Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõýä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã ÷óõàë÷ëàõ íü

Report
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд эцэг
эхийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь
Б.Батцэцэг
Îðøèë
Оðøèë
Ò¿ëõ¿¿ð ¿ã
Ñýäýâ
ñîíãîñîí
¿íäýñëýë
Çîðèëãî
Çîðèëò
•Õ¿¿õäèéí òîî îëîí áàãøèéí à÷ààëàë èõ áàéãàà ºíºº ¿åä õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã
õºãæ¿¿ëýõýä ýöýã ýõèéí îðîëöîî, òóñëàëöàà ÷óõàë à÷ õîëáîãäîëòîé. Ýöýã
ýõ áîë áàãøèéí õàìãèéí îéðûí òóñëàã÷ áºãººä ýöýã ýõ, áàãø õàìòðàí õ¿¿õäýý
çºâ õ¿í áîëãîí òºëºâø¿¿ëýõ þì.
• Ýöýã ýõèéí îðîëöîî-Òóñëàëöàà
•Гэр бүл бол хүүхдийн анхдагч орчин
•эцэг эх хүүхдийн анхдагч багш мөн юм ийм боловч зарим эцэг эхчүүд хүүхдээ зөвхөн
хооллох, хувцаслах зэргээр л тэдний хэрэгцээг хангаж байна гэж боддог. Гэтэл эцэг
эхчүүдэд хүүхдээ зөв хүн болгон төлөвшүүлэх сурган хүмүүжүүлэх ухаан
•
•
•
•
•
•
Çîðèëãî:
Ýöýã ýõийн оролцоог судлах, эцэг эх багшийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Çîðèëò:
Ýöýã ýõ ãýð á¿ëòýé áàéíãûí õàðèëöàà òîãòîîõ
Ýöýã ýõ, ãýð á¿ëèéí ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ÷àäâàðûã ñàéæðóóëàõ ñóðãàëò çîõèîí áàéãóóëàõ
Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã òîäîðõîéëæ ýöýã ýõèéã õ¿¿õýäòýé õîëáîîòîé øèéäâýð ãàðãàõ ¿éë ÿâöàä
îðîëöóóëàõ
Íýãä¿ãýýð á¿ëýã
1. Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæèë-ýöýã ýõèéí ¿¿ðýã îðîëöîî
Õ¿¿õýä õàìãèéí ÷óõàë äýìæëýãèéã ãýð á¿ëýýñýý àâ÷ áàéäàã áà ò¿¿íèé õºãæèëä ýöýã ýõèéí
îðîëöîî õýäèé ÷èíýý èõ áàéõ òóñàì õ¿¿õäèéí õºãæëèéí ¿ç¿¿ëýëò òºäèé ÷èíýý äýýøèëäýã áàéíà.
Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãààñ ýöýã ýõ, ãýð á¿ëèéí ºðãºí õ¿ðýýòýé îðîëöîî,
èäýâõòýé õàìòûí àæèëëàãàà ò¿íøëýëèéã áèé áîëãîõ íü áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéí
õºòºëáºðèéí ÷àíàðûí áàòàëãààã õàíãàõ ãîë øàëãóóð õýìýýí îëîí óëñàä ¿çýæ áàéíà. Ãýð á¿ëèéí
îðîëöîî ãýäýãò ýöýã ýõ, ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä, áàãø íàð õàìòðàí ãýðò áîëîí öýöýðëýã äýýð õ¿¿õäèéí
á¿õ òàëûí õºãæëèéã äýìæèõ á¿òýýë÷ óóð àìüñãàëûã áýõæ¿¿ëýõ ¿éë àæèëëàãààã îéëãîäîã.

Ñóðãóóëèéí ªìíºõ Áîëîâñðîëûí òóõàé õóóëüä ýöýã ýõèéí îðîëöîîã äàðààõ áàéäëààð
òóñãàñàí. ¯¿íä: ªºðèéí àæèë, ìýðãýæëèéí îíöëîãèéí äàãóó öýöýðëýãèéí ¿éë àæèëëàãààíä
îðîëöîæ äýìæèæ òóñëàõ /14.2.5/, õ¿¿õýä ñóð÷ õ¿ì¿¿æèõ, õºãæèõ,ñóðãàëòûí òààòàé îð÷èí
á¿ðä¿¿ëýõýä òóñëàõ /14.2.6/ õýìýýí çààñàí áàéäàã.

