Tuettu Oppisopimusohjelma alle 25v

Report
 Kunnanjohtajapäivillä
käynnistynyt.

heitetystä haasteesta
0 työtöntä vuoden 2013 loppuun mennessä.
Tämä tavoite nostaa motivaatiota korkeammalle
kuin se, että tähdättäisiin esim. vain työttömien
määrän puolittamiseen. Vaikkakin nolla-tilaan on
silti vaikea ja epärealistista päästä.
 1.Missä
nuoret – missä palveluissa ”löysää”
– mitä ongelmia
•
Numeraaliset tavoitteet ovat tärkeitä mittareita ja
suunnannäyttäjiä, mutta kuten hankkeenkin yhtenä
tärkeänä tavoitteena on/oli tutkia numerojen sisältöä eli
sitä mitä sen yhdenkin nuoren elämään kuuluu, miksi hän
on työtön, missä palveluissa hän jo on, minkä laatuista
palvelua hän jo saa, mitä esteitä hänellä on päästä
työmarkkinoille jne. Hankkeessa tutkittiin
asiakasprofiileja ja tiivistettiin verkostojen välistä
yhteistyötä siksi, koska on hyvin todennäköistä, että suuri
osa nuorista putoaa eri palvelujen väliin, koska yhteistyötä
ei luontevasti tapahdu eri toimijoiden välillä.
 2.Apupoikia
•
ja oppi-isiä – yrityksistä
kuultua
Ennen oli avustavia tehtäviä nuorille,
nykyään ei. Ennenkin oli jo ns. tuettuja töitä
eli apumiehen tehtäviä jonkun kokeneen
seurassa, joka tuetusti auttoi uralla
eteenpäin. Nyt siihen ei yrityksillä ole varaa
kiristyneen yrittäjyyden takia. Kunta ottaa
vastuuta tästä tehtävästä tulevaisuudessa.
 3.Vahvistetaan
•
myönteisyyttä
Nuorten kanssa toimitaan
vahvuusperiaatteella ja tuodaan esille mitä
myönteisiä taitoja ja ominaisuuksia heillä on.
Tämä työ tuotti viime vuonna ja tänä vuonna
yhteensä 22 nuorelle erilaisia
työllistämistoimenpiteitä. Ja nämä numerot
pitävät sisällään enemmän tai vähemmän
vahvasti tuettuja työharjoitteluja, satoja
keskusteluja nuorten kanssa, asuntojen
etsimistä, velka-asioiden selvittämistä,
päihteiden käytöstä puhumista,
tsemppaamista, soittelua, kouluun hakua,
opinnollistamista, koulun kanssa selvittelyä,
ruoan laittoa jne.













”Työmiehet ja työnaiset”
tyypillisesti koulunsa keskeyttäneet tai eivät ole edes aloittaneet toisen asteen
koulutusta
peruskoulussa ollut jo jotain vaikeuksia; oppimisvaikeudet
tekeviä, motivoituvat työstä, pystyvät sitoutumaan aikatauluihin pääosin
usein elämänhallintaan liittyviä ongelmia
päätavoite päästä työhön, koulusta ei voi edes keskustella
olleet usein jo vuosia työttömänä tms
asiakkaat tulevat yleensä sosiaalitoimen kautta. Nuoret ovat saattaneet olla jo
pitkään kaiken ulkopuolella ja vain esim sosiaalitoimiston tai Työ ja Elinkeinotoimiston asiakkaana, mutta mitään aktiivisia toimia heidän työllisyyden eteen ei
ole tehty, koska sellainen taho on puuttunut
Ratkaisu:
yhteistyössä sosiaalitoimiston kanssa mietitään sopivia työllistämistoimenpiteitä
nuorille. Usein nuoret suuntautuvat työkokeiluun työpajalle. Pajajakson tavoitteena
on selvittää nuoren arjen hallintaa, työtaitoja ja muita työn tekemisen kannalta
merkittäviä asioita. Usein työkokeilun aikana selvitetään monia muita pitkään
kestäneitä ongelmia: pikavippivelat, asuntohäädöt, keskeytyneiden opintojen
jatkaminen, terveyshuolet, päihteet, taloushuolet jne. Monien nuorten kohdalla
ensimmäistä kertaa kertovat ongelmistaan.
Tavoitteena tehdä työkokeiluja yrityksiin (1-2 päivää), jotta nähdään työkuntoisuus
ja miten se kehittyy kokeilun aikana
Joidenkin nuorten kohdalta on voitu nopeastikin tehdä yritysyhteistyötä ja jopa
vakituisia paikkojakin on saatu syntymään.
Valmiuksia oppisopimukseen












