Wyznaczanie mierników (wskaźników)

Report
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Wyznaczanie mierników (wskaźników) usług publicznych
określających poziom świadczonych usług w ujęciu
ilościowym i jakościowym
Dariusz Gawlik
Wałbrzych, 11.12. 2013
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Sprawność usługi publicznych
Zapewnienie sprawności usług publicznych możliwe jest
dzięki ustanawianiu standardów usług oraz
monitorowaniu ich przestrzegania.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Standardy usług publicznych
Na standard wykonywania usługi publicznej składają się dwa
elementy:
 miernik – ilościowy aspekt wykonania danej usługi, który może
być wykorzystany do oceny zdolności zaspokojenia danej
potrzeby,
 cel – określający stopień realizacji w stosunku do danego
miernika.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny
Przyjęte mierniki jakości usług publicznych powinny być:
 adekwatne do celów, jakie jednostka chce osiągnąć;
 ściśle określone, o klarownej, niedwuznacznej definicji,
pozwalającej na konsekwentne pozyskiwanie danych;
 aktualne, generujące dane na tyle regularnie, by śledzić postępy,
oraz na tyle szybko, by uzyskiwane dane były użyteczne;
 rzetelne, czyli wystarczająco dokładne i reagujące na zmiany.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny
 porównywalne z przeszłymi okresami lub z innymi podobnymi
miernikami;
 dające się zweryfikować, poparte wyraźną dokumentacją, aby
można było potwierdzić zasadność procesów generujących
dany miernik;
 unikające stwarzania negatywnych bodźców, czyli nie
zachęcające do niepożądanego lub marnotrawnego działania.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny
Opracowanie uniwersalnych mierników sprawności usług
publicznych jest zadaniem nie łatwym z wielu powodów, bowiem:
 usługi publiczne obejmują różne samorządy (gmina, powiat,
województwo),
 usługi publiczne obejmują różne grupy i kategorie usług,
 ocena sprawności usług publicznych najczęściej odnosi się do
usług administracyjnych, nie opisując całej ich złożoności.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny
System mierników oceny sprawności usług publicznych powinien być
ukierunkowany na stosowanie obiektywnych metod pomiaru, tj.:
 stopnia realizacji ustalonych standardów (czyli obowiązującego
standardu działań czy świadczonych usług, zawartego np. w katalogu
usług);
 efektywności wykonywania określonego zadania publicznego, biorąc pod
uwagę obowiązujący poziom jakości usługi – oznacza to minimalizowanie
nakładów;
 stopnia satysfakcji klientów – jest to monitorowanie konkretnego wymiaru
jakości usługi (np. szybkości, dokładności itp.) z punktu widzenia satysfakcji
klienta docelowego.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Mierniki oceny
Mierniki docelowych osiągnięć urzędu w zakresie
świadczonych usług publicznych mogą być
formułowane w obszarach związanych z:
 klientem/petentem urzędu oraz innymi
interesariuszami,
 finansami,
 procesami wewnętrznymi,
 rozwojem.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług
publicznych - administracyjnych
Wymiar klienta zewnętrznego i interesariuszy (przykładowe obszary
formułowania mierników)
 zadowolenie klienta z obsługi w urzędu,
 czas załatwienia sprawy,
 opinia klienta dotycząca placówki,
 opinia klienta o pracownikach (umiejętności, predyspozycje,
komunikatywność),
 liczba odwołań, skarg,
 dostępność wniosków i formularzy na stronie internetowej urzędu,
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług
publicznych - administracyjnych




dostęp urzędu do zewnętrznych baz danych innych instytucji,
poziom zaufania obywateli do urzędu,
komunikowanie celów i wyników na zewnątrz urzędu,
dostępność usług (liczba punktów informacyjnych i oddziałów
urzędu na danym obszarze),
 stopień opracowania bazy danych o klientach.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług
publicznych - administracyjnych
Wymiar procesów wewnętrznych (przykładowe obszary formułowania mierników):
 liczba spraw załatwianych drogą elektroniczną,
 jakość procesów, mierzona stopniem realizacji standardu, opisanego np.
