Seks overgep i små og lukkede miljøer

Report
SEKSUELLE OVERGREP
SEKSUELLE OVERGREP I SMÅ OG
LUKKEDE MILJØER:
Forsterket traumatisering?!
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
HVORFOR SIER IKKE DEN
UTSATTE FRA?






”Det er egentlig min skyld det som skjedde”
Redsel for ikke å bli trodd
Tror at ”blåmerkene” er ”slik jeg er”
Redsel for å ødelegge hele samfunnet
Redd for å ødelegge andres liv.
Redd for å ødelegge samholdet, kulturen
og/eller troslivet hos de andre
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
”GROOMING” 1
1.
2.
Utplukking av ofre
Oppbygging av tillit
1.
2.
3.
4.
5.
-
Oppbygging av tillit i forhold til den utsatte
Oppbygging av tillit i forhold til utsattes
omsorgspersoner og nettverk
”Referansegruppe”
Overflødiggjøring av, og
isolasjon fra, eget nettverk
Rollebytte
Overgrep
i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
”GROOMING” 2
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Økende grad av hemmeligholdelse
Tre skritt fram og to tilbake
Trusler og vold
Alminneliggjøring og
legalisering av overgrepene
Overføring av ansvar
Overvåking og avhengighet
Overgrep
små og
Full i kontroll
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
OVERGRIPERS BENEKTING
Benekting i ulike faser:
 Benekting av fakta
 Benekting av bevissthet
 Benekting av ansvar
 Benekting av skadevirkninger
 Benekting av hvor vanskelig det er å
endre et overgrepsmønster
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
TYPISKE BORTFORKLARINGER







Bare et sidesprang
Et øyeblikks ubetenksomhet
Utroskap
Utilbørlig atferd av en sjelesørger
Terapi for han/henne
Midt-livs-krise
Er så hektet på seksualitet
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
Vurdering av ”etter-historien” i lys
av det vi vet om overgriperadferd









Stor fortvilelse.
Innrømmelse av de faktiske forhold
Rasjonalisering/bagatellisering
Flytting av skadeårsak fra seg selv til offer
Motangrep
Manipulering
Reaksjon på evt. straff
Motivert for terapi?
Er terapi gjennomført?
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
VURDERINGSKRITERIER FOR
ALVORLIGHETSGRAD









a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Posisjon:
Relasjon:
Alder/tid:
Hemmeligholdelse:
Grad av utukt:
Historien:
Trusler:
Fysisk makt/vold:
Sårbarhet:
Profesjonalitet:

Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
FARE FOR NYE OVERGREP?
Jo mer overgriper benekter og
bagatelliserer

Jo mer overgriper forlanger å få
tilbake tillitsverv, stilling og posisjon,

Jo mindre behandling overgriper har
fått eller ønsket,
Jo større er faren for nye overgrep

Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
FORSTERKENDE ELEMENTER:
•
•
KRAV OM TILGIVELSE OG TILLIT
Økt skam- og skyldfølelse
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
KONSEKVENSER FOR MINDRE OG
MER ELLER MINDRE LUKKEDE
SAMFUNN
ALT det vi nå har nevnt forsterker
hemmeligholdelsen og øker presset på
den utsatte
 Ofte spilles det på «ytre fiender som vil
ødelegge samfunnet vårt, troen vår
eller samholdet vårt»
 Da er det letteste å ofre «problemet»:
Det utsatte, og gjenskape ro og fred.
Overgrep i små og

lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
DA UVÆRET RAMMET DET LILLE
SAMFUNNET VÅRT




Store skader
Folk stod sammen: Vi har bare
hverandre!
Vi må beskytte oss mot de destruktive
kreftene som truer oss!
Det BESTE og VERSTE hos våre
medmennesker kommer fram.
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
DA OVERGREP RAMMET DET
LILLE SAMFUNNET VÅRT
Store skader
 Folk stod sammen: Vi har bare
hverandre!
 Vi må beskytte oss mot de destruktive
kreftene som truer oss, INNENFRA eller
UTENFRA!
 Det BESTE og VERSTE hos våre
medmennesker
kommer fram.
Overgrep
i små og

lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
Å VÆRE «PÅRØRENDE»
Å være sekundærutsatt er å være utsatt!
 Den det er mest krevende for å begripe at
en av de nærmeste er overgriper - og lever et
spaltet liv - er ektefellen, samboeren eller
barna som ikke kunne vite
 Det er ekstremt vanskelig å være pårørende
til den utsatte, om mulig enda verre om et av
ens egne barn har forgrepet seg på et annet
av ens egne barn
 Partidannelser
er regelen, ikke unntaget
Overgrep
i små og

lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
Problemet i Kristen - Norge












