Příprava a řízení projektů

Report
26.10. 2012, Brno
Připravil: Ing. Romana Pikulová
Příprava a řízení projektů
„Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU
v oblasti rozvojové spolupráce a managementu
přírodních zdrojů v zemích třetího světa“
Příprava a řízení projektů
Identifikace projektového záměru
Příprava a řízení projektů
Matice logického rámce
• LFM (Logical Framework Matrix), Metoda
LR, ...
• nástroj v procesu plánování, realizace,
monitorování a hodnocení programu nebo
projektu
transformace žádosti do LFM
• celý projekt je jasně a stručně popsán na
„jediném“ listu papíru
• možnost posoudit, zda má projekt šanci na
realizaci
Příprava a řízení projektů
Význam LFM
Matice logického rámce pomáhá:
– vyjasnit účel projektu,
– identifikovat požadavky na informace,
– definovat klíčové prvky projektu,
– analyzovat stav před započetím plánování,
– usnadnit komunikaci mezi všemi
zainteresovanými stranami,
– určit způsob měření úspěšnosti projektu.
Příprava a řízení projektů
N á ze v p ro je ktu :
N á ze v d o ta čn íh o titu lu
N á ze v ža d a te le /P ře d kla d a te le :
C e lko vý ro zp o če t /
n á kla d y:
C e lko vé p řija te ln é
n á kla d y:
L o g ic k é k ro k y /
O b je k tivn ě
Z d ro je a p ro s tře d k y
P ře d p o k la d y a
h ie ra rc h ie c ílů /
o vě řite ln é
o vě ře n í u k a za te lů
rizik a p ro je k tu
in te rve n č n í lo g ik a
u k a za te le
c e lk o vý c íl/e
X
p ro je k tu
s p e c ific k ý c íl / ú č e l
p ro je k tu
o č e k á va n é
výs le d k y a výs tu p y
p ro je k tu
k líč o vé a k tivity /
č in n o s ti
vs tu p y / p ro s tře d k y
X
p ře d b ě žn é
p o d m ín k y a
p ře d p o k la d y
Příprava a řízení projektů
Sloupec intervencí
(strom cílů)
Objektivně ověřitelné
ukazatele
Zdroje informací
k ověření
Rizika / předpoklady (vnější)
Hlavní cíl(e)
Měřený čím
Zdroje pro ověření
Účel projektu
Měřený čím
Zdroje pro ověření
Předpokládající co…
Výstupy projektu
Měřený čím
Zdroje pro ověření
Předpokládající co…
Aktivity projektu
Prostředky/vstupy
Časový rámec aktivit
Za předpokladu, že …
X
Předběžné podmínky
Příprava a řízení projektů
Projektový záměr
- konkrétní představa o budoucím projektu,
- projektová fiše = cca 2 – 3 strany textu,
- základní informace o projektu
1) cíle projektu / vize projektu,
2) zdroje financování a realizátor,
3) způsob realizace,
4) časový harmonogram,
5) předpokládané výstupy projektu.
Příprava a řízení projektů
Projektová žádost
-
-
-
vyplňuje žadatel s cílem získání
peněžních prostředků,
musí být předložena v souladu s
podmínkami
programu
(prováděcí
dokument),
žádost se předkládá zprostředkujícímu
subjektu ve stanoveném termínu (dle
požadavků výzvy
Příprava a řízení projektů
Výzva k předkládání žádostí
- aktivita řídícího orgánu příslušného
programu
v termínu výzvy jsou přijímány žádosti o
dotace,
- obsahuje číslo výzvy, název programu,
prioritní osy, oblasti podpory, místo
předložení projektové žádosti, den, datum
a hodiny, do kdy musí být výzva
předložena
Příprava a řízení projektů
Výzva k předkládání žádostí
Typy výzev:
1) průběžná (časově neomezená)
2)kolová (časově omezená, většinou 3
měsíce)
Příprava a řízení projektů
Výzva k předkládání žádostí
Výzva průběžná
- termín, ve kterém se přijímají žádosti o
dotace,
- stanoven první den, od kterého se žádosti
přijímají,
- žádostí po celé programové období nebo
do vyhlášení konce příjmu žádostí,
- žádosti
jsou hodnoceny
průběžně,
žadatelé jsou informováni průběžně o
zbývající alokaci připadající na výzvu
Příprava a řízení projektů
Výzva k předkládání žádostí
Výzva kolová
- termín, ve kterém se přijímají žádosti o
dotace,
- časově omezené období (2 – 3 měsíce),
- žádosti se hodnotí najednou, po ukončení
výzvy.
