สไลด์นำเสนอ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report
วาระการประชุม
แจ้ งทราบ
แนวทาง 56
พิจจารณา
1.พิจารณา รับรองผล audit q1-q2
2.พิจารณา และจัดสรร งบ บริ หาร
3.พิจารณา และ จัดสรร งบ q1-q2
4. opaward
4.Audit q3-q4 อื่นๆ
1
สำน ักบริหำรกำรจ ัดสรรกองทุน
2



มาตรฐานแฟ้ มข ้อมูล ปี 2555
มาตรฐานแฟ้ มข ้อมูล ปี 2556
รูปแบบการสง่ ข ้อมูล
3

โครงสร้ างข้ อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม (เวอร์ ชัน 4.0 : 1 ต.ค. 2554)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Person
Service
Diag
Proced
Drug
ANC
EPI
FP
MCH
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
PP
Women
Death
Nutri
Chronic
Card
Appoint
Surveil
Home
19. NCDSCREEN
20. CHRONICFU
21. LABFU
4
ขอมู
21
้ ล
แฟ้ม
OP Package

Person*

Service*

Diag*
Drug
Proced


PP Package






Person
FP
EPI
ANC
MCH
PP
Survey
NCD Files
5
โครงสร้ างข้ อมูลมาตรฐาน 21 แฟ้ม เวอร์ ชัน...... 1 ก.ค. 2555
 การปรั บโครงสร้ างมาตรฐานข้ อมูล

◦ เพิ่ม field CID
◦ เพิ่มความหมายของลักษณะแฟ้ม
 แฟ้มบริการ.....แฟ้มบริการกึ่งสารวจ
 แฟ้ม FP , EPI , Nutri , ANC , NCDSCREEN
6

รับแฟ้มข้ อมูลเพิ่ม
◦ Chronic
◦ Nutri
◦ Surveil
◦ NCDSCREEN
◦ CHRONICFU
◦ LABFU
7
ปรับเปลี่ยนการรับ Package แฟ้มข้ อมูล
 OP_Package ไม่ ใช้ แฟ้ม Person

Person
Service
Diag
Drug
Proced
Service
Diag
Drug
Proced
8

ปรับเปลี่ยนการรับ PP_Package เป็ นการส่ งรายแฟ้ม
Person
รับข ้อมูลปี ละครัง้ (ก.ค.-ต.ค.)
Chronic
รับข ้อมูล Survey
Nutri
รับข ้อมูลปี ละครัง้ (ก.ค.-ต.ค.)
Surveil
รับข ้อมูลโดยมีเงือ
่ นไขเวลา ( 7 วัน, 7-90 วัน , >90 วัน)
9

ปรับเปลี่ยนการรับ PP_Package เป็ นการส่ งรายแฟ้ม
NCDSCREEN
รับข ้อมูลปี ละครัง้ (ก.ค.-ต.ค.)
CHRONICFU
รับข ้อมูล On demand
LABFU
รับข ้อมูล On demand
10
(Add on)
Drug
PID
SEQ
Card base
Service*
CID
CID
PID
PID
SEQ
SEQ
Date_Serve
Date_Serve
Clinic
Clinic
ชือ
่ แฟ้ม
Diag*
:
FOP_Hcode_YYYYMMDDhhmmss.zip
Date_Serve
Clinic
(Add on)
Proced
PID
SEQ
Date_Serve
Clinic
11
่ ข้อมูล
Framework กำรสง
สถานีอนามัย/PCU
สสจ.
Provis / Data Center
21 แฟ้ม /
OP/PP
OP/PP
Pack
สนย.
21
แฟ้ม
โรงพยาบาล
21
แฟ้ม
OP/PP_Package
Rep
Statement
12
่ ข ้อมูล
> ความทันเวลาของการสง
ิ้ เดือน
> ข ้อมูลบริการของเดือนใด ๆ สง่ ได ้ไม่เกินวันสน
ของเดือนถัดไป

