Specifika práce se žáky v inkluz.

Report
SPECIFIKA PRÁCE SE ŽÁKEM
S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ
Jiřina Jehličková
Projekt MIP CZ.1.07/1.2.00/14.0125
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
SPECIFIKA PODLE DRUHU NARUŠENÉ
KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
K diskusi
 Děti s koktavostí
 Děti s dysfázií
 Děti s dyslalií multiplex
 Děti s verbální dyspraxií
 Děti se specifickým logopedickým nálezem
 Děti s dysartrií
 Děti s mustismem

Symptomatické poruchy řeči
SPECIFIKA PODLE DRUHU NARUŠENÉ
KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI
Jak se promítají jednotlivé druhy NKS do
vyučovacích předmětů ?
 Jaká zohlednění,úpravy, podporu potřebují žáci v
jednotlivých vyučovacích předmětech?
 Jak nastavit Individuální vzdělávací plán ?
 Jak klasifikovat ?
 Jaké pomůcky využívat ?

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - BALBUTIES





Děti s koktavostí
nemívají výukové problémy v gramatickém zvládání
českého jazyka, matematiky a ostatních předmětů, protože
by neměly dostatečné jazykové vybavení, nadání pro
jednotlivé předměty, dostatečné mentální předpoklady, ale
protože samotný výkon řeči je velmi namáhavý, stresující a
značná část výuky je postavená na verbálním projevu.
Důsledky - Český jazyk, Cizí jazyk (v některých případech
naopak – zvládá lépe než češtinu), naukové předměty, i
výchovy.
Často jsou humanitně zaměření, ale díky řeči jsou
směřováni na technické obory.
Ale není výjimkou, že tyto děti mají při nástupu do
základní školy nesprávnou výslovnost, nevyzrálý
fonematický sluch, deficity v dílčích funkcích, které mohou
znamenat riziko pro vznik specifických poruch učení.
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - BALBUTIES
IVP u dětí s koktavostí
 redukovaný počet otázek, poskytovat dostatek
času na odpověď;
 redukovat vlivy, které mohou mít negativní efekt
na plynulost (časový tlak apod.);
 nepoužívat vyvolávání postupné, kdy si žák
odpočítává, kdy na něho přijde řada nebo
vyvolávat žáka pro rychlou odpověď (odpověď lze
nechat napsat na tabuli s ponecháním
dostatečného času);
 v případě potřeby zkoušet žáka mimo hodinu,
dávat přednost písemným zkouškám před
ústními;

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS DYSFÁZIE
Děti s dysfázií
 projevy dysfázie jsou velmi variabilní a
individuální
 Může být nápadné postižení zvukové, obsahové
stránky řeči, ale také bez těchto symptomů!
 Narušeny mohou být „hloubkové struktury řeči“
 Dysfázie zahrnuje celou řadu dalších symptomů,
od deficitů ve všech složkách jazyka, poruchám ve
sluchovém a zrakovém vnímání k poruchám
pozornosti, poruchám emocionality a dalším.
 Riziko tohoto řečového postižení bývá v tom, že
není na první pohled nápadné jako třeba zrakové
či tělesné postižení.

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE
Děti s dobře kompenzovanou dysfázií při nástupu
do ZŠ mohou být úspěšné v 1. třídě, ale během 2.
a zejména 3. třídy se deficity začnou projevovat
 Sekundárně specifické poruchy učení
 Obtíže velmi různorodé
 Nácvik čtení, psaní
 Matematika – proč?
 Prvouka
 Výchovy

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE
Obtíže dětí s dysfázií na 2. stupni - ve všech
předmětech
 Problém
 ČJ – těžká, málo srozumitelná gramatika, sloh
 Cizí jazyk – slovíčka, psaná podoba
 Naukové předměty – velké množství informací,
které musí znát nazpaměť, nejsou dávány do
kontextu
 Fyzika, chemie – definice, periodická soustava
prvků
 Výchovy – záleží na přístupu učitele

