Jaarverslag 2013 - RGF Het Noorden

Report
Jaarverslag 2013
Ledencontact & Betrokkenheid
Vakinhoud
Symposium
10 nieuwsbrieven
• 06-11-2013 ‘Lage
rugklachten’
Website
Ondersteuning & advies
aan leden via telefoon en
mail
Positionering
Stakeholders
ROS-sen, Zorgbelangen, GGD’s,
NDC/FD, Hanzehogeschool,
VVAA, gemeenten, St. Gerrit,
MKB-Noord, GHC, KZF, etc
Marktpositionering
• Beleidsavond ZV’s, reumapatiënten & zorgbelang
• advertorials Dagblad van het
Noorden en Friesch Dagblad
Netwerken & Ketenzorg
• Keten DBC DM2 bij GHC
• Keten DBC COPD bij KZF
• Start Project Netwerken als
vervolg op OFF/SFG
Workshops voor diverse
doelgroepen
• Starten & Stoppen
• Hamstringblessures
• Compensatiestrategieën
Lezingen
• Spiegelneuronen
• Het Brein
• Stabiliteit: het bekken
• Training bij oncologie
Cursussen
• Valpreventie
• Heup- en liesklachten
• Hartfalen
Vereniging
Bestuur
• Marloes Meurs
• Brechtus Engelsma
• Hans Berends
• Robert Haan
Aantal leden
1 januari 2013: 1446
1 januari 2014: 1393
3 RLV’s en AV’s
Regiokantoor Heerenveen
•
Karin Heyl
•
Cornill Blauw
•
Jeroen Broekhoff
•
Katja Aberson
•
Charlotte Hilbers
Jaarverslag 2013 – Verantwoording bestuur
RGF Het Noorden 2013
Voor 2013 koos het RGF bestuur voor “Fysiotherapie beter in beeld” als thema. Beter in
beeld waarbij nadrukkelijk is gekeken naar de positionering van de fysiotherapie in de
regio. Niet alleen bij de zorgaanbieders, maar ook bij de consument.
Ledencontact en betrokkenheid
Het RGF communiceert met haar leden via mail, telefoon, website en digitale
nieuwsbrieven. Dit betreft vooral informatieoverdracht van het RGF naar de leden. Vooral
de persoonlijke ontmoetingen met leden bij bijeenkomsten of andere gelegenheden zijn
van grote waarde voor het bestuur en geven input aan het regionale beleid.
Positionering in de regio
DFZ
In 2013 was er volop interactie met DFZ. Naar aanleiding van gesprekken in 2012 met o.a.
RGF Het Noorden en Zorgbelang, heeft DFZ een machtigingsprocedure ontwikkeld, die
van kracht gaat bij patienten die meer dan 40 behandelingen nodig hebben. Medio mei
2013 wordt duidelijk dat deze procedure erg ingewikkeld en niet transparant is, daarnaast
vergt de machtigingsprocedure veel tijd. Verontrustte leden geven aan dat veel aanvragen
om onduidelijke redenen worden afgewezen. Aanvankelijk is het RGF bestuur op zoek
naar de juiste opstelling naar verzekeraar en leden toe. Na de zomerperiode wordt
duidelijk dat communicatie tussen DFZ en de fysiotherapeuten zich steeds meer verhard,
er komen vele klachten binnen over de onheuse bejegening door DFZ. Een deel van de
discussie speelt zich via de media af. Begin december vindt er een beleidsavond plaats
met een afvaardiging van DFZ, het KNGF/RGF, Zorgbelang en de leden. Daarin worden
een aantal toezeggingen gedaan door DFZ, vlak voor de kerstdagen worden eerder
gemaakte afspraken niet nagekomen, reden voor het RGF bestuur om via de media de
consument te waarschuwen voor de uitwerking van de AV optimaal polis.
Netwerken / DBC’s
In 2013 vinden gesprekken plaats rondom de huisartsengroepen in Groningen en
Friesland. Zowel procedureel als inhoudelijk blijken de diverse partijen de ketendbc’s en
het organiseren daarvan ingewikkeld te vinden en wordt er maar langzaam voortgang
geboekt. Het RGF bestuur ondersteund door een aantal betrokken leden, realiseert zich
terdege dat gezien de aard van de beleidsregels het in gesprek blijven belangrijk is. In
Friesland wordt in het laatste kwartaal duidelijk dat de ketendbc COPD, door Ketenzorg
Friesland in de startblokken staat om uitgerold te gaan worden.
PR / advertorials
In het kader van PR werkt het RGF al langer samen met NDC en Friesch Dagblad. Via
coads komt De Fysiotherapeut regelmatig paginagroot in het Dagblad van het Noorden en
het Friesch Dagblad. Zonder de medewerking van collega’s die gezamenlijk bijdragen aan
deze pagina’s, was dit niet mogelijk geweest. Het RGF dankt deze collega’s!.
Stakeholders
In de tweede helft van 2013 hebben we de stakeholders van het RGF op de hoogte
gebracht van het proces van modernisering waarin het KNGF zich bevindt. Afspraken over