Příprava a řízení projektů
Obsah projektové žádosti
1)
2)
Informace o žadateli (adresa, osoby žadatele – statutární
zástupce, zkušenosti žadatele)
Informace o projektu – prioritní osy, typ účetní jednotky, výběr
režimu podpory
Režim podpory
-
regionální investiční podpora – poskytnutí veřejné podpory,
cílem
je
napomáhat
hospodářskému
rozvoji
nejvíce
znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a
tvorby pracovních míst
1) projekty zakládající veřejnou podporu (výše
regionální investiční podpory 40 %, 50 %, 60 % ze ZV a dle
velikosti podniku)
2) projekty nezakládající veřejnou podporu (výše
regionální investiční podpory až 85 % ze ZV)
Příprava a řízení projektů
Veřejná podpora
• každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo ze
státních prostředků, která může narušit hospodářskou soutěž
tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby
a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy,
• tato podpora je neslučitelná se společným trhem a je
zakázaná,
• poskytování může být povoleno na základě blokové výjimky
-
-
Bloková výjimky
výjimka ze zákazu veřejné podpory, která může být
poskytnuta, aniž by podléhaly schválení EK
povinnost poskytovatele zaslat EK přehled o poskytování
veřejné podpory na základě blokové výjimky,
dány nařízením EK upravující veřejnou podporu pro malé a
střední podniky, pro zaměstnanost, podpora vzdělání … .
Příprava a řízení projektů
Regionální mapa intenzity veřejné podpory
NUTS II
Malý
podnik
Střední
podnik
Velký
podnik
Střední Morava, Jihovýchod, Severozápad, Střední
Čechy, Moravskoslezsko, Severovýchod
60%
50 %
40%
Jihozápad (1.1.2007 – 31.12.2010)
56 %
46 %
36 %
Jihozápad (1.1.2011 – 31.12.2013)
50 %
40 %
30 %
Příprava a řízení projektů
Projekt zakládající veřejnou podporu
-
rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení (hřiště, bazény,
wellness),
výstavba vleků,
nákup moderních technologických zařízení.
Projekt nezakládající veřejnou podporu
-
-
projekty, které by měly sloužit bez rozdílu všem osobám, není
naplněn znak zvýhodnění určitého podnikání,
budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy,
obnova veřejného prostranství obce, parkové úpravy, nákup a
výsadba veřejné zeleně,
cyklotrasy a cyklostezky.
Příprava a řízení projektů
Podpora v režimu De minimis
-
svou podstatou připomíná blokové výjimky, nejedná se o veřejnou
podporu, nemusí být oznamována EK,
taková podpora, která nesmí přesáhnou během tří let (u jednoho
příjemce) hodnotu 200 000 EUR,
podporu De minimis není možné kombinovat s jiným typem
veřejné podpory,
v programovém období 2004 – 2006 finanční strop 100 000 EUR
Příprava a řízení projektů
Obsah projektové žádosti
4) Dopady a místa realizace projektu
-
projekt musí mít vždy dopad do území vymezeného pro program,
zadává se dle úrovní NUTS (5 – úroveň obce, 4 – úroveň okresu,
3 – úroveň kraje, 2 – úroveň regionu),
místo realizace – úroveň NUTS 5 (obec, město)
5) Popis projektu – cíle projektu, aktivity, soulad s prioritní osou
Cíl projektu – nezaměňovat prostředek za cíl!
Příklad:
Cílem projektu není nákup investičního majetku, ale je
prostředkem, jak naplnit zaměření oblast intervence.
Cílem projektu je vybudování logistického kontaktního
místa, které bude sloužit pro aktivní činnost vysokoškolských
studentů, akademických a ostatních pracovníků vysokých škol.
Příprava a řízení projektů
Obsah projektové žádosti
6) Personální zajištění projektu – projektový tým (manažer projektu,
ekonom projektu, dotační expert, právní zajištění projektu,
investiční konzultant, technický manažer projektu)
7) Harmonogram projektu
-
datum zahájení / ukončení projektu
datum zahájení realizace projektu / datum ukončení realizace
Příprava a řízení projektů
GANTTŮV DIAGRAM:
-
-
-
jednoduchý nástroj projektového řízení,
zcela srozumitelný a komplexní,
umožňuje předpovídat výsledky vyplývající z časových,
nákladových, kvalitativních a kvantitativních omezení,
tvořen grafem s vodorovnými úsečkami, které zobrazují časové
souvislosti jednotlivých kroků projektu,
každý krok projektu je v diagramu znázorněn vodorovnou čárou,
jejíž délka a umístění odpovídá jeho plánovanému časovému
průběhu,
celkový diagram pak ukazuje všechny aktivity projektu v časové
posloupnosti a zároveň znázorňuje, které činnosti mohou probíhat
současně,
Speciální software (Ganttproject, Microsoft Project)
nevýhodou je, že nezobrazuje vzájemnou závislost činností a
nedá se použití u rozsáhlých projektů.
