prezentace ppt

Report
Taťána Špírková, 2013
 pojmy
finance a peníze
 pojem peněžní masa (vyjádření určitého
množství či sumy peněz)
 existence peněz a peněžní masy, jakož i
peněžních operací a vztahů v rámci peněžní
masy je základem pro existenci financí
Finanční vztahy jsou ty peněžní vztahy, které
souvisí s vytvářením, rozdělováním,
přerozdělováním a užitím peněžní masy.
Souhrn těchto finančních vztahů a jejich
vnitřně provázaný systém se pak nazývá
finance.
 Peněžní
prostředky jako materiální nositel
finančních vztahů
 Finanční vztahy jsou pojmově užší než vztahy
peněžní

souhrn peněžních
vztahů souvisejících s
tvorbou, rozdělováním,
použitím peněžní
masy a jejich částí v
subjektech a orgánech
veřejného sektoru

Podnikové či
podnikatelské finance

Finance obyvatelstva či
finance domácností
Státní finance
 Místní finance

VEŘEJNÉ FINANCE
SOUKROMÉ FINANCE
Souhrn peněžních vztahů vznikajících při
tvorbě, rozdělování a použití peněžní masy a
jejich částí a související jak s veřejným
sektorem, tak i se sektorem soukromým
 nenávratná
clo)
 návratná
metoda (např. daně, poplatky,
metoda (např. emise a
obchodování s dluhopisy; návratná finanční
výpomoc ze státního rozpočtu);
 pojišťovací metoda (např. provozování
soukromého pojištění);
 realizační metoda (např. nákup a prodej u
domácností a podnikatelů)

Souhrn právních norem, které upravují
vztahy vznikající v procesu tvorby,
rozdělování a používání peněžní masy a
jejích částí.

obecné poznatky o
tomto právním oboru






OBECNÁ ČÁST
právní úprava
veřejných rozpočtů a
státních fondů,
právní úprava daní,
poplatků, cla a dalších
povinných dávek,
právní úprava úvěru,
právní úprava měny a
peněžního oběhu,
právní úprava
devizového
hospodářství,
právní úprava
finančního trhu.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
 je
samostatné právní odvětví
 veřejnoprávní odvětví
 úzká souvislost s právem ústavním a
právem správním, také s právem
mezinárodním, evropským, občanským,
obchodním…
Je vědou právní.
Souhrn obecných poznatků o působení
finančněprávních norem v praxi.
 sledovat,
hodnotit a zevšeobecňovat výsledky
působení jednotlivých fp. norem v praxi (zda
byl dosažen předpokládaný účinek)
 do jaké míry odpovídá systém fp. norem
potřebám ekonomické reality
 sledování forem a metod právní regulace
finanční činnosti v jiných státech


je vědou ekonomickou
blízká vědě o finančním právu, nelze je však
ztotožňovat
 Ústavní
základy finančního práva
 Zákony – dominující pramen finančního práva
 Podzákonné právní předpisy např. vyhlášky
ministerstva financí, nařízení vlády, obecně
závazné vyhlášky obcí
Pozn. Pokyny řady D – nejsou právními
normami a postrádají obecnou závaznost
 Evropské
právo
 Mezinárodní právo

Bakeš, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková,
H. Finanční právo. 6. upravené vydání. C. H.
Beck, Praha, 2012.

similar documents