Power-point fra Johannes Bertelsen, Frivilligt Forum

Report
Ledelse og innovation
- set fra civilsamfundet
Johs. Bertelsen
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Min baggrund:
Ansat i Kristeligt Studenter-Settlement på
Vesterbro i København siden 1981
Formand for Frivilligt Forum,
Landsforeningen for de frivillige sociale
organisationer siden 2005
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum, Landsforeningen for de
frivillige sociale organisationer:
•
•
•
•
De frivillige sociale organisationers drift og udvikling
Gode rammer for frivilligt socialt arbejde i kommunerne
Udvikling af socialøkonomi
Sikring af det frivillige sociale arbejdes demokratiske og kritiske
rolle
Frivilligrådet
FriSe
Center for frivilligt socialt arbejde
Frivilligt Forum
Frivillighed:
- Foreningsfrivillige
- I institutioner, på matriklen
- 3. sektor - leverandører
- Medborgerskab / den aktive borger
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Fra velfærdsstat til konkurrencestat
Konkurrencestaten, Ove Kaj Pedersen, professor:
”Velfærdsstaten var i grunden et politisk kulturelt projekt, og den
politiske kultur var baseret på en moralsk og en eksistentiel opfattelse
af fremtidens menneske.
Denne forestilling om den eksistentielle personlighed er i dag afløst af
forestillingen om den opportunistiske person, som har fortrængt den
politiske teori og moralfilosofien fra den offentlige debat og i stedet
indsat økonomismen som samfundets ideologi nummer 1. ”
Frivilligt Forum
New public management, NPM
Mål:Performance Management:
1. Effektivitet (output)
2. Efficiens (outcome)
Den allokative efficiens:
”det forhold, at den offentlige sektors aktiviteter har optimal effekt på de
faktorer, der har indflydelse på de private virksomheders
konkurrenceevne”
Frivilligt Forum
Den allokative efficiens i praksis:
Jo mere ubehageligt det er, at blive aktiveret
Og jo lavere kontanthjælpen er
Jo mere villig er man til at arbejde for en lav løn
Jo bedre er vores konkurrenceevne
Og
Jo mere ”doven” er Robert
Frivilligt Forum
Konsekvenser for den frivillige sociale sektor:
1. Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik
2. Øget styring og kontrol
3. Markedsgørelse
4. Frivillighed = frivilligt arbejde
Frivilligt Forum
1. Fra socialpolitik til beskæftigelsespolitik
-
fra civil borger til arbejdskraft
manglende sammenhæng i den sociale indsats
Frivilligt Forum
2. Øget styring og kontrol
- krav om forandringsteorier
- stigende evalueringskrav
Det er ikke alt, der tælles
Der tæller
Og det er ikke alt, der tæller
Der tælles
Frivilligt Forum
3. Markedsgørelse
- NGOén som virksomhed
- socialøkonomiske virksomheder
- udbudsforretninger
Frivilligt Forum
4. Frivillighed = frivilligt arbejde
Danmark:
Mere frivillighed = mere frivilligt arbejde
Norge:
Mere frivillighed = mere demokrati
Frivilligt Forum
Nye tendenser i det frivillige arbejde:
Frivilligrådet: Samskabelse
Forskere: Samproduktion , New Public Governance
Eva Sørensen og Jakob Torfing (Roskilde
Universitetscenter):
”Offentlig ledelse af frivilliges samproduktion af
velfærdsservice”
Frivilligt Forum
Problemstillinger:
- ”wicked problems”
- New public Management
- sektoropdelt økonomistyring
- bureaukrati og kontrol
- mangel på faglighed i den offentlige forvaltning
- mangel på politisk ledelse
- manglende inddragelse af civilsamfundet
- Ressourceproblemer
Frivilligt Forum
Løsningsforslag:
- New public governance
- Større brug af frivillige
- Aktivt medborgerskab
Frivilligt Forum
Odense Kommune:
Aktive borgere handler om at gentænke velfærdssamfundet.
- det er en nødvendighed
- det er mindst lige så stor en mulighed
Gammel velfærd
Ny Velfærd
Det aktiverende system
Uafhængighed
Fordeling af eksisterende opgaver
Os og dem
Den aktive borger
Forbundenhed
Redefinerede opgaver
Vi
Odense kommunes innovationsstrategi:
”Ny virkelighed – ny velfærd” bygger forebyggelse, samarbejde og
fællesskab
Frivilligt Forum
Udgangspunktet er, at vi fra den frivillige
verden kan bidrage med kvaliteter, som det
offentlige system ikke selv kan levere, added
value:
- bæredygtighed gennem borgernes engagement
- nærvær og tryghed gennem borgernes fællesskaber
- sundhed gennem borgernes medansvar for eget helbred
- omsorg og inklusion gennem borgernes frivillige
deltagelse
- innovation gennem borgernes deltagelse og engagement
Frivilligt Forum
Bekymring: Vi risikerer at smide
barnet ud med badevandet
Det frivillige arbejdes særlige kvaliteter:
- Udgangspunkt i civilsamfundet
- Uafhængigt af det offentlig myndighed
- Kritisk vagthund overfor det offentlige
- Gror af lyst og dør af tvang
- Tager udgangspunkt i det meningsfyldte
Frivilligt Forum
Det meningsfyldte afhænger af øjet, der ser det:
- Finansministeren
- Borgmesteren
- Pensionisten
- Bistandsklienten
- De frivilliges og den civile borgers rolle som korrektiv er
vigtig for samfundet
-
Bjarne Lenau, Kirkens Korshær: ”Vi møder folk i øjenhøjde, også når de ligger ned..!”
