Strategie NATO v ICT

Report
Strategie NATO v ICT
Praha 20.1.2015
plk.gšt.Ing. KNEDLA Josef
+32 478 906 484
+420 724 030 721
913 255 8214
[email protected]
[email protected]
Agenda
• Smart defence
• Iniciativa CFI
• Federated Mission Networking
• Cyber Defence
• Modernizace IKT
• C4ISR (Joint Intelligence Surveillance and
Reconnaissance)
• IT projekty v gesci NCIA
• Jak obchodovat s NATO
Smart defence
• Nový způsob uvažování pro zajištění moderních obranných schopností
NATO pro následující dekádu a dále. (sharing and pooling)
• Dlouhodobá strategie k zajištění odpovídajících schopností napříč Aliancí
• Společné chápání, velení a řízení, standardy, jazyk, doktríny a postupy.
• Efektivita + dosažitelnost (společně - vývoj, pořizování, zajištění provozu)
• Společné působení
• v rámci NATO
• s dalšími partnery
• Vyrovnání úrovně Evropa – USA (technologie)
Smart defence
• SD zaměřena na rozvoj kritických schopností NATO
(Lisabon 2010)
•
•
•
•
BMD
JISR
Výcvik a příprava sil
Efektivita nasazení a ochrana sil
• 3 základní principy
• Prioritizace
• Specializace
• Kooperace
• Koordinace s partnery
• Mezinárodní spolupráce s průmyslem
Smart defence
• IT Projekty v rámci SD
•
•
•
•
Schválené
1.6 CIS E-Learning Training Centres Network
1.25 Biometrics in Military Operations
1.27 Multinational Cyber Defence Capability Development (MNCD2)
• CIICS
• 1.35. Multinational Malware Information Sharing Platform (MMISP)
• Připravované
• 2.10 Jammers Against Remotely Controlled IEDs
• 2.13 Persistent Surveillance based Upon Mast-Mounted MultiSpectral Cameras and a Central Analysis Capability.
• 2.14 NATO Air Surveillance Sensors (RADAR)
• 2.64 Capability for Defence against Low Altitude, Slow Flying and
Small Radar cross-section Air Targets (LSS)
Conected Forces Initiatives (CFI)
• ‘NATO
Forces
2020’:
moderní, úzce propojené
síly, vyzbrojené, vyškolené,
secvičené a s jednotným
systémem velení umožňující
společné
působení
a
spolupráci s partnery při
zasazení v každém prostředí.
• Pokračujeme ve
výstavbě sil na základě
zkušenností získaných v
nedávných operacích a
zvyšujeme naši
interoperabilitu skrze
CFI.
CFI
• Společné chápání situace
• Jednotný systém VŘ
• Společné standardy, doktríny, operační postupy
• 3 oblasti kde CFI napomáhá ke zkvalitnění NATO
kapacit
• Rozšíření vzdělávání a výcviku
• Zvýšení úrovně cvičení (zvláště NRF)
• Efektivní využití technologií
Efektivní využití technologií
• Technologie podporující vzdělávání, výcvik a cvičení
• Technologie podporující konektivitu a operabilitu sil
CFI - Průmysl
• Podpora permanentní konzultace
průmysl – MO – akademické prostředí.
• Přispění průmyslu
• dodávky zařízení
• zajištění technologií a služeb pro všechny dimense rozvoje
schopností
• Body doteku průmyslu a NATO
• Conference of National Armaments Directors (CNAD)
• NATO HQ Consultation, Command and Control Staff
(NHQ3CS)
• Agentury (NCIA, NSPA, STO – Information Systems
Technology IST – symposia, setkání odborníků)
• Framework For Collaborative Interaction (FFCI)
CFI - Průmysl
• NATO má být aktivátor průmyslu v oblastech:
•
•
•
•
Vysokorychlostní utajená bezdrátová komunikace
Biometrie
3D zobrazování
Komunikace a propojování s důrazem na ad-hoc bezdr.
mob. sítě, kognitivní rádia a rušiče
• Informační zajištění a bezpečnost
• Multi-úrovňové kryptování pro multi-úrovňové řízení
přístupu
Federated Mission Networking
(FMN)
Stand Alone
Network
Αυτόνομο Δίκτυο
Bağımsız Ağ
Autonome réseau
FMN
Posun od vzájemného propojení samostatných národních enkláv k federativnímu
uspořádání, kdy každý „FMN ready“ účastník přispívá k vytvoření homogenní sítě
se shodnými politikami, procesy, pracovními postupy a úrovní informační
bezpečnosti.
