05_SPK_vedeni_lidi_a_motivace

Report
VEDENÍ LIDÍ
A MOTIVACE
Centrum pro virtuální a moderní
metody a formy vzdělávání na
Obchodní akademii T.G.
Masaryka, Kostelec nad Orlicí
Mgr. Eva Šreibrová 2010
Skutečný vůdce je jako pastýř, který
zůstává za stádem a vepředu nechává
jít ty nejmrštnější, za kterými jdou
ostatní, aniž by si uvědomovali, že
jsou řízeni zezadu.
Nelson Mandela
OBSAH PREZENTACE
• Vedení lidí a vůdcovství
• Styl vedení
• Motivace
• Zpětná vazba
VEDENÍ A VŮDCOVSTVÍ
Schopnost vést, usměrňovat,
motivovat, stimulovat, strhávat lidi
pro správné plnění potřebných úkolů
k dosažení stanovených cílů.
+
VEDENÍ A VŮDCOVSTVÍ
Vedení lidí vyžaduje určitou způsobilost
manažera, autoritu,charisma:
• schopnost vést nespočívá jen ve vrozeném
talentu,
• vedoucí je svým podřízeným vždy příkladem
(dobrým či špatným),
• slova i činy manažerů se mají shodovat,
• vedoucí nesmí ztratit kontakt se svými
podřízenými,
• vedoucí má mít pozitivní vztah k podřízeným.
+
VEDENÍ A VŮDCOVSTVÍ
• Moc a schopnost vést lidi spolu úzce
souvisejí.
• Zatímco moc se často vyskytuje
bez jakékoliv schopnosti vést lidi, vedení
lidí bez moci není myslitelné.
+
VEDENÍ A VŮDCOVSTVÍ
Studie vedení lidí provedená v Americké
vojenské akademii odhalila, že nejlepší
leadři:
• si pod tlakem zachovávají chladnou hlavu,
• srozumitelně vysvětlují cíle,
• zadávají standardy a priority,
• poskytují kontext a perspektivu,
• činí pevná rozhodnutí ve správný čas,
+
VEDENÍ A VŮDCOVSTVÍ
• rychle se adaptují na novou situaci,
• umí dobře zpracovávat i špatné zprávy,
• poskytují užitečnou zpětnou vazbu,
• jsou pozitivní, povzbuzující a realisticky
optimističtí.
+
VEDENÍ A VŮDCOVSTVÍ
Nositelem řízení je manažer, zatímco
reprezentant tvůrčího vedení je vůdce, lídr.
Vůdcovství záleží na schopnosti:
• efektivně využít moc,
• motivovat lidi v závislosti na situaci a čase,
• inspirovat následovatele,
• vytvářet a udržovat příznivé klima potřebné
pro vysokou výkonnost.
+
PŘÍSTUPY K VEDENÍ
Klíčovými aspekty vedení lidí jsou řídící
hodnoty, povaha úkolů, charakter
vedeného týmu (skupiny) a organizační
klima.
+
PŘÍSTUPY K VEDENÍ
Rozhodujícími prvky účinného vedení lidí je
respektování těchto šesti aspektů:
• pozice vedoucího,
• kvalita vztahů mezi vedoucím a skupinou,
• organizační normy a normy pracovního chování
a jednání,
• technologie a způsob její organizace
a využívání,
• proměnlivost či stálost úkolů,
• způsoby stanovení vztahů nadřízenosti
a podřízenosti.
+
TYPY MANAŽERŮ
Lhostejný typ (ochuzený management):
• manažeři se starají hlavně sami o sebe,
• malou pozornost věnují jak výrobě, tak
i lidem,
• v podstatě nemají zájem o svou práci.
+
TYPY MANAŽERŮ
Sousedský typ (management zájmové
organizace):
• málo se starají o výrobu a velkou
pozornost věnují lidem,
• dbají na vytváření mezilidských vztahů,
• snaží se vytvořit odpovídající pracovní
tempo,
• velmi málo se starají o dosažení
podnikových cílů.
+
TYPY MANAŽERŮ
Úkolový typ (autokratický management):
• manažer technokrat,
• soustřeďuje se převážně na řízení
výrobních operací,
• je dosaženo účinného pracovního výkonu,
aniž by byl brán zřetel na vytváření
mezilidských vztahů.