continuïteit in 2014 worden gemaakt. In 2013 wordt duidelijk dat de master chronische
ziekten van de Hanze Hogeschool Groningen door te weinig aanmeldingen financieel niet
langer kan voortbestaan.
Vakinhoudelijk
In november werd officieel bekend dat scholing over zou worden genomen door het
landelijk kantoor. Onder de leden in de regio ontstond er onrust of dit wel ten goed zou
komen voor het scholingsaanbod in het Noorden. Het is een feit dat we de afgelopen jaren
met trots goed bezochte en beoordeelde scholingen in de regio hebben kunnen
organiseren. Ook dit jaar waarin in de cursussen hartfalen, heup en lies klachten en
valpreventie goed zijn bezocht. Daarnaast hebben we in samenwerking met RGF Groot
IJsselland de cursus hamstring, tijdig starten met stoppen en compensatiestrategieën
georganiseerd.
Op 10 juni hadden zo’n 50 belangstellenden zich verzameld in het Hampshire Hotel te
Groningen voor de vakinhoudelijke avond"Nieuwe inzichten in de behandeling van
patiënten met locomotore klachten". Spreker van deze avond was dr. Onno Meijer. En op
26 september hield Theo Mulder een boeiend lezing over spiegelneuronen.
Het symposium stond in 2013 geheel in het kader van de schouderproblematiek. Na een
uitgebreide inspirerende inleiding door Jacco Eltingh volgden er vanuit verschillende
invalshoeken inhoudelijk workshops, maar ook werden ervaringen gedeeld over
bestaande schoudernetwerken.
Vereniging en verenigingsdemocratie
Doordat de veranderingen in het zorglandschap elkaar in hoog tempo opvolgen, wil het
KNGF de huidige verenigingsstructuur vereenvoudigen. In een analyse uitgevoerd door
een externe partij wordt vooral de gelaagdheid van de democratie benoemd als een
vertragende factor, via de RLV’s wordt er in de ALV gestemd. De kantoororganisatie moet
platter en eenvoudiger, deze twee processen lopen naast elkaar in 2013. In de eerste 6
maanden worden leden gevraagd input te geven, hierdoor ontstaat een ruwe schets. Na
de zomerperiode wordt deze ruwe schets omgezet in een definitievere structuur, met
daarbij aangepaste statuten. Deze zijn nodig om de nieuwe voorgestelde structuur te
ondersteunen. Landelijk komen er tal van betrokken leden in beweging, waarbij men
uiterst kritisch is over de landelijke ledenraad en het gegeven dat de “ noodrem” op papier
niet realistisch lijkt te zijn. Daarnaast geven veel leden aan dat de modernisering op dat
moment niet hun grootste zorg is, gezien de dynamiek met en de opstelling van de
zorgverzekeraars. Op een bewogen extra RLV in november wordt massaal tegen deze
statutenwijziging gestemd door de leden van RGF Het Noorden. Landelijk laten alle RLV ’s
hetzelfde beeld zien, waarop de statuten wijziging op de ALV van december af worden
gestemd.
Financieel
Het financieel resultaat over 2013 is ca. 30.000 euro positiever uitgevallen dan was
begroot. De grote opkomst bij de lezingen en de samenwerking met RGF Groot IJselland
bij het aanbod aan workshops, symposium en regionale scholing is dit jaar wederom
succesvol gebleken. de baten waren minder dan begroot, omdat er lokaal minder scholing
is georganiseerd en meer vanuit het NPI. dit heeft ook geresulteerd in minder lasten.
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot op activiteiten 2e 3e lijn, vanwege extra
producten door het KNGF. Voor 2014 is de 2e 3e lijn opnieuw een speerpunt. Er hebben
twee in plaats van drie regionale ledenvergaderingen plaatsgevonden.
Bestuur RGF Het Noorden
Marloes Meurs
Voorzitter
Volg Marloes op twitter
Brechtus Engelsma
Volg Brechtus op twitter
Hans Berends
Secretaris /
Penningmeester
Bestuurslid
Robert Haan
Volg Robert op twitter
Bestuurslid




Stakeholders





ICT (Fysio-EPD)



Marktpositionering





Communicatie
PR
Functionele bekostiging
Elann
Stichting Gerrit
Studenten/alumni
ROS Friesland
2e en 3e lijn
Netwerken
Ketenzorg
Website
Scholing & lezingen
Symposium
Reumanetwerk, COPD
KNGF Regiokantoor Noord-Nederland
Dalhuysenstraat 36
8448 EW Heerenveen
Tel
0513 648000
Mail
[email protected]
Website www.fysionet.nl / http://rgfhn.fysionet.nl/

similar documents