katalogu usług,
 czas trwania procesów,
 dokładność załatwiania spraw,
 poprawność załatwiania spraw,
 terminowość załatwiania spraw,
 liczba procesów, co do których stosowane są metody porównawcze
(benchmarking) w zakresie podnoszenia jakości procesów wewnątrz organizacji
oraz między innymi organizacjami.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług
publicznych - administracyjnych
Wymiar wiedzy i rozwoju (przykładowe obszary formułowania mierników):
 liczba pracowników, którzy przeszli szkolenia w danym okresie, lub średnia
liczba godzin szkoleń na pracownika,
 liczba warsztatów oraz dyskusji grupowych z udziałem kadry kierowniczej i
pracowników na temat doskonalenia pracy i usług, które dotyczą danej komórki
organizacyjnej,
 wskaźnik szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego w porównaniu z
innymi urzędami,
 prawidłowość obsadzania stanowisk,
 efektywność wniosków usprawniających złożonych przez pracowników,
 procent środków z funduszu szkoleń przeznaczonych na szkolenia związane z
celami strategicznymi, poprawą zarządzania itp.,
 stopień integracji pracowników z kultura organizacyjną.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług
publicznych - administracyjnych
Wymiar finansowy (przykładowe obszary formułowania mierników):
• efektywność kosztowa świadczonych usług,
• stopień opracowania dla zadań budżetowych „pożądanego wyniku”,
• liczba zadań budżetowych, co do których monitorowana jest efektywność i
skuteczność realizacji,
• koszt świadczonych usług na 1 mieszkańca,
• koszt zatrudnienia pracowników na 1 mieszkańca,
• koszt obsługi rady gminy na 1 mieszkańca,
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Propozycja miar i kryteriów oceny sprawności usług
publicznych - administracyjnych
 koszt utrzymania urzędu na 1 mieszkańca,
 stopień wdrożenia wskaźników finansowych charakteryzujących zadania,
cele i rezultaty polityki finansowej miasta,
 stopień decentralizacji odpowiedzialności za koszty funkcjonowania urzędu,
 koszt funkcjonowania komórek organizacyjnych,
 koszt czasu pracy w rozliczeniu na dostarczane produkty i usługi,
 koszt dostarczania usług w oparciu o analizę czasu pracy, wydatków
bezpośrednich oraz kosztów pośrednich.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji - wydajności (nakładowe)
Wskaźniki
Wydajności wydatki na oświatę i wychowanie w przeliczeniu
(nakładowe) na 1 mieszkańca
wydatki na dowożenie uczniów do szkół i
przedszkoli w przeliczeniu na 1 ucznia (suma
uczniów przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów)
część oświatowa subwencji ogólnej w
przeliczeniu na 1 mieszkańca
Dane
Wydatki w Dziale 801 - Oświata i
wychowanie - GUS
wydatki w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół –
GUS
część oświatowa subwencji ogólnej
– GUS
udział części oświatowej subwencji ogólnej w Wydatki w Dziale 801 - Oświata i
wydatkach na oświatę ogółem
wychowanie – GUS
wydatki na szkoły podstawowe w przeliczeniu Wydatki w rozdziale 80101 - Szkoły
na 1 ucznia
podstawowe – GUS
wydatki na gimnazja w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki w rozdziale
Gimnazja – GUS
wydatki na przedszkola w przeliczeniu na 1 Wydatki w rozdziale
dziecko uczęszczające do przedszkoli
Przedszkola – GUS
80110
–
80104
–
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji- dostępności (wynikowe)
Wskaźniki
Dane
Dostępności komputeryzacja szkolnictwa (udział % szkół
(wynikowe)
wyposażonych w komputery przeznaczone
do użytku uczniów z dostępem do internetu
w ogólnej liczbie szkół)- szkoły podstawowe
i gimnazja
komputeryzacja szkolnictwa (liczba uczniów
przypadających na 1 komputer z dostępem
do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów) – szkoły podstawowe i gimnazja
udział % szkół wyposażonych w komputery
przeznaczone do użytku uczniów z dostępem
do internetu – GUS
Liczba uczniów w szkołach podstawowych i
gimnazjach - GUS
Komputery przeznaczone do użytku uczniów z
dostępem do internetu w szkołach
podstawowych i gimnazjach - GUS
współczynnik zmianowości (stosunek liczby Liczba oddziałów i pomieszczeń szkolnych w
oddziałów do liczby pomieszczeń szkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach - GUS
w których odbywają się zajęcia) – w
szkołach podstawowych i gimnazjach
wskaźnik dostępności przedszkoli (liczba
dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat w
przeliczeniu na 1 miejsce w przedszkolu)
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat –
GUS
Liczba miejsc w przedszkolach – GUS
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Wskaźniki ilościowe z zakresu edukacji- jakości
Jakości
Wskaźniki
