Nové programové období EU 2014 * 2020 v Karlovarském kraji

Report
Dohoda o partnerství mezi EU a členským
státem
 základní smlouva pro čerpání prostředků EU v
období 2014 - 2020
 stanoví:
strategii členského státu pro využití fondů
Společného strategického rámce (Fondy SSR)
priority a opatření - struktura OP
finanční rámec
povinnosti…
Název operačního programu
Zkratka
Řídící orgán
Integrovaný regionální operační program
IROP
MMR
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
OP PIK
MPO
OP Životní prostředí
OP ŽP
MŽP
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
OP VVV
MŠMT
OP Zaměstnanost
OP Z
MPSV
• ROPy pro období 2014 – 2020 NEBUDOU
• programy přeshraniční spolupráce (Cíl 3) BUDOU – nová
témata









Prioritní osa 1. Zvýšení
konkurenceschopnosti v území
•
1.1 Modernizace a rozvoj sítí
regionální silniční infrastruktury navazující
na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů
propojení dopravy znevýhodněných
městských a venkovských společenství a
oblastí a řešení problémů přeshraničního
spojení
•
1.2 Rozvoj integrovaných dopravních
systémů v regionech
•
1.3 Zvýšení podílu nemotorové
dopravy na celkové přepravě obyvatel,
snížení závislosti obyvatel měst na IAD a
snížení negativních jevů IAD na ŽP. Posílení
celistvosti sítě cyklotras (odstranění,
přerušení)
•
1.4 Podpora rozvoje podnikání v
oblasti cestovního ruchu a kultury
•
1.5 Obnova a podpora veřejné
infrastruktury cestovního ruchu a kulturního
dědictví
•
1.6 Marketing, propagace přírodního
a kulturního dědictví
•
1.7. Snížení energetické náročnosti v
sektoru bydlení
•
1.8 Nastavené kvalitní strategické
plánování sloužící k efektivnímu řízení
investic v oblasti nakládání s energií














Prioritní osa 2. Zkvalitnění veřejných služeb v území
•
2.1 Dostupná, kvalitní a udržitelná síť
sociálních a zdravotních služeb, služeb pro rodiny a
děti a dalších navazujících služeb podporujících
sociální začleňování
•
2.2 Zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených
sociálním vyloučením a podpora sociálního
začleňování
•
2.3 Vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
•
2.4 Rozvoj a zkvalitnění služeb zaměstnanosti
•
2.5 Vytvoření moderní, funkční a udržitelné
sítě péče o duševní zdraví
•
2.6 Modernizace vybraných sítí zdravotnických
zařízení a služeb a zlepšení regionální dostupnosti
zdravotní péče jakožto základního předpokladu pro
růst konkurenceschopnosti jednotlivých regionů.
•
2.7 Zvýšit kvalitu vybavení středních škol,
školských zařízení, vyšších odborných škol a center
celoživotního učení pro odborné vzdělávání v
návaznosti na požadavky regionálního trhu práce
•
2.8 Zvýšit dostupnost a vybavenost mateřských
a základních škol a obcí pro rozvoj klíčových
kompetencí
•
2.9 Zvýšit počet a kvalitu zařízení pro podporu
zájmu žáků základních škol o technické a
přírodovědné obory
Prioritní osa 3. Posílení institucionální kapacity veřejné
správy
•
3.1 Podpora pořizování a uplatňování strategických
dokumentů územního rozvoje
•
3.2 Předcházení rizikům a jejich řízení s ohledem
na změny klimatu
•
3.3 Posilování efektivity a transparentnosti veřejné
správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
ICT







Prioritní osa 1. Posilování kapacit pro kvalitní
výzkum
•
Specifický cíl 1.1 Posílit excelenci ve
výzkumu
•
Specifický cíl 1.2 Zlepšit podmínky pro
kvalitní výzkum na VŠ a výuku spojenou s
výzkumem
Prioritní osa 2. Rozvoj prostředí pro využití
výzkumu jako zdroje dlouhodobé
konkurenční výhody