+
TYPY MANAŽERŮ
Týmový typ (týmový management):
• maximální pozornost jak lidem, tak
i výrobě,
• ideální případ vedoucího, který umí spojit
starost o plnění výrobních cílů se starostí
o dobré mezilidské vztahy,
• přináší velký pracovní výkon nadšených
pracovníků.
+
TYPY MANAŽERŮ
Kompromisní typ (organizátorský
management):
• průměrný zájem jak o lidi, tak o výrobu,
• rovnováha mezi udržením pracovního
výkonu a nutností udržovat mezilidské
vztahy.
+
VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ
Lidské zdroje:
• nejsou jimi lidé, ale lidské vlastnosti,
schopnosti a postoje, které tvoří
předpoklady pro to, aby jejich nositelé
(lidé) byli při naplňování firemních
myšlenek úspěšní.
• z těchto zdrojů přichází do firemních
procesů rozhodující vstup - lidská práce.
+
VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ
• klíčovým předpokladem úspěchu se rychle
stává kvalita lidí, které má firma
k dispozici,
• začínají rozhodovat prostředky vložené
do firemních manažerů a zaměstnanců.
+
VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ
Co mohou lidé
své firmě poskytnout?
• Schopnosti
▫ to, co tento člověk ví a co umí (souhrnně
můžeme mluvit o schopnostech).
▫ jde o potenciál člověka, s nímž lze
pracovat, tj. jednotlivé schopnosti rozvíjet.
+
VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ
Postoje
(chtít vědět víc, učit se, zdokonalovat své
schopnosti)
▫ postoje vyjadřují celkovou míru snahy,
ochoty a loajality konkrétního člověka,
▫ úzce souvisejí s jeho motivací.
+
VEDENÍ JEDNOTLIVCŮ
Vlastnosti
(dokonalá paměť, logické myšlení)
▫ Jde o soubor těch lidských zdrojů,
které s ohledem na konkrétní podmínky
není efektivní při práci s lidskými zdroji
měnit.
+
STYL VEDENÍ
• je vyjádřením vztahu vedoucího
pracovníka k podřízeným jednotlivcům,
• konkrétní vnější projev vedoucího,
• jeden vedoucí může (musí) uplatňovat
různé styly, a to podle potřeby, podle
situace, ale zejména podle toho, s kým
jedná,
• někteří podřízení jsou ovladatelní
snadno, jiní hůře, někteří velmi obtížně.
+
STYL VEDENÍ
Pro styly vedení můžeme uplatnit toto dělení:
▫ autokratický okruh
▫ demokratický okruh
▫ liberální okruh
+
AUTOKRATICKÝ OKRUH
Autoritativní styl
(autorita = vážnost, vlivnost jedince ne
základě obecně uznávaného významného
postavení)
• vyplývá ze soustavného využívání
postavení vedoucího pracovníka
ve formální organizační struktuře.
+
AUTOKRATICKÝ OKRUH
Autokratický styl
(autokracie = samovláda, neomezená vláda
jedince)
• vedoucí pracovníci zakrývající
autokratickým jednáním nedostatky
ve svých schopnostech a zkušenostech,
• má v praxi i své opodstatnění, a to
ve vyhraněných, mezních a kritických
situacích (krizový management).
+
AUTOKRATICKÝ OKRUH
Diktátorský styl
• krajním projevem vůle jedince, který vidí
a uznává jen sebe samého,
• likviduje jakýkoliv nesouhlas nebo jiný
názor.
+
DEMOKRATICKÝ OKRUH
Demokratický styl
(demokracie = vláda lidu)
• vyjadřuje určitý podíl podřízených
na rozhodování,
• mohl být snadno zaměněn za kolektivní
rozhodování bez respektování
rozhodovací pravomoci a odpovědnosti
vedoucího.
+
DEMOKRATICKÝ OKRUH
Participační styl
(participace = účast)
• lépe vyjadřuje účast jednotlivců na řízení,
• možnost podílet se svými názory
a myšlenkami na něm,
• zachovává a respektuje úlohu, která je
dána vedoucímu pracovníkovi.
+
LIBERÁLNÍ OKRUH
Liberální styl
(liberální = snášenlivý)
• snaha o bezkonfliktní přístup vedoucího
pracovníka k podřízeným a jeho ústupnost
před jejich požadavky.
