en jeugd GGZ

Report
Datum: 14-5-2014
DOH, SGE, PoZoB, PsyZorg
Lianne Ringoir, projectmanager
Aanleiding
• Onvoldoende regie, samenhang in zorg rondom kind
en jeugd
• Diagnose gericht, niet klacht-/vraaggericht
• Intake, diagnostiek, plan kan meer systematisch
• Noodzaak: transitie jeugdzorg in 2015 en substitutie
Achtergrond
• Vindplaats huisartsenpraktijk 
mogelijkheden versterken
• Voorbereiding pilots in zomer 2014 samen
met De Combinatie Jeugdzorg en GGzE
2013: voorbereidingen en
verkenning
1e helft 2014:
voorbereidingen
pilots, gesprekken
gemeenten, ZV
2e helft 2014: draaien
pilots
(implementatie) en
evaluatie
2014: voortzetten
pilots en
voorbereiding
verdere uitrol in
2015
2015: uitrollen bij
steun van gemeente
en ZV
Doel
• Laagdrempelige samenhangende zorg, zoveel
mogelijk op de huisartsenpraktijk oplossen:
- vraag- en oplossingsgericht werken
- expertise effectief benutten
• Goede samenwerking tussen vindplaatsen, en met
wijkteams gemeenten
Concept werkwijze
Doel: laagdrempelig signaleren, in kaart brengen en
oplossen van problemen, door middel van goed
toerusten eerstelijn
Eerstelijns kernteam:
- POH-Jeugd
- Huisarts
- Kinderpsycholoog (bij matig-ernstige of complexere
problematiek)
Lichte problematiek  zoveel mogelijk op de vindplaats oplossen
School,
kinderopvang, JGZ 419
Gezin
Huisartsenpraktijk
JGZ 0-4
(consultatiebureaus)
Sociale wijkteams van
gemeenten, 0e lijn
Communicatie
en zo nodig
overdracht
tussen
vindplaatsen
Versterken van de
vindplaatsen
Werkwijze eerstelijns kernteam in huisartsenpraktijken
Lichte problematiek  zoveel mogelijk op de vindplaats oplossen
Huisartsenpraktijk
Eerstelijns kernteam
Supervisie (kinder)
psycholoog
POH-jGGZ
Supervisie huisarts
Triage,
probleemanalyse 
werkdiagnose
POH stemt af met andere
vindplaatsen en/of
wijkteam gemeenten
wanneer nodig
Kortdurende
behandeling
Samen met huisarts, waar
nodig bijgestaan door
psycholoog
Deelname aan MDO bij
complexere problemen
Goede aansluiting bij
de wijkteams van de
gemeente
Raakvlakken gemeenten
• Beleidskader 21 voor de jeugd:
3 vindplaatsen moeten nauw samenwerken:
- Generalist/sociaal wijkteam
- School (incl. JGZ)
- Huisartsenpraktijk met POH
Psycholoog heeft een belangrijke consultatie-functie
Stand van zaken en planning
•
•
•
•
Uitwerken werkwijze, werkprotocol voor POH-jeugd
Sollicitatieprocedure
Scholing/opleiding POH-jeugd
Afstemming gemeenten  gezamenlijk projectplan
met gemeente Eindhoven, gebruiken in andere
gemeenten
• Pilots  voorbereiding, verwachte start juli 2014 in:
Eindhoven, Veldhoven, Geldrop, Best, Waalre en de
Kempen (Eersel)
Toekomst
• Hoe gaat de functie van POH-jeugd/jGGZ eruit zien?
Welke problematiek kan het beste in de eerstelijn
worden aangepakt?
• Hoe verloopt de samenwerking met de andere
vindplaatsen en teams van de gemeenten?
• Hoe verlopen de verwijzingen?
• Hoe zal de bekostiging gaan lopen? Wat wordt de rol
van de zorgverzekeraar en van de gemeenten?
Contact:
Lianne Ringoir
[email protected]
040-2306929

similar documents