•
Specifický cíl 2.1 Posílit orientaci
výzkumu na prioritní oblasti společenských
výzev včetně průřezových technologií
•
Specifický cíl 2.2 Zvýšit spolupráci
výzkumných organizací s aplikační sférou
vedoucí k efektivnímu využití výsledků
výzkumu v praxi
•
Specifický cíl 2.3 Iniciovat a rozvinout
proces inteligentní specializace v regionech







Prioritní osa 3. Rozvoj vysokých škol
•
Specifický cíl 3.1 Zvýšení kvality vzdělávání na
vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu
práce
•
Specifický cíl 3.2 Zvýšení účasti studentů se
specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky
znevýhodněných skupin na vysokoškolském
vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti
•
Specifický cíl 3.3 Zatraktivnit celoživotní
vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast,
zejména v rámci dospělé populace
•
Specifický cíl 3.4 Nastavení a rozvoj systému
hodnocení a zabezpečení kvality a strategického
řízení vysokých škol
•
Specifický cíl 3.5 Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury na vysokých školách za účelem
profilace vysokých škol, zlepšení přístupu
znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti
vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání
Prioritní osa 4. Podpora celoživotního učení a
rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
•
Specifický cíl 4.1 Rozvoj inkluzívního
vzdělávání
•
Specifický cíl 4.2 Zvýšení kvality a otevřenosti
předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu
dětí na ZŠ
•
Specifický cíl 4.3 Zlepšení kvality vzdělávání a
výsledků žáků v klíčových kompetencích
•
Specifický cíl 4.4 Rozvoj systému hodnocení
kvality a strategického řízení ve vzdělávání
•
Specifický cíl 4.5 Zkvalitnění pregraduální
přípravy pedagogických pracovníků
•
Specifický cíl 4.6 Zvyšování kvality odborného
vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh
práce












Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a
adaptability pracovní síly
•
Specifický cíl 1.1 Zvýšit míru
zaměstnanosti podpořených osob
•
Specifický cíl 1.2 Snížit rozdíly v postavení
žen a mužů na trhu práce
•
Specifický cíl 1.3 Zvýšit odbornou úroveň
znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a
soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s
požadavky trhu práce
•
Specifický cíl 1.4 Zvýšit kapacitu,
komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti
•
Specifický cíl 1.5 Zvýšit kvalitu systému
dalšího vzdělávání
Prioritní osa 2 Sociální integrace a boj s
chudobou
•
Specifický cíl 2.1 Zvýšit uplatnitelnost
osob ohrožených sociálním vyloučením nebo
sociálně vyloučených na trhu práce a ve
společnosti
•
Specifický cíl 2.2 Fungující systém
podpory sociálního podnikání
•
Specifický cíl 2.3 Zvýšit kvalitu a
udržitelnost systému sociálních služeb, služeb
pro rodiny a děti a dalších navazujících
podporujících sociální začleňování
•
Specifický cíl 2.4 Zvýšit kvalitu a
udržitelnost systému zdravotních služeb
•
Specifický cíl 2.5 Zvýšit účast místních
samospráv na prevenci a řešení problémů v
oblasti sociálního začleňování




Prioritní osa 3 Sociální inovace a
mezinárodní spolupráce
•
Specifický cíl 3.1 Zvýšit efektivitu
sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v oblasti zaměstnanosti
zejména u znevýhodněných skupin
•
Specifický cíl 3.2 Zvýšit efektivitu
sociálních inovací, a mezinárodní
spolupráce v oblasti začleňování osob
vyloučených nebo ohrožených sociálním
vyloučením a chudobou
•
Specifický cíl 3.3 Zvýšit efektivitu
sociálních inovací a mezinárodní
spolupráce v oblasti veřejné správy a
veřejných služeb

