FinMin_Prezentacija

Report
Zvērinātu revidentu atzinumu sniegšanas sistēma
pašvaldībās un valsts kapitālsabiedrībās.
Publiskā pārraudzības sistēma.
2014.gada 27.maijā, Rīgā
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
Ārējās revīzijas pakalpojuma likumdošanas ietvars
Eiropas Savienības normatīvais regulējums – Revīzijas direktīva:
- prasības revidentu pretendentu eksaminācijai;
- Licencēšana un reģistrācija;
- Revidenta iecelšana, revīzijas apjoms, ziņojuma saturs, atbildība
- Publiskā pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēma;
- Izmeklēšanas un sankciju sistēma
- Starptautiskā sadarbība un revīzijas standarti;
- Prasību līdzvērtības atzīšana.
Revīzijas regula:
- obligāto revidentu un revīzijas uzņēmumu obligātā rotācija un
iecelšana;
- aizliegums sniegt ar revīziju nesaistītus pakalpojumus;
- pastiprināts
sabiedriskas
nozīmes
struktūru
revidentu
monitorings un ziņošana, un uzraudzība;
- Paplašināts revidenta ziņojuma saturs
Likums «Par zvērinātiem revidentiem» un ar to saistītie
MK noteikumi:
- regulē zvērinātu revidentu profesionālās darbības tiesiskos
pamatus;
prasības zv.revidentu pretendentu eksaminācijai;
prasības licencēšanai/sertificēšanai un reģistrēšanai;
Ētikas (t.sk. neatkarības) nosacījumi;
Prasības revidenta atzinumam un ziņojuma saturam;
Publiskās pārraudzības un kvalitātes nodrošināšanas prasības;
izmeklēšanas un disciplināro procedūru veikšanu un sodu
piemērošana;
profesionālās darbības civiltiesisko apdrošināšana un tās limiti;
starptautiskā sadarbība uzraudzības ietvaros.
Komercsabiedrību gada pārskatu revīzija
Komerclikums* un likums «Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām» pamatā noteic prasības:
komercsabiedrības revidenta apstiprināšanas kārtību;
revīzijas apjomu;
Revidenta pienākumus un atbildību;
Revidenta neatkarību.
* Gadījumi, kad kapitālsabiedrības gada pārskats jāpārbauda zvērinātam
revidentam, ir noteikti Gada pārskatu likumā, finanšu un kapitāla
tirgus dalībnieku darbību reglamentējošos likumos.
Pašvaldību saimnieciskā pārskata obligātā revīzija
Likums «Par pašvaldībām»
Likums «Par budžetu un finanšu vadību»
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas izdotie noteikumi un
rekomendācijas
Profesionālo grāmatvežu ētikas kodekss
Starptautiskie revīzijas standarti, pārbaudes uzdevumu
standarti, apliecinājumu uzdevumu standarti, saistīto
pakalpojumu standarti
Zvērinātu revidentu sniegto atzinumu skaits
Zvērinātu revidentu sniegto atzinumu skaits, gab.
12000
10600
10000
10055
9629
9060
9077
8548
8505
7715
8000
6918
6100
6000
8370
7989
7913
7136
6719
6611
6571
6603
6507
6402
6344
7158
7039
5473
5529
4909
4477
4361
4000
2000
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006-2007
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2002-2003
2001-2002
2001
2000
0
Gadi
Kopā
Avots: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
bez pašvaldībām
3
Papildu statistiskā informācija
•
Zvērinātu revidentu sniegto atzinumu skaits
2013.gadā – kopā sniegti 7158 zvērinātu revidentu atzinumi:
- 119 atzinumi sniegti pašvaldībām;
- 47 atzinumi valsts un pašvaldību iestādēm un aģentūrām
2012.gadā – kopā sniegti 6719 zvērinātu revidentu atzinumi:
- 116 atzinumi sniegti pašvaldībām;
- 57 atzinumi valsts un pašvaldību iestādēm un aģentūrām
•
LZRA kvalitātes kontroles pārbaudes
2013. gadā - 35 kārtējās kvalitātes kontroles un 6 ārkārtas kvalitātes kontroles
- 21 no tām ir veikta zvērinātiem revidentiem, kuri ir snieguši revīzijas pakalpojumus pašvaldībām un valsts un
pašvaldību iestādēm un aģentūrām.
- 8 valsts kapitālsabiedrībām un pašvaldībām sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitāte
2012.gadā - 25 kārtējās kvalitātes kontroles un 9 ārkārtas kvalitātes kontroles:
- 10 no tām ir veikta pārbaudīti zvērināti revidenti, kuri ir snieguši revīzijas pakalpojumus pašvaldībām un valsts un
pašvaldību iestādēm un aģentūrām.
- 5 valsts kapitālsabiedrībām un pašvaldībām sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitāte.