Možnost A – MNE Možnost B – MNX Možnost C – HU
Možnost Z - ostatní
FMN a pozice AČR
Záměr
• Být FMN ready
• tým rozpracoval návrhy pro variantu A a B
Cyber defence
Kybernetický útok může dosáhnout úrovně, kdy ohrozí národní a EuroAtlantickou prosperitu, bezpečnost a stabilitu.
Jeho dopad může být pro moderní společnost stejně zničující jako útok
konvenční.
Potvrzujeme, že CD je součástí hlavních úkolů kolektivní obrany.
Rozhodnutí k uplatnění článku 5 WT bude přijato NAC-em případ od
případu.
(čl. 72, Deklarace NATO summit, Wales 2014)
CD Policy
• Ochrana vlastních KIS NATO + národních systémů
kritických pro mise NATO
• Asistence členům Aliance na principu solidarity
• Zodpovědnost členských zemí za ochranu vlastních sítí
• Integrace CD do operací a operačního plánování
• Informovanost, vzdělávání, školení a cvičení
• Rozvoj schopností
• Partnerství
• Členy NATO
• Mezinárodní organizace
• Kooperace se soukromým sektorem
CD Policy
• Kooperace se soukromým sektorem
• Soukromý sektor je klíčovým hráčem pro dosažení
hlavních cílů
• Sdílení informací o útocích a zranitelnostech
• Posílení spolupráce s průmyslem bude probíhat v rámci
„NATO Industry Cyber Partnership“ (NICP)
CD action plan
• zapracování problematiky CD do všech
úrovní plánování NATO
• sdílení schopností a zkušeností
• společné vzdělávání odborníků CD
(jednotlivé úkoly byly přiděleny
zpracovatelům a první výstupy jsou očekávány
na jednání ministrů obran v únoru 2015)
IT modernizace
IT Modernizace – důvody projektu
• Fragmentovaná infrastruktura, různorodost HW i
SW
• Omezená možnost centrální správy
• Omezená schopnost obnovy po incidentu (disaster
recovery)
• Omezená schopnost podpory uživatelů
• Neefektivní vynakládání fin. prostředků
• Zastaralá technologie
• Enormní požadavky na lidské zdroje
ITM záměr řešení
• Závěr studie
•
•
•
•
•
•
•
Modernizace a transformace
Jednotná správa + vrstva umožňující konektivitu do operací
Minimální kombinace HW
Zvýšený podíl virtualizace
Využití cloudových technologií
Progresivní systém odstraňování závad /disaster recovery/
IA a CD jsou neodmyslitelnou součástí projektu.
• Provést celkovou modernizaci IT infrastruktury ve 4
vlnách (2014 – 2020) v předpokládaném objemu téměř
184 M Euro
• Předpoklad realizace 1. vlny v období 2014-2016 v
celkovém objemu až 60 M Euro,
Obsah 1. vlny
• Vybudování nových DC
• Modernizace operačních center služeb a Servis desk
• Vybudování rozšířených a modernizace
standartních uzlů
• Zajištění klientských služeb (infrastruktura i KZ)
• Konsolidace a centralizace core služeb
• Centralizace uživatelských aplikací
C4ISR = JISR
• Synchronizace a integrace
operačních a zpravodajských
schopností a aktivit se zaměřením
na včasné poskytování informací k
podpoře rozhodovacího procesu.
• Zajištění integrace NATO a
národních ISR kapacit, politik,
postupů a systémů pro zajištění
informační podpory velitelům od
strategické po taktickou úroveň.
