8. - 9. klasse Livet på godt og ondt - Lidelsen

Report
8. - 9. klasse Livet på godt og ondt - Lidelsen - Adams Æbler
1
①
Forforståelse
Evaluering
Tekstlæsning
inden forløbet
Baggrundslæsning til
Adams Æbler
Fremlæggelse
Livet på godt og ondt
Adams Æbler
FP 9 prøveoplæg
Kristendomskundskab og dansk 8. – 9. klasse
Målstyret
undervisning
Fagdage eller emneuge
Skrive essay om livet
på godt og ondt
Oplæg til Adams
Æbler
Gruppearbejde
Teodicéproblemet
Adams Æbler
Adams Æbler
2
Jobs Bog
Oplæsning
8. - 9. klasse Livet på godt og ondt - Lidelsen - Adams Æbler

Forløbet er velegnet til fagdage, emnedage og projektopgaven.

I faget kristendomskundskab og dansk stiller du skarpt på store livsspørgsmål, filosofi, etik,
Bibeltekster, Adams Æbler, essay og øvelse i FP 9.

Sæt linsen skarp. Tænd projektoren og se Adams Æbler. Lån filmen på CFU

Fokuser på Syndefaldsmyten, Jobs bog og filmens centrale personer: Adam og Ivan. Lad eleverne
finde og forstå allusioner i filmen.
3

Du får forslag til undervisning. Du kan udvælge og differentier opgaverne.

Du får essayskrivning og prøveoplæg til FP 9.

Du får materialer til forløbet. Se dias 4 – 6.

Du får læringsmål fra FFM til forløbet.

Du arbejder med kompetenceområderne: Bibeltekster, livfilosofi og etik.

I dansk arbejder du med kompetenceområderne : Fremstilling
8. - 9. klasse Livet på godt og ondt - Indhold
Dias
4
1
Film
2
Undervisningshjul
3
Introduktion
4
Indholdsfortegnelse
5–7
Før forløbet - Forforståelse
8-9
Forløbet
10 - 19
Drøftelser og opgaver
20 - 25
Målstyret undervisning
26 - 29
Materialer
30
Afrunding
Livet på godt og ondt – Adams Æbler
Før forløbet
 Du fortæller og forklarer om det kommende forløb.
 Inden fagdage eller forløbet får eleverne en forforståelse og
begrebsafklaring gennem læsning og drøftelse af filosofiske og
etiske spørgsmål.
 Du lader eleverne tage notater til brug for FP 9
 Du læser om Lidelsen og bibelske tekster.
 Du laver begrebsafklaring i forhold til begreberne:
 Skabelse, godt, ondt, liv, død, skyld, straf, synd, straf, ret, uret, Gud,
menneske.
5
Livet på godt og ondt - Adams Æbler
Før forløbet
 Du fortæller og forklarer om målstyret undervisning, herunder
læringsmål.
 Du kan eventuelt se og vise, hvad det er - se under materialer:
Målstyret undervisning. - Tegn på læring.
 Du forklarer om arbejdet med og opgaverne til Adams Æbler.
 Essayopgaven forklares af dansklæreren.
 Opgaven udleveres i god tid inden forløbet.
6
Livet på godt og ondt - Adams Æbler
 Før forløbet
 FP 9 – opgave. Login
 Fortæl om FP 9 og prøveoplæg.
 Du lader eleverne øve sig i prøveformen
 Udleveres først under forløbet. 40 minutters forberedelse.
Kun brug af egne notater og opslagsværker. Se
Prøvebekendtgørelsen.
7
Livet på godt og ondt - Adams Æbler
 Forløbet
 Du bruger det materiale, der passer til dine ønsker og behov.
 Du organiserer arbejdet, som det passer til eleverne.
 Du kan med fordel inddrage danskfaget, som er inddraget i dette forløb.
 Du kan med fordel arbejde med emnet på fagdage, emneuger eller som