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE
IV P u dětí s dysfázií
 RVP pro ZV - umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu
pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávací obsah
Rozsah učiva
Podpůrná opatření:
 další pracovník logopedický
 doporučit či nedoporučit asistenta pedagoga
 hodinová dotace a pro určitý předmět a náplň práce
 snížení počtu žáků ve třídě
 úprava pracovní prostředí – hlučnost
 promýšlet organizaci výuky v dalších prostorách, kde
probíhá výuka (v tělocvičně, jídelna, šatna…)
 doporučení k průběžnému hodnocení a k finálnímu
hodnocení

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE
specifika diagnózy pro pedagogy včetně prognózy
 pomalejší osvojování si nové látky – více času na
osvojení a zažití nové látky
 výkyvy v práci a výkonech,
 neporozumění textu nebo verbálního vyjádření, slabá
výbavnost pojmů,
 vyjadřování v holých větách v písemném i mluvním
projevu, oslabená verbální paměť,
 nízký jazykový cit,
 neovládání gramatických pravidel, nedodržování
slovosledu,
 obdobné projevy jako u SPU,
 pracovní postupy členit po jednotlivých krocích
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE





Hudební výchova:
všechna zohlednění popsaná v předcházejících bodech
notový zápis pouze po předchozí domácí přípravě, případně nezadávat
tolerovat obtíže v dodržování a pochopení rytmu
tolerovat problémy se zapamatováním melodie a její reprodukci














Předměty s převahou výchovného charakteru:
především rozvíjet, s tolerancí hodnotit, dopřát pozitivní prožitek
orientovat se na oblasti, ve kterých je dítě úspěšné – kreativita, fantazie, snaha, originalita
pokyny rozdělit na menší části a každou z nich, bude-li to nutné, dítěti zvlášť zopakovat
pomoci dítěti uspořádat jeho věci
častý oční kontakt, požadovat opakování všech pokynů
volit činnosti adekvátní jeho schopnostem
odměňovat snahu ne jen dobré výsledky
ponechat dítěti více času a netrestat ho, když práci nedokončí
nedoporučuji dokončovat úkoly o přestávce nebo po vyučování ( dítě se snáze unaví )
oceňovat jeho snahu přede všemi
podporovat skupinovou práci, která mu pomůže se sociální interakcí
větší tolerance v hodinách Tv, Vv a pracovních činnostech (zejména při dyspraxii)
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE





















Matematika, Fyzika, Chemie:
tolerovat osobní pracovní tempo žáka ( nechat více času na desetiminutovky nebo je
nezadávat)
ponechat dostatek času na osvojování si nové látky
tolerovat zhoršenou grafickou úpravu , nepřesnosti a nižší kvalitu rýsování
tolerovat potíže při pochopení vztahu mezi čísly a konkrétním množstvím
kontrolovat pochopení zadání slovní úlohy ( příkladu )
pochopit problémy s formulací odpovědi
tolerovat delší čas pro osvojení si číselných řad sestupných, vzestupných
umožnit delší dobu k osvojení si matematických vzorců, jejich vštípení, výbavnost a
použití
upřednostnit individuální ústní zkoušení s oporou o názor
žák nebude opisovat zadání slovní úlohy do sešitu
častější kontrola sešitů
matematické operace provádět s oporou o vizuální podněty - zadávat předtištěné kontrolní
a čtvrtletní práce, hodnotit především obsahovou stránku řešených příkladů a slovních úloh
u samostatné práce hodnotit jen to, co stihl napsat
ponechat dostatek času na zpracování a kontrolu písemných prací
zadávat přiměřeně zkrácené domácí úkoly
používat linkované a čtverečkované sešity
hodnotit i správnost postupu – nejen výsledky příkladů
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE












Cizí jazyk:
prodloužení přípravného období ( naslouchání jazyku bez
nutnosti mluvit, písničky,
říkanky, rytmizace)
upřednostňovat praktické používání jazyka (např. slovní
spojení, běžné fráze …)
omezit hlasité čtení delších textů
při procvičování i ověřování znalostí používat testy s volbou
správné odpovědi
zaměřit se na ústní ovládnutí slovní zásoby před písemnou,
osvojení základních frází
věnovat individuální péči při nácviku odlišných skupin
hlásek
účast při společném nácviku s učitelem
zvýšená pozornost nácviku nové slovní zásoby
nepsat slovníček – práce se slovníkem
osvojování slovní zásoby pomocí kartičkového systému
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE















slovní zásobu zkoušet častěji v kratších úsecích , přiřazování
předepisování zkoušených jevů během procvičování
v písemném projevu tolerantně hodnotiti slova napsaná foneticky
správně
upřednostňovat učebnice a pracovní sešity s výkladem v češtině,
tištěným slovníčkem
včetně výslovnostní normy
průběžné opakování základního učiva z předchozích ročníků
tolerovat specifické chyby v písemném projevu
více času na kontrolu práce
vždy se přesvědčit, že žák porozuměl zadání
chválit za úspěšně provedený úkol , aktivitu , snahu
hodnotit konverzační rovinu
písemné práce - hodnotit jen pokud se podaří
rozložení učiva do více ročníků, redukce učiva
dopomoci zajištění osoby, která jazyk dostatečně ovládá
do hodnocení zahrnout i jiné znalosti než ryze jazykové – reálie
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE














Prvouka, Přírodověda, Přírodopis / Rodinná výchova /
Občanská výchova /
tolerovat horší úpravu v sešitech
preferovat ústní zkoušení před písemným
do sešitů psát krátké poznámky, popř.pouze podtrhávat text v
učebnici nebo lepit do sešitů
text předepsaný na stroji
respektovat pomalejší pracovní tempo
při samostatné práci poskytnout dostatek času na zpracování úkolu
přesvědčit se, že žák porozuměl kontrolním otázkám pod učebním
textem
dovolit použití diktafonu k nahrání výkladu
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE





Prvouka, Vlastivěda , Zeměpis :
všechna zohlednění popsaná v předcházejících bodech
orientace na mapě pouze po předchozí domácí
přípravě - použít stejný atlas, který měl žák
doma
u žáků se zkříženou lateralitou - nejsou vhodné slepé
mapy – nepoužívat





Prvouka, Vlastivěda , Dějepis:
všechna zohlednění popsaná v předcházejících bodech
letopočty - pouze po předchozí domácí přípravě
individuální práce s časovou osou
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE










Příklady doporučení v IVP
Chlapec – 1. tř.
Ve všech předmětech:
tolerovat pracovní tempo
tolerovat specifické obtíže vyplývající z diagnózy ovlivňující vyjadřování,
porozumění, motoriku apod.;
udržovat přirozený oční kontakt, nechat dostatečný prostor pro vyjádření,
nedávat najevo netrpělivost;
instrukce a zadání několikrát opakovat a vždy ověřovat porozumění, složitější
instrukce rozdělit do několika kroků;
vzhledem k deficitům v koncentraci pozornosti, latentnímu zpracování sdělit
úkol přímo dítěti a vysvětlit pracovní postup, dbát na důsledné plnění úkolu, je
nutná průběžná kontrola plnění, zpětná vazba s motivací;
nutná doba delší fixace, přihlížet k oslabení v ukládání a následném
vybavování verbálních informací;
u diagnózy dysfázie jsou výrazné výkyvy koncentrace pozornosti a rychlá
únavnost - při oscilaci koncentrace pozornosti nutná průběžná motivace dítěte,
pozor na přetížení dítěte - třetí, čtvrtou hodinu lze předpokládat větší
unavitelnost, je vhodné ponechat čas na relaxaci, nechat žáka projít, pověřit ho
předáním vzkazu atd., případně možnost zkoušení pouze do 2. vyučovací
hodiny.
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS – DYSFÁZIE