13
1 A00-B99 โรคติดเชือ
้ และโรคปรสิ ต
บางโรค
2 C00-D48 เนื้องอก
3 D50-D89 โรคของเลือดและอวัยวะ
สรางเลื
อดและความ
้
ผิดปกติบางอยางของกลไก
่
ภูมค
ิ ุ้มกัน
4 E00-E90 โรคของตอมไร
ท
่
้ อ
่
โภชนาการ และเมตะบอลิซม
ึ
5 F00-F99 ความผิดปกติทางจิตและ
พฤติกรรม
6 G00-G99 โรคของระบบประสาท
7 H00-H59 โรคของตาและอวัยวะเคียง
ลูกตา
8 H60-H95 โรคของหูและปุ่มกระดูกกก
หู
9 I00-I99 โรคของระบบไหลเวียนโลหิต
10 J00-J99 โรคของระบบหายใจ
14 N00-N99 โรคของระบบสื บพันธุและ
์
ระบบปัสสาวะ
15 O00-O99 การตัง้ ครรภ ์ การคลอด
และระยะหลังคลอด
16 P00-P96 ภาวะบางอยางที
เ่ ริม
่ ตนใน
่
้
ระยะปริกาเนิด
17 Q00-Q99 รูปผิดปกติแตก
่ าเนิด รูป
พิการ และความ
ผิดปกติของโครโมโซม
18 R00-R99 อาการ อาการแสดง
และความผิดปกติทพ
ี่ บ
จากการตรวจทางคลินิกและ
ทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
มิไดจ
้ าแนกไวที
้ ใ่ ด
19 S00-T98 การบาดเจ็บ การเป็ นพิษ
และผลสื บเนื่อง
บางอยางจากสาเหตุ
ภายนอก
่
20 V01-Y98 สาเหตุภายนอกของการ
เจ็บป่วยและการตาย
14
OP PP Award 55
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ สง่ เสริมเรือ
่ งคุณภาพข ้อมูล
2. เพือ
่ สง่ เสริมการจัดการข ้อมูล
้
3. เพือ
่ สง่ เสริมการนาข ้อมูลไปใชประโยชน์
15
OP PP Award 55

รางวัลระดับเขต (ดีเด่น)
o
o
o
o
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หน่ วยบริการ
รพ.สต.
2
2
2
2
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
16
OP PP Award 55

รางวัลระดับประเทศ (ยอดเยีย่ ม)
o
o
o
o
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
หน่ วยบริการ
รพ.สต.
1
1
1
1
รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล
17
OP PP Award 55

ข้อมูลทีใ่ ช้ประเมิน
1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555

ประกาศผลและมอบรางวัล
ภายในกันยายน 2555
18
OP PP Award 55

เกณฑ์การพิจารณา
o คุณภาพของข้อมูล
50 %
o การส่งเสริมการจัดการด้านข้อมูล
50 %
19
OP PP Award 55
1.
เกณฑ์คณ
ุ ภาพของข้อมูล
50%
a) พิจารณาคะแนน Performance (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ซา้ ซ้อน )
b) พิจารณาจากข้อมูลทีผ
่ า่ น และไม่ผา่ นการตรวจสอบ
c) ร้อยละของหน่ วยบริการ/รพ.สต. ทีถูกระงับการจัดสรรเงิน
20
OP PP Award 55
2.
การส่ งเสริมการจัดการด้ านข้ อมูล
50%
a) การใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูล
b) การจัดสรรเงินรวดเร็ว( ภายใน 30 วันหลังได้ รับแจ้ ง)
c) การควบคุมกากับ/ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์
 ร้ อยละรพ.สต.ที่ส่งข้ อมูลถึง สปสช.สม่าเสมอทุกเดือน
 การติดตาม/นิเทศงานด้ านข้ อมูล
 การ Audit คุณภาพภายในพืน้ ที่ท่ ีรับผิดชอบ
21
OP PP Award 55
2.
การส่ งเสริมการจัดการด้ านข้ อมูล
Cont.
d) การสนับสนุนส่ งเสริมหน่ วยบริการ/รพ.สต.
 ด้ านโปรแกรมระบบงาน HIS (Update , บารุงรักษา)
 ด้ านเครื อข่าย Network เพื่อการรับส่งข้ อมูล
 การจัดการระบบความปลอดภัยของข้ อมูล
 การฝึ กอบรมให้ ความรู้ (การให้ รหัสโรค ICD10 , การใช้ งาน HIS ,
การใช้ งานโปรแกรมตรวจสอบ , การพัฒนาระบบข้ อมูล หรื อเรื่ องที่
เป็ นปั ญหาของพื ้นที่)
22
[email protected]
02-1414227
085-4803920
23

similar documents