Socialinis darbas

Report
SOCIALINIS DARBAS
Darbą parengė Greta Gabalytė ir
Simona Bagavičiūtė
TIKSLAS
Sužinoti apie Lietuvos
ūkio šaką “Socialinis darbas”.
UŽDAVINIAI

Visa informacija, kurią rasite šiose skaidrėse yra
surinkta iš G. Gabalytės mamos A. Gabalienės
asmeninių užrašų, kuriuos ji užsirašė prof. J.
Vaitkevičius paskaitų metu.
SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS IŠTAKOS-VOKIETIJA
Jos autorius-pedagogas-Herbertas. Jis atskyrė
pedagogiką ir didaktiką (Didaktika – mokymo ir
mokymosi mokslas). Herbertas teigė, kad socialinė
pedagogika nemoko vaiko mokslo ir menų, o rūpinasi
jo branda ir asmenybe.
1851m. vokiečių pedagogas
Dystervegas išleido knygą „
Knyga vokiečių mokytojams“,
kurioje pirmą kartą pavartojo
terminą „Socialinė pedagogika“.
Tai oficialus „Socialinės pedagogikos“
gimtadienis.

Adolfas Dystervegas
LIETUVOJE ATSIRANDA SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS
MOKSLAS

Lietuvoje socialinės pedagogikos pradininkas
profesorius J. Vaitkevičius. 1985m. ir 1986m.
pasirodė jo knygos: „Socialinė pedagogika“,
„Socialinės pedagogikos metmenys“. Profesorius teigė,
kad vaikui išlieka socialiai
reikšmingos žinios.
Tik atkūrus Lietuvoje
nepriklausomybę(po 1990m.)
profesoriaus J. Vaitkevičiaus
darbai tapo labai reikšmingi.
Pedagogė-praktikė I. Leliūgienė
išleido knygą „Socialinė pedagogika“.
Jos vadovaujamoje mokykloje
Kaune, Palemone 1992m.-1993m.
jau dirbo pirmasis socialinis
pedagogas.

Irena Leliūgienė
KOKIA YRA “SOCIALINIS” SĄVOKOS REIKŠMĖ.

„Socialinis“-(lot. „sociali“-bendras, visuotinis)-apima
visa, kas susiję su visuomeniniu žmonių gyvenimu,
skirtingomis jų bendravimo ir tarpusavio sąveikos
formomis.
SOCIALINĖ PEDAGOGIKA,TAI

pedagogikos mokslo šaka, viena iš antropologinių
(mokslas tiriantis žmogaus kilmę, raidą, gyvenimo
būdą, aplinką) mokslo šakų tiria žmogų jai būdingų
požiūriu: socialinių-kultūrinių jo gyvenimo sąlygų
fone, ieško būdų, kaip pažinti žmogų grupėje,
visuomenėje, visuomenės istorinėje raidoje ir

rasti priemones, kaip daryti jam įtaką, padėti jam,
patekus į keblią padėtį, pritapti socialinėje aplinkoje,
išmokyti jį, kaip grupės narį, pažinti aplinką, save ir
pačiam socializuotis (įsilieti į visuomenės gyvenimą,
perimti kultūrines vertybes, nuostatas, elgesio
normas), netgi keisti aplinką, atsižvelgiant į savo
poreikius (prof. J. Vaitkevičius).
SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS ESMĖ

padėti vaikams ir jaunimui
greitai adaptuotis socialinėje
aplinkoje ir atsispirti
negatyviam elgesiui.
SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS:

Savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas
susijusias su vaiko pagrindinių reikšmių tenkinimu,
saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.
SOCIALINĖS PEDAGOGIKOS OBJEKTAS
vaikas, jo socialinis ugdymas.
KAS GALI DIRBTI ŠĮ DARBĄ?

Dirbti socialiniu darbuotoju turi teisę asmuo, įgijęs
aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą
išsilavinimą.
ASMENYBĖS SAVYBĖS:
Artimo meilė.
 Kantrumas.
 Atlaidumas, tolerancija.
 Bendravimo jausmas.
 Susivaldymas, ištvermingumas.
 Teisingumas, tiesos išsakymas.
 Atidumas, darbštumas.