Čtení, psaní:
odlišovat specifické problémy od nespecifických;
opakování všech písmen abecedy na obrázkovém materiálu,
skládací abecedě, rozlišování detailů písmen, domýšlení
neúplných písmen, vyhledávání písmen – slov, předcházet
dvojímu čtení, určit počet slov ve větě, zapamatovat si krátkou
větu;
nácvik s bzučákem, rytmizace slov, grafický záznam slov,
změna významu slova při změně délky samohlásky, barevně
vyznačit interpunkci;
psaní - uvolňovat ruku, procvičovat grafomotoriku, využívat
rytmická cvičení, říkanky, písničky s nácvikem grafomotoriky;
diktáty – zvolit alternativní formu – doplňování slov, kartička,
zkrácená podoba;
využívat materiály, učební texty, pracovní sešity, CD
pro osvojování počátečního čtení (Základy čtení, Zábavná
cvičení pro rozvoj čtení, Tabulky ke čtení, CD-ROM –
Slabikář, Čítanka apod.;)
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE




Děvče, 7. tř
uplatňovat individuální přístup ve stanovení rozsahu učiva
v jednotlivých předmětech, při zachování základního,
povinného obsahu učiva. Omezení mechanického učení
faktů bez širších souvislostí (letopočty,jména, výčty,
definice aj.)
Využít jiných přístupů ve výuce, strukturovat učivo, např.
pomocí vytváření sítí, schémat, myšlenkových map, které
umožňují grafické strukturování učiva, zobrazení
souvislostí, lepší zapamatování nebo řešení problémů.
Využívat co nejvíce multisenzoriální přístup.
Tolerovat pomalejší pracovní tempo, ponechat více času na
zpracování a kontrolu. Zohledňovat výkyvy, kolísání ve
výkonnosti. Nechat dostatek času na porozumění textu,
případně pomoc s porozuměním u složitějších textů, text
podle možností upravit i graficky.V českém jazyce
v případě potřeby umožnit využití tabulek s gramatickými
jevy, gramatické přehledy, pravidel na kartách, zadávat
kratší texty, kratší práce.
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE



V matematice tolerovat osobní tempo, kontrolovat
pochopení zadání slovní úlohy, zadání příkladu,
matematické operace provádět s oporou o vizuální
podněty, tolerovat využití matematické tabulky se
vzorci, apod..
Také v předmětu Cizí jazyk přihlédnout k obtížím s
verbální pamětí a oslabenému jazykovému citu,
upřednostňovat praktické používání jazyka (např.
slovní spojení, běžné fráze…), při procvičování i
ověřování znalostí používat testy s volbou správné
odpovědi, průběžné opakování základního učiva
z předchozích ročníků, vždy se přesvědčit, zda
porozuměla zadání, využít dalších metod a prostředků
k nácviku slovní zásoby, frází – interaktivní
programy, kartičkový systém nácviku slovní zásoby
apod.
Využívat co nejvíce kladné motivace, povzbuzování,
pozitivní zpětné vazby
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE










Doporučení pro výuku - Chemie
tolerovat individuální pracovní tempo, ponechat více času na zpracování a
kontrolu
zohledňovat výkyvy, kolísání ve výkonnosti
nechat dostatek času na porozumění textu, případně pomoc s porozuměním u
složitějších textů, text podle možností upravit i graficky
Maximálně využívat názor a multisenzoriální přístup, propojování informací,
dávání informací do souvislostí,
osvojování učiva pomocí prožitkového a situačního učení;
využívat projektové vyučování, myšlenkové mapy, praktické práce apod.;
vytvořit základní přehledy učiva, zredukovat množství informací, které
si musí zapamatovat, ovládat zpaměti jen nezbytné, základní údaje, na kterých
staví při osvojování dalšího učiva;
umožnit využívat přehledy, encyklopedie, tabulky apod., je důležité, aby
žákyně věděla, kde příslušné informace najde, uměla se v přehledech,
tabulkách orientovat;
periodická tabulka prvků – prodloužit dobu k osvojení prvků, v počátku
umožnit používání tabulky, dle ŠVP, 8. Tř. – orientovat se v tabulce periodické
soustavy prvků, rozdělit po skupinách prvků, barevně odlišit jednotlivé skupiny
prvků, vysvětlit odvozování značek od latinských názvů prvků, využít
mnemotechnické pomůcky.
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE
Chlapec 4. tř.
 Závěr, dg.: Dyslalia multiplex, susp. dysfázie
 Nevyzrálý a nerozvinutý fonematický sluch,
neobratná oromotorika, dyskoordinace
v dýchání.
 Při dlouhodobé logopedické péči zůstává
nesprávná výslovnost řady hlásek, zejména
potíže s rozlišováním znělosti hlásek, řada hlásek
není vyvozena.
 Oslabení ve sluchově verbální paměti, jazykovém
citu, percepčních dovednostech se promítá do
školní úspěšnosti, má zdánlivý charakter poruch
učení.

