Kultur - Fyrbodals kommunalförbund

Report
Beredningen kultur
- summering 2011-2014
• Beredningsansvarig: Marianna Andersson
• Ordförande: Lars G Blomgren (fp) Vänersborg
Beredningen kultur
• Lars G Blomgren (fp) Vänersborg
• Kerstin Fredriksson (s) Färgelanda
• Stig Larsson (fp) Mellerud
• Johan Wiktorsson (m)
• Ann-Sofie Alm (m) Munkedal
• Anita Kjell-Frisk (s) Trollhättan
• Gerd Melin, Eva Lott Andersson och Louise Thunström (s) Tanum
I SAMVERKAN MED
• Två nätverk;
Kulturansvariga
Bibliotekschefer
• Västra Götalandsregionens kultursekretariat
• Västra Götalands Regionens två utförarorganisationer;
- Västarvet, (Västsveriges kultur- och naturarv)
- Kultur i Väst, samlad organisation för övrig kulturverksamhet.
• Regionutvecklingssekretariatet Näringsliv.
Lågor
• Lågor - Gemensamt projekt
• Skrivarkurser, bibliotekskvällar,
samarbeten med studieförbund
etc.
• Stort genomslag i alla
kommunerna
• Mycket bra mediabevakning
• Bok och biblioteksmässan
Värdet av lågor; fokuseringen på litteraturen, berättandet och
läsandet.
Kulturkollon
• 2011-2104:
drygt 30 kollon
• Cirka 600 barn från hela
Fyrbodalsområdet.
Värdet av kulturkollo; jobb till
kulturföretag , barns och ungas
skapande, broar över
kommungränserna.
Offentlig miljö som konstform
• Initierades av kommunerna själva. Projektet
avslutades 2012.
• Har idag en utvecklad seminarieverksamhet som
drar cirka 150 personer varje gång.
Värdet av Fyrbodalmodellen; bildandet
av ett ramverk för hur kommunerna ska
arbeta med gestaltningen av den
offentliga miljön.
Värdet av seminarieverksamheten;
Ökad gemensam kompetens i Fyrbodal.
Kulturplaneterna
• Kulturplaneterna
Utifrån FNs Barnkonvention artikel 31: Varje barn har rätt till
vila, fritid och kultur har Fyrbodals kommunalförbund under tre
år arbetat med kulturplaneterna.
• Verksamheten riktar sig till barn och unga som lever i
socioekonomisk utsatthet.
• Dessa får möjlighet att delta på kostnadsfria och meningsfulla
aktiviteter på skollov. Närmare 100 barn i åldrarna 8-18 år har
erbjudits att delta.
Värdet av kulturplaneter; jobb till kulturföretag, introducerat och
väckt intresse hos barn och unga för kulturellt skapande.
CPL - Cultural Planning Laboratory
• Ny metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken.
• Det treåriga projektet är avslutat.
• En rapport - Fångad av platsens själ - gavs ut under februari månad
2014.
Värdet av Cultural Planning Laboratory; fått en djupare kunskap
om de kulturella resurser som finns i lokalsamhället
Regionala tillväxtmedel
2011
Kulturkollo 2011
Centrum för fritidsbåtar
Danspedagogpool (Förstudie)
ACT - Mötesplats för kreativ näring (20%)
Experimentyta för konstnärliga undersökningar i landskapet
Utveckling av kultursystem - Dalsland
Cultural Planning Laboratory
En resa i tiden
Danspedagogpool
2012
Kulturkollo 2012
ACT (20%)
Business to Heritage
Bredfjällsspelet
Dalslandsskapet
Uddenskulptur 2012
Bilda säljorganisation Dalsland
Strindberg, Grimm och andra giganter
Grebbestad Folkmusikfestival
MARIFUS
Kulturplaneterna 2012
Dalslands kanal
Vittring - Ett kulturkluster som motor för utveckling
2013
Danspedagogpool i Fyrbodal
Utveckling av kultursystem - Dalsland
Kulturkollo 2013
Utveckling av seminarieverksamhet 2013-2014
Affärsutveckling Dalslands kanalområde
Hembygd - någonstans i Sverige
Grebbestad folkmusikfestival
Kulturplaneterna
2014
BYG(G) den vi älven
Kulturkollo 2014
Danspedagogpool 2014
Kulturplaneterna 2014
Cirkuskvarnen i Grohed
Internationella festivaler
Förslag
Litterärt residensprogram
Internationella festivaler
SPEKTRUM – vi är Romer
Konst att besöka
Kreativa kraftfält
Kulturkollo 2015
Fortsättning tillväxt
• Regionutvecklingssekretariatet Näringsliv - Socialt
Entreprenörskap - finansiering av innovativa projekt inom
den sociala ekonomin. Beredningsansvarig har deltagit i
tre jurygrupper som ett stöd för utveckling av nya
entreprenörsmässiga idéer.
• Seminariedag med 36 av 54 Fyrbodalprojekt 2012. En
späckad dag när Fyrbodalprojekten möttes och fick insikt i
varandras arbete.
• Deltagit i två mässor: Samspel - en mötesplats för kreativa
människor som driver utveckling i många former.
• Katziing - konferens för företagare inom kulturnäringar i
Västra Götaland.
Värdet av att näringslivsutveckla
kultursektorn; fler modiga och kunniga
kulturföretag. Ett bättre helhetstänk i
planerandet av samhällsbyggandet.

similar documents