generalisering-med-pp-mal

Report
Bra!
Hvordan overføre det som trenes
i ART-rommet til det virkelige liv?
GENERALISERING
Generalisering
Det er her den virkelige jobben begynner i
ungdommens naturlige miljø!
Generalisering i institusjon:
ART et 24 timers program der alle ansatte
er overførings-coacher!
2
Generalisering
• Trening har ført til generalisering når en atferd overføres
fra treningssituasjon til naturlige omgivelser; når
treningen fører til nye atferder som det ikke er trent på
eller når atferden opprettholdes over tid
• Stimulusgeneralisering forekommer når en atferd blir
mer sannsynlig i en situasjon som et resultat av at den er
blitt forsterket i en annen situasjon
• Responsgeralisering når en atferd blir mer sannsynlig
fordi en annen atferd er forsterket i den aktuelle
situasjonen (Martin and Pears1999)
• Goldstein bruker begrepene ”Transfare” og
”Maintainance”
3
Generalisering
Det er i det naturlige miljø den virkelige treningen foregår.
Det er her ungdommen skal omsette teknikker/ ferdigheter
de lærer på ART-treningen.
• Praktiser nye ferdigheter via hjemmeoppgaver
• Informer andre om ART generelt og hjemmeoppgavene spesielt slik
at nye ferdigheter blir verdsatt av andre utenom treningsrommet
• Bruk positive modeller i gruppa
• Lev som du lærer som trener og bli forbilde selv
4
Generalisering i ART-rommet
Tren på ferdigheter som blir forsterket i det naturlige miljø.
– Hvor er det aktuelt å be om hjelp?
• Stimulusvariasjon
– Eksempler (og trening) bevisst til ulike settinger, skole, blant venner osv
– Bruk forskjellige treningspartnere (begge kjønn – ulik alder)
• Tenk individuelt
– lag individuelle målsettinger
– Tren og gi observasjonsoppgaver i forhold til deres problemer
– Prepareøvelser
• Responsvariasjon
– ulike måter å be om hjelp på – si unnskyld på
• Forsterkningsvariasjon
– ulike måter å gi respons på ferdigheten
• Bruk identiske elementer, det vil si stimuli som finnes i deltakernes naturlige
miljø.
– CD-spiller, gitar, mp3spiller osv
• Overlæring – repeter ferdighetssekvensen inntil smidighet er oppnådd.
– ART-spillet
– Spesifikke fluencyøvelser. Gi 10 komplementer til sidemannen
5
Samhandlingspartnere i naturlig miljø
• Informasjon kritisk
– Flest mulig i elevens miljø må få ART-trening / informasjon om ARTopplegg
– ART-posten
– ART trening for foreldre / lærere
– Informasjon til kollegaer / 24 timers ART
– Informasjon + trening i skole
– Ferdigheter på plakater
• Jo bedre informasjon jo bedre vil omgivelsene fungere
som overføringscoacher
– Være modell (sinnekontroll / moralsk holdning / sosiale ferdigheter)
– Gi forsterkning på gode ferdigheter
– Tilrettelegge for situasjoner der en bruker sosiale ferdigheter
•
TREN ART UTENOM ARTROMMET
6
En planlagt veg til generalisering
(Gundersen 1999)
1) Trene nye ferdigheter med kjente personer i kjente
omgivelser med avtale.
2) Trene ferdigheten sammen med kjente personer i
kjente omgivelser uten avtale.
3) Trene nye ferdigheter med ukjente personer i kjente
omgivelser med avtale.
4) Trene nye ferdigheter med ukjente personer i ukjente
omgivelser med avtale.
5) Tren nye ferdigheter med ukjente personer i ukjente
omgivelser uten avtale
Gundersen 1999
7
Goldstein betrakter generalisering av
ferdigheter fra treningssituasjonene til
aktiv bruk i deltakernes naturlige miljø
som en ferdighet i seg selv!!!
8
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
1. Gjennomfør generalisering trinnvis
fra skolesettingen til hjemmet, deretter til nærmiljøet
(f.eks. ungdomsklubben) og videre til andre miljø der
ferdigheten vil komme ungdommen og hennes eller
hans samspillpartnere til gode.
9
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
2. Lag overordnede prinsipper og regler
for bruk, for eksempel i form huskelapper
som deltakerne kan bære med seg.
10
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
3 Overlæring –
repeter ferdighetssekvensen inntil
smidighet er oppnådd.
11
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
4 Stimulusvariasjon
– bruk forskjellige treningspartnere, tren i ulike
settinger, begge kjønn, ulik alder, slik at deltakeren
kan anvende ferdigheten når det trengs og med dem
som er aktuelle.
12
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
5
Bruk identiske elementer
- det vil si stimuli som finnes i deltakernes naturlige
miljø.
13
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
6 Bruk planmessig forsterkning
av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom
(i)
Selvforsterkningstilnærming som omfatter
strukturert selvobservasjon, selvinstruksjon,
selvregistrering og selvforsterkning.
Selvforsterkning krever ofte spesifikk trening i å gi seg selv ros
når man har gjort en god jobb, planlegge egen belønning
avhengig av bra utført arbeid m.m. (Kanfer & Goldstein, 1991)
14
Hovedtrinnene i ”Transfer Training”
6 Bruk planmessig forsterkning
av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom
(ii)
Vikarierende forsterkning – sikring av positiv
forsterkning av andre i deltakernes naturlige miljø
15
Hovedtrinnene i ”Transfer Training»
6 Bruk planmessig forsterkning
av ferdigheter i deltakernes egne miljø gjennom
(iii)
Planlagt ekstern forsterkning – som omfatter bruken av
kontingens-kontrakter (Homme, Csanyi, Gonzales, &
Rechs, 1969), systemer som tegnøkonomi, eller andre
spesifikke forsterkningsprogrammer.
16
ART i hele organisasjonen
17
ART i hele organisasjonen
18
ART i hele organisasjonen
19
ART i hele organisasjonen
20
Praktisk prøve
•
•
•
•
•
Repetisjon av de viktigste momentene i ART
Trekker komponent, trenerpar og trenerrolle
1 time til planlegging
25 minutter til praktisk gjennomføring
15 minutter til evaluering
21
Program for dagen
0830 – 0915
Velkommen
Repetisjon av hovedpunkter ved ART og viktige fokus under
praktisk prøve
Trekning av trenerpar, trenerrolle og komponent
0915 – 1015
Planlegging av valgfri time i trukket komponent (ytre og indre
struktur)
Trenerpar 1
25 min time + 15 min vurdering fra sensor
Trenerpar 2
25 min time + 15 min vurdering fra sensor
LUNSJ
Trenerpar 3
25 min time + 15 min vurdering fra sensor
Trenerpar 4
25 min time + 15 min vurdering fra sensor
Trenerpar 5
25 min time + 15 min vurdering fra sensor
22
Oppsummering og avslutning
1015 – 1055
1105 – 1145
1145 – 1230
1230 – 1310
1320 – 1400
1410 – 1450
1500 – 1530

similar documents