Grant Proposal for Project Name

Report
Hulumtimi i opinionit publik Tetor 2014,
Kosovë
Pikëpamjet e qytetarëve në Kosovë për çështje të ndryshme
sociale, ekonomike dhe politike
Metodologjia I: Parimet










Hulumtim kuantitativ në territorin e Republikës së Kosovës
Mostra n=1000 e dizajnuar për sigurimin e mostrës reprezentative, e stratifikuar sipas etniciteteve
Shqiptar, Serb, dhe minoritete jo-Serbe
Stratifikimi sipas vendbanimeve (urban/rural/zona banimi)
Margjina e gabimit ±3.1% në përzgjedhje për interval të konfidencës 95%.
Përzgjedhja e amvisërive me metodën e përzgjedhjes sistematike psh. çdo e treta shtëpi ose njësi
banimi në zona të banimit kolektiv. Respondenti është përzgjedhur me metodën sistematike të
rastësisë, personi i cili e ka ditëlindjen e parë më të afërt i moshës mbi 18 vjet. Amvisëritë janë rivizituar nëse kandidati i kualifikuar për intervistë nuk ka qenë në dispozicion gjatë vizitës së parë.
Anketim ballë për ballë, anketuesi lexon pyetjet dhe shënon përgjigjen në pyetësor elektronik
Periudha e anketimit 09 Tetor – 24 Tetor 2014
Janë angazhuar 25 anketuesit më kompetent të kompanisë së bashku me 3 ekipe mbikqyrëse për
të verifikuar punën dhe siguruar cilësinë e procesit të intervistimit.
Instrumenti (pyetësori) është zhvilluar në bashkëpunim me klientin dhe i validuar në procedurë të
pilot testimit.
Të dhënat dërgohen përmes internetit në bazë ditore, dhe ruhen në serverat e databazës
Metodologjia II: Mostra












Deçan
Dragash
Ferizaj
Fushë Kosovë
Gjakovë
Gjilan
Drenas
Graçanicë
Hani i Elezit
Istog
Junik
Kaçanik












Kamenicë
Klinë
Leposaviq
Lipjan
Malishevë
Mamushë
Mitrovicë
Mitrovicë Veri
Novobërd
Obiliq
Partesh-Ranill-Kllok
Pejë











Podujevë
Prishtinë
Prizren
Rahovec
Shtërpcë
Shtime
Skenderaj
Suharekë
Viti
Vushtrri
Zubin Potok
Indikatorët e mostrës së arritur



Numri gjithsej i anketave të tentuara 1298
Anketa të plotësuara dhe përfshira 1000
Gjinia

543 Meshkuj – 457 Femra
Mosha
54%
46%
30%
28%
23%
25%
20%
20%
17%
15%
9%
10%
4%
5%
0%
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66+
A kanë nevojë zgjedhjet në Kosovë për
vëzhgues vendor jopartiak?
Po
Jo
14%
86%
A keni dëgjuar për “Demokracia në Veprim”?
Po
Jo
20%
80%
Nëse po, cili mendoni se është roli i tyre?
66%
Monitoron procesin e votimit
57%
Monitoron numërimin e votave
22%
Bënë vetëdijesimin e votuesve
6%
Organizon zgjedhjet
1%
Nuk e di
0%
Tjetër, specifiko:
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Ju lutem na tregoni se sa pajtoheni me deklaratën: “Prezenca e
vëzhguesve të Demokracisë në Veprim ka ndikuar që të ketë më pak
parregullsi në procesin zgjedhor”?
45%
42%
40%
35%
30%
25%
22%
20%
15%
15%
15%
10%
6%
5%
0%
1
2
3
4
5
Edukimi
50%
45%
40%
35%
30%
50%
25%
20%
15%
10%
14%
16%
14%
5%
3%
2%
0%
Shkolla fillore
ose me pak
Shkolla e
mesme
Disa vite te
fakultetit
Shkolla e
larte
Fakulteti
Magjistrature
ose
Doktorature
Përkatësia etnike
10%
4%
86%
Shqiptar
Serb
Minoritete jo - Serbe
10%
4%
Tjetër, specifiko:
18%
Student/ nxënës
12%
Amvise
5%
Pensionist
2%
I punësuar kohë pas kohe
20%
I punësuar në sektorin privat
5%
I punësuar në sektorin publik
0%
I papunësuar - duke mos
kërkuar punë
10%
I papunësuar - duke kërkuar
punë
Punësimi
35%
30%
25%
34%
15%
13%
3%
Të ardhurat personale dhe
familjare
Të ardhurat personale
Të ardhurat familjare
25%
35%
30%
21%
31%
15%
25%
20%
20%
15%
10%
5%
19%
20%
26%
15%
12%
13%
10%
9%
7%
8%
8%
7%
1%
1%
2%
5%
2%
0%
0%
Regjioni
30%
26%
25%
18%
20%
15%
15%
12%
9%
10%
10%
Ferizaj
Gjakova
10%
5%
0%
Prishtina
Mitrovica
Prizreni
Peja
Gjilan
Vendbanimi
Urban
Rural
48%
52%

similar documents