Příprava a řízení projektů
Příprava a řízení projektů
PŘÍKLAD NA GANTTŮV DIAGRAM
ZMĚNA FIREMNÍ STRATEGIE AUTOMOBILKY
Jste v pozici předsedy představenstva velké automobilky a jste
zodpovědný za změny firemní strategie, pokud dochází k poklesu
prodejů vašich výrobků na trhu vlivem zvýšené aktivity konkurence.
Vedení koncernu rovněž sleduje vaše obchodní úspěchy a tak mu
neušlo, že v poslední době dochází k trvalému snižování prodejů vašich
výrobků. Uložilo vám zpracovat novou koncepci firemní strategie
nejpozději do 19 týdnů při minimalizaci nákladů.
Ve spolupráci s externí agenturou pro výzkum trhu a s týmem manažerů
vlastní firmy jste připravili projekt přípravy nové strategie. Projekt
obsahuje dvanáct činností, které podle vaší zkušenosti na sebe musejí
navazovat tak, jak ukazuje následující tabulka:
Příprava a řízení projektů
Délka trvání Beprostředně Bezprostředně
Činnost
činnosti v předcházející následující
týdnech
činnost
činnost
Možné technické inovace vlastního výrobku
4
žádná
B
Možnosti výrobvy - vlastní firmy
3
A
C
Možnosti komplementace výr. subdodávkami
3
B
K
Analýza prodejů vlastních výrobků
3
žádná
E
Průzkum trhu I - analýza prodejů
3
D
F
Průzkum trhu II - potenciální zákazníci
5
E
G
Průzkum fin. možností potenciál. zákazníků
2
F
K
Analýza prodejů výrobků konkurence
4
žádná
I
Možností inovace výrobků konkurencí
3
H
J
Odhad výrobních možností konkurence
4
I
K
Stanovení ceny vlastních výrobků
3
C, G, J
L
Vymezení obchodní politiky pro nové výrobky
3
K
žádná
Označení
činnosti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Příprava a řízení projektů
Obsah projektové žádosti
8) Podpora „de minimis“ – 200 000 EUR
9) Hodnoty indikátorů
indikátory slouží pro monitorování průběhu a výsledku realizace
projektů, oblastí podpory, prioritních os a programů vzhledem ke
stanoveným cílům.
Seznam sledovaných indikátorů schvaluje monitorovací výbor a je
součástí prováděcího dokumentu.
Plnění monitorovacích indikátorů se vykazuje v monitorovacích
zprávách.
Nedodržení monitorovacích ukazatelů může vést k částečnému
nebo dokonce i úplnému odebrání poskytnuté dotace.
Dle typu projektu se vykazují příslušné indikátory,
Příklad: Projekt zaměřený na regeneraci náměstí
-
Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech
Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně
Příprava a řízení projektů
Obsah projektové žádosti
10) Horizontální priority
-
pro dosažení udržitelného a vyváženého rozvoje regionů
podpořených ze strukturálních fondů, jsou do realizace zahrnuty
dva hlavní horizontální cíle:
1) Udržitelný rozvoj - dosahování rovnováhy mezi ekonomickou, sociální
a environmentální oblastí, Evropský parlament definoval jako
„zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity
ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické
rozmanitosti pro současné a příští generace.“
V projektové žádosti se hodnotí dopad realizace projektu na udržitelný rozvoj
(pozitivní, neutrální, negativní) a následně se může vykazovat příslušným kritériem
(snížení emisí, rozšíření zelených ploch v sídlech apod.)
