SRP Historie (Esben Lorenzen)

Report
Historie i studieretningsprojekt sammen med naturvidenskabelige fag
Hvem er jeg?
1. Gymnasielærer
Helsingør Gymnasium
2. Vejledt mange SRP’er
med historie i
kombination med
musik, engelsk,
matematik, fysik og
kemi
3. Censor på SRP
Jeres vejledere
1. Husk altid at bruge
jeres vejledere
2. Jo mere I bruger jeres
vejledere i perioden før
opgaveformuleringen
udleveres – jo bedre
formulering kan jeres
vejledere lave til jer og
jo bedre kan I selv styre
processen!
3. Husk også at bruge
jeres vejledere i selve
opgaveperioden







– demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte sig
ind i nye faglige områder
– demonstrere evne til at udvælge, anvende og
kombinere forskellige faglige tilgange og metoder og
dermed forstærke den faglige fordybelse
– beherske relevante faglige mål i de indgående fag
– udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale
– demonstrere evne til faglig formidling
– besvare en stillet opgave fyldestgørende, herunder at
der er overensstemmelse mellem opgaveformuleringen
og opgavebesvarelsen
– beherske fremstillingsformen i en faglig
opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, kilde- og
litteraturfortegnelse).



Traditionel kildekritik – fra, til, formål, tendens...
Vigtigt i forarbejdet med jeres kildemateriale
Ikke (nødvendigvis) det centrale i selve opgaven

Fokus på, hvordan og til hvad I anvender
kildematerialet i opgaven – altså formål,
tendens og forbehold bliver vigtige!

I SRP er fokus på, hvad I bruger materialet til og
hvordan i praksis I bruger jeres metoder, (altså
lidt omvendt af AT) – MEN man skal stadig
anvende historiske metoder!








Hovedpunkter
Afsender
Modtager
1./2. hånd (primær/sekundær)
Samtidighed
Formål
Tendens
Levn - beretning
Humanistisk tilgang
Samfundsvidenskabelig tilgang
Mennesket, bevidstheden (ånden), kulturen og historien
Det foranderlige samfund – globalt og nationalt.
Produktion og fordeling (økonomiske strukturer)
Politiske strukturer og institutioner, processer og magtrelationer
Sociale strukturer og relationer
IDIOGRAFISK (det særegne)
Beskrivelse af det særegne/unikke/subjektive Fokus på
specifikke årsagsforklaringer til unikke historiske
begivenheder
NOMOTETISK (det lovmæssige)
Forsøg på at finde lovmæssigheder og generelle ”mønstre” i samfundsudviklingen
/historien
Generelle forklaringer eller teorier om sammenhænge.
Kritisk analyse og fortolkning af, hvad kilderne kan sige
om den unikke virkelighed, kilden blev skabt i, eller
beretter om - eller om kildens ophavsmand/forfatter.
Når man undersøger unikke historiske hændelser/årsagsforløb m.m., kan man arbejde
samfundsfagligt, hvis man beskriver/forklarer generelle tendenser og begivenheder
ved inddragelse af relevante samfundsfaglige begreber, modeller og teorier.
HERMENEUTISK METODE
(forforståelse> fortolkning -> ny forståelse -> osv.)
KVANTITATIV METODE
Opstille hypoteser og teste dem, Talbehandling/ bruge statistik om samfundet,
Spørgeskemaundersøgelser m.v.
Genstandsområde
Fokus
Skabelse af
viden/arbejdsmetode
Konkret metode
KILDEKRITIK
KVALITATIV METODE
Fortolkning af aktørers udsagn og adfærd, Interviews
Tekstanalyser (den hermeneutiske metode, tilgangene falder her sammen)
KOMPARATIV METODE
Kildekritik
Både induktiv og deduktiv tilgang
Mål
Forståelse for specifikke historiske
sammenhænge/begivenheder
Forståelse og generelle forklaringer via samspil mellem teori og empiri
Arbejder med materiale om
fortiden
1. Primær materiale (kilder)
Einsteins brev om
udviklingen af A-bomben
2. Sekundær materiale
(fremstillinger)
Comptons forsvar af Abomben eller Christensen,
C.: Manhattan projektet,
Munksgaard 1990
Hvordan bliver både naturvidenskab og historie
relevant på en sådan måde, at det ene aspekt
ikke kan undvære det andet, hvis et problem
skal belyses tilfredsstillende?