•
2012.-2013. gadam – ierosinātas 3 disciplinārlietas zvērinātiem revidentiem, kuri ir snieguši revīzijas
pakalpojumus pašvaldībām un valsts kapitālsabiedrībām
Avots: Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
4
Revidenta atbildība un neatkarība
•
•
•
Zvērināts revidents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par savu profesionālo darbību ir disciplināri,
civiltiesiski un krimināltiesiski atbildīgs, tajā skaitā, ir pilnībā atbildīgs par revidenta ziņojumā iekļauto
atzinumu.
Zvērināts revidents nav atbildīgs par organizācijas vadības (izpildvaras) vai tai pakļauto struktūru
pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad revidents par šiem pārkāpumiem ir zinājis, bet nav informējis
organizācijas pārvaldības struktūru.
Iekšējā audita un ārējās revīzijas organizācija iestādē:
Iekšējais audits
Auditu veic neatkarīgs dienests
(struktūra), kas izveidots organizācijā
Obligātā (ārējā)
revīzija
Revīzija nav organizācijas kontrolē
un var neatbilst tās izvirzītiem
mērķiem
Audita organizācija
•
•
Zvērinātam revidentam ir jāievēro likumā noteiktās neatkarības un konfidencialitātes prasība un jāsniedz
revīzijas pakalpojumi, ievērojot profesionālās ētikas normas. Neatkarības princips attiecas arī uz zvērinātu
revidentu komercsabiedrību.
Revīzijas līgums nosaka organizācijas un revidenta savstarpējas saistības (t.i., darījuma mērķi, organizācijas
pienākumus, revidenta pienākumus, atlīdzību un šī darījuma robežas).
5
Revīzijas pakalpojuma kvalitāte
•
Iekšējā kvalitātes kontroles vide
- Revīzijas uzņēmums izstrādā un uztur kvalitātes kontroles sistēmu, ko veido pamatprincipi un procedūras, kuru elementi ir sekojoši:
Vadības atbildība par kvalitāti revidentu uzņēmumā
Ētikas prasības
Klientu attiecību un darba uzdevumu akceptēšana un turpināšana
Personāla pārvaldība
Darba uzdevuma veikšana
Pārraudzība
- Revidents ievēro ētikas prasības (godīgums, objektivitāte, konfidencialitāte, kompetence)
•
Ārējās kvalitātes kontrole
- Zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti ir pakļauti Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalitātes kontroles
pārbaudēm:
– ne retāk kā reizi 5 gados;
–ne retāk kā reizi 3 gados, ja ir sniegti revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un
komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.
Pārbaudes Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija veic kopš 2004.gada.
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērināti revidenti, kas snieguši revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un
komercsabiedrībām, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū, ir pakļauti Finanšu ministrijas kārtējai
pārbaudei ne retāk kā reizi 3 gados.
Pārbaudes Finanšu ministrija veic kopš 2010.gada.
-
! Zvērināts revidents ir neatkarīgs un patstāvīgs savu profesionālo pienākumu izpildē.
6
Revīzijas maksas politika
Revīzijas maksas lielums
•
Finanšu pārskatu revīzijas cena tiek noteikta ņemot vērā:
- revīzijas darba apjoma;
- izriet no organizācijas/uzņēmuma darbības veida;
- dokumentu aprites un grāmatvedības uzskaites automatizācijas pakāpes.
•
Izdevumus par revīziju var samazināt, ja organizācijā ir spēcīga iekšējā audita sistēma.
Revīzijas maksa un neatkarība
•
zvērinātam revidentam jābūt neatkarīgam no revidējamās organizācijas/uzņēmuma, lai nodrošinātu
objektīvu tās/tā grāmatvedības un darbības revīziju. Zvērināta revidenta, arī atbildīgā zvērināta revidenta, un
zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarību apdraud šādi apstākļi:
(1) tiešas vai netiešas finansiālas saistības un līdzdalība klienta darījumos;
(2) esošas vai pēdējo triju gadu laikā pastāvējušas darba attiecības ar klientu;
(3) klienta vadības funkciju pildīšana;
(4) zvērināta revidenta vai viņa laulātā atrašanās radniecībā vai svainībā līdz otrajai pakāpei ar
klienta amatpersonu vai dalībnieku;
(5) būtiska atkarība ieņēmumos no viena vai vairāku savstarpēji saistītu klientu apkalpošanas;
(6) par revīzijas pakalpojumiem saņemtās atlīdzības atkarība no revīzijas iznākuma vai
sniegtajiem papildu pakalpojumiem;
(7) dāvanu, atlaižu vai citu labvēlīgu darījuma nosacījumu pieņemšana no klienta;
(8) citi apstākļi, ko par tādiem atzinusi LZRA.
