Voorstel samenwerking gemeenten en verzekeraars

Report
Op weg naar inkoop jeugd GGZ –
voorstel samenwerking gemeenten
en verzekeraars
Informatiebijeenkomst
Den Haag, 6 februari 2014
Context
 Stip aan de horizon: Jeugd GGZ wordt onderdeel integrale
systeem van de zorg voor de Jeugd
 Zoeken evenwicht vinden tussen enerzijds een zorgvuldige
transitie en anderzijds zetten noodzakelijke stappen in de richting
van innovatie van de zorg voor de jeugd (transformatie)
 De conclusie is dat dit een aantal jaren zal vergen
 Het uitgangspunt van het voorstel van oktober 2013, namelijk het
realiseren van een ‘zachte landing’ is daarvoor nog steeds de
beste oplossing
Proces: diverse scenario’s van “zachte landing”
Stap
Scenario
Status / periode
“Zachte landing scenario’s
Huidige situatie
1
“Gemandateerde zorginkoop 2015-2017”:
zorginkoop jGGZ door verzekeraars voor 3 jaar
Verzoek VNG aan ZN 21
oktober 2013
2
In gezamenlijk ambtelijke verkenning komen
gemeenten en verzekeraars tot de conclusie
dat “gemandateerde zorginkoop” om
meerdere redenen toch niet werkbaar is
November / december
2013
3
VWS stelt variant “1 jaar inkoop laten
uitvoeren door verzekeraars” voor
December 2013
4
Gemeenten en verzekeraars ontwikkelen in
ambtelijk vooroverleg “voorkeursscenario” van
verzekeraars in adviesrol
Januari 2014, afgestemd
Stas 24 januari 2014
Volledige overheveling
Op weg naar inkoop jGGZ
Samenwerking gemeenten en verzekeraars in jGGZ-domein
 Gemeenten en Verzekeraars bespreken samenwerkingsmogelijkheden
met het doel de transitie van de jGGZ per 2015 soepel te laten verlopen
(“zachte landing”)
 Vanuit de wensen van gemeenten en de mogelijkheden van verzekeraars
is gekeken naar mogelijke scenario’s voor een rol van verzekeraars in de
inkoop van de jeugd GGZ. Dat heeft medio januari 2014 geleid tot een
“voorkeursscenario”
 In het proces van totstandkoming van dit voorkeursscenario zijn ook
andere scenario’s uitgewerkt en overwogen; gegeven de wensen en
mogelijkheden bestempelen beide partijen het voorliggende echter als
gedeeld voorkeursscenario.
 Het voorkeursscenario wordt door het ambtelijk overleg als ‘haalbaar’
beschouwd, en bevat voor zover bekend geen majeure showstoppers en
risico’s.
Voorkeurscenario “Verzekeraars vervullen adviesrol gemeenten gebruiken Vecozo-portaal”
Verrichten
Richten
Denken
(Basis) Verrichtingsprocessen
Kopen
VNG
Regio/
Gemeen
CVZ/NZI
NZa
ZN
ZV
7a. jGGZ Zorgportfolioalignment (3D)
A R
7b. jGGZ specifieke doelen en kaders
A R
S
7c. jGGZ marktbeleid
A R
S
8. jGGZ ontwikkeling prestaties en tarieven
A R
C
A R
C
9a. Specificeren jGGZ-vraag
S2
9b. Selecteren jGGZ-aanbieders
A R
Denken
DBC
onderh.
Contrac
teren
Gebruiken
Zorgaanbi
eders
S
R3
C S
Verzekeraars
S
S2
A R
S2
S1
10a. Contractmanagement jGGZ
S2
A R
S2
S
A R
Vecozo
S2Adviesrol
S1
9c. Contracteren jGGZ-aanbieders
10b. Relatiebeheer Zorgaanbieders jGGZ
Gebruiken
VWS/
VenJ
Inrichten
S
11a. Zorgverrichting
A R
11b. AZR Zorgregistratie en declaratie
A R2
Gemeenten R3
R1
11c. Controle en facturatie
A
gebruiken
Vecozo-portaal
12a. Kwaliteitsbewaking
A R
12b Materiële controle en factuurcontrole
A R
R
Alterna
tief
Op weg naar inkoop jGGZ
Samenwerking gemeenten en verzekeraars in jGGZ-domein
 Het voorkeursscenario kent de volgende hoofdlijnen:
1. Gemeenten zijn opdrachtgever en budgettair verantwoordelijk
voor de inkoop van de jGGZ vanaf 1 januari 2015
2. Dit betekent dat gemeenten de inkoop van de jGGZ al in 2014
moet uitvoeren
3. Verzekeraars en gemeenten werken in de periode 2014 -2017
samen aan een “zachte landing” van de Jeugd GGZ.