Naturvidenskabelige fag - eksperimenter
Historie – kildemateriale (analyse-diskussion)
Ofte anvendes Blooms taksonomi:
redegørelse, analyse, diskussion
Vigtigt at sammentænke de to fag, så
opgaven ikke kommer til at falde i to dele
Område: Mejerikemi og andelsbevægelsen
Der ønskes en redegørelse for andelsbevægelsens
fremkomst i Danmark, især med hensyn til
mejerivirksomhed.
Analysér udvalgte kvalitative og kvantitative eksperimenter
på mælk og ost med hensyn til sammensætning og kvalitet.
Med udgangspunkt i en analyse af Vedtægter for Hunderup
Andelsmejeri 1884-1885 (se bilag) ønskes en diskussion og
vurdering af andelsmejeriers formål.
Bilag: Hyldtoft, O. m. fl.: Det industrielle Danmark 1840-1914, Systime 1981, side 176-181
Besvarelsen skal have et omfang af 15-20 sider eksl. grafer og bilag.
Område: Langbuen
Der ønskes en redegørelse for 100-års krigen mellem
England og Frankrig 1337-1453, herunder opbygningen af det
engelske samfund
Med udgangspunkt i Froissarts beskrivelse af Slaget ved
Crezy (år 1346) skal du opstille relevante forsøg for at
undersøge langbuens funktion under slaget.
Endelig ønskes en diskussion af langbueskytternes position i
hæren og det engelske samfund i 1300-tallet.
Bilag: Froissarts krønike (uddrag). Besvarelsen skal have et omfang af 15-20 sider eksl. grafer og bilag.
Område: Chernobyl ulykken
Der ønskes en redegørelse for udviklingen i Sovjetunionen i
1980’erne, med henblik på den økonomiske og politiske
udvikling. Yderligere ønskes en redegørelse for
energiproduktionen i Sovjetunionen i 1980’erne.
Gør rede for hvilke atomkraft reaktor typer som var almindelige
i verden i 1980’erne, specielt skal Chernobyl typen behandles.
Analyser med udgangspunkt i Sergei P. Kapitza: Lessons of
ChernobylThe Cultural Causes of the Meltdown (se vedlagte
bilag) mulige årsager til ulykken i Chernobyl, med henblik på en
diskussion af det sovjetiske styres håndtering af ulykken
Bilag: Sergei P. Kapitza: Lessons of ChernobylThe Cultural Causes of the Meltdown, Foreign Affairs, Vol. 72, No.
3 (Summer, 1993), pp. 7-11 (uddrag), her hentet fra: http://www.jstor.org/stable/20045618 (10-11-11)
Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag
Område: Vietnamlotteriet
Der ønskes en kort redegørelse for USA’s deltagelse i
Vietnamkrigen.
Der ønskes en redegørelse for principperne i statistiske test
specielt med fokus på chi-i-anden-testen.
Der ønskes en matematisk analyse af trækningsresultaterne fra
vietnamlotteriet.
Med udgangspunkt i Erindringer om vietnamlotteriet (se bilag)
ønskes en diskussion og vurdering af den amerikanske
befolknings opfattelse af vietnamlotteriet og Vietnamkrigen.
Bilag: Erindringer om vietnamlotteriet,
http://www.vietnamwardraftlottery.com/phpnuke/index.php (fundet 30-11-2012)
Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag
Område: Enigma kodemaskinen
Der ønskes en kort redegørelse for Slaget om Atlantens udvikling fra
september 1939 til juni 1941
Der ønskes en redegørelse af de matematiske principper bag Enigmamaskinen, samt en vurdering af dens sikkerhed. Herunder skal
permutationer og kombinatorik inddrages. Den vedlagte opgave skal
inddrages i besvarelsen.
Desuden ønskes en matematisk redegørelse af polakkerne og
englændernes arbejde og metoder med at bryde kodemaskinen Enigma.
Endelig ønskes en vurdering af, hvilken betydning tyskernes praktiske
brug af Enigma havde i forhold til at det lykkedes englænderne at bryde
Enigma-koden.
Bilag: ”En krypteret meddelelse”, af Louise Meyer (vejleder)
Opgavens omfang: Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag
Område: Racehygiejne i Danmark
Med udgangspunkt i en kildekritisk analyse af vedlagte uddrag
af Steinckes artikel om raceforbedring fra 1920 og Loven om
sterilisation fra 1929 ønskes en diskussion af idegrundlaget for
denne lov.
Inddrag dit populationsbiologiske eksperiment i en vurdering af
om det er muligt at fjerne uønskede gener fra befolkningen.
Vurder K.K. Steinckes mulighed for at få succes med sin
racehygiejniske politik.
Bilag: Steincke: raceforbedring 1920, sterilisationslov 1929.
Besvarelsen skal fylde 15-20 sider eksklusive eventuelle bilag




Forstå fortiden og samspillet mellem natur og
historie
Udvikling indenfor naturvidenskab er
sjældent løsrevet fra det omkringliggende
samfund
Afdække sammenhænge – hønen eller ægget
Anvende naturvidenskab til at løse problemer
i historie

???

Tak for jeres opmærksomhed.

similar documents