8
projektopgave; men med et bredere perspektiv.
Under forløbet nærlæses Jobs Bog og Syndefaldsmyten.
Du giver oplæg til Adams Æbler. Brug Power Point (Materialer)
Du inddrager teodicéproblemet. Indgår i Power (Materialer)
Gennemgang af opgaver til Adams Æbler. Der er hjælpeark med.
Gruppearbejde med tekstlæsning og opgaver.
Fremlæggelse
Livet på godt og ondt - Adams Æbler
 Forløbet
 Essayskrivning
 FP 9 – opgave. Individuel. 40 minutters forberedelse. Egne
noter. Opslagsværker.
 Forberedelse og bedømmelse – Instruks til elever FP 9
 Fremlæggelse én elev
 Evaluering
 Målstyret undervisning
9
Jobs Bog - Drøftelse
1.
2.
3.
4.
10
Læs Jobs bog og snak om historien i klassen. Hvad synes I om
historien? Hvad er dens pointe?
Diskuter Guds rolle i historien. Kan man bekende sig til en Gud,
der opfører sig på den måde?
Satan siger i starten af historien, at Job kun er god og from, fordi
han er rig og lykkelig. Har han ret i det? Er det nemmere, at være
god, hvis man har det godt? og omvendt: Er det nemmere at
forstå, at nogen handler ondt, hvis de har det dårligt? Prøv at give
eksempler.
De fleste fortællinger i Bibelen fungerer som det, man kalder
lignelser. Det vil sige, at man kan overføre fortællingen på sit eget
liv. Er der noget i fortællingen om Job, man kan bruge i dag?
Jobs Bog - Drøftelse
1.
2.
11
Diskuter sammenhængene mellem Jobs bog
og "Adams Æbler".
Hvilke ligheder er der og hvilke forskelle?
Kan man sige, at "Adams Æbler" er en
moderne version af Jobs bog?
Overnaturlige hændelser
1. I Bibelen accepterer vi uden videre overnaturlige
hændelser. Det må vi til en vis grad også gøre i
"Adams Æbler".
2. Prøv at skrive de forskellige overnaturlige
hændelser i filmen op på tavlen. Kan de forklares
rationelt?
3. Del evt. klassen i to og tag en diskussion, hvor det
ene hold argumenterer for, at det er Gud, der
styrer begivenhederne i filmen, mens det andet
argumenterer for, at det hele kan afvises som
tilfældigheder.
12
Bibeltekster - Opgaver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
13
Hvad er syndefaldet, og hvilken betydning fik det?
Hvad er Livets Træ? og hvilken betydning har det?
Hvad er kundskabens Træ? og hvilken betydning har det?
Hvem udfordrer Gud til at sætte Job på prøve?
Hvordan viser Jobs lidelser sig?
Hvad mener Jobs venner, at Jobs lidelser skyldes?
Forklar sammenhængen mellem synd og straf i forhold til Job.
Forklar teodicéproblemet i forhold til Job.
Forklar det deuteronomistiske historiesyn i forhold til Job.
Jobs Bog og Adams Æbler - opgaver
Ivan er en moderne Job
Hvilken betydning har Jobs Bog for Ivan?
Hvilken betydning har Jobs Bog for Adam?
Hvordan bruger Adam Jobs Bog?
Hvilken rolle har Adam ?
Hvilken betydning har æbletræet?
Hvilken sammenhæng er der mellem æbletræet og
syndefaldsmyten?
8. Hvem bliver sat på prøve i filmen?
9. Hvem sætter hvem på prøve?
10. Byttes Ivans og Adams roller?
11. Hvad er Adams skæbne?
12. Accepterer Adam sin skæbne/sit ansvar?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
Jobs Bog og Adams Æbler - opgaver
Hvem eller hvad er det, der får Bibelen til at slå op på Jobs
bog, hver gang den falder på gulvet?
2. Hvorfor forhindres Adam i at plukke æbler?
3. Hvem/hvad styrer dette?