Undersøkelse blant utsatte i Norge 5)
Misbrukt av bekjennende kristen.........................................................39,4%
Misbr.av bekjen. kristen med lederansv./ansettelse...........................15,6%
Kristendom brukt som unnskyldning/pressmiddel..............................11,9%
Undersøkelse blant prester i Den norske kirke 6)
Positiv til og/eller har hatt erotisk kontakt med konfident...6,3% 19,5%)
Har selv hatt erotisk kontakt med konfident.........................3,6% (23,6%: 64
konfid.)
Har selv hatt samleie med konfident......................................0,3% (2,1%)
Prester som fått betroelser fra konfidenter om at de har hatt
erotisk kontakt med tidligere sjelesørger.............................. 31,4% (238
konfidenter fra DNK, 161 fra organisajoner og 126 fra andre kirkesamfunn)
(Terapeuter (psykologer) i Norge
Erotisk kontakt m/ klient......2,0%
Samleie m/ klient....................0,3%
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
Spesielle senvirkninger i
kristne sammenhenger





FORSTERKEDE SENVIRKNINGER: Å bli
misbrukt som voksen i en kristen setting, kan
gi lignende senvirkninger som barn som blir
misbrukt av egen far
FORSTERKET FALSK SKAM OG
SKYLDFØLELSE (= SYND)
EKSISTENSIELLE PROBLEMER: Gudstroen
Krav om tilgivelse
Tap av nettverk I TILLEGG TIL for eksempel
tap av egne familie eller gruppe
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
HVA ER TILGIVELSE?
NÅR KAN EN TILGI?






EN TILGIVELSESPROSESS KREVER TO AKTIVE
PARTER SOM BEGGE ER KLAR FOR TILGIVELSE
UMULIG Å SNAKKE OM TILGIVELSE OM DET IKKE
FINNES NOEN SOM BER OM DET
BARE DEN SOM ER JEVNBYRDIG ELLER OVER KAN
TILGI
INGEN HAR RETT TIL Å KREVE TILGIVELSE AV ET
ANNET MENNESKE
INGEN HAR RETT TIL Å TILGI BAK RYGGEN PÅ DEN
SOM ER KRENKET
TILGIVELSE ER IKKE DET SAMME SOM FORNYET
TILLIT
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
TILGIVELSE



Tilgivelse er umulig uten at der er noen
som tar det hele og fulle ansvar og
ber om tilgivelse!
Det er ubibelsk å kreve tilgivelse av den
som ligger nede!
Ikke en gang Jesus kunne tilgi mens
han var ydmyket og maktesløs!
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
TILGIVELSE?




HVEM HAR RETT TIL Å TILGI?
HAR NOE RETT TIL Å TILGI PÅ ANDRES
VEGNE?
NØKLEMAKTEN: Rett til å tilgi og rett til
å holde fast
VI MÅ IKKE BLANDE SAMMEN DEN
UTSATTES ARBEID MED SEG SELV
(”FORSONLIGHET”)OG TILGIVELSE
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
TILGIVELSE I BIBELEN



NØKLEMAKTEN: INGEN ETTERGIVELSE
AV SKYLD FØR ANERKJENNELSE AV
SKYLD
GT OG JESUS KONFORNTERER DEM
SOM TRØR PÅ ANDRE, IKKE DEM SOM
BLIR TRÅKKET PÅ
BARE DEN MED MAKT KAN TILGI
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
NY TILLIT?





TILLIT ER IKKE NOE MAN KAN KREVE: DET ER NOE
MAN GJØR SEG FORTJENT TIL
VED ET TILLITSBRUDD KAN TILLITEN HELT ELLER
DELVIS VÆRE ØDELAGT, KANSKJE FOR BESTANDIG
RETTSLIG OG MELLOMMENNESKELIG PUNKTUM I EN
KONKRET SAK MEDFØRER IKKE AUTOMATISK AT EN
FÅR TILBAKE DEN TILLIT OG DE TILLITSVERV EN
HADDE FØR OVERGREPENE
HELLER IKKE EN TILGIVELSESPROSESS MEDFØRER
AUTOMATISK NY TILLIT
HAR VI LOV Å TA SJANSER PÅ ADNRES VEGNE?
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
FORSKJELLE PÅ SKAM OG
SKYLD


SKYLD: Det er noe jeg gjør og som jeg
har ansvaret for: ” Det er min skyld,
jeg var med på det. Jeg stoppet det
ikke, ja, jeg tok til og med initiativet til
det!”
SKAM: Det er noe galt med meg når
far eller den snille mannen i nabolaget
kan gjøre dette mot meg!
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
EKTE SKYLDFØLELSE



Noen former for skyldfølelse er
nødvendig om vi skal kalle oss
siviliserte! Noen ganger er det min
skyld
Erkjennelse av ekte skyld kan føre til
oppgjør og frihet
Ta ikke fra et menneske en sunn
skyldfølelse!
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
FALSK SKYLDFØLELSE



Noen ganger føler sliter vi med
skyldfølelse selv om det ikke er vår
skyld!
Forsøk på å ta på oss skyld som ikke er
vår, gjør forvirringen og kaoset en verre
enn før
Bevar oss fra Jesus-syndromet!
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
EKTE SKAMFØLELSE





