2.stupe* Z* Montessori Kladno

Report
Vítáme vás
2.stupeň ZŠ Montessori Kladno
"....Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní
prostředí, které zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené
individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro
vzdělávání.
Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle
jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí
jejich osobnosti.
Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění
konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a
pozitivně laděných hodnotících soudech.
Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní."
Proč Montessori ?
Státní Montessori škola v Potsdami
http://www.potsdam-montessori.de/seiten/mschule.htm
•
•
•
•
V této velké učební dílně hledají někteří „opravdové“ vyučování.
„Přesně toto, co právě vidíte, je vyučování!“
Návštěvníci se nevěřícně ptají: „A přesto tak dobré výkony?“
„Ne, ne přesto, právě proto tak dobré výkony.“
Program schůzky
• Projekty
• Budova
• Učitelé
• Vzdělávací program
• Způsoby práce, principy
• Spolupráce s rodiči
• Diskuse
Probíhající projekty
• ZŠ a MŠ Norská realizuje projekt ESF "Učením skládáme obraz
světa"
• EU "Peníze školám" MŠMT - od května 2012?
• iniciativa Montessori škol ČR
Budova
Cíl: optimálně samostatná budova společně pro 1. a 2. stupeň ZŠ Montessori
Současný stav:
• budova po soukromém gymnáziu Educanet (zadní trakt býv. 13.ZŠ)
• komplikace (vlastník objektu x zřizovatel školy) - jednání v běhu
• uvolnění dvou budov v majetku města v horizontu jednoho roku až dvou let
• jiná varianta ?
• v prvním roce fungování (šk. rok 2013/14) - možnost improvizace ...
Školní vzdělávací program
• Rozšíříme ŠVP pro 1. stupeň
• Konzultujeme s odborníky
• Výuka na