4. Hvorfor må Adam have fat i et æble fra træet?
5. Hvilken symbolsk betydning har træet?
6. Hvilke etiske principper handler Ivan uf fra?
7. Hvilke etiske principper Adam ud fra?
8. Hvilke etiske principper handler Gunnar ud fra?
9. Hvilke etiske principper handler Khalid ud fra
10. Ændrer de etiske principper sig for de fire personer?
1.
15
Figurer i Adams Æbler og Bibelen
Udfyld skemaet og drøft det
Figur
Ivan
Adam
Gunnar
Khalid
16
Ond
God
Tro
Job
Adam og Ivan
Ivan/Ondt
17
Ivan/Godt
Adam/Ondt
Adam/Godt
Adam og Ivan - Gudsforhold
1. Hvordan ændres Ivans forhold til Gud sig?
2. Hvordan ændres Adams forhold til Gud sig?
3. Hvad er det, Ivan og Adam erkender i deres
Gudsforhold?
4. Hvorfor hedder filmen: Adams Æbler?
18
Allusioner - Essay - FP 9
Allusioner er der tale om, når en tekst henviser til religiøse
tekster. Ordet allusion stammer fra latin alludere, som
betyder at spille på eller at henvise til. Det er en form for
intertekstualitet.
1.
Hvor har du fundet allusioner i Adams Æbler?
2.
Hvilke bibeltekster henviser de til?
 Essayopgave om Livet på godt og ondt
 FP 9 Prøvetekst (Login) Findes i database på
www.skivedna.dk
19
Målstyret undervisning for forløbet
 Kompetenceområder
 Kompetencemål
 Læringsmål for
undervisningen
 Færdighedsmål
 Vidensmål
 Elevmål – tegn på
læring
20
På hjemmesidens
Værktøjskassen kan
du finde flere
værktøjer til
målstyret
undervisning.
Se You Tube klip om
målstyret
undervisning
21
Målstyret undervisning for forløbet FFM
Kompetenceområder
Bibelske tekster
Livsfilosofi og etik
Kompetencemål
Eleven kan tolke grundlæggende
værdier og ud fra centrale bibelske
fortællinger
Eleven kan forholde sig til den
religiøse dimensions indhold og
betydning ud fra grundlæggende
tilværelsesspørgsmål og etiske
principper
http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/kristendomskundskab
22
Synlige elevlæringsmål Livet på godt og ondt - Lidelsen - Adams Æbler
Kompetenceområde: Bibelske fortællinger. 1. Mos. 3 Jobs Bog 1 og 42
BIBELSKE FORTÆLLINGER
23
1. Jeg kender 1. Mos.3, Jobs Bog 1 og 42
2. Jeg ved, hvordan og hvorfor døden kom ind i verden jf. Syndefaldsmyten
3. Jeg ved, hvad syndsbegrebet er i 1. Mos. 3 og Jobs Bog
4. Jeg ved, hvad teodicéproblemet er
5. Jeg ved, hvad begreberne: Lidelse, synd/straf, godt/ondt, ret/uret i relation til 1. Mos.3, Jobs
Bog 1 og 42 og Adams Æbler er
6. Jeg forstår, hvordan og hvorfor ondt og godt - Lidelsen er et livsvilkår
7. Jeg har viden om sammenhængen mellem syndefaldsmyten, Jobs Bog og Adams Æbler
8. Jeg kan beskrive sammenhængen mellem synd og straf i Syndefaldsmyten og Jobs Bog
9. Jeg kan anvende teodicéproblemet i forhold til Jobs Bog og Adams Æbler
10. Jeg kan anvende begreberne: Lidelse, synd/straf, godt/ondt, ret/uret i relation til 1. Mos.3, Jobs Bog 1
og 42
11. Jeg kan anvende Syndefaldsmyten 1. Mos.3., Jobs Bog 1 og 42 i relation til Adams Æbler
12. Jeg kan analysere Adams Æbler i relation til Syndefaldsmyten og Jobs Bog
13. Jeg kan tolke sammenhængen mellem Syndefaldsmyten, Jobs Bog og Adams Æbler
14. Jeg kan reflektere, diskutere og anvende begreberne: Lidelse, synd/straf, godt/ondt, ret/uret i relation
til 1. Mos.3, Jobs Bog 1 og 42 og Adams Æbler i fremstilling