Dane
przeciętna wielkość klas (liczba uczniów przypadających na 1
liczba dzieci, miejsc, oddziałów w
oddział klasowy) w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz przedszkolach – GUS
gimnazjach
liczba uczniów i oddziałów szkół
podstawowych i gimnazjów – GUS
liczba nauczycieli (etatów) w przeliczeniu na 100 uczniów i/lub
na 1 oddział w szkołach podstawowych i gimnazjach
Liczba nauczycieli w szkołach
podstawowych i gimnazjach - GUS
powszechność nauczania języków obcych (stosunek liczby
uczniów uczących się języków obcych do liczby uczniów
ogółem) w szkołach podstawowych i gimnazjach
powszechność kształcenia (współczynnik skolaryzacji) w
szkołach podstawowych i gimnazjach
Liczba uczniów uczących się języków
obcych w szkołach podstawowych i
gimnazjach– GUS
Współczynnik skolaryzacji w szkołach
podstawowych i gimnazjach– GUS
wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego
(odsetek dzieci w wieku 3-5 lat nieobjętych wychowaniem
przedszkolnym)
odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym – GUS
poziom nauczania (średni wynik w punktach
sprawdzianu/egzaminu poniżej/powyżej średniej krajowej)
efektywność nauczania (liczba uczniów przystępujących do
sprawdzianu/egzaminu w stosunku do liczby absolwentów)
Dane Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Wykorzystywanie mierników w praktyce
Idea wykorzystywania mierników wykonania zadań w
administracji publicznej jest w Polsce coraz częściej
podnoszona, m.in. poprzez realizowane projekty i programy
tj.:
 Program Rozwoju Instytucjonalnego,
 System Analiz Samorządowych,
 programy monitorowania jakości usług publicznych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Monitoring i ewaluacja mierników (wskaźników)
usług publicznych
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Monitoring
Monitoring – to regularne sprawdzanie procesu wdrażania interwencji oraz
bieżące weryfikowanie jej nakładów, produktów i rezultatów, prowadzone w
czasie trwania projektu.
 Monitoring programu/projektu to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i
wykorzystywanie informacji (dokumentowanie postępów) do
podejmowania decyzji.
 Dostarcza informacji do identyfikacji odstępstw od zakładanych działań i
likwidowania ewentualnych problemów, zagrażających postępom w
realizacji działań. Monitoring skupia się na zasobach, działaniach i wynikach
ujętych w programie/projekcie. Monitoring trwa dokładnie tyle ile trwa
okres realizacji danych działań.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Monitoring
Monitoring odpowiada na pytanie:
Czy wszystko idzie zgodnie z planem?
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Monitoring
Podstawowe narzędzia monitoringu:
 arkusze pozwalające na zbieranie i porządkowanie wskaźników
postępu,
 programy gromadzenia danych,
 listy gromadzenia danych
 formularze gromadzenia danych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja
Ewaluacja to badanie wykorzystujące metody naukowe (głównie z
zakresu nauk społecznych) czy nastąpiła zmiana w wyniku
podejmowanych działań (w projekcie/ programie) oraz badanie
cech tych zmian. Jej wynik i wnioski pozwalają zaspokoić
konkretne potrzeby informacyjne na temat tego, co przyczyniło
się do sukcesu (lub porażki) realizowanych działań. Ewaluacja jest
więc narzędziem uczenia się instytucji, organizacji, zespołów i ludzi.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja
Odwołując się do formalnych definicji, ewaluacja to:
systematyczne, użyteczne i wiarygodne badanie społecznoekonomiczne, które opierając się na obiektywnych podstawach
ocenia i informuje o jakości i wartości wdrażania, jak i efektów
interwencji publicznych (polityk, programów, projektów).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja
Ewaluacja odpowiada na takie pytania, jak:
 Czy plan, który realizujemy ma sens?
 Czy przynosi oczekiwane efekty?
 Co i w jaki sposób możemy robić lepiej?
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja
Występuje 5 etapów badania ewaluacyjnego:
1. Jak przygotować się do ewaluacji, czyli planowanie - podjęcie
decyzji o badaniu, jego wstępne zaplanowanie (kiedy i po co to
robimy, w czym ma nam pomóc)
2. Jak zaplanować badanie, czyli strukturalizacja - przygotowanie
szczegółowej listy pytań badawczych, na które ewaluacja ma
odpowiedzieć, dobór metod analizy, zaplanowanie
harmonogramu badania (co, kiedy i w jakim czasie).
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja
3. Jak zbierać dane - zbieranie danych potrzebnych do
analizy, wybór odpowiedniej metody/techniki badań (ankiety,
wywiady, przegląd dokumentów, prowadzenie obserwacji etc.)