”Oman polun kulkijat”
tyypillisesti toisen asteen koulutuksen vasta aloittaneet tai
max. toisella luokalla olevat, jotka haluavat keskeyttää
peruskoulussa ollut jo jotain vaikeuksia; käytökseen tai
oppimiseen liittyen
sitoutumis- ja motivoitumiskyky heikko, alisuorittaminen
usein myös koulunkäynti ei kiinnosta sen takia, koska
tietävät jo ”kaiken” opiskeltavasta alasta
erityisesti näkevät parempana mahdollisuutena opson
haastavin ryhmä
Ratkaisu:
verkostopalaverit koulun kanssa ja suunnitelmien
rakentaminen nuorelle. Tavoitteena se, että koulu ei
keskeydy. Vaihtoehtona työpaja oppimisympäristönä.
ratkaisua etsitään myös ongelmien taustoista; kotitilanne,
talousasiat, masennus tms. Tiivis yhteistyö
hyvinvointiohjaajan ja koulun kanssa
työkokeilussa usein vahvasti tuettava ja vaatii pitkän
kokeilusopimuksen, että saadaan tuloksia aikaan
oppisopimusvaihtoehto ei todennäköinen, muuta kuin
oppilaitoksen suosituksesta









”Ihan hyvin menee, ei mitään ongelmia”
koulunsa aiemmin keskeyttäneet ja usein elämän hallinnan
ongelmien vuoksi, josta johtuen myös kouluun
sitoutuminen on ollut heikkoa. Kuraattoreiden
vakioasiakkaita.
heikkokuntoisia psyykkisesti ja fyysisesti
vaikea saada sitoutumaan yli 1 päivän / vkon mittaisiin
toimenpiteisiin, koska kuntoisuus ei riitä
yleensä erittäin taitavia jossain tehtävässä; taiteellisuus
jne.
Ratkaisu:
ohjautuu asiakkaaksi yleensä sosiaalitoimen kautta.
Ensikartoituksen perusteella laaditaan yleensä
työpajajakso, joka on aina alkuun kk:n mittainen.
Tavoitteeksi asetetaan yleensä pystyä sitoutumaan 1-2
päiväksi työpajalle. Työtehtävät laaditaan sen mukaan
missä on kunkin nuoren mielenkiinto ja mihin hän pystyisi
mahdollisesti motivoitumaan. Pitkiä työkokeilusuhteita,
koska hoidettavia asioita paljon.
tiivis yhteistyö hyvinvointiohjaajan ja sosiaalitoimen
kanssa; usein hyvinvointiohjaajan tukea tarvitaan paljon
(päihdeterapia)
onnistuminen vaatii syvän luottamussuhteen syntymisen
TUETTU TYÖKOKEILU- JA
OPPISOPIMUSOHJELMA ALLE 25V.
PETÄJÄVETISILLE TYÖTTÖMILLE
TYÖNHAKIJOILLE JA
AMMATTIKOULUTTAUTUMATTOMILLE
NUORILLE



Petäjäveden kunta käynnisti osana nuorten yhteiskuntatakuuta
tuetun oppisopimusohjelman, joka on tarkoitettu alle 25v. työttömille
työnhakijoille ja ammattikouluttautumattomille nuorille.
Nuoren työnantajana tulee olemaan Petäjäveden kunta ja
koulutuksen järjestäjänä pääosin Jyväskylän tai Jämsän
Ammattiopisto, lähtien nuoren omista tarpeista ja riippuen
suoritettavasta tutkinnosta. Nuori työskentelee kunnan eri
toimipisteissä, tekemällä oppien tutkinnon vaatimia tehtäviä.
Oppisopimuksen aikana on tarkoitus, että kunta edelleensijoittaa
nuoren paikalliseen yritykseen työhön oppisopimuksen
loppuvaiheessa (esim viimeinen puoli vuotta). Oppisopimusta edeltää
4-6kk:n mittainen työkokeilu, jona aikana on tarkoitus selvittää
nuoren valmiudet ja valmentaa tulevaan oppisopimusohjelmaan.
Tutkintokokonaisuuksia, joita kunnan eri toimipisteissä voi mm.
suorittaa: liikuntapaikkojen hoitaja, kiinteistönhoitaja, lähihoitajan
pt, kouluavustajan pt, kokin pt, laitoshuoltajan pt, palveluvastaavan
pt.
MITÄ TUKEA ON TARJOLLA OPPISOPIMUKSEN
AIKANA?


Oppisopimuskoulutus on perinteisesti itsenäisiä
opiskelu- ja työtaitoja vaativa tapa hankkia koulutus.
Tutkintoa vastaava työtaito hankitaan pääasiassa
käytännössä tekemällä, vain pieni osa
oppisopimuskoulutusta on teoriaa.
Oppisopimuskoulutukseen kuuluu myös etätehtävien
tekoa. Tämän vuoksi oppisopimuskoulutuksen aikana
on mahdollista saada apua etätehtävien tekemiseen.
Lisäksi kunnalta on saatavissa työ- ja
yksilövalmentajan apua siihen, että työ sujuu
työpaikalla ja nuori saa suoritettua tutkinnon
loppuun saakka. Apua on saatavissa viikoittain, niin
usein, kuin sitä nuori tarvitsee. Valmennus on
käytännön ohjausta ja apua arjen erilaisissa asioissa.
MITEN HAETAAN
Oppisopimusohjelmaan hakeudutaan kunnan
nettisivuilla www.petajavesi.fi olevan ”tuettu
oppisopimusohjelma” –linkin alla olevalla
hakulomakkeella tai olemalla suoraan
yhteydessä työllisyyspalvelupäällikkö Satu
Keliniin 014-2673031.
 Lisätietoja
 Lisätietoja voit kysyä: Jaana Strömberg 0142673164.