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE
zohlednit řečovou vadu, a důsledky z ní
vyplývající, nejen v českém jazyce, ale i v dalších
předmětech, jelikož oslabení verbální stránky se
promítá do všech oblastí, které se opírají o řeč
mluvenou a psanou.
 využívat speciální texty a pomůcky určené pro
rozvoj řeči i specifických poruch učení.
 Vhodné texty, pomůcky jsou uvedeny v příloze,
společně se zdroji, kde lze tyto materiály
objednat, pokud je nemá k dispozici ZŠ. Některé
metodické materiály, texty lze zapůjčit z našeho
SPC. V příloze zasílám též některé metodické
materiály.

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS - DYSFÁZIE










V rámci logopedické péče doporučuji zaměřit se nejen na nápravu výslovnosti,
ale též na celkový rozvoj řeči, slovní zásoby, gramatických struktur a
jazykového citu, fonematický sluch, sluchovou a zrakovou percepci,
oromotoriku a dechová cvičení.
fonematický sluch:
rozdělování slov na slabiky – rytmizace, určování počtu slabik (přiřazování
kostiček, puntíků …podle počtu slabik), určování délky slabik, grafický
záznam, zvukově označit za pomocí bzučáku
vyhledávání hlásek ve slově – první hláska, poslední hláska, pozice hlásky ve
slově, vyhláskování celých slov
vyhledávání a rozlišování hlásek ve slovech – diferenciace zvukově podobných
hlásek (rozdíl ve znělosti, délce, měkká a tvrdá hláska) – např. pec x pes, buk
x puk, tiká x tyká
rýmování slov
jazykový cit:
hry se slovy – zdrobňování slov, vyhledávání synonym (např. „Utíká“ - „Jak to
ještě řekneš?), homonym (např. „Koruna“ - „Co to ještě znamená?“),
přechylování slov (malíř → malířka, učitel → učitelka…)
doplňování vět, přísloví, přirovnání
např. v publikaci Čtení s porozuměním, Základy čtení, materiály Jazyk a řeč
(MONTANEX)
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS
Ostatní NKS
 U dětí s přetrvávající nesprávnou, vadnou
výslovností, u dětí se specifickým logopedickým
nálezem lze předpokládat obtíže v Jazykové
výchově, zejména ve zvukové stránce jazyka
(rozlišování zvukové a grafické podoby slova,
členění slov na hlásky, odlišování dlouhých a
krátkých samohlásek, psaní i/y po tvrdých a
měkkých souhláskách i po obojetných
souhláskách, dě, tě, ně, bě, pě, vě).
 Často díky oslabenému jazykovému citu mají
obtíže v pravopise, tvoření slov, tvarosloví.
 Obtíže v jiných předmětech – pozornost,
motivace.

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS
Děti s mutismem
 Nebývají výukové problémy
 Nutná opatření – přístup v ZŠ
 Způsob výuky, ověřování znalostí
Děti s dysartrií
Záleží na hloubce postižení
Může být narušena pouze zvuková stránka řeči
SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS
Příklady opatření - ostatní NKS
 respektovat aktuální úroveň čtenářských dovedností,
 orientace v textu,
 nácvik čtení s porozuměním,
 zadávat kratší úseky čtení a zároveň i hodnotit porozumění textu,
 nenechávat číst žáka před třídou pokud dobře čtení nezvládá,
 nehodnotit čtení známkou,
 uvolňovací cviky,
 psaní do pomocných linek,
 psaní na větší formát,
 užití vzorů písmen pro psaní,
 psaní diakritických znamének současně s písmenem,
 využít tabulky, přehledy, pravidla,
 využít PC s korektorem pravopisu,
 sloh – preferovat obsah, s dopomocí učitele ústně,
 psát slohové práce na počítači,