2) Rovné příležitosti - rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na
základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání,
světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální
orientace
Příprava a řízení projektů
Obsah projektové žádosti
11) Rozpočet projektu – struktura rozpočtu (způsobilé, nezpůsobilé
výdaje) (viz. přednáška)
12) Struktura financování – výše dotace (viz. přednáška)
13) Finanční plán – žádosti o platby dotace (viz. přednáška)
14) Publicita
15) Přílohy projektu
16) Čestná prohlášení
Příprava a řízení projektů
Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
• označovaná jako technicko-ekonomická studie
• obsahuje komplexní popis projektu
• u většiny OP součástí povinných příloh (ale
např. u OPŽP nahrazuje žádost studii
proveditelnosti)
• hlavní informační zdroj pro hodnocení projektu
Příprava a řízení projektů
Studie proveditelnosti (Feasibility Study)
• slouží k posouzení realizovatelnosti projektu
• z finančního hlediska – posouzení efektivnosti
projektu
• doporučená struktura SP – dle Patrik Sieber
Příprava a řízení projektů
Struktura studie proveditelnosti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Obsah
Úvodní informace
Stručné vyhodnocení projektu
Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
Management projektu a řízení lidských zdrojů
Technické a technologické řešení projektu
Dopad projektu na životní prostředí
Zajištění investičního majetku
Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
Finanční plán a analýza projektu
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
Harmonogram projektu
Závěrečné zhodnocení projektu
Přílohy
Příprava a řízení projektů
Struktura studie proveditelnosti
1)
-
Obsah
informace o počtu a struktuře kapitol
2)
-
Úvodní informace
účel, pro který je studie zpracována, k jakému datu, info o zadavateli, zpracovateli
SP + kontakty
3)
Stručné vyhodnocení projektu
- popis zásadních závěrů, které vyplývají ze zpracované studie proveditelnosti,
- ve stručné a shrnující podobě je zde uvedeno zhodnocení finanční efektivitu projektu,
jeho realizovatelnost
4) Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
- obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu a jeho etap,
- obsahuje název, smysl a zaměření projektu, jaké služby případně produkty budou
díky projektu poskytovány a jaký problém řeší, kdo je investorem (resp. vlastníkem či
provozovatelem) projektu, jaká je kapacita (velikost) projektu a jaká je jeho lokalizace
- jakými etapami projekt prochází a čím jsou specifické, jak řešeno variantní
zpracování v rámci studie a jaká jsou ostatní významná specifika projektu.
Příprava a řízení projektů
Struktura studie proveditelnosti
5)
-
Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
analýza trhu a odhad poptávky
marketingová strategie
marketingový mix
6) Management projektu a řízení lidských zdrojů
-
obsahem je plán a uspořádání problémů souvisejících s otázkou samotného
managementu projektu,
veškeré plánování, organizování, řízení a kontrolu všech procesů, organizačních
jednotek a veškerých lidských zdrojů.
7) Technické a technologické řešení projektu
-
technické a technologické aspekty projektu, jako je zvolená technologie, technické
parametry jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení,
vyplývající technická rizika
Příprava a řízení projektů
Struktura studie proveditelnosti
8)
-
Dopad projektu na životní prostředí
popis veškerých kladných i negativních vlivů, které plynou z realizace projektu v jeho
jednotlivých etapách.
9) Zajištění dlouhodobého majetku
-
vymezení struktury dlouhodobého majetku, určení výše investičních nákladů,
problematika servisních podmínek a případného znovupořízení, amortizační schéma.
10) Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
-
viz. přednáška
11) Finanční plán a analýza projektu
-
viz. přednáška
Příprava a řízení projektů
Struktura studie proveditelnosti
12)
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
-
viz. přednáška
13)
Řízení rizik (citlivostní analýza)
-
vymezení největších zdrojů rizika v projektu, uvedení jejich pravděpodobností a
event. opatření na jejich snížení, výsledky citlivostní analýzy.
14) Harmonogram projektu
-
Ganttův diagram (minulé cvičení)
15) Podrobné závěrečné hodnocení projektu
-
komplexní a propracovaný závěr, který zahrnuje výsledné posouzení projektu ze
všech uvažovaných hledisek a vyjádření k realizovatelnosti a finanční rentabilitě
projektu.
Příprava a řízení projektů
Cost – benefit analýza
• Cost-benefit analýza (CBA) neboli analýza nákladů a
přínosů je metodou, která vymezuje dopady
zamýšleného investičního projektu;
• Vykazuje, co komu výsledky projektu přináší a co komu
bere;
• Vymezuje skupinu všech účastníku, kterých se projekt
dotkne at přímo či nepřímo a ty nazývá Beneficienty;
• Costs jsou veškeré negativní dopady neboli záporné
efekty plynoucí z investice pro beneficienty.
• Benefits jsou veškeré pozitivní dopady neboli kladné
efekty plynoucí z projektu.
Příprava a řízení projektů
Cost – benefit analýza
V rámci analýzy jsou vyčísleny nejen
veškeré financní náklady a výnosy, ale
také všechny nepřímé důsledky. Na rozdíl
od finančních analýz, tak umožnuje
hodnotit také investice, které nejsou
ziskové a finančne výnosné, ale mají jiný
společenský užitek.
Příprava a řízení projektů
Cost – benefit analýza
Doporučený postup tvorby:
• 1. Definujte podstatu projektu,
• 2. Vymezte strukturu beneficientů,
• 3. Popište rozdíly mezi investiční a nulovou variantou,
• 4. Určete a kvantifikujte všechny relevantní náklady a přínosy ve
všech fázích projektu,
• 5. Vyčleňte „neocenitelné“ náklady a užitky a slovně je popište,
• 6. Převeďte „ocenitelné“ náklady a přínosy na hotovostní toky,
• 7. Stanovte diskontní sazbu,
• 8. Vypočtěte kriteriální ukazatele,
• 9. Posuďte projekt na základě vypočtených ukazatelů a
neocenitelných efektů,
• 10. Rozhodněte o přijatelnosti a financování investice.