Noen ganger har vi grunn til å skamme oss
om vi vil være siviliserte
Skam er som et eget, indre hemmelig politi
Den akutte skammen utløser en kroppslig
lengsel etter å bli borte, dekke seg til, ”synke
i jorden”!
Vi skammer oss alltid i forhold til andre
mennesker – eller Gud
Har vi ikke evne til å føle skam, er vi
skamløse
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
FALSK SKAMFØLELSE



VI skammer oss uten at vi har grunn til
det
Den akutte falske skammen blir ofte
ekstremt forsterket. ”Det er noe galt
med meg og alle kan se det!”
Den skamfulle forventer ikke trøst, men
forakt. Selvforakten er verst!
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
FALSK SKAM OG SKYLD VED
SEKSUELLE OVERGREP
Den som har grunn til å føle seg skyldig,
føler ofte ikke skyld!
 Den som har grunn til å føle skam, føler ofte
ikke skam! Han/hun er skamløse
 Den som ikke har grunn til å føle skam og
skyld, er den utsatte som er uskyldig og
som har skamvett
 Falsk skamfølelse kan også komme av
ydmyking, og langvarig mishandling og
omsorgsvikt
 Falsk skam blir forsterket i små miljøer
Overgrep i små og

lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
KONSEKVENSER:
SKAMMENS KOMPASS
Skammens 4 hovedretninger: (Nathanson)
 Tilbaketrekning
 Unnvikelse
 Angrep på seg selv: Jeg er alt skitten: Jeg
kan bare prostituere meg!
 Angrep på andre: Jeg er jo alt skitten: Jeg
kan like godt oppføre meg som det jeg er: En
drittsekk!
Overgrep
i små og
 KONSEKVENSER:
ISOLASJON
lukkede miljøer
Hjemmeside:
Vadsø 18.02.14
http://home.lyse.net/forsvoll
KONSEKVENSER:
SKAMMENS STEMMER








Flinkhet. Flinkhet skjuler. Redd for å bli avslørt
Forsiktighet: Nøling og handlingslammelse
Depresjon. ”Jeg er en annen enn den jeg VIL være”. Lav
selvfølelse
Nummenhet. Dårlig kontakt med følelser.”Jeg vet ikke!”
Raseri. Tåler ikke nederlaget når forventningene ikke innfris.
Oppleves labil
Misunnelse. Skam over å ikke lykkes. Misunner andre som får
det til.
Forakt for andre.Forsøker å løfte seg selv ved å dytte andre
ned.
Skamløshet. Seksuelt utagerende. Kan klamre seg til følelsen
av egen storhet. Gradiositet og skam er to sider av samme
sak. (Skårderud)
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
KRISTEN TRO 1



Tradisjonell kristen forkynnelse: Skyld er
selvfokuserende: Jeg, arme syndige
menneske som krenker GUD med tanker, ord
og gjerninger.
Burde imidlertid være vekt BORT fra oss, mot
andre: Det dere gjorde mot en av disse mine
minste, det gjorde dere mot meg.
Det vonde vi gjør mot andre, er det som
rammer Gud
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
KRISTEN TRO 2




Hovedsynden mot GUD er å ikke bry seg om
han i det hele tatt. DET kan fort få
konsekvenser for vår omgang med andre
mennesker
Guds dom er ikke hevn, men oppreisning
for offeret!
GT: Batseba
NT: Synderinnen i Simeons hus. Den fattige
Lasarus. Kvinnen som ble tatt for utroskap.
Kvinnen ved brønnen
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
KRISTEN TRO 3






Synd = Seksualitet???
”Når jeg har hatt sex, har jeg syndet! Synden blir
ikke mindre med alt det pervere jeg har vært med
på”
Når vi mister kontrollen over kropp og følelser ved et
overgrep, er det ikke den som mister kontrollen
som er ansvarlig, men alene den som tar kontrollen
At du ikke greier å stoppe noe, betyr ikke at du er
med på det
Gud fordømmer alle former for overgrep.
De ansvarlige skal en dag stilles til ansvar av Gud
selv for det de gjorde
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
KRISTEN TRO 4

Min vurdering av Gud:



”Jeg er ikke verdig” eller
”Han sviktet meg”
Guds vurdering av meg:



Gud ser ALT
Dette er en befrielse, ikke en belastning
Gud skammer seg ikke over meg. Da trenger
heller ikke jeg å skamme meg over meg selv
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll
HVOR KAN JEG HENVENDE
MEG?






Hjemmesiden til FMSO: www.fmso.no
”Veilederen” Sosial og helsedep. 2003
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: http://home.lyse.net/forsvoll
Telefon: 90106688
Litteratur: «Fra synd, fra sorg, fra fare:
Seksuelle overgrep i kirke og samfunn».
Verbum forlag 2003
Overgrep i små og
lukkede miljøer
Vadsø 18.02.14
Hjemmeside:
http://home.lyse.net/forsvoll

similar documents