JISR nové příležitosti a výzvy
• Asymetrické konflikty budou i
nadále realitou
• Ochrana proti IED bude mít nadále
prioritu
• Výzvy v oblasti HUMINT a Biometriky
• Mezinárodní spolupráce a
partnerství
• Problematika spolupráce NATO
Nations & Non-NATO Nations
• Partnerství a spolupráce s průmyslem
• Požadavky na společně vyvíjené
systémy, společné postupy a plug
and play architektury
• Oblast CIMIC
• Interoperabilita mezi národními a
NATO ISR
• Společně odsouhlasené standardy
(STANAGS), protokoly a postupy –
Národní systémy
• Pravidla výměny a sdílení ISR
informací
• Úroveň zpracování „Intel“ dat
• Problematika datových sítí a
uchovávání/archivace dat
• Požadavky na zkracování procesů
analyzování dat s využitím podpory
automatizace
• Propojování domén a potřeba
kybernetických řešení
Projekty v gesci NCIA na období
2014 +
Cyber Security
Mr Ian West
€ 65MEuro
NATO Public Key Infrastructure
• Project Name: NATO Public Key Infrastructure
• Funding Range: €12M
• Timeline: IFB Release Q4 2014
• POC: Mr Frederic Jordan
• Phone: +31 70 374 3486
Email:[email protected]
Podpora projektu „Cyber Defence
Capability Development“
Work Package 1
Technical Information
Sharing
WP 2
Cyber Defence
Situational Awareness
WP 3
Distributed Multi-sensor
Collection and Correlation
Infrastructure
• Funding Range: €2-3M
• Timeline: 2014-2017
• POC: Mr Frederic Jordan
• Phone: +31 70 374 3486
Email:[email protected]
Cyber Security Data Exchange and
Collaboration Infrastructure (CDXI)
• Project Name: CDXI
• Funding Range: €6-8 M
• Timeline: 2016-2018
• POC: Mr Frederic Jordan
• Phone: +31 70 374 3486
Email:[email protected]
Core Enterprise Services
Ms Lillian Rossini
€ 77M
• Project
IFB Timeline
Estimated Value
• NATO Information Portal
• P90 – Provide NATO Messaging Service
• P93 – Provide Unified Communication
& Collaboration Services
• P94 – Provide Web Enabling Services
• P95 – Provide Information Administration
Services
• P99 – Upgrade Enterprise Directory
Services
• P100 – Upgrade Information Portal
Services
• P102 – Information Exchange
Services
1Q 2014
2Q 2015
€ 4M
€ 11M
2Q 2015
1Q 2015
€ 9M
€ 13M
2Q 2015
€ 12M
1Q 2015
€ 11M
1Q 2016
€ 9M
1Q 2015
€ 8M
Communication Infrastructure
Services
Mr Malcolm Green € 618M
Project
Estimated Value
IFB Timeline
NATO Communication
Infrastructure (NCI)
2Q 2014
€ 50M
NATO SATCOM
2017
€ 500M
DCIS for Small NRF HQs
2Q 2014
€ 44M
NATO Deployable CIS – DCIS for Small
NRF HQs
• Scope
• IFB2 will augment IFB1 and will
deliver:
• DCIS for Small NRF HQs (6 HQs);
• Transmission elements ( 6 x TSGTs);
• Satellite Broadcast System (6 hubs
and 12 spokes);
• Small DCIS kits for the Operational
Liaison and Reconnaissance Teams
(13 kits).
• 44 Meuro
• 2 Q 2014
Projekty v rámci JISR
AGS CIS Integration
• Integrace prvků AGS
do infrastrury KIS
NATO
• Zajištění přidružených
systémů, služeb a
infrastruktury
Investment: ~ €21M CIS ~ €250M
SATCOM Business Case (TBCE): 3Q2015
Invitation to Bid: 1Q16 2016
POC: Mr Gokhan Alptekin
Phone: +32 2 707 8236 Email:
[email protected]
CORE GIS
Přírustek 1
Vývoj prototypu k nahrazení a
rozšíření stávajícího řešení
Přírustek 2
–Industrialisace NIRIS (near realtime data distribution)
–Doplnění funkcionalit CIMIC,
Operační plánování,
Psychologické operace
CORE GIS Přírustek 3
Investment: ~€10M
Business Case (TBCE): April 2014
Invitation to Bid: 4Q2014
POC: Mr John Teufert Phone: +31 70 374 3524
Email: [email protected]
NRF C-IED ECMs
Fáze 1
–Detekční systémy k detekci výbušnin
ve vozidle
–Detekční systémy k prohlížení osob a
zavazadel
–Elektronické rušiče proti rádiem
odpalovaným výbušným systémům
(RCIED)
•3 Vehicle ECM’s – armoured vehicles
•3 Static ECM for use at Entry Control points
Phase 2
–rozšíření elektronických rušičů proti
RCIED
NRF C-IED
Investment: ~€8M Phase 1 ~€7M
Phase 2 NOI Out
Invitation to Bid: 2Q2014
POC: Mr Franco Fiore
Phone: +31 70 374 3704
Email: [email protected]
Projekty Air C2
ACCS Software-Based Elements
Rozsah
Pořízení HW a SW, hlasové komunikace,
zařízaní Link 11, crypto materiál.
Project: Capability Package 5A0109 Addendum 2
Funding Range: 70 M€ (75% NATO common and
25% national funding)
Timeline: 2015 - 2019
POC: Dr Tibor Papp
Phone: +32 (0) 2 707 8638
Email: [email protected]
ACCS Support
Rozsah
Podpora uživatele
Operační podpora:
system status and statistics,
interoperability,
management of operational database;
Technická podpora:
system, safety, security, software, data,
hardware, deployable equipment,
obsolescence and documentation.