Příprava a řízení projektů
Doklad o majetkoprávních vztazích k místu
realizace projektu
• Souvisí-li realizace projektu s konkrétními pozemky nebo
budovami, musí být pro zajištění udržitelnosti projektu
jednoznačně vyjasněny majetkoprávní vztahy spojené s
projektem;
• Pokud je žadatel vlastníkem předmětných nemovitostí,
většinou již dnes prokazovat vlastnické právo nemusí;
• Jinak doloží např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce,
smlouvu o smlouvě budoucí na odkup apod. v délce
trvání na dobu realizace projektu + udržitelnost [3 (OPPI),
5 (ROP), 10 (EEA granty), výjimečně i 20 let (EVVO v
rámci OPŽP)].
Příprava a řízení projektů
Prokázání právní formy žadatele
Množství dokumentů v rámci této přílohy se odvíjí od typu
žadatele. Může to být například:
•
•
•
•
základací nebo zřizovací listina,
výpis z registru ekonomických subjektů,
smlouva o založení svazku obcí,
zakladatelská smlouva
• Územně samosprávné celky a malí a střední podnikatelé
již dnes nic nedokládají.
Příprava a řízení projektů
Podrobný rozpočet projektu
• Žadatel je povinen předložit rozpočet v takové podrobnosti,
aby hodnotitelé byli schopni posoudit jeho přiměřenost včetně
přiměřenosti jednotlivých položek a podpoložek.
• Žadatel jednak rozpočet vyplní v žádosti o dotaci na
předepsaném formuláři a jednak přiloží tištěné podrobné
rozpočty pro jednotlivé položky a podpoložky projektu do
úrovně například jednotlivých kusů, pokud tak neučiní v rámci
jednotlivých položek a podpoložek rozpočtu žádosti.
• DPH je vždy součástí rozpočtu. Pokud žadatel má nárok na odpočet
DPH, tato částka je uváděna v položce nezpůsobilých výdajů, pokud
nárok na odpočet nemá, ceny uvedené v rozpočtu žádosti jsou
včetně DPH.
Příprava a řízení projektů
Projektová dokumentace
• Při předložení žádosti je vyžadována projektová
dokumentace v podrobnosti dokumentace pro stavební
povolení (příp. ohlášení pro stavby, které stavební
povolení nevyžadují) dle zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v
platném znění, bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1
k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;
• Pokud se výše uvedená dokumentace nezpracovává
doloží žadatel jednoduché výkresy (půdorysy atd.), ze
kterých jsou zřejmé aktivity projektu a lze z nich posoudit
adekvátnost způsobilých výdajů;
Příprava a řízení projektů
Územní rozhodnutí (souhlas)
• Pro projekty, u nichž je vyžadováno dle § 76–86
stavebního zákona územní rozhodnutí (příp. územní
souhlas dle § 96), dokládá žadatel toto územní rozhodnutí
(územní souhlas) na celý projekt s jednoznačným
vyznačením nabytí právní moci;
• Je-li územní a stavební řízení spojeno (dle § 78, odst.1
stavebního zákona), žadatel předloží při podání žádosti
sdělení stavebního úřadu o spojení územního a
stavebního řízení.
• Je-li územní rozhodnutí nahrazeno veřejnoprávní
smlouvou dle § 78, odst. 3–5 stavebního zákona, doloží
žadatel při předložení žádosti platnou veřejnoprávní
smlouvu.
strana 42
Stavební povolení (ohlášení)
• Pro projekty, u nichž je vyžadováno podle stavebního zákona
stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý
projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci
nejpozději před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.
• O stavební povolení musí být zažádáno již při předložení
žádosti. Tato skutečnost bude prokázána na základě
předložené žádosti o stavební povolení s razítkem
odpovědného stavebního úřadu.
• V případě staveb, u kterých postačí ohlášení stavby dle § 104
stavebního zákona, předloží žadatel souhlas stavebního úřadu
s provedením ohlášené stavby, případně doklad o ohlášení
stavby a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad
nezakázal provedení ohlášené stavby.
Příprava a řízení projektů
Finanční zdraví žadatele
• Žadatelé předkládají buď:
– Opisy daňových přiznání k dani z příjmů společně s povinnými
přílohami (např. rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za poslední 2 roky
hospodaření ověřené finanční úřadem, ne starší 60 dnů.