+
LIBERÁLNÍ OKRUH
Pasivní styl
• vyjadřuje v podstatě pasivitu
a defenzívnost vedoucího pracovníka,
a na druhé straně aktivitu podřízených.
+
LIBERÁLNÍ OKRUH
Laissez-faire styl
(laissez-faire = volná hra hospodářských sil
bez jakýchkoliv zásahů)
• požadavek podřízených na vedoucího
pracovníka, aby jim do jejich činnosti
nezasahoval.
+
MOTIVACE
= vnitřní proces utváření cílů
• integruje psychickou a fyzickou aktivitu
člověka směrem k vytýčenému cíli,
• nedostatečná motivace je stejně škodlivá
jako motivace nadměrná.
+
MOTIV
= každá vnitřní pohnutka podněcující
jednání člověka
• navenek se projevuje jako důvod
k jednání.
+
MOTIVACI OVLIVŇUJÍ
• vnější kritéria daná okolím = stimuly
(společenské normy, morální kodex, právní
normy),
• vnitřní kritéria daná člověkem = motivy
(osobní cíle, způsob sebehodnocení,
aspirační úroveň, životní zkušenosti).
+
MOTIVY A STIMULY
• Převod stimulů v motivy se uskutečňuje
prostřednictvím "transformátoru"
v hodnotovém systému.
• Na stejný stimul, např. zvýšení platu,
se objevuje rozdílná reakce.
+
MOTIVY A STIMULY
• Lidé v organizacích nepracují výhradně
proto, aby si vydělali peníze, i když to
často tvrdí.
• Potřeba uznání, respektu, smysluplné
práce, ocenění druhými, perspektivy
a také osobní kariéry a možnosti rozvoje
jsou velmi silnými motivačními faktory.
+
DRUHY STIMULŮ
• pracovní role
zařazení pracovníka - náplň práce (funkce),
• pracovní skupina
spolupráce nebo neochota, závist,
pomluvy,
• životní a pracovní podmínky
vybavení práce, světlo, teplota
+
DRUHY MOTIVŮ
• potřeby
pyramida potřeb podle A. Maslowa,
• návyky
hygienické, pracovní, spotřební, kulturní
(výchova),
• zájmy, očekávání
podle šíře zájmů význam osobnosti,
• ideály, vzory
vodítka jednání podle příkladu výrazných
osobností.
+
DRUHY STIMULŮ
• hmotné: mzda, vybavení pracoviště,
naturálie
• nehmotné: čas, morální hodnoty
společnosti, uznání
• finanční: cena, zisk, mzda, úvěr, úrok, daň,
dotace, dividenda, prémie, bonus
• nefinanční: kvalita, záruční lhůta, reklama,
pověst
+
DRUHY STIMULŮ
• pracovní: zařazení, norma, úkol, příklad
vedoucího
• mimopracovní: volný čas, bydlení, životní
úroveň, zdravotní péče
• prospěšné: zajímavá práce, sport:
endorfiny, kondice, protistresové působení
• škodlivé: nikotin, alkohol, drogy, soustavný
doping
+
ANTISTIMULY
• nesprávné hodnocení a odměňování,
• nevhodné jednání manažera - ponižování,
zesměšňování, oblíbenci,
• nedostatečná kvalifikace a autorita
manažera (není příkladem),
• záporné rysy kolektivu: konflikty,
neochota, závist, pomluvy,
+
ANTISTIMULY
• nedostatek nebo nadbytek informací
bez rozlišení důležitosti,
• jednotvárná práce, zdravotní, rodinné,
bytové aj. problémy,
• neodpovídající pracovní podmínky
(prostředí),
• nesamostatná práce, neznalost smyslu
práce.
+
MASLOWOVA TEORIE
MOTIVACE
Maslowova pyramida potřeb, zdůrazňuje
dva základní předpoklady:
• jsme živočichové mající nedostatek potřeb,
přičemž naše potřeby závisejí na tom, co již
máme - pouze dosud neuspokojené potřeby
mohou ovlivňovat chování,
• naše potřeby jsou podle svého významu
hierarchicky uspořádány.
+
MASLOWOVA TEORIE
MOTIVACE
Vyslovil hypotézy o pěti úrovních potřeb:
• potřeby fyziologické (potrava, voda, sex),
• potřeby bezpečí (ochrana před úrazem,
nemocí),
• společenské potřeby (přátelství),
• potřeby uznání (úcta, prestiž),
• potřeby seberealizace (realizování svého
talentu a znalostí).