4. Actieve kennisuitwisseling in de regio, tussen gemeenten en
zorgverzekeraars vormt hierin belangrijk element
5. Om dit te stimuleren starten gemeenten en verzekeraars samen
een ondersteuningsprogramma onder regie van de gemeenten /
VNG
Randvoorwaarden
• Gemeenten geven aan in 2015 verder te gaan op huidige
productstructuur en registratie van zorgzwaarte, zoals gehanteerd
in de Basis GGZ (vier producten) en specialistische GGZ (DBC’s).
Tijdens een periode van 3 jaar wordt dit heroverwogen
• VNG zal VWS en NZA verzoeken taak omtrent vaststellen prestaties
en maximumtarieven voor minimaal 1 jaar vast te stellen. Tijdens
deze periode heroverwegen
• Gemeenten starten verkenning om landelijke afhandeling
administratie en facturatie te ontwikkelen via bestaande landelijke
structuur (Vecozo portaal)
• Inhoudelijke ambities uit bestuurlijk akkoord GGZ worden
gerespecteerd (o.a. meerjarige ambities gemeenten jGGZ)
Verantwoordelijkheden verzekeraars
• Adviesrol verzekeraars in 2014 gericht op beleidsvoorbereiding
(inventarisatie GGZ-markt) en voorbereiden van de inkoop
• Adviseren over benodigde zorg om te kunnen spreken van
“continuïteit van zorg”
• Per regio wordt 1 verzekeraar aangewezen. Er kunnen regionaal
goede redenen zijn om ook met andere verzekeraars te spreken; en
dat kan uiteraard
• Inzet verzekeraar afgebakend op max 5 dagen per regio (1 maart – 1
juli; met piek in mei)
• Inzet verzekeraar na die periode kan regionaal worden besproken
(niet “gegarandeerd”)
• Adviesrol verzekeraar in de regio kan op termijn (2015 en verder)
verschuiven naar adviesrol naar landelijk ondersteuningsteam
Verantwoordelijkheden gemeenten
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugd GGZ
• Gemeenten geven aan “klaar te zijn” voor de inkoop jGGZ en dat ze
zelf voldoende capaciteit en kennis gaan organiseren (hetzij
regionaal, hetzij vanuit landelijke ondersteuning)
• De 42 jeugdzorgregio’s vormen de organisatorische basis. De
inkooprelatie jGGZ ontstaat op die schaal
• Streven naar 1 op 1 gesprekken met verzekeraars; hierachter een
vertegenwoordiging van 2 of 3 gemandateerde gemeenten
• Nadrukkelijk ruimte voor verbinding jGGZ met o.a. wijkteams,
andere vormen jeugdhulp
• Gemeenten spannen zich er voor in dat zij de globale tijdsplanning
hanteren:
– Februari – juni: marktinventarisatie en formuleren inkoopbeleid jGGZ
– Juli – half november: contractering zorg jGGZ
“Voorkeursscenario” in schema
Gemeenten /
derden
(Inkoop)kennis / modellen
jGGZ
Expertise
(Flexibele)
inkoopcapaciteit
Jeugdzorgregio 1
Zorgverzekeraar A
Jeugdzorgregio 2
Jeugdzorgregio 3
Landelijk ondersteuningsprogramma
Zorgverzekeraar B
Jeugdzorgregio 4
…......
Jeugdzorgregio 5
Onderzoeken
technische
infrastructuur
Jeugdzorgregio 41
Aanbieder n
Transactie
verwerking
(Vecozo, Vektis)
Aanbieder m
Aanbieder o
Afspraken
derden
(NZA , ..)
Zorgverzekeraar C
Overdracht
Regiospecifieke
marktkennis en
ervaring jGGZ
Jeugdzorg
regio
Ondersteuning
verzekeraars
Beleidsvoorbereiding inkoop jGGZ
(“denken”)
Contracteren jGGZ
(“kopen”)
Ca.10 regio’s
Overdracht
(“gebruiken”)
Ca. 10 regio’s?
(incidentele consultfunctie)
Ca. 20 regio’s
Overdracht
Ca. 10 regio’s
Overdracht
Jeugd-GGZ
kennisoverdracht
Ondersteuningsprogramma
Zorgverlening
Jeugd-GGZ
kennisov
Inkoopkennis en -modellen jeugd-GGZ
Flexibele capaciteit invliegteam
Handreiking
Contractmngmt
Onderzoeken technische infrastructuur en afspraken derden
Coördinatie en koppelwerkzaamheden
1 februari 2014
1 juli 2014
1 januari 2015
Vragen?

similar documents