– u obcí tzv. Fin 2-12 M, tj. výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
územních samosprávních celků
– a nebo nepředkládají nic, pokud to poskytovatel dotace umožňujě
(např. ROP Jihovýchod ve své aplikace pro tvorbu CBA využívá
dostupných dat z databáze a stahuje si je do aplikace, tedy není
třeba finanční zdraví vyhotovovat a prokazovat, aplikace to
provede automaticky po zadání IČ.
• Finanční zdraví se hodnotí, tzn. ne každý žadatel může
být oprávněným, především pokud je jeho dluhová služba
nepřiměřená a ohrožuje jeho další existenci.
Příprava a řízení projektů
Další přílohy
• Prohlášení nemovitosti za nemovitou kulturní
památku
– Tento doklad předkládá žadatel pouze v případě, pokud se jeho
projekt týká objektu zapsaného v Ústředním seznamu kulturních
památek České republiky (dále jen „ÚSKP“). Doklad bude mít
charakter potvrzení o začlenění objektu v ÚSKP – potvrzují
referáty kultury příslušného krajského úřadu nebo úřadu obce s
rozšířenou působností.
• Fotodokumentace
– Slouží jako dokumentace výchozího stavu projektu, z tohoto
důvodu je třeba její detailnost (tzv. pohled ze všech světových
stran).
Příprava a řízení projektů
Další přílohy
• Znalecký posudek
– V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup
nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je
znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem
registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel
předložit při podání žádosti.
• Souhlas zřizovatele s projektem
– V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí
doložit souhlas svého zřizovatele s projektem
• Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán
rozvoje města)
– Města nad 20 000 obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu
vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném
území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM
Příprava a řízení projektů
Další přílohy
• Znalecký posudek
– V případě, že žadatel v projektové dokumentaci uvede nákup
nemovitostí (pozemků, budov), které přímo souvisí s projektem, je
znalecký posudek vyhotovený znalcem dle zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku a ne starší než 6 měsíců před datem
registrace projektu, povinnou součástí příloh, kterou musí žadatel
předložit při podání žádosti.
• Souhlas zřizovatele s projektem
– V případech, kdy je žadatelem příspěvková organizace, musí
doložit souhlas svého zřizovatele s projektem
• Doklad o zařazení projektu do IPRM (Integrovaný plán
rozvoje města)
– Města nad 20 000 obyv. vyhotovují tyto dokumenty a pokud je to u projektu
vyžadováno nebo bodově zvýhodněno a projekt se na vymezeném integrovaném
území vyskytuje, dostává od města Potvrzení souladu s IPRM
Příprava a řízení projektů
Finalizace projektové žádosti
Je důležité důkladně si ověřit:
• Datum, čas a místo odevzdání
• Formu odevzdání (osobně, elektronicky…)
• Počet kopií (v tištěné i el. podobě)
Příprava a řízení projektů
Finalizace projektové žádosti
Po dokončení sepisování žádosti:
• Žádost ještě naposledy přečtěte a
zkontrolujte
• Žádost v el. podobě zkontrolujte pomocí
funkce „Kontrola“
• Zkompletujte příslušné přílohy a jejich
kopie/ověřené kopie
• Očíslujte přílohy a vytvořte jejich seznam
Příprava a řízení projektů
Finalizace projektové žádosti
• Žádost finálně uložte, vygeneruje se pro ni
kontrolní kód – kód tištěné a el. verze se
VŽDY musí shodovat.
• Žádost vytiskněte a nechte podepsat
oprávněným zástupcem
Příprava a řízení projektů
Kontrola a finalizace v programu Benefit7
Příprava a řízení projektů
Finalizace projektové žádosti
Odevzdání:
• Nenechávejte na poslední chvíli!
• V zalepené obálce (krabici) dle pokynů
specifikovaných ve výzvě.
• Obálku správně označit (dle pokynů), často
se na ni lepí kopie úvodní strany žádosti
Příprava a řízení projektů
Finalizace projektové žádosti
Kontrola ze strany žadatele:
•
•
•
•
Ověřte si shodnost kódu el. a tištěné verze
Žádost je podepsaná
Přílohy jsou kompletní a očíslované
V případě nemovitostí jsou doložena
vlastnická práva, u staveb zákres do
katastrální mapy
• Vhodný je použití finalizačního „checklistu“
Příprava a řízení projektů
Hodnocení žádosti
Kontrola ze strany hodnotitele:
Formální nedostatky - nečíslované přílohy,
chybějící kopie přílohy
Závažné chyby - chybějící celá příloha,
špatně členěný rozpočet, nedodržení limitu
výdajů…
Příprava a řízení projektů
Hodnocení žádosti
• Hodnocení hodnotící komisí dle
bodové stupnice (je dobré se s ní
jako žadatel předem seznámit).