+
PYRAMIDA POTŘEB
SEBEREA
LIZACE
UZNÁNÍ
A OCENĚNÍ
SPOLEČENSKÉ
POTŘEBY
POTŘEBA JISTOTY
A BEZPEČÍ
FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY
POTŘEBA SEBEREALIZACE
potřeba formovat sebe,
rozvíjet a využívat co nejplněji
své schopnosti
+
POTŘEBA UZNÁNÍ A OCENĚNÍ
respekt,
sebeúcta,
náklonnost,
uznání,
spokojenost s vlastní profesionalitou
a pravomocí
+
SPOLEČENSKÉ POTŘEBY
láska,
náklonnost,
přátelství,
pocit příslušnosti k nějaké skupině
+
POTŘEBA JISTOTY A BEZPEČÍ
ochrana a stabilita
materiálního prostředí
a
mezilidských vztahů
+
FYZIOLOGICKÉ POTŘEBY
potrava,
oděv,
bydlení,
sexuální potřeby
+
OBLASTI PŮSOBENÍ MANAŽERŮ
V KATEGORIÍCH POTŘEB
Seberealizace
• Podnětnost práce
• Příležitost k povýšení
• Prostor pro tvořivost
• Motivace k vyšším cílům
+
OBLASTI PŮSOBENÍ MANAŽERŮ
V KATEGORIÍCH POTŘEB
Uznání
• Veřejné uznání dobrého výkonu
• Pověřování významnými pracovními
aktivitami
• Pověřování odpovědnosti
+
OBLASTI PŮSOBENÍ MANAŽERŮ
V KATEGORIÍCH POTŘEB
Sociální potřeby
• Příležitosti k sociální interakci
• Stabilita pracovní skupiny
• Povzbuzování spolupráce
+
OBLASTI PŮSOBENÍ MANAŽERŮ
V KATEGORIÍCH POTŘEB
Bezpečí a jistota
• Bezpečné pracovní podmínky
• Jistota zaměstnání
• Zaměstnanecké výhody
+
OBLASTI PŮSOBENÍ MANAŽERŮ
V KATEGORIÍCH POTŘEB
Fyziologické potřeby
• Spravedlivá odměna
• Teplo, světlo, prostor, klimatizace pracovní podmínky
+
ZPĚTNÁ VAZBA
Schopnost podávat krátkou efektivní
vazbu (královská dovednost manažera)
• velmi nutná pro vedení lidí
• musí být efektivní a konstruktivní
• měla by se dít často – denně
• hodnotící pohovory (50 min. – 1,5 hod.),
4x ročně
+
PRAVIDLA ZPĚTNÉ VAZBY
Zpětná vazba má sílu, když je:
• vyžádaná / vítaná,
• krátká a jednoduchá,
• konkrétní,
• včasná,
• vhodně načasovaná,
• jednoznačně formulovaná,
• věcná,
• vyvážená,
• nejednostranná,
• zaměřená na pomoc našemu komunikačnímu
partnerovi.
+
VYVÁŽENOST ZPĚTNÉ VAZBY
• poměr mezi pozitivním a negativním sdělením;
• negativní ZV by měla probíhat v soukromí – pokud
zvolím veřejný prostor, musím k tomu mít pádný
důvod;
• ten kritizovaný začne hrát divadlo pro ostatní;
• je nutné se zaměřit na budoucnost;
• ZV musí být konkrétní!!;
• negativní hodnocení člověka zasáhne víc;
• průběžně chválit!!;
• ale pozor – spousta lidí má problém chválu přijmout, i
když ji vnitřně ocení.
+
KDYŽ PŘIJÍMÁME ZV
• neobhajujeme se;
• nevysvětlujeme;
• neobracíme ZV proti podávajícímu;
▫ i když lidé k tomu inklinují – dát najevo
porozumění v lidské rovině
• poděkujeme (a např. řekneme stanovisko –
překvapení, údiv atd.; případně za
podávajícím později zajdeme).
+
DĚKUJI ZA POZORNOST
A
PŘEJI VÁM HODNĚ ZDARU
VE VAŠÍ PRÁCI!!
Mgr. Eva Šreibrová

similar documents