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
Innovationsudfordringen:
1. På konkurrencestatens og vækstens præmisser
2. På alternative præmisser
- fokus på konkurrencestatens ofre
- fokus på bæredygtighed
Frivilligt Forum
Innovationsplatforme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Samskabelse
Socialt entreprenørskab
Empowerment, involvering og ansvar
Samfundsmæssigt nødvendigt arbejde
Bæredygtighed
Innovative netværk
En ny form for socialpolitik, nedefra
Frivilligt Forum
Ledelsesudfordringen/den politiske udfordring:
Rammesætning: Politiske og finansielle rammer, staten
Civilsamfundsstrategi, charter, finansiering
Styring: Samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer
Kommunale samarbejdsplatforme :Frivilligpolitik, frivilligråd, frivilligcentre,
innovationscentre
Håndtering (HR) i institutionen : Rekruttere, motivere, uddanne,
visitere, fastholde, anerkende, belønne
Evaluering: Løbende vurdering af kvaliteten af de frivilliges indsats
Frivilligt Forum
Skitse vedr. formulering af lokal frivilligpolitik
•
Beskrivelse af formålet med inddragelse af borgerne/civilsamfundet
•
•
•
•
•
•
•
Samarbejde med det frivillige sociale arbejde
Definition af frivilligt socialt arbejde
Det frivillige sociale arbejdes særlige værdi
Principper for støtte til det frivillige sociale arbejde
Samarbejde med frivillige sociale foreninger i lokalsamfundet
Samarbejde med frivillige sociale foreninger på offentlige og private institutioner
Status for frivilligråd og frivilligcenter
•
Samarbejde med socialøkonomiske virksomheder
Frivilligt Forum
Håndtering i institutionen:
- ledelse
- faglighed
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum og fagbevægelsen har aftalt
en række forslag til spilleregler.
-
FOA
Socialrådgiverne
Sygeplejerskerne
Socialpædagogerne
HK- kommunal
Frivilligt Forum
Spilleregel # 1
Ansatte løser opgaver, der er nedfældet i
lovgivningen (fx serviceloven), og har ansvaret for
at opgaverne løses på en måde, der svarer til
borgernes rettigheder
Arbejdet på velfærdsinstitutionerne bygger på en lang dansk
tradition udviklet gennem lovgivningen i mere end et halvt
århundrede. Grundelementerne er faglighed, retssikkerhed og
respekt for det enkelte menneske. Øjeblikkelige og fremtidige
udfordringer af velfærdssamfundet må ikke krænke disse
grundprincipper.
Frivilligt Forum
Spilleregel # 7
På institutionerne organiseres frivillige i en forening
eller i et netværk i samarbejde med en frivillig
organisation
Frivillige på en institution arbejder sammen, udveksler erfaringer
om arbejdet og medvirker i fællesskab til at udvikle det frivillige
arbejde. Derfor organiseres de frivillige i forening eller netværk,
hvilket også giver de frivillige tryghed i forhold til og koordinering
af indsatsen på institutionen. Organiseringen kan ske efter mange
modeller ved hjælp af en eller flere frivillige organisationer, der har
erfaring i organisering af frivillige.
Frivilligt Forum
Spilleregel # 9
Der udarbejdes aftaler for frivillige på hver enkelt
institution, der passer til institutionens vilkår
Klare retningslinjer er afgørende for om den frivillige indsats får den
tilsigtede betydning. Derfor skal der – udover en række almindelige
retningslinjer – udarbejdes konkrete regler for, hvordan det frivillige
arbejde udføres på den konkrete institution. Reglerne aftales mellem
ledelsen og den frivillige organisering på stedet, der er understøttet
af en frivillig organisation.
Frivilligt Forum
Frivilligt Forum
En ny civilsamfundsstrategi:
- politisk udmelding fra regeringen
- samarbejdsplatforme i form af et nationalt charter og
kommunale charters
- samarbejdsstrukturer: frivilligråd, frivilligcentre
- tilførsel af økonomiske ressourcer, finansieringsreform
- lovgrundlag for socialøkonomiske virksomheder
- efteruddannelse
- frivillighed, infrastruktur, lokalsamfund
- forskning
Frivilligt Forum
Den offentlige sektor skal styrkes:
- Politisk
- Fagligt, indholdsmæssigt og ledelsesmæssigt

similar documents