Corporate Finance

Report
Corporate Finance
Finansiering, egenkapital/gjeld
Finansiering
•
•
•
•
Bør en bedrift finansieres med egenkapital eller gjeld?
Er egenkapitalprosenten i norske foretak for lav?
Påvirker andelen av gjeld/egenkapital verdien av foretaket?
Da må:
1.
2.
Gjeldsgraden må påvirke størrelsen, tidsforløpet eller risikoen på de
framtidige kontantstrømmer som tilfaller bedriften (totalkapitalen
før skatt); og/eller:
Endringer i selskapets gjeldsgrad må tilføre aksjonærene verdier
som de ikke kunne ha oppnådd ved egne disposisjoner.
• Hvis ikke, er det ingen sammenheng mellom finansierings- og
investeringsbeslutningene.
• De kan derfor separeres – treffes uavhengig av hverandre.
Har gjeldsgrad betydning for verdien?
• Er størrelsen på kaka avhengig av hvordan kaka deles opp?
• I utgangspunktet synes det litt merkelig at en innbyrdes fordeling av
innbetalinger og utbetalinger (som jo fordelingen mellom gjeld og
egenkapital er) skal kunne påvirke den totale kontantstrømmen før
fordelingen.
• Og så lenge medeiere/aksjonærer og selskap står overfor de samme
muligheter og betingelser i kapitalmarkedet, samt at beskatningen
er den samme for alle, da vil heller ikke betingelse 2 være oppfylt.
• I så fall kan ikke et selskap påvirke verdien av selskapet ved å endre
gjeldsgraden. Finansieringen spiller m.a.o. ingen rolle for bedriftens
verdi.
• Hypotesen om at en bedrifts verdi er uavhengig av gjeldsgraden ble
først fremsatt og underbygget av Miller og Modigliani, og betegnes
derfor ofte MM –hypotesen.
Ingen konkursrisiko
Innbetalingene er alltid tilstrekkelige til å betale
gjeldsutbetalingene. La:
Tt,s = Kontantstrøm til totalkapitalen i periode t hvis
tilstand s inntreffer.
FKt,s = Kontantstrøm til fremmedkapitalen i periode t
hvis tilstand s inntreffer.
EKt,s = Kontantstrøm til egenkapitalen i periode t hvis
tilstand s inntreffer.
Hvis gjelden alltid blir betalt, vil FKt,s være lik i alle
tilstander (for en gitt størrelse på gjelden), og hvis vi
ser bort fra skatter, har vi da at: Tt,s − FKt,s = EKt,s
Forventede nåverdier
Ps = Sannsynligheten for at tilstand s vil inntreffe
r = Kapitalkostnaden
E  N V  T   

s
E  N V  E K   
 n
t 
Ps   Tt , s  1  r  
 t0


s


s
 n
t 
Ps    Tt , s  F K t   1  r  
 t0

 n
t
t 
Ps   Tt , s  1  r   F K t  1  r  
 t0

 E  N V  T    N V  F K

Jo større gjeldsfinansieringen er
(større FK), jo mindre blir nåverdien
av innbetalingene til EK.
Nåverdienes varianser
V A R  N V  T   

s



t
Ps   Tt , s  1  r   E  N V  T   
 t0

n
P
s
 N V  T s   E  N V  T   


2
2
s
V A R  N V  E K   

s



t
Ps    Tt , s  F K t   1  r   E  N V  T  F K   
 t0

n
P
s
s

P
s
2
 N V  Ts   N V  F K    E  N V  T    N V  F K   

 