1.Yhteydenotto kuntaan: hakulomake www.petajavesi. –sivuilta, sen täyttö ja lähetys:
[email protected]
2.Ensitapaaminen:
Etenemissuunnitelman laatiminen: Tuen tarpeen, osaamisen ja vahvuuksien arviointi
sekä toiveet työkokeilupaikasta
Työkokeilupaikasta sopiminen
Oppisopimussuunnitelmat
3.Työkokeilu kunnan toimipisteessä 4-6kk
Työkokeilun aikana nuorella on jatkuva työpaikkaohjaajan tuki käytössä. Jakson aikana
ohjaaja arvioi muuta tuen tarvetta (hyvinvointiohjaaja, psykologi, talousneuvonta,
velkaneuvonta, terveyspalvelut, asuntopalvelut tms.)
Jatkosuunnitelmien hahmottaminen ja laatiminen
Oppisopimuskoulutuksen aikainen tuki nuorelle:
Apua etätehtävien tekemiseen Feeniksissä
Neuvontaa työn tekemiseen työpaikalla
Apua ja tukea erilaisiin ongelmatilanteisiin
Työ- ja yksilövalmentajan tuki käytössä viikoittain ja alusta asti
Apua opiskeluaikataulun suunnitteluun ja oppisopimuksen jälkeiseen työllistymiseen
Keskusteluapua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa
Petäjäveden kunnan tuetun
oppisopimusohjelman valintakriteerit
Opiskelijavalintaan vaikuttavat kriteerit:

1. Tuetussa oppisopimusohjelmassa nuoren tulee
olla 17-25v. Ammattikouluttamaton työtön
työnhakija, jolla on palkkatukioikeus. Kunta ei ota
opiskelijaksi suoraan peruskoulusta
oppisopimukseen siirtyviä nuoria, vaan heidän
opiskelupaikkansa tulee löytyä yrityksistä.
Opiskelijan on kuitenkin mahdollista saada
kunnalta opiskelun (etätehtävät) ja
yksilövalmentajan tukea koko
oppisopimusohjelman ajan jonka opiskelee
yrityksessä.

2. Nuoren kykyä suoriutua mahdollisesta
oppisopimuksesta mitataan n. 4-6kk:n
mittaisella työkokeilujaksolla opiskeltavaa alaa
koskevassa kunnan toimipisteessä tai
yrityksessä. Työkokeilussa opiskelijan on
osoitettava sitoutumiskykyä, soveltuvaa
terveyttä ja motivoituneisuutta opiskeltavaa
alaa ja työnantajaa kohtaan.

3. Alle 20v nuoret ohjataan ensisijaisesti
opiskelemaan kouluun. Poikkeuksena
merkittävät sosiaaliset perusteet sekä muut
opiskelua merkittävästi haittaavat ongelmat
(oppimis-, sosiaaliset vaikeudet jne).
Motivaation puute opiskelua kohtaan ei ole
riittävä syy päästä oppisopimusohjelmaan.

4. Koulun kirjoilla olevat opiskelijat eivät ole oikeutettuja
oppisopimusohjelmaan muuta kuin yllä mainituissa
tapauksissa. Näissä poikkeustapauksissa toimitaan
yhteistyössä sen oppilaitoksen kanssa, jossa opiskelija on
kirjoilla. Päästäkseen oppisopimusohjelmaan, opiskelijalla
tulee olla
 A. oppilaitoksen suositus oppisopimusvaihtoehdoista, johon on päädytty
yhteisen verkostopalaverin ja selvityksen perusteella.Verkostopalaverissa
on mukana kunnan edustaja
 B. Oppilaan oma arvio omista oppimisen tms. taidoista ei riitä
perusteluksi oppisopimusohjelmaan pääsemiseen.
 C. Suuret poissaolomäärät ja huono motivaatio ei riitä perusteluksi
oppisopimusohjelmaan pääsemiseen, vaan ongelmien taustalta pitää löytyä
em. Syitä. (oppimisvaikeudet, sosiaaliset perusteet, muut normaalia
opintopolkua haittaavat merkittävät ongelmat)

5. Motivaation puute opiskelua kohtaan ei ole riittävä syy
päästä oppisopimusohjelmaan.

6. Oppisopimukseen ja opiskeltavaan alaan soveltuva
terveydentila.

7. Päätökset valinnoista tehdään aina edellä mainittujen
kriteerien lisäksi tapauskohtaisesti.

similar documents