Õî¸ðäóãààð á¿ëýã
2.1 Ñóäàëãàà








Ñóäàëãààíû àðãà: - Àæèãëàëò
-Ñàíàë àñóóëãà
-Õàðüöóóëàí æèøèõ àðãà
Òààìàãëàë:
Öýöýðëýãийн óäèðäëàãà, áàãø íàð, ýöýã ýõ÷¿¿äèéí õàìòûí àæèëëàãààã õºãæ¿¿ëэх íü õ¿¿õýä
íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõ àæëûí ñóóðü áîëæ ºãíº.
Ñóäàëãààíä õàìðàãäàã÷äûí òàëààð: Óã ñóäàëãààíä Мөнгөнморьт сумын Хэрлэн öýöýðëýãèéí
багш нар, 60 ýöýã ýõ õàìðàãäñàí.
Ýöýã ýõчүүдээс хүүхдийнх нь талаар болон тэдний цэцэрлэгèéí үйл ажиллагаанд оролцох
îðîëöîîã àñóóëãûí àðãààð ñóäàëсан. /2013.10.10/
Áàãø íàðààñ ÿðèëöëàãà, àñóóëãààð ñóäàëãàà àâ÷ ýöýã ýõèéí ñóäàëãààòàé õàðüöóóëæ
ä¿ãíýëò ãàðãàñàí.
Àíàëèç: Ýöýã ýõ÷¿¿äèéí 65% íü õ¿¿õäýý ýðäýì áîëîâñðîëòîé õ¿í áîëîîñîé ãýæ áîääîã áºãººä, ¿¿íä áàãø
òóñëàõ ¸ñòîé ãýæ 42%, ýöýã ýõ 37%, öýöýðëýã ãýæ 14% íü õàðèóëñàí áàéíà. Õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã
õºãæ¿¿ëýõýä ýöýã ýõèéí îðîëöîî õàìãèéí ÷óõàë ãýæ 100% ñàíàë ºãñºí áàéíà
Таны хүүхдийг таны хүссэн хүн болоход хэн туслах
вэ?
Та хүүхдээ ямар хүн болоосой гэж боддог
вэ?
Эрдэм
боловсролтой
Зөв бодолтой
5%
30%
Эцэг эх
65%
37%
42%
Хөдөлмөрч
Сургууль
Цэцэрлэг
14%
7%
Багш
Судалгаа
\багш нараас\
Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд таны хамтрагч хэн бэ?
.
25
20
Эцэг эх
100%
15
10
5
0
çàâã¿é
ìàòåðèàëëàã
ç¿éëýýð òóñàëñàí
ó÷ðààñ îðîëöîõ
øààðäëàãàã¿é
ñóðãóóëüä îðîõîä
íü ë àíõààðíà ãýæ
áîääîã
îëíû ºìíº ýâã¿é
áàéäàëä îðîõã¿éí
òóëä äóóã¿é ë
ÿâæ áàéäàã
Ä¿ãíýëò
Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íãýýñ ¿çýõýä ýöýã ýõ÷¿¿ä ¿ð õ¿¿õäýý “Ýðäýì áîëîâñðîëòîé ñàéí õ¿í” áîëîîñîé ãýæ õ¿ñýæ áàéíà. Ýíý õ¿ñëýý
áèåë¿¿ëýõýä áàãøèéã õàìãèéí ÷óõàë ãýæ ¿çýæ áàéãàà íü íýã òàëààðàà áàãøèéã äýýäýëæ õ¿íäýëæ, áàãøèä èòãýõ èòãýë ºíäºð áàéíà.
ͺ㺺òýéã¿¿ð õ¿¿õäèéíõýý õºãæëèéã çºâõºí áàãøèä äààòãàí, ýöýã ýõ÷¿¿ä ººðñ人 ¿¿ðýã õàðèóöëàãà õ¿ëýýõã¿é áàéõ ñóë òàë
àæèãëàãäлаа. Õàðèí áàãø íàð õ¿¿õýä íýã á¿ðèéã õºãæ¿¿ëýõýä ýöýã ýõ, ãýð á¿ë ÷óõàë ãýæ ¿çýæ áàéãàà íü ýöýã ýõ áàãøèéí õîîðîíä
èäýâõòýé, ºðãºí õ¿ðýýòýé õàìòûí àæèëëàãàà äóòìàã ä¿ð çóðàã õàðàãäëàà. Ýöýã ýõ, áàãø íàðûí îðîëöîîò ¿éë àæèëëàãààã çîõèîí
ÿâóóëñàíààð ýöýã ýõ÷¿¿äèéí õàíäëàãàä áîãèíî õóãàöààíä ýåðýã ººð÷ëºëò ãàð÷, ýöýã ýõ÷¿¿ä ººðñ人 îëîí àæëûã ÿâóóëàõ ñàíàë ãàðãàæ
áàéíà. Ýíý íü öýöýðëýãèéí çàõèðãàà, ýöýã ýõ, áàãøèéí õàìòûí àæèëëàãààã óëàì áîëîâñðîíãóé áîëãîõûã áèäíýýñ øààðäàæ áàéíà.
Ýöýã ýõòýé õàìòðàí àæèëëàõ êàëåíäàð÷èëñàí òºëºâëºãººã ýöýã ýõòýé õàìòðàí áîëîâñðóóëàõ
Ýöýã ýõ÷¿¿äýä ñóðãàí õ¿ì¿¿æ¿¿ëýõ ìýäëýã äýýøë¿¿ëýõ ñóðãàëò ÿâóóëàõ
Õ¿¿õäèéí õºãæëèéí äýâòýðèéã õºòëºõ / õ¿¿õäèéí ºñºëò, õºãæèëèéí îíöëîã, õºãæèëòýé ÿðèà
õ¿¿õäèéí á¿òýýë, àâüÿàñ /

similar documents