Project: Capability Package 5A0109
Funding Range: ~ 40 M€
Timeline: 2014 - 2016
POC: Mr Michael Stoltz
Phone: +32 (0) 2 707 8564
Email: [email protected]
CP 5A0109 Addendum 3
Project: Capability Package 5A0109
Addendum 3
Funding Range: ~ 170 M€
Timeline: 2015
POC: Dr Pascal Trouvé
Phone: +32 (0) 2 707 8518
Email: pascal.trouvé@ncia.nato.int
15 projektů dostavby a
modernizace systémů
BMD
Key Project Data
Key Project Data
Project Name: BMD SE&I
Projects: 0VA03019 & 0VA03020
Funding Range: €70M (w/options)
POC: Mr Alessandro Pera
Phone: +32 2 707 8149 Email:
[email protected]
Project Name: several
Projects: several
Funding Range: €400M
POC: Mr Alessandro Pera
Phone: +32 2 707 8149 Email:
[email protected]
Project Triton (Maritime C2)
• Project Triton - Spiral 1
• Replacement of MCCIS
functionality
• Operational-level maritime C2
• Maritime situational awareness
• Replacement of MSA prototype
(BRITE)
• Recognised maritime picture
(RMP)
• Water space management and
prevention of mutual
interference
• Interoperability with national
systems
• Static and deployable hardware
(10 sites plus standing naval
maritime groups)
Project Triton Spiral 1
Investment: ~€15.5M
Business Case (TBCE): August 2013
Invitation to Bid: December 2014
POC: Mr Bruce MacLennan
Phone: +31 70 374 3593
Email: [email protected]
Jak obchodovat s NATO?
• NATO recognises the importance of inclusive,
sustainable, innovative, and globally competitive
defence industries, which include small and
medium-sized enterprises, to develop and sustain
national defence capabilities and the defence
technological and industrial base in the whole of
Europe and in North America.
(Wales Summit Declaration, čl. 74)
How to do business with NATO?
• Especially for Small and Medium firms
•
•
•
•
Patiently – 28 nations involved in the decisions.
Start small - think long term.
Obtain a Basic Ordering Agreement.
Opportunities for teaming with others:
•
•
•
•
•
•
•
•
Subcontractor,
New opportunities through full life cycle acquisition, maintenance, training, consultancy
Know your National Delegation team and your NATEX in the Agency:
Getting on the Bidder’s List for ICBs. (International Competitive Bid)
Getting information on the ICBs Bidders lists for possible subcontracting opportunities.
Follow the ‘Industry’ section on NCI Agency website ( Bulletin Board).
Follow the NCI Agency on Twitter: NCIAAcquisition.
Register on the NCI Agency ACQ Website Current Suppliers List (currently only BOA
holders)
MGEN (rtd)
Koen Gijsbers
General Manager
Příklady úspěšné spolupráce
• Společnost ERA dodá Severoatlantické alianci dva
mobilní systémy pasivního sledování Věra nové
generace za 434 milionů korun. Vyhrála
mezinárodní výběrové řízení, do kterého se
přihlásilo 28 firem z deseti aliančních zemí.
13. 5. 2014, ČTK
• INTRIPLE a.s.,
• MP pro TEMPEST
NCI Agency Acquisition Website
http://www.ncia.nato.int
NATO Communications and
Information Agency
Bâtiment Z
Avenue du Bourget 140
1110 Brussels, Belgium
www.ncia.nato.int
Tel : +32 2 707 8200
Fax : +32 2 707 8474
email: [email protected]
​MGEN (rtd)
Koen Gijsbers
General Manager
Kontakty GM s partnery
• 25.-27.3. C4ISR Industry Conference – Bukurešť (Rumunsko)
• Belgický premiér Elio Di Rupo na NIAS 2014 v Monsu (16.18.9.2014)
• 9.-10. 10. 2014 účast na Industrial Forum v Sofii (Bulharsko),
pod záštitou presidenta Bulharské republiky, Rosena
Plevnelieva.
• 16.10. 2014 GM jedná s representací MO Švédska ve
Stokholmu.
• 22.10.2014 ředitel rozvoje služeb Informačních systémů a
služeb VB Mr Gerry Cantwell navšívil NCIA v Bruselu.
• ​13.11. NATO Industry day – Chorvatsko
• 4.12.2014 návštěva MO Německa
• 5.-7. 5.2015 Madrid (NCIA + AFCEA konference)
Děkuji za pozornost

similar documents