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa

•
Specifický cíl 4.1 Zvýšit efektivitu a
transparentnost veřejné správy











Prioritní osa 1.Zlepšování kvality vody a snižování
rizika povodní
•
Specifický cíl 1.1 Snížit množství
vypouštěného znečištění do povrchových i
podzemních vod ze zdrojů v kategorii do 2000 EO
a zajištění dodávky pitné vody v odpovídající
jakosti a množství a řešení zbývajících zdrojů
bodového znečištění v kategorii 2000 – 10 000 EO
•
Specifický cíl 1.2 Snížit vnos znečišťujících
látek z průmyslu a zemědělství do povrchových a
podzemních vod
•
Specifický cíl 1.3 Zlepšit hydromorfologický
stav útvarů povrchových vod
•
Specifický cíl 1.4 Zlepšit hydrologický režim
vodních toků stanovením ekologických, resp.
minimálních zůstatkových průtoků umožňujících
obnovu přirozených funkcí ekosystémů, efektivní
hospodaření s vodními zdroji
•
Specifický cíl 1.5 Zlepšit retenční potenciál
údolních niv a pramenných oblastí
•
Specifický cíl 1.6 Zajistit povodňovou
ochranu v intravilánu a ve volné krajině
•
Specifický cíl 1.7 Podpořit preventivní
protipovodňová opatření
Prioritní osa 2. Zlepšování kvality ovzduší v
lidských sídlech
•
Specifický cíl 2.1 Snížit celkovou expozici
obyvatelstva, ekosystémů a vegetace nadlimitními
koncentracemi znečišťujících látek
•
Specifický cíl 2.2 Zlepšit systém sledování,
hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší"















Prioritní osa 3. Odpady a materiálové toky,
ekologické zátěže a rizika
•
Specifický cíl 3.1 Zvýšit předcházení
vzniku odpadů
•
Specifický cíl 3.2 Zvýšit celkovou úroveň
materiálového využití odpadů, resp. úroveň
recyklace
•
Specifický cíl 3.3 Zvýšit energetické
využití odpadů jako zdroje surovin
•
Specifický cíl 3.4 Zvýšit úroveň nakládání
s nebezpečnými odpady
•
Specifický cíl 3.5 Odstranit nepovolené
skládky a rekultivovat staré skládky
•
Specifický cíl 3.6 Odstranit a
inventarizovat ekologické zátěže
•
Specifický cíl 3.7 Snížit environmentální
rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
Prioritní osa 4. Ochrana a péče o přírodu a
krajinu
•
Specifický cíl 4.1 Posílit biodiverzitu
•
Specifický cíl 4.2 Posílit přirozené funkce
krajiny
•
Specifický cíl 4.3 Zlepšit kvalitu prostředí
v sídlech
•
Specifický cíl 4.4 Snížit environmentální
rizika způsobená geofaktory
Prioritní osa 5. Energetické úspory
•
Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou
náročnost u budov a u veřejného osvětlení








Prioritní osa 1. Rozvoj podnikání založený
na podpoře výzkumu, vývoje a inovací
•
Specifický cíl 1.1 - Zvýšení inovační
výkonnosti podniků
•
Specifický cíl 1.2 - Zvýšení intenzity
průmyslového výzkumu a vývoje a využití
jeho výsledků Specifický cíl 1.3 - Zvýšení
intenzity spolupráce mezi podnikatelským
sektorem a veřejnými, vzdělávacími a
vědecko-výzkumnými institucemi
Prioritní osa 2. Podpora malého a
středního podnikání, služeb ve znalostní
ekonomice a internacionalizace
•
Specifický cíl 2.1 - Zvýšení počtu
nových podnikatelských subjektů a nových
podnikatelských záměrů, včetně zlepšení
dostupnosti kapitálové vybavenosti firem
•
Specifický cíl 2.2 - Zvýšení
internacionalizace firem a zajištění
poradenských služeb
•
Specifický cíl 2.3 - Zlepšení
podnikatelské infrastruktury
•
Specifický cíl 2.4 - Zkvalitnění
infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů v
podnikatelském sektoru s důrazem na
technické odborné vzdělávání









