Eko-energie III.výzva

Report
Eko-energie – III.výzva
Operační program Podnikání a inovace
Eko-energie – III.výzva
Program 2007 - 2013
Operační Program Podnikání a Inovace (OPPI)
 15 programů
 celkem na OPPI 3
578 014 760 €
EKO-ENERGIE – 8 mld. Kč (cca 9%)
Cílem výzvy Eko-energie je stimulace aktivit podnikatelů v oblasti
snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních
energetických zdrojů.
Eko-energie – III. výzva
Cíle programu
 snížit energetickou náročnost
 využít potenciál energetických úspor a
druhotných zdrojů
 omezit závislost na dovozu energ. komodit
 snížit spotřebu fosilních paliv
 zvýšit využití OZE
Eko-energie
III. VÝZVA
 příjem registračních žádostí
1.3. 2010 do 30.6. 2010
 příjem plných žádostí
1.5. 2010 do 30.9. 2010
 podání ŽOPL
nejpozději do 30.6.
2013
Eko-energie – III. výzva
Podporované aktivity
1. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu
a spotřebě energie (úspory)

Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní
spotřebu.

Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.

Zlepšování tepelně technických vlastností budov.

Využití odpadní energie v průmyslových procesech.

Zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla.

Snižování energetické náročnosti výrobních a tech. procesů.
Eko-energie – III. výzva
Podporované aktivity
2. Využití obnovitelných a druhotných
energetických zdrojů:
 výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních
zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla
vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů
(skládkový plyn)
Eko-energie – III.výzva
Jaký problém mohu vyřešit?
chci vyrábět energii a teplo z OZE
chci ušetřit výdaje za energie
potřebuji zateplit objekt
potřebuji rekonstruovat tepelné hospodářství
Eko-energie – III.výzva
Typy opatření - OZE
 Výstavba nebo modernizace, rekonstrukce:
 MVE
 Bioplynové stanice
 Elektrárny na biomasu
 Tepelného čerpadla
 Solárních kolektorů (nikoliv fotovoltaika)
Eko-energie – III.výzva
Konkrétní příklady na úsporu ENERGIE
s podílem OZE
 zateplení stěn a střechy
 výměna oken, dveří a vrat
 neefektivní kotel na hnědé uhlí bude nahrazen
účinným tepelným čerpadlem
 modernizace systémů měření a regulace
 zateplení, výměna oken a dveří
 náhrada kotle na uhlí kotlem na biomasu
 zateplení, výměna oken a dveří
 solární kolektory na ohřev vody
Eko-energie – III.výzva
Příjemci dotace
 Malé a střední podniky
(s výjimkou podnikatelů ve vyloučených oborech zemědělství, hutnictví, rybolov, apod.)
 Velké podniky (nad 250 zaměstnanců)
aktuálně pro III. výzvu pouze pro první aktivitu
(úspory energie)
Eko-energie – III.výzva
Příjemci podpory
 Podnikat na území ČR
 Musí být poplatník daně z příjmu
 Nesmí být příspěvkovou organizací či
společností 100% vlastněnou veřejným
sektorem
 Nejpozději od roku zahájení projektu musí vést
účetnictví
 Začínající podnikatel (matka)
Eko-energie – III.výzva
Nepodporované sektory
 Zemědělství, rybolov a akvakultura
 Uhelný průmysl (výroba koksu)
 Výroba syntetických vláken
 Stavba a oprava lodí
 Ocelářský průmysl
Eko-energie – III.výzva
Podmínky přijatelnosti projektu
 Vlastnická práva k nemovitostem
 Pořizovaný majetek musí být ve vlastnictví
po dobu 3 let (5 let)
 Příjemce podpory je povinen po dobu 3 let
umožnit přístup zaměstnancům
 Velké podniky dokládají motivační účinek
poskytovatele k provádění kontroly
 Archivace dokumentů
Eko-energie – III.výzva
Způsobilé výdaje
 Projektová dokumentace, inženýrská činnost
 Rekonstrukce, modernizace staveb
 Úpravy pozemků
 Novostavby (u OZE!)
 Náklady na (u OZE!)
 nákup pozemků (max. 10 % z celkových ZV)
 nákup staveb (max. 10 % z celkových ZV)
 Stroje a zařízení včetně řídícího software
 Publicita projektu
Eko-energie – III.výzva
Nezpůsobilé výdaje




Energetický audit, studie proveditelnosti
Nákup použitých strojů
DPH (pokud je plátcem DPH)
Náklady uhrazené před datem přijatelnosti
projektu
 Splátky půjček a úvěrů
 Sankce a penále
 Leasing
Eko-energie – III. výzva
Výše podpory podle priorit
min. 0,5 mil. – max. 250 mil.
1.
Úspory energie
podle regionální mapy
2.
OZE - Malé vodní elektrárny
40%
3.
Teplo z OZE
40%
4.
Kombinovaná výroba elektřiny a
tepla z OZE a využití skládkového
plynu
30%
5.
Tepelná čerpadla
30%
6.
Výroba elektrické energie z
biomasy a skládkového plynu bez
využití odpadního tepla
30%
Eko-energie – III. Výzva
Dotace dle regionální mapy:
40/50/60
nevztahuje se na hl. město PRAHA
STATISTIKA
program EKO-ENERGIE
1000
???
900
771
počet žádostí
800
???
700
600
581
508
500
400
300
285
200
100
1,7 mld
4,5 mld
3 mld
I.výzva
II.výzva
III.výzva
0
RŽ
PŽ
DĚKUJI ZA POZORNOST
Ing. Petr Růžička
CzechInvest
Agentura pro podporu podnikání a investic
Tel.: 296 342 910
E-mail: [email protected]

similar documents