PowerPoint bijeenkomst verpleegkundigen

Report
VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS
WELKOM
PROGRAMMA DAGDEEL 1
Veranderingen in de langdurige zorg
 Introductie diagnosticeren volgens NANDA
 Hoe ga je het gesprek aan?
 Belemmeringen/ Overtuigingen
 Oefenen a.d.h.v. meegenomen casus

VERANDERINGEN LANGDURIGE ZORG
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervorming-langdurige-zorg/toolkit-hervorming-langdurige-zorg
(HER) INDICEREN
Voor 1 april 2015 bij alle bestaande cliënten van
Zorg Thuis herindicatie
 Vanuit ZVW eis: indicatie door HBO- opgeleide
verpleegkundigen
 2015 overgangsjaar en door sommige ZV wordt ook
indiceren door verpleegkundige niveau 4
geaccepteerd
 Zorg Thuis wil samenwerking tussen
Verpleegkundigen niveau 4 en 5 bij indicatiestelling

NANDA INTERNATIONAL
North American Nursing Diagnosis
Association International
 13 domeinen
 219 Verpleegkundige diagnosen

Diagnose = onderbouwde interpretatie
van beoordelingsgegevens
Cliënt heeft gelijkwaardige rol in de
beoordeling van de situatie
TOOLBOX ZORG THUIS
STAP 1: Cliëntinventarisatie
 STAP 2: NANDA anamnesekader
 STAP 3: Hypothetische (hoofd)diagnosen bepalen
 STAP 4: Zelfredzaamheidmeter
 STAP 5: Opstellen hoofddiagnosen, resultaten
 STAP 6: Indiceren ( normtijden)

HET GESPREK AAN GAAN !
Belemmeringen?
 Overtuigingen?

GESPREK: INHOUD EN STRUCTUUR
Doel van het gesprek toelichten
 Cliëntinventarisatie invullen met cliënt en/of
mantelzorger
 Vragen stellen
 Luisteren, Samenvatten, Doorvragen
 Motiverende gespreksvoering
 Zelfredzaamheidsmeter invullen
 Netwerk in kaart brengen
 Voorlopige diagnose bespreken

VRAGEN STELLEN
Gesloten vragen
 Open vragen
 Suggestieve vragen
 Doorvragen
 Retorische vragen
 Reflectieve vragen

ACTIEF LUISTEREN
Doorvragen
 Verdiepen in de ander
 Geen oordeel, advies, mening
 Samenvatten

Als ik je vraag naar mij te luisteren, en jij denkt
dat je iets moet doen om mijn problemen op te
lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat
ook mag lijken.
LUISTEREN, SAMENVATTEN, DOORVRAGEN
Samenvatten
 Ordening
 Verheldering
 Controle
 Sturing
Samenvatten van
 Inhoud
 Gevoel
RESULTAAT

Per levensdomein:
Aandachtspunten en mogelijke verpleegkundige diagnosen domein 1:
Volledig mobiliteitstekort
Aandachtspunten en mogelijke verpleegkundige diagnosen domein 3:
Risico op acute verwardheid

Mogelijke diagnose bespreken met cliënt en
overeenstemming bereiken
ZELFREDZAAMHEID
MOTIVERENDE GESPREKSVOERING
ROEP
Reparatiereflex onderdrukken
 Onderzoeken
 Empathie
 Positief bekrachtigen

COMMUNICATIESTIJLEN
Volgen
 Gidsen
 Richting geven

Vaardigheden
 Luisteren
 Vragen stellen
 Informatie geven
AAN HET WERK!
Denk eerst individueel na a.d.h.v. de
cliëntinventarisatie, hoe je het gesprek met de
cliënt aan gaat pakken; wat je gaat vragen,
hoe je deze vragen gaat stellen, hoe je het
netwerk betrekt, wat verwacht je eventueel
aan weerstand, et cetera.
 Wat zijn voor jou leerpunten?

AAN HET WERK!
Maak 3-tallen
 Geef elkaar een korte presentatie van je
cliëntsituatie
 Bespreek je aanpak en je leerpunten met
elkaar
 Persoon 1 oefent max. 10 min van het gesprek,
persoon 2 reageert in rol van de cliënt, persoon
3 observeert en geeft feedback
 Oefen dit alle drie!

FEEDBACK
Feedbackgever
 Wat heb je feitelijk waargenomen?
 Hoe kwam dit op je over?
 Welke tips heb je?
 Plus 1 of 2 tops op post it
Feedbackontvanger
 Zeg dank je wel en bedenk wat je met de
feedback wilt doen.
 Verder niets.
EN NU IN DE PRAKTIJK!
VOLGENDE BIJEENKOMST
Terugkoppeling van gesprekken
 Voorlopige diagnose stellen
 Doelen en acties vaststellen
 Afstemming met wijkverpleegkundige

HAND OUT EN ANDERE INFORMATIE

Ga hiervoor naar:
www.zorgvoorleren.nl/zorgthuisniveau4
EVALUATIE

similar documents