Prezentácia programu PowerPoint

Report
Hospodárske fluktuácie v
krátkom období
Model AD a AS
Agregátny dopyt a agregátna ponuka - Pojmy
• Fluktuácia – vlnenie, kolísanie, zmena, výkyvy
• Agregácia – zoskupenie, združovanie, zhlukovanie,
spojovanie, sčítavanie
• Graf – krivka
• D – Demand (dopyt)
• S – Supply (ponuka)
Tri základné vlastnosti o ekonomických výkyvoch
1. Ekonomické výkyvy sú nepravidelné a nepredvídateľné
- Výkyvy = hospodársky cyklus
- Rast a pokles HDP
2. Väčšina makroekonomických veličín sa pohybuje
spoločne
- veličiny, ktoré merajú nejaký druh príjmov, výdajov
alebo výroby sa pohybujú spoločne v úzkom vzťahu
- Napr. pokles HDP – klesajú tiež firemné zisky,
spotrebiteľské výdaje, osobný príjem, investičné
výdaje, priemyslová výroba, maloobchodné tržby,...
3. Pri poklese výstupu rastie nezamestnanosť
- Pokles HDP – rast nezamestnanosti
- (menej s vyrába, teda je potrebných menej
zamestnancov)
- Rast HDP – pokles nezamestnanosti (nie na nulu, ale
na prirodzenú mieru nezamestnanosti okolo 4%)
Okunov zákon
• Ako sa obvykle mení nezamestnanosť, keď dochádza
k výkyvom reálneho HDP?
• Otázku sa pokúsil zodpovedať Arthur Okun v
Americkej ekonomike
• Nie úplne platí, bol vyvrátený na iných ekonomikách
• Občas sa výsledky líšia, ale zostáva silná závislosť
medzi zmenami HDP a zmenami nezamestnanosti
Okunov zákon:
1
zmena miery nezamestnanosti = - ×(percentuálna zmena reálneho HDP - 3%)
2
• Ak je percentuálna zmena reálneho HDP 3%, potom
zmena miery nezamestnanosti nenastáva
• Ak je percentuálna zmena reálneho HDP > 3%,
potom zmena miery nezamestnanosti klesá o polovicu
tohto rastu
• Ak je percentuálna zmena reálneho HDP < 3%,
potom miera nezamestnanosti rastie
• Napr. pokles HDP o 1% (recesia )spôsobí zvýšenie
miery nezamestnanosti o 2 percentuálne body
Percentá a Percentuálne body
- úroková sadzba je 20 %
- povieme, že „úroková sadzba sa zvýši o desať percent“
- môže to znamenať dve odlišné veci:
1. Percentá
- Úroková sadzba sa zvýši na 22 % – čiže pôvodných
dvadsať plus desať percent z dvadsiatich
- „úroky sa zvýšia o desať percent“
2. Percentuálne body
- Úroková sadzba sa zvýši na 30 % – čiže pôvodných
dvadsať plus hodnota desať, o ktorú sa má zvýšiť
hodnota 20.
- „úroky sa zvýšia o desať percentuálnych bodov“
Základný model ekonomických výkyvov
- Zameriava sa na 2 veličiny:
• Produkcia tovarov a služieb v ekonomike
(meraná pomocou reálneho HDP)
• Celková cenová hladina
(meraná indexom CPI alebo deflátorom HDP)
- Zložky HDP
• Analyzovanie výkyvov ekonomiky ako celku
pomocou Modelu agregátneho dopytu a agregátnej
ponuky
• Graf
• Os x (horizontálna) = Celkové množstvo tovarov a
služieb (Y)
• Os y (vertikálna) = Celková cenová hladina v
ekonomike (P)
Krivka agregátneho dopytu
• Aké je dopytované množstvo tovarov a služieb v
ekonomike pri rôznych úrovniach cenovej hladiny.
• Klesajúca krivka
• Graf
• Pokles P1  P2  Y1  Y2
Posun krivky agregátneho dopytu
• Pokles cenovej hladiny zvýši celkové dopytované
množstvo tovarov služieb
• Na veľkosť dopytovaného množstva má okrem
cenovej hladiny vplyv aj mnoho ďalších faktorov,
čo spôsobí posun krivky agregátneho dopytu
• Graf
Krivka agregátnej ponuky
• Aké je ponúkané množstvo tovarov a služieb v
ekonomike pri rôznych úrovniach cenovej hladiny.
• Rastúca krivka
• Graf
• Pokles P1  P2  Y1  Y2
Posun krivky agregátnej ponuky
• Pokles cenovej hladiny zníži záujem predajcov o
výrobu pôvodného množstva tovarov služieb
• Graf

similar documents