4. Jak analizować i formułować ocenę - szukanie odpowiedzi
na postawione pytania badawcze w oparciu o zebrane dane,
ocena zadania i badanych kwestii w świetle zebranych danych
5. Jak wykorzystać wyniki - przyjęcie ewaluacji i zastosowanie
wniosków i rekomendacji.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja i monitoring
Zadania stawiane przed monitoringiem i ewaluacją
 Poprawa i racjonalizowanie planowania – a więc pomoc w
lepszym rozpoznaniu potrzeb i problemów grupy docelowej, a
następnie racjonalnym zaplanowaniu działań naprawczych;
 Budowanie partnerstwa i współwłasności – czyli nawiązywanie
współpracy wokół zadania, budowanie więzi między
interesariuszami, wzmacnianie partnerstwa;
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Ewaluacja i monitoring
Zadania stawiane przed monitoringiem i ewaluacją
• Poprawa wdrażania i bieżącej jakości – podnoszenie jakości
procedur i procesów wdrażania, płynnego zarządzania
realizacją zadania, poprawa koordynacji;
• Rozliczanie i wzmocnienie odpowiedzialności – pokazywanie
rzeczywistych efektów (produktów, rezultatów i oddziaływania)
danego projektu, odnoszenie tego, co zostało w
rzeczywistości osiągnięte do zakładanych planów i
wyjściowych celów projektu;
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
Ewaluacja
Monitoring
Pytanie przewodnie
Jakie są efekty realizacji
usługi?
Czy realizacja usługi
przebiega zgodnie z
przyjętymi założeniami?
Moment badania
Pomiar punktowy zgodnie z przyjętymi
założeniami (np. raz w
roku, raz na dwa lata)
Pomiar ciągły – w trakcie
realizacji usług, zgodnie z
przyjętym systemem
sprawozdawczości.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
Zakres badania
Ewaluacja
Monitoring
Szersze spojrzenie na realizowane usługi.
Rejestracja zakresu i efektów
realizacji usług w odniesieniu
do przyjętych wskaźników.
Zidentyfikowanie i ocena:
 sposobów realizacji (ewentualnych
słabości i pół potencjalnych usprawnień)
 długookresowych (zamierzonych i
niezamierzonych) efektów,
wybiegających poza czas i miejsce
wdrażania programu
 wpływu usług na satysfakcję
mieszkańców z życia w danej
społeczności
 zakres synergii efektów realizacji usług i
celów rozwojowych wspólnoty
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
Ewaluacja
Sposób realizacji
Monitoring
Realizacja badań społecznych –
satysfakcji i oczekiwań
Porównanie istniejących
danych dotyczących
realizacji usług z uprzednio
Ocena efektywności realizacji
przyjętym planem i
usług (kosztów, struktur, procesów założeniami.
i skutków)
Krytyczna analiza istniejących i
zebranych danych.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
Podmioty realizujące badanie
Ewaluacja
Monitoring
Wyspecjalizowane firmy
zewnętrzne.
Instytucje zarządzające
realizacją usług (przy
współpracy z głównymi
podmiotami zaangażowanymi
w ich wdrażanie)
Przy pewnych założeniach,
instytucje samorządowe.
Konsekwencje badania
Przedstawienie rekomendacji
dotyczących:
- Usprawnienia procesów
zarządzania, wzmocnienia
skuteczności i
oddziaływania usług.
- Ewentualnych zmian
zakresu i sposobu
realizacji usług.
Działania administracyjne
niwelujące odchylenia od
przyjętych założeń.
Ewentualna korekta założeń.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
PORÓWNANIE: EWALUACJA - MONITORING
Podmioty realizujące badanie
Ewaluacja
Monitoring
Wyspecjalizowane firmy
zewnętrzne.
Instytucje zarządzające
realizacją usług (przy
współpracy z głównymi
podmiotami zaangażowanymi
w ich wdrażanie)
Przy pewnych założeniach,
instytucje samorządowe.
Konsekwencje badania
Przedstawienie rekomendacji
dotyczących:
- Usprawnienia procesów
zarządzania, wzmocnienia
skuteczności i
oddziaływania usług.
- Ewentualnych zmian
zakresu i sposobu
realizacji usług.
Działania administracyjne
niwelujące odchylenia od
przyjętych założeń.
Ewentualna korekta założeń.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.
"Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej”
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013
Priorytet 4, działanie 4.2 w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00.

similar documents