15. Jeg kan diskutere ondskab ud fra Syndefaldsmyten, Jobs Bog og Adams Æbler
16. Jeg kan finde og forklare allusioner i Adams Æbler
17. Jeg kan skrive et essay om livet på godt og ondt ud fra syndefaldsmyten, Jobs Bog, Adams Æbler og
mine egne tanker, refleksioner og erfaringer
18. Jeg kan udforme en besvarelse i emnet Lidelse til FP 9 inden for stofområderne: Bibelske tekster, livsfilosofi og etik
Synlige elevlæringsmål. 8. - 9. klasse
Livet på godt og ondt - Lidelsen - Adams Æbler
Kompetenceområder: Livsfilosofi og etik
LIVSFILOSOFI OG ETIK
1. Jeg ved, hvilke livsopfattelser hovedpersonerne i Adams Æbler har først og sidst i filmen
2. Jeg kan se og udpege etiske problemstillinger i Adams Æbler
3. Jeg kan se en sammenhæng mellem Adams og Ivans værdigrundlag først i filmen og deres
forskellige måder at tyde tilværelsen på
4. Jeg kan se, at der er en guddommelig indgriben i Adams Æbler
5. Jeg kan reflektere og diskuterer betydningen af hovedpersonernes livsopfattelser først og sidst
i filmen
6.. Jeg kan reflektere over, de forskellige værdier Adam og Ivan repræsentere
7. Jeg kan diskutere Jobs og Jobs Bog centrale betydning i Adams Æbler
8. Jeg kan reflektere over Jobs betydning for Adam og Ivan
9. Jeg kan reflektere over etiske og moralske principper, som de kommer til udtryk hos
personerne i Adams Æble
10. Jeg kan analysere og tolke Jobs betydning i Adams Æbler
11. Jeg kan skrive et essay om livet på godt og ondt ud fra syndefaldsmyten, Jobs Bog, Adams
Æbler og mine egne tanker, refleksioner og erfaringer
12. Jeg kan udforme en besvarelse i emnet Lidelse til FP 9 inden for stofområderne: Bibelske tekster, livsfilosofi og etik
24
Synlige elevlæringsmål
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
25
8. - 9. klasse Adams Æbler- Livet på godt og ondt – Materialer
 Du finder alle materialerne i linklisterne til forløbet
26
8. - 9. klasse Adams Æbler- Livet på godt og ondt – Materialer
Oplæg til Adams Æbler Brug dette i undervisningen
Samlede opgavesæt til forløbet Brug dette til eleverne
 Lidelsen - Under samme Himmel 9 Login. Baggrundslæsning
 Baggrundslæsning til Adams Æbler
 Tekstarbejde inden forløbet
 1. Mos. 3 Syndefaldsmyten
 Jobs Bog 1
 Jobs Bog 42
 Johs. 3,16 Den lille Bibel
 1. Mos. 1 – 2 Skabelsesmyterne
Jordens skabelse De gamle myter- Indgår i Power Point til
undervisning.
27
8. - 9. klasse Livet på godt og ondt – Materialer
 Jobs Bog Bibelen Ebbe K. Reich til oplæsning under
diasshow
Syndefaldsmyten musikvideo – Indgår i Power Point
Hjælp til Jobs Bog
 Essayskrivning Livet på godt og ondt
 Om essay essayskema
 Hjælp til essay Om essayskrivning
28
8. - 9. klasse Livet på godt og ondt – Materialer
 Instruks til elever FP 9 Inden prøve i FP 9 Kristendomskundskab
 FP 9 Prøveoplæg LOGIN
 Målstyret undervisning Eksempel
 Oversigt over mål for Livsfilosofi, etik og bibelske tekster
 Oversigt over læringsmål for forløbet livsfilosofi og etik
 Oversigt over læringsmål for forløbet Bibelske tekster
Synlige elevlæringsmål Bibeltekster
Synlige elevlæringsmål filosofi og etik
Synlige elevlæringsmål – skabelon
Prøvebekendtgørelsen Uddrag kristendomskundskab
29
God fornøjelse
Se også etikforløb 8. – 9 klasse
30

similar documents