Iestājoties kaut vienam no minētajiem apstākļiem, zvērināts revidents un arī zvērinātu revidentu komercsabiedrība
nedrīkst uzņemties sniegt revīzijas pakalpojumus attiecīgi šim klientam.
!
7
Publiskā pārraudzības sistēma
(2 līmeņu uzraudzības sistēma pār zvērinātiem revidentiem)
Finanšu ministrija
(Revīzijas uzraudzības komisija)
Ārvalstu kompetentā institūcija
revīzijas jomā (Eiropas
Savienībā, Trešajās valstīs),
uzraugu kolēģijas
Revīzijas
konsultatīvā
padome
LZRA Valde
LZRA biedru kopsapulce
Izglītības
komiteja
Ētikas komiteja
Kvalitātes
komiteja
Revīzijas
komisija
Eksaminācijas
komiteja
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija
LZRA veic:
•Zvērinātu revidentu un
zvērinātu
revidentu
komercsabiedrību
apstiprināšanu
un
reģistrēšanu;
•Trešo valstu revidentu un
revīzijas
uzņēmumu
reģistrēšanu;
•Tālākizglītības un kvalitātes
(kvalitātes
kontroles
pārbaudes) nodrošināšanu;
• Izmeklēšanu
un
disciplinārlietu ierosināšanu,
izskatīšanu
un
sodu
piemērošanu.
8
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijai deleģēto
uzdevumu izpildes kontrole
Finanšu ministrija:
•
pārbauda un atceļ vai groza LZRA lēmumu, ja tas ir prettiesisks (apstrīdēšanas, arī nejaušas izlases kārtībā);
•
veic FM izdoto lēmumu pēckontroli;
•
pēc nepieciešamības piedalās LZRA kopsapulcēs, valdes, komiteju un komisiju sēdēs;
•
caurskata LZRA izdotos normatīvos aktus, sniedzot iebildumus vai komentārus, un tos saskaņo;
•
veic kārtējās un ārkārtas revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes zvērinātu
revidentu prakses vietās.
Saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu:
•
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas valstisko uzraudzību nodrošina Finanšu ministrijas Revīzijas uzraudzības
komisija;
•
Ikgadējās revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes veic 7 FM pārstāvji (FM
2013.gada 21.oktobra rīkojumu Nr.446).
FM īstenotās revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes:
2010. gadā – 9 pārbaudes zvērinātu revidentu komercsabiedrībās;
2011. gadā – 6 pārbaudes zvērinātu revidentu komercsabiedrībās;
2012. gadā – 3 pārbaudes zvērinātu revidentu komercsabiedrībās;
2013. gadā – 12 pārbaudes zvērinātu revidentu komercsabiedrībām/revidentu praksēm.
FM pieņemtie lēmumi par apstrīdētajiem LZRA lēmumiem:
2008.gadā – 1 lēmums;
2009.gadā – 3 lēmumi (visi 3 pārsūdzēti Administratīvajā rajona tiesā);
2010.gadā – 1 lēmums;
2011.-2013.gads – 2 lēmumi.
9
Priekšlikumi sistēmas uzlabošanai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Revīzijas uzraudzības koncepcija;
Jauna datu savākšanas un analīzes sistēmas ieviešana (IT datu bāze), lai veicinātu statistikas,
normatīvo prasību ievērošanas kontroli, kā arī datu nodošanu uzraudzības iestādēm;
Informācija par zvērinātiem revidentiem un zvērinātu revidentu komercsabiedrībām piemērotajiem
sodiem būtu publiskojama;
Sadarbības ar Valsts kontroli un Valsts ieņēmumu dienestu būtiska stiprināšana;
Izvērtēt iespēju pašvaldību un valsts kapitālsabiedrību revīzijām noteikt tādas pašas prasības kā
sabiedriskās nozīmes struktūru revīzijām saskaņā ar Jauno Revīzijas regulu;
Izvērtēt iespēju finanšu revīzijas principus integrēt lietderības revīzijas principos (lietderības
revīziju veikt kā finanšu revīzijas integrētu sastāvdaļu);
Izvērtēt iespēju noteikt vienotus parametrus (kritērijus) revīzijas izlases veidošanai;
Dialogs starp revidentu un publisko iestāžu un organizāciju pārvaldības struktūru;
Revidentu iesaiste kukuļdošanas, kukuļņemšanas darījumu identificēšanā un ziņošanā (saistībā ar
OECD Konvenciju);
IT sistēmas ieviešanas jautājuma risināšana mazajām revidentu praksēm;
Revidentu apmācības starptautiskajos revīzijas standartos, publisko iestāžu un organizāciju
revīzijās.
10
Paldies par uzmanību!
Finanšu ministrija
Revīzijas uzraudzības komisija
Smilšu ielā 1
Rīgā, LV – 1919
Tālr.: 67095615, Fax.: 67095421
E-pasts: [email protected]
11

similar documents