 N V  T s   E  N V  T   


2
2
s
 V A R  N V  T  
Variansen til egenkapitalen er
upåvirket av gjeldsfinansieringen, den
er lik variansen til totalkapitalen.
Finansieringens virkning
• Jo større gjeldsfinansieringen er (større FK), jo
mindre blir nåverdien av innbetalingene som
tilfaller egenkapitalen.
• Risikoen, målt med variansen, forblir uendret.
• Egenkapitalen oppnår stadig mindre nåverdier
til samme risiko ved økt gjeldsfinansiering.
• Ser vi på internrenten, vil en oppdage at både
forventingen og variansen øker med økt gjeld.
Et lite eksempel
La oss forestille oss nyetableringen av et selskap som krever en
investering på 100.000,-.
Levetiden er 3 år, og det er 3 mulige framtidige tilstander:
Tilstand
s
1
2
3
Sannsynlighet
Ps
1/4
1/2
1/4
Kontantstrøm
t=0
-100000
-100000
-100000
t=1
40211,48
50000,00
59788,52
t=2
40211,48
50000,00
59788,52
t=3
40211,48
50000,00
59788,52
En overveier 3 mulige finansieringsformer:
A. 100% egenkapital,
B. 50% egenkapital, årlig nedbetaling 20.105,74
C.
0% egenkapital, årlig nedbetaling 40.211,48
Lånene tilbakebetales etterskuddsvis som annuitetslån til 10%
rente. (For C vil en større lånerente medføre konkurs i tilstand 1)
Nåverdier
A) 100% EK
70000
Tilstand 1
Tilstand 2
50000
Tilstand 3
30000
10000
-10000 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-30000
Merk at tilstand 2 har samme kontantstrøm
som den forventede kontantstrøm. Tilstand 2
vil derfor tilsvare forventet nåverdi.
Nåverdiprofilene flater ut ved økt gjeldsrente.
Merk at spredningen i nåverdier er akkurat
den samme for alle tre alternativene A,B og C
(loddrett avstand mellom øre og nedre
kurve), og at spredningen (variansen) avtar
ved økt kalkulasjonsrente.
-50000
B) 50% EK
70000
Tilstand 1
Tilstand 1
Tilstand 2
50000
Tilstand 3
Tilstand 3
30000
10000
10000
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Tilstand 2
50000
30000
-10000 0%
C) 0% EK
70000
-10000 0%
-30000
-30000
-50000
-50000
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Internrenter
Tilstand
s
1
2
3
E  re
E  re
A
B
Sannsynlighet
Ps
1/4
1/2
1/4
  0, 2320  23, 20%
  0, 3552  35, 52%
A
re
0,1000
0,2338
0,3604
0,2319
SD  re
SD  re
A
B
B
re
0,1000
0,3604
0,5998
0,3552
re2
0,0100
0,0546
0,1299
0,0623
re2
0,0100
0,1299
0,3598
0,1574
   0, 0623  0, 2319   0, 0921  9, 21%
2
   0,1574  0, 3552   0,1768  17, 68%
2
• Legg merke til at forventet internrente ≠ internrenten til den forventede
kontantstrømmen (tilstand 2).
• Forventet internrente øker med økt gjeldsgrad, fra A (100% EK) til B (50% EK).
• Også standardavviket til internrenten øker med økt gjeldsgrad. (Dette ser en lettest ved å
sammenligne nåverdiprofilene vannrett.)
• Ser vi imidlertid foretaket under ett (EK og FK samlet), så vil nåverdien til totalkapitalen
ved enhver gjeldsgrad være den samme som under tilfelle A. Dette fordi en eventuell
økning i NV(E) blir oppveiet av en tilsvarende reduksjon i NV(FK).
• Følgelig er verdien av foretaket uendret.
Konkurs
• For alternativ C (0% EK) kan selskapet bli insolvent (gå konkurs) hvis
lånekostnaden blir større enn 10%, fordi innbetalingene da ikke er
tilstrekkelige til å betale gjeldsnedbetalingene hvis tilstand 1 inntreffer.
• Hvis selskapet har ubegrenset ansvar (som for eksempel et personlig eid
foretak), da må eierne betale et eventuelt likviditetsunderskudd.
• Hvis de har begrenset ansvar, så vil følgende situasjon oppstå:
Til fremmedkapital (FK)
Til egenkapital (FK)
SUM til totalkapital (T)
MIN(Tt , FKt)
MAX(Tt − FKt,0)
Tt
• Totalt sett må altså verdien av foretaket fortsatt være upåvirket av
gjeldsgraden, eneste effekt av begrenset ansvar er at verdien av gjelden
synker, mens verdien av egenkapitalen øker.
• Dette vil selvsagt kunne gi seg utslag i at lånerenten øker ved overgang fra
ubegrenset til begrenset ansvar.
• Men fortsatt vil verdien av totalkapitalen forbli uendret, fordi det er
kreditorene som da bærer tapet, følgelig minskes risikoen for eierne.
Skatter
• Det kan synes som skatten favoriserer gjeldsfinansiering,
idet gjeldsrenter er fullt fradragsberettiget på
låntakerens side, mens f.eks. aksjeutbytte bare er
fradragsberettiget ved statsskatteligningen.
• Da ser man imidlertid bort fra at utbytte bare beskattes
ved statsskatteligningen på mottakerens side, mens
långiverne beskattes fullt ut for renteinntekter.
• Ser man beskatningen av selskap og
aksjonærer/långivere under ett, innser man at
beskatningen er uten særlig betydning for valget
mellom egen- og fremmed –kapital, så lenge
beskatningen av aksjonærer og selskap er noenlunde lik.
Konkurskostnader
• Konkurskostnader (indirekte før konkurs, tap ved
realisasjonen, og direkte konkurskostnader), vil
redusere verdien av foretaket.
• Muligheten for konkurs øker selvsagt med
gjeldsgraden, og dermed vil kapitalstrukturen ha
betydning for den totale verdien av foretaket.
• Siden kreditorene ved økte
konkurssannsynligheter vil øke lånerenten som
følge av konkurskostnadene, må
konkurskostnadene i sin helhet redusere verdien
av egenkapitalen.
Ulike betingelser i kapitalmarkedet
• Det er ofte slik at enkeltindivider og selskaper
ikke har de samme betingelser og muligheter i
kapitalmarkedet.
• Ofte vil det være stordriftsfordeler i
kapitalmarkedet, noe som vil favorisere
låneopptak fra selskapets side, istedenfor av den
enkelte aksjonær.
• Dessuten er ofte kapitalmarkedet regulert, slik at
kapitalanvendelse til spesielle formål er
subsidiert. Det er en viktig årsak til lav
egenkapitalandel.
Ulike målsettinger
• Vi forutsetter vanligvis at målsettingen er å
maksimere verdien av egenkapitalen.
• Men ofte er formålet å ha størst mulig
innflytelse og kontroll.
• Da vil både eiere og ansatte ønske en stor
egenkapitalandel.
• Og hvis foretaket er et personlig eid foretak vil
avveiingen kanskje først og fremst skje mellom
konkurskostnadene og billige lån.
Konklusjon
• Som en forsiktig konklusjon kan en si at
finansierings- og investeringsbeslutningene er
separable.
• Unntakene er hvis faren for konkurs er
overhengende, eller de forventede
konkurskostnadene er store.
• I så fall må en ta hensyn til konkurskostnadene,
og se investerings- og finansieringsbeslutningene
under ett.
• I så fall vil det være en gjeldsgrad som
maksimerer verdien av foretaket.

similar documents