertă includeţi elevii ce au obţinut locul I la paralelă şi transmite-ţi cîte un caiet
pentru fiecare elev.
Oferta de participare
la olimpiada şcolară la matematică
Nr.
d/
o
Numele,
prenumele
elevului
Clasa
Limba de
instruire
Instituţia
Numele,
prenumele
profesorului
În oferta de participare completaţi citeţ toate rubricile
Observaţii
Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor
„MUNCĂ, TALENT, CUTEZANŢĂ”
Conferinţa se va desfăşura în conformitate cu planul de
activitate al DGETS :
etapa I (şcolară) în luna martie a fiecărui an;
etapa a II-a (municipală) în aprilie-mai 2013
Conferinţa ştiinţifico-practică a elevilor
„MUNCĂ, TALENT, CUTEZANŢĂ”
Lucrările ştiinţifice prezentate de elevi trebuie să corespundă
următoarelor criterii:
• prezenţa avizului dat de conducătorul ştiinţific sau alt
profesor deţinător de grad didactic;
• tematica lucrării să prezinte o extindere a programei în
vigoare la disciplină sau o paralelă ştiinţifică;
• lucrarea trebuie să fie scrisă cu caractere Times New
Roman, mărimea 12-14, să aibă foaie de titlu (anexa), să
fie structurată în capitole, paragrafe, să conţină planul
expunerii problemei tratate, lista bibliografică, să fie
semnată de autor.
Informaţii utile:
N.P
Samson
Lilia
Funcţia
Inspector
şcolar la
matematică
Telefon
DGETS, bir.3
022-22-76-97
Luni:
14.00-17.00 069843836
Marţi - Joi: 8.00.17.00 078269836
Vineri:
14.00-17.00
e-mail
[email protected]
[email protected]
• Direcţia Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal
Chișinău - http://chisinauedu.md/
• Agenţia de Asigurare a Calităţii- http://aee.edu.md/
• Ministerul Educaţiei a Republicii Moldova -http://edu.md/
• WWW.MATEMATICALS.UCOZ.COM
Sărbătorile de iarnă sunt magice. Ele leaga
realitatea de basm. Vă doresc sa aveţi un Craciun
fericit si un an nou ca în poveşti! La mulţi ani!

similar documents