Norime Jus supažindinti su vaikų globos namų
socialinio pedagogo darbu.
PAGRINDINĖS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO PEDAGOGO
VEIKLOS KRYPTYS:
Individualus darbas su vaikais.
 Individualus darbas su rizikos grupės vaikais
(linkusiais nusikalsti).
 Grupinis darbas su vaikais.
 Darbas su vaiko šeima,
globėjais, tėvų, globėjų paieška.
 Komandinis darbas su
įstaigos bendruomene.

Tarpinstitucinės veiklos
organizavimas (teismai,
policijos nuovados, bankai,
socialiniai skyriai ir t.t.), vaikų
interesų atstovavimas įvairiose
institucijose.
 Laisvalaikio organizavimas.
 Prevencinės veiklos
organizavimas (prevencinių
programų rašymas, kad
užkirstų kelią alkoholio, tabako,
narkotinių medžiagų vartojimui ir t.t.).

Profesinis orientavimas (informuoti, konsultuoti apie
profesijas).
 Socialinio pedagogo asmeninis ir profesinis
tobulėjimas (kursai, seminarai, pasisakymai
metodiniuose užsiėmimuose, literatūros skaitymas ir
t.t.).
 Šeimyninės aplinkos kūrimas.

VAIKŲ GLOBOS NAMŲ SOCIALINIO PEDAGOGO
PAGRINDINĖS UŽDUOTYS IR FUNKCIJOS:

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su
vaikams iškylančiais sunkumais (pagrindinio vaiko
reikmių teikimo, saugumo užtikrinimo), dirba su
vaikais, turinčiais žalingų įpročių, vykdo saviraiškos
(save išreiškia piešdami, sportuodami, dainuodami ir
t.t), mokymosi motyvacijos (noro mokytis),
užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų
prevencines programas.
Socialinis pedagogas dirba su asmeniu (individualus
darbas)-vaiku, tėvais, globėjais, pedagogais ir kitais
vaikų globos namuose dirbančiais specialistais.
 Padeda pedagogams dorai ugdyti vaiką: suprasti ir
priimti jo socialinius ir psichologinius poreikius,
suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką, jų tenkinimo
poreikių svarbą.


Vaikams, kuriems priklauso pensijos, pašalpos
išmokos ir kitos lėšos, sudaro fizinio asmens banko
sąskaitos sutartis valstybės kontroliuojamose kredito
įstaigose, rūpinasi vaikų, kurie turi nekilnojamojo ir
kito turto administravimu ir saugojimu (tikrinama du
kartus metuose).
Bendrauja su vaikų globos namų personalu
sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas,
teikia siūlymus dėl jaukios, saugios gyvenimo ir darbo
atmosferos.
 Kartu su grupių ir šeimų auklėtojais, kitais ugdytojais
rūpinasi socialinių įgūdžių ugdymu.

KOMPETENCIJA (ŽINIOS, GEBĖJIMAI, ĮGŪDŽIAI, ASMENINĖS
SAVYBĖS):

Turi gebėti:
 Tinkamai ir kvalifikuotai bendrauti ir
bendradarbiauti su pedagogais, įstaigos
darbuotojais, su ugdytinių tėvais, globėjais ir
kitomis institucijomis.
 Mokėti įvertinti vaiko poreikius, įvardinti
priežastis, sukėlusias vaiko socialines problemas.
 Išsiaiškinti kliento, jo aplinkos galimybes
problemai spręsti.
 Tinkamai atstovauti vaiko interesus kitose
institucijose.
TURI ŽINOTI:


Pagrindinius vaiko fizinės ir psichinės raidos
ypatumus, specialiųjų projektų vaiko asmenybės
raidos ypatumus.
Individualaus elgesio ir elgesio grupėje formavimo
bei formavimosi mechanizmus.

Socialinis pedagogas turi turėti socialinio pedagogo
išsilavinimą (ruošia Šaulių universitetas).
APIBENDRINIMAS
Vaikų globos namų socialinio pedagogo darbas yra
labai svarbus vaikams neturintiems namų arba gerų
sąlygų gyventi su tėvais, globėjais. Tokį darbą
dirbantys žmonės turi padėti vaikams pažinti pasaulį
ir suteigti jiems pilnavertiškumo jausmą.
MŪSŲ LĖLYTĖ

similar documents