Prioritní osa 3. Udržitelné hospodaření s
energií, podpora OZE a rozvoj inovací v
energetice
•
Specifický cíl 3.1 Zvýšení podílu
výroby energie z OZE v rámci
energetického mixu ČR
•
Specifický cíl 3.2 Snižování
energetické náročnosti podnikatelského
sektoru a rozvíjení energetických služeb
•
Specifický cíl 3.3 Posílení
energetické bezpečnosti elektrizační
soustavy
•
Specifický cíl 3.4 Větší uplatnění
výzkumu a inovací v energetice a zvýšení
využívání druhotných surovin
•
Specifický cíl 3.5 Zvýšení využití a
zavádění kombinované výroby elektřiny a
tepla a modernizace CZT
Prioritní osa 4. Rozvoj vysokorychlostních
přístupových sítí k internetu a podpora
moderních informačních a komunikačních
technologií
•
Specifický cíl 4.1 Zvětšení pokrytí
vysokorychlostním přístupem k internetu
•
Specifický cíl 4.2 Zvýšení úrovně
nejmodernějších a pokročilých IKT a
poskytování sofistikovaných sdílených
služeb v podnikání
Kohezní politika ČR = 20,5 mld. EUR (ceny 2011)
(23,1 mld. EUR v běžných cenách)
Rozvoj venkova (SZP) = 7 mld. EUR
Evropský parlament 13. 3. 2013 návrh odmítl
 probíhá vyjednávání (konec ??)
•
•
Regionální intervenční rámec je koordinační
dokument zpracovaný pro území kraje (NUTS III)
zahrnující potřeby a z nich vycházející priority
regionálních partnerů z území kraje, které budou
financovány prostřednictvím fondů SSR (tj.
operačních programů).
Cílem je zajistit integrovaný přístup ke všem
relevantním intervencím z jednotlivých OP a
docílit toho, že na území kraje budou investice
do projektů v maximální míře provázané a
koordinované.

RIR budou zpracovány, koordinovány a
slaďovány na půdě regionálního partnerství –
komunikační platformy.
Regionální partnerství tvoří zástupci:

•
•
•
•
kraje
měst a obcí
MAS
dalších sociálních a ekonomických partnerů, příp. partnerů v
oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu
Partnerství bude vytvořeno dle principů efektivního partnerství dle
OECD a pravidel EK.
Koordinace
•
•
v území
Koordinaci v území bude zajišťovat Rada regionu
na bázi partnerství.
Tato Rada bude průběžně vyhodnocovat a
koordinovat a monitorovat aktivity RIR,
podporovat absorpční kapacitu v regionu,
komunikovat s řídícími orgány o plánovaných
výzvách, sledovat naplňování indikátorů, sledovat
naplňování územní dimenze a integrovaných
nástrojů.
IROP
OP ŽP
OP PIK
RIR - Regionální Intervenční Rámec
pro území Karlovarského kraje
KOORDINAČNÍ DOKUMENT
RADA REGIONU = REGIONÁLNÍ PARTNERSTVÍ





OP VVV
kraj
města
MAS
hospodářští a sociální partneři
….
OP Z
Regionální intervenční rámec bude realizován
nástroji:
1. ITI aglomerací (v Ústeckém kraji – města
Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem,
Děčín)
2. ITI krajů (krajské kompetence)
3. IPRM, IPRÚ – města od 25.000 obyvatel +
zázemí
4. CLLD – Místní akční skupiny
5. jednotlivé individuální projekty

RIR - Regionální Intervenční Rámec
priority:
1. Růst konkurenceschopnosti KK
2. Zkvalitňování veřejných služeb v regionu
3. Doprava a dopravní obslužnost
4. Sociálně soudržný kraj
5. Cestovní ruch a lázeňství
6. Životní prostředí
ITI kraje
(2-3 priority):
priority ITI:
-?????
-?????
-?????
IPRU – města
Karlovy Vary
Sokolov
-? 3S
-?SAP
3 S strategie
SAP
Projekty nezahrnuté
do integrovaných
nástrojů
Cheb
????
CLLD MAS
Malé lokální
projekty do 5 mil.
Děkuji za pozornost
Mgr. Jelena Kriegelsteinová
Vedoucí oddělení regionálního rozvoje
Odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Karlovarského kraje

similar documents