Stáhnout

Report
Základní škola, Ostrava – Poruba, Porubská 831,
příspěvková organizace
Registrační číslo projektu – CZ.1.07/1.4 00/21.0657
Název projektu – BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ
Název materiálu:
REALISMUS
Autor: Mgr. Libuše Jurczeková
HRAZENO Z EU OP - VK
Anotace
Ročník
Očekávaný
výstup
Vzdělávací
oblast
Klíčová slova
Vytvořeno
Prezentace je určena k rozšíření učiva výtvarné výchovy
v 8. – 9. ročníku. Poskytuje přehled základních znaků
realismu, ukázky realistických obrazů, příklady autorů
tvořících v tomto stylu.
Osmý - Devátý
Materiál je v souladu s RVP ZV a ŠVP
Žáci interpretují vizuálně obrazná vyjádření minulosti,
vybírají a pojmenovávají co nejširší škálu prvků vizuálně
obrazného vyjádření, uplatňují osobitý přístup k realitě.
UMĚNÍ A KULTURA
Realismus, naturalismus, krajinářství, malířství, sochařství
Září 2011
ZNAKY
• realis latinsky znamená skutečný => snaha o pravdivé
zobrazení skutečnosti bez idealizace a příkras, zájem
o všední život
• mnohdy vyústil až v NATURALISMMUS (bez příkras
zobrazuje i nepěknou skutečnost)
• BARBIZONSKÁ ŠKOLA (vznik ve Francii – vesnice
Barbizon) – realistické krajinářství, obdiv k přírodě a
venkovu
• ve stavebnictví nové materiály (sklo, kov)
další ukázky děl
Chittussi: Na dráze Orleánské
PŘEDSTAVITELÉ
Gustave Courbet – roku 1853
Purkyně: Sova Sněžná
uspořádal v Paříži výstavu odmítnutých
obrazů, kterou nazval Le Realism,
dílo: Štěrkaři, Pohřeb v Ornans,
Dobrý den, pane Courberte
Honoré Daumier – grafik
Auguste Rodin – sochař, dílo:
Myslitel, Kovový věk, Měšťáci
z Calais
ČEŠTÍ AUTOŘI
Karel Purkyně - dílo: Zátiší
s koroptvemi, Kovář Jech, Sova
sněžná
Antonín Chittussi - krajiny
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chittussi_03.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Purkyne,_Karel_-_Sova_snezna.jpg
GENERACE NÁRODNÍHO DIVADLA
Mikoláš Aleš
•
•
malíř, kreslíř, ilustrátor
dílo: 14 lunet - cyklus Vlast ve foyer
ND, historické náměty – Setkání Jiřího
z Poděbrad s Matyášem Korvínem
Ilustrace ke
knize Špalíček
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M
ikol%C3%A1%C5%A1_Ale%C5%A1,_%C5%A
0pal%C3%AD%C4%8Dek_064.jpg
Setkání Jiřího z Poděbrad
s Matyášem Korvínem
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Setk%C3%
A1n%C3%AD_Ji%C5%99%C3%ADho_z_Pod%C4%9B
brad_s_Maty%C3%A1%C5%A1em_Korv%C3%ADne
m.jpg
František Ženíšek
•
•
dílo: strop ND , alegorické postavy
první opona ND Aleš a Ženíšek tvoří
spolu pod znakem okřídlené palety
Oldřich a Božena
http://commons.wiki
media.org/wiki/File:
%C5%BDen%C3%AD
%C5%A1ek.Old%C5%
99ich.a.Bo%C5%BEe
na.jpg
Původní opona
Národního divadla
před požárem
v roce 1881
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BDen
%C3%AD%C5%A1ek.opona.ND.jpg
Vojtěch Hynais
opona ND po požáru
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hynais,_curtain,_1833_.jpg
Václav Brožík
dílo: Zvolení Jiřího z Poděbrad za
českého krále (Staroměstská
radnice)
Jan Hus před koncilem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vaclav_Brozik_-_Hus.jpg
Luděk Marold
Bitva u Lipan
panoramatický obraz (největší
obraz v Česku)
Kočí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marold.jpg
ZDROJE:
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_%28o
becn%C4%9B_v_um%C4%9Bn%C3%AD%29
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_%28lit
eratura%29
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Realismus_%28v
%C3%BDtvarn%C3%A9_um%C4%9Bn%C3%AD
%29

similar documents