• Předložení Výboru Regionální rady,
ten projekty rozdělí:
– Projekty doporučené k financování
– Projekty zařazené mezi náhradní
– Projekty nedoporučené k financování
Příprava a řízení projektů
Hodnocení žádosti
• Hodnocení hodnotící komisí dle
bodové stupnice (je dobré se s ní
jako žadatel předem seznámit).
• Předložení Výboru Regionální rady,
ten projekty rozdělí:
– Projekty doporučené k financování
– Projekty zařazené mezi náhradní
– Projekty nedoporučené k financování
Příprava a řízení projektů
Zajištění investičního a oběžného majetku
• vymezení struktury majetku
• členění majetku
1) dlouhodobý majetek – hmotný, nehmotný, finanční
2) krátkodobý majetek – zásoby, pohledávky, krátkodobý
finanční majetek, peněžní prostředky.
• podrobné popsání majetku – investiční majetek,
materiálové a zbožové dodávky,
• Výstupem:
– finální seznam investic,
– datum pořízení investice a životnost investice ,
– rozdělení majetku na investiční a neivestiční majetek
Příprava a řízení projektů
Finanční plán a analýza projektu
1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu
- investiční výdaje (rozpočet projektu – rekapitulace)
v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, DPH
projektu
- pozor na %, event. max. částky jednotlivých kapitol
rozpočtu
Příprava a řízení projektů
1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu
- provozní náklady
- rozdělení nákladů na fixní a variabilní,
- náklady spojené s provozem projektu,
- př. elektrická energie, vodné a stočné, náklady na vytápění,
mzdové náklady, pojištění, náklady na údržbu a drobné opravy,
telefon, internet, spotřební materiál, suroviny, reklama, inzerce,
poplatky.
Příprava a řízení projektů
1) Kalkulace investiční a provozní fáze projektu
- provozní výnosy – musí navazovat na kap. 5 studie
proveditelnosti (odhad poptávky)
- př. tržby z ubytování, tržby z provozu vleku, tržby z pronájmu ….
Příprava a řízení projektů
Finanční plán a analýza projektu
2) Finanční plán
- 2 způsoby výpočtu - dle typu projektu:
1) nově vzniklý projekt
2) přírůstková metoda
Příprava a řízení projektů
Plán průběhu nákladů
Náklady
2009
2010
2011
2012
2013
Elektrická energ.
6 394
76 723
80 559
84 587
88 817
Vodné a stočné
15 971
191 653
191 653
191 653
191 653
Plyn a teplo
17 158
205 900
216 195
227 005
238 355
Celkem
39 523
474 276
488 407
503 245
518 825
Náklady
2009
2010
2011
2012
2013
Telefon a internet
1 500
18 000
18 000
18 000
18 000
Reklama a inzerce
5 833
70 000
70 000
70 000
70 000
Prádelna
38 750
464 998
474 298
483 784
493 459
Pojištění
7 000
80 000
80 000
80 000
80 000
Drobný materiál
3 167
38 000
38 000
38 000
38 000
Poplatky
8 373
100 480
100 480
100 480
100 480
Účetnictví
20 000
240 000
240 000
240 000
240 000
Celkové náklady
84 623
1 011 478 1 020 778
1 030 264
1 039 939
Příprava a řízení projektů
Plán průběhu výnosů
Tržby
2009
2010
2011
2012
2013
1 127 520
5 637 600
5 863 320
6 089 040
6 313 680
0
5 063 400
5 266 130
5 468 860
5 670 620
0
604 800
645 400
686 000
725 200
Fitcentrum
62 640
626 400
651 480
676 560
701 520
Restaurace
448 200
5 508 000
5 618 160
5 730 480
5 845 090
Ubytování-sezóna
Ubytování-mimo
sezónu
Konferenční
místnost
Celkové tržby
1 638 360 17 440 200 18 044 490 18 650 940 19 256 110
Příprava a řízení projektů
Plánované stavy majetku a zdroje krytí
-
popis zdrojů financování projektu
vlastní zdroje
cizí zdroje
dotace
Příprava a řízení projektů
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
Odvětví
Silnice, regionální letiště,
terminály, zastávky, fyzická
revitalizace území
Ostatní služby včetně cestovního
ruchu a veřejné dopravy
Prioritní
osa/Oblast
podpory/Podobla
st podpory
Referenční
horizont
(roky)
1.1.1, 1.1.2, 1.2,
1.3, 2.2.1, 2.3.1
25
1.2, 2, 3
15
Diskontní sazba
Dle metodického pokynu EK pro provádění analýz nákladů a přínosů budou
v období 2007-2013 používány následující výše diskontních sazeb pro
jednotlivé projekty:
• reálná finanční diskontní sazba ve výši 5 %;
• reálná společenská diskontní sazba ve výši 5,5 %;
Příprava a řízení projektů
Výpočet kriteriálních ukazatelů
•
•
•
•
Finanční čistá současná hodnota (FNPV)
Finanční vnitřní výnosové procento (FRR)
Index rentability (FNPV/I)
Diskontovaná doba návratnosti
Příprava a řízení projektů
Finanční čistá současná hodnota
Metoda čisté současné hodnoty (net present value, NPV) udává dnešní rovnovážnou
tržní cenu investice při daném očekávaném výnosu a pokud vychází kladná, vyjadřuje
přidanou hodnotu ke zdrojům financování, plynoucí z této investice do reálných aktiv.
Tímto jednoduchým pravidlem se usnadňuje řízení, investiční rozhodování a dochází k
oddělení vlastnictví od řízení. Při výpočtu čisté současné hodnoty vycházíme z
následujícího vzorce:
NPV = PVCF – IN, PVCF = NCFt / (1 + r)t
•
•
•
•
•
kde NPV….…………... čistá současná hodnota investice (projektu)
IN ………………... investiční náklady
PVCF……………. současná hodnota budoucího cash flow
n .....................…. doba životnosti investice (resp. délka daného horizontu)
t ………………….. časové období
Příprava a řízení projektů
Finanční vnitřní výnosové procento
Vnitřní výnosové procento (internal rate of return, IRR) nebo také jinak zvaná
výnosová míra diskontovaného hotovostního toku udává diskontní sazbu, při
níž se čistá současná hodnota investice rovná nule. Pravidlo IRR nám říká, že
máme využít každou investiční příležitost, která nabízí vyšší výnosovou míru
než jsou alternativní náklady kapitálu (to je v podstatě pravidlo NPV, jen
formulované z jiného pohledu). Jinak řečeno, vybízí pravidlo výnosové míry k
přijetí investice až „do bodu, v němž se mezní výnos z investice rovná
výnosové míře z ekvivalentních investic na kapitálovém trhu.“ K výpočtu IRR
se tudíž využívá vzorce pro čistou současnou hodnotu, kterou položíme rovnu
nule.
NPV= NCFt / (1 + r)t = 0
Příprava a řízení projektů
Index rentability
•
Metoda indexu výnosnosti tvrdí, že máme přijmout všechny projekty,
u nichž index výnosnosti je vyšší než 0. Toto pravidlo, když se
podíváme na konstrukci vzorce, říká v podstatě totéž jako pravidlo
NPV. Oproti NPV ale není schopna zaznamenat dodatečné nebo
uzavírací investice.
IV = NPV / IN
• IN je počáteční diskontovaný investiční výdaj (v tomto případě
investiční náklady). Pokud se, jak je obvyklé, rozhoduje mezi více
variantami investice, které mají kladnou NPV, je vhodné spočítat
index výnosnosti přírůstkové investice.
Příprava a řízení projektů
Diskontovaná doba návratnosti
Diskontovaná doba návratnosti (DDN) je zdynamizovaná metoda doby návratnosti (payback
period). Udává čas, ve které se očekávané diskontované čisté hotovostní toky vyrovnají
počáteční investici neboli kdy se suma kladných hotovostních toků vyrovná sumě záporných
toků. Tato metoda není explicitně vyjádřitelná vzorcem, proto je možné dobrat se k výsledku
jen pomocí postupného načítání čistých ročních hotovostních toků diskontovaných
alternativním nákladem kapitálu do doby, kdy takto kumulovaná suma se vyrovná investičním
nákladům. Pokud jsou investiční náklady jeden rok vyšší než kumulované diskontované čisté
cash flow a další rok je tomu již obráceně, došlo k vyrovnání těchto dvou veličin (NPV = 0) v
průběhu tohoto roku. Upřesnění, v kterém měsíci k tomu došlo, se provádí lineární interpolací.
Po úpravě trojčlenky můžeme získat následující vzorec využívající principu interpolace.
m 
 12  poslední
záporná
kladný hotovostní
kde
hodnota
KDCF
tok roku t  1
m ................ počet měsíců
KDCF ......... kumulované diskontované cash flow po roce t
Projekt, který má být efektivní, musí mít diskontovanou dobu návratnosti kratší, než je
předpokládaná doba životnosti investice nebo doba stanovená vedením společnosti či
v tomto případě délkou stanoveného horizontu, kdy vedení žadatele předpokládá
návratnost předkládaného projektu pro další aktivity a rozvoj.

similar documents