SPECIFIKA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
NKS










opravy diktátů a pravopisu – pouze vybraná slova,
zdůvodňovat ústně
diktáty zadat předem na procvičení domů
všechny diktáty a složitější práce psát jako
doplňovačku – u žáků, kterým doplňovačka vyhovuje
poskytnout dostatek času na opravu a zdůvodnění
jevů
zadávat kratší práce
slova v krátkých pravopisných cvičeních diktovat ob
jedno slovo
domácí úkoly zadat v kratším rozsahu, je možné
vypisovat jednotlivá slova místo celých vět
ověřit znalost pravidel ústním zkoušením
nepsat časově omezené práce (pětiminutovky apod.)
dovolit těm, kterým to vyhovuje, psát tiskacím
písmem.
METODY A UČEBNÍ STRATEGIE
Učební styly a strategie žák používá
 Jaký převažující typ paměti


Multisenzoriální přístup !!!
MYŠLENKOVÉ MAPY
Myšlenková mapa je alternativní formou
záznamu údajů.
 Tato forma nevyužívá běžné lineární uspořádání
zápisků a poznámek, jak ho známe z žákovských
sešitů.
 Její podstatou je vizuální (grafické)
zachycení pojmů a vztahů mezi nimi.
 Pro žáky je myšlenková mapa přínosná tím, že
vizualizuje vztahy mezi pojmy.
 Myšlenková mapa může mít podobu
abstraktní i velmi konkrétní.

MYŠLENKOVÉ MAPY
Pokud má myšlenková mapa
podobu konkrétního obrázku, snadno si ji žáci
zapamatují a lépe si vybavují údaje, které
obsahuje.
 Abstraktní myšlenkové mapy jsou vlastně
diagramy vztahů mezi pojmy a mívají podobu
oválů nebo obdélníčků propojených čarami.

MYŠLENKOVÉ MAPY

Konkrétní obrázky (pracovní sešit Český jazyk s
Tobiášem) (Skladba, Věta jednoduchá I).
MYŠLENKOVÉ MAPY

Abstraktní myšlenková mapa
PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
Projektové vyučování je nejkomplexnější
vyučovací metodou.
 Projektová metoda totiž může absorbovat celou
řadu jednodušších vyučovacích metod.
 Projekt je potom jakýmsi rámcem, v jehož
mantinelech se odehrává výuka založená na
nejrůznějších metodách, většinou činnostních.
 Základem projektového vyučování je
koncentrace učiva.
 Žáci se zabývají jednou oblastí podrobně a
nahlížejí ji z různých stran.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ






Projektová metoda je alternativou k tradiční výuce
založené na střídání různých předmětů v časově
omezených c.
Téma projektu zůstává v přirozeném kontextu a
není vytrháváno ze souvislostí.
Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na
skutečných problémech.
Ideální projekt by měl vycházet z potřeb a zájmů
žáků.
Důležité je, aby se do projektu aktivně
zapojili všichni žáci.
Forma, rozsah i obsah jejich zapojení do
projektu by měly vycházet z možností
jednotlivých žáků, jejich potřeb, zájmů, talentu
MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY
Data, čísla, abstraktní pojmy a seznamy se dají
převést do různých asociací, podle kterých se
nám následně vybaví.
 Mnemotechnické pomůcky napomáhají využívat
lépe schopnosti našeho mozku.
 Kromě prověřených „berliček“ zřejmě nejlépe
účinkují ty, které si vytvoříme právě jen sami pro
sebe.

MNEMOTECHNICKÉ POMŮCKY
Příklady:
 Věta (příběh) pro zapamatování skupiny
slov:
 „Když byli Braniboři v Čechách, dala prodaná
nevěsta hubičku Daliborovi za Čertovou stěnou,
viděly to dvě vdovy, řekly to Libuši a bylo po
tajemství“
 Spojení věci s místem
 Jiné (prsty, pohyb…) – např. určování počtů
dní v měsíci

POMŮCKY
POMŮCKY
POMŮCKY
POMŮCKY
POMŮCKY


similar documents