OLJE OG GASS - Strandskole.no

Report
OLJE OG GASS
- Skattkammeret utenfor norskekysten
GENERELLE FAKTA OM OLJE
•
1969 – Oljefunn på norsk sokkel
•
Phillips Petroleum
•
EKOFISK
•
5000 mrd. Kroner
•
Felles navn på naturgass og råolje:
Petroleum
•
Kalles for fossile brennstoffer sammen
med kull.
•
http://www.petroleumskartet.no/
HVOR KOMMER NATURGASS OG RÅOLJE FRA?
•
Råolje og naturgass stammer fra bitte
små dyr og planter som levde i havet for
150 mill. år siden.
•
Noen av disse ble dekket av slam og
leire før de rakk å råtne.
•
Etter hvert blir lagene så store at det blir
lite oksygen og nedbryterne ikke klarer å
gjøre arbeidet sitt.
•
Det som så skjer er at nedbrytningen
skjer uten oksygen og danner kerogen,
som brytes videre til olje og gass
•
Petroleum som dannes, samles i porøse
bergarter.
•
Oljen vil alltid prøve å komme opp, men
kan støte mot en takbergart som ikke
slipper noe gjennom (kalles en felle)
OLJELETING
•
I Nordsjøen brukes spesialbygde
fartøyer som kartlegger havbunnen før
man starter å bore.
•
Disse sender ut lydbølger som
reflekterer når de treffer overganger
mellom bergarter.
•
Disse signalene sier litt om hvor det er
sannsynlig at det finnes olje.
•
Men bare boring kan gi helt sikre svar.
PRODUKSJON OG ILANDFØRING
•
Når oljen ble oppdaget i Norge hadde vi
store teknologiske utfordringer.
•
For første gang skulle man produsere
olje til havs.
•
Plattformer som måtte tåle sterk vind og
bølger måtte bygges.
•
Etter hvert har vi bygget plattformer som
flyter, produksjonsskip og direkte fra
havbunnen via rørledninger
•
Oljefeltene i Norge produserer både gass
og råolje
•
Dette blir transportert i rørledninger eller
spesialbygde skip til raffineri som
bearbeider dette slik at vi kan bruke det.
HVA GJØR VI MED RÅOLJEN
•
Gass og olje er kjemiske forbindelser
vi kaller for hydrokarboner. De består
av grunnstoffene karbon og hydrogen.
•
Molekylene består av lange eller korte
kjeder.
•
Jo lengre kjedene er jo mer
tyktflytende og seig er oljen. De som
har de korteste kjedene finnes som
gass når de kommer opp fra
reservoaret.
•
Råoljen består av flere ulike væsker
og vi destillerer dem for å skille dem
fra hverandre. Disse havner i samme
gruppe eller fraksjon som har mange
like egenskaper.
FRAKSJONERT DESTILLASJON
•
I et oljeraffineri blir råoljen varmet opp
så mye at den går over i gassform, og
blir ledet til et destillasjonstårn.
•
Temperaturen er høyest i bunnen og
synker jo høyere gassen stiger
oppover i tårnet.
•
Tårnet har flere tappesteder alt etter
hvilken fraksjon du er ute etter.
•
Det kan ofte bli overskudd av de
tyngre fraksjonene, og en kan da kutte
de lange kjedene i mindre biter. Dette
kalles for krakking
OLJE OG GASS SOM ENERGIKILDER
•
Fossilt brensel inneholder kjemisk
energi som en gang ble dannet i
plantene brenslet stammet fra.
•
Plantene lagret energien som kom fra
sollyset, som frigjøres når vi brenner
det.
•
Vanlig bilbensin består av 5-10
karbonatomer men må renses før den
kan bli tatt i bruk. Dette gjøres ved at
bensinen blir tilsatt ulike stoffer som
skal gi bedre forbrenning (dette er noe
oktantallet sier noe om).
OLJE OG MILJØ – UTSLIPP FRA FORBRENNING
•
Karbondioksidgass (CO2) i
atmosfæren hindrer varmestrålingen
fra jorda ut mot verdensrommet og
påvirker klimaet på jorda.
•
CO2 er en klimagass, og utslippet av
gassen gir økt drivhuseffekt.
•
Økt drivhuseffekt fører til at klimaet på
jorda forandres (temperatur,
ekstremvær…)
•
Karbonkretsløpet: Balanse mellom den
CO2-gassen som slippes ut i
atmosfæren og den CO2-gassen
plantene tar opp gjennom fotosyntesen
UTSLIPP FRA PRODUKSJON OG TRANSPORT
•
Både når man leter etter olje, og under
produksjonen vil det komme noe olje ut i
havet.
•
Det kan også komme lekkasjer fra
rørledninger langs havbunnen som kan lekke.
•
Ved tankskip kan det også skje søl, men de
mest dramatiske utslippene har skjedd ved
havari av båter til sjøs.
•
Ved slike havari vil oljen ligge oppå vannet, og
det vannes store oljeflak som vil drive mot
land og lage store miljøkatastrofer.
•
Det går an å legge ut lenser hvis oljeflaket ikke
er for stort og havet er rolig.
•
Vi kan også sprøyte kjemikalier som reagerer
med oljen, ved at stoffene bare løser seg opp i
havet etter hvert. Eller at de trekker oljen til
seg og synker til bunns eller kan samles opp
med lenser.

similar documents