J-O Mattsson - TryckeriMomsDagen

Report
SKATTESATS
TRYCKTA PRODUKTER
21 maj 2014
SKATTEVERKET
Skattesatser
 25 procent – normalskattesats
- Allt som inte har annan skattesats eller är
undantaget
 12 procent – reducerad skattesats
- Hotell
- Livsmedel
- Restaurang och catering
 6 procent – reducerad skattesats
- Varor i form av böcker, broschyrer, tidningar, m.m.
- Koncerter, cirkus, biograf, etc.
- Biblioteks- och museiverksamhet
- Persontransporter
- Viss idrott
6 procent - Böcker, broschyrer, häften,
tidningar, m.m.
 Böcker, broschyrer, häften och liknande alster,
även i form av enstaka blad
 Tidningar och tidskrifter
 Bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 Musiknoter
 Kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och
topografiska kartor
- Inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam
- Inte periodisk publikation som är undantagen
6 procent – Program och kataloger
Speciellt uppräknade verksamheter.
 Konsert, cirkus-, biograf-, teater-, opera- eller
balettföreställningar eller andra jämförliga
föreställningar
 Biblioteks- och museiverksamhet som är
skattepliktig
 Djurparksverksamhet
 Idrottsliga evenemang och idrottslig verksamhet
som är skattepliktig.
- Inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam
Vara eller tjänst?
När det gäller böcker, broschyrer, häften, tidningar,
m.m. kan skattesatsen 6 procent bli tillämplig
endast när det är en vara som levereras av säljaren.
 Med vara förstås materiella ting
 Med tjänst förstås allt annat
Hur bedöms sammansatta transaktioner?
Hur ska man komma fram till om det är en vara eller
tjänst som tillhandahålls?
C-88/09 Graphic Procédé








Kopieringsverksamhet
Eget material
Framställer kopior av dokument
Kunderna äger originaldokument
1 – flera 100 ex.
Sammanställning, häftning och sortering
Graphic Procédé tyckte tjänst
Skattemyndigheten tyckte vara
”Vilka kriterier ska tillämpas för att avgöra?”
C-88/09 Graphic Procédé
Det följer av domstolens rättspraxis att när en transaktion
utgörs av en rad delar och handlingar ska det
först göras en samlad bedömning av de omständigheter som
kännetecknar transaktionen i fråga för att avgöra dels om det
rör sig om två eller flera fristående tillhandahållanden eller ett
enda tillhandahållande,
dels, i det sistnämnda fallet, huruvida detta enda
tillhandahållande ska kvalificeras som leverans av varor eller
tillhandahållande av tjänster
C-88/09 Graphic Procédé

Ett tillhandahållande
- Ekonomiska syftet är att framställa kopior
- Alla delar är nödvändiga och har ett nära inbördes
samband
- Kunderna efterfrågar kopior
- Vore konstlat att dela upp

Leverans av vara
- Det är materiella tillgångar (papper)
- Kopieringsbyrån överlämnar kopiorna till kunden

Kan också avse tilläggstjänster – rådgivning, anpassning,
omarbetning, ändring - Om tilläggstjänsterna är det huvudsakliga
tillhandahålls en tjänst
HFD 2011 not. 66 - Fotobok
 Datorprogram för att utforma en fotobok och
tryckning och bindning av boken utgjorde en
sammansatt transaktion
 Fotoboken framstod som mer betydelsefull för att
tillgodose kundernas behov än tillgången till
datorprogrammet samt materialkostnaden för
boken var (60−80 procent) av den totala
framställningskostnaden - Vara
 Samma form och utseende som en bok och som
enligt allmänt språkbruk betecknas som en bok –
6 procent
HFD 2012 ref. 43 – Distribution
 Skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera
kundkorrespondens utgjorde en sammansatt
transaktion
 Det som efterfrågas av kunden är distributionen
av korrespondensen som också utgör 75-90
procent av priset. Övriga delar är underordnade
denna del.
 Transporttjänst
HFD 2013 not. 70 – Ibladning
 Anpassa original för tryckningen, trycka, tillhandahålla
papper och annat material, häfta och leverera i buntar till
lastkaj ansågs som en sammansatt transaktion. Denna var
skild från ibladning av externt tryckt bilaga som sågs som
ett separat tillhandahållande.
 Tryckning och ibladning kan inte anses ha ett så nära
samband att de tillsammans objektivt sett utgör ett enda
odelbart ekonomiskt tillhandahållande som det vore
konstlat att dela upp. Av avtalet får anses framgå att
ibladningen är en tjänst som kunden efterfrågar i sig.
 Två separata tillhandahållanden. Vara och tjänst.
Skatteverket 2011-09-12
 Form och utseende
 Allmänt språkbruk
 Tullverkets tulltaxa
 Program och katalog för vissa verksamheter
 Reklam
 Bilaga med exempel
Skatteverket 2011-09-12
Beskrivning av varan
Form,
utseende
Allmänt
Tulltaxa
språk-bruk 4901-4905
Flerårsalmanacka med
aforismer
Folder med tips om vad man
ska göra t.ex. vid sjukdomsfall
Ja
Nej
Nej
Program
och
katalog
-
Ja
Ja
-
Folder med information om
behov av bidrag till hjälpinsats
Ja
Ja
Folder som presenterar en
högskolas utbildningar och
dess fördelar
Ja
Fotoalbum
Försäkringsbrev som består av
upplysningar och faktura
Gratistidning till kunder med
huvudsakligen redaktionell text
Huvud-sak Skatte-sats
reklam
-
25%
-
Nej
6%
-
-
Nej
6%
Ja
-
-
Ja
25 %
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-
-
25%
25 %
Ja
Ja
-
-
Nej
6%
KR och SRN
 KR i Jönköping 2014-01-21 mål nr. 3991-12
- Bingolotter
 KR i Göteborg 2013-05-27 mål nr. 6994-12
- Brev med information om Cancerfondens Rikslotteri
 SRN 2011-10-05 dnr. 16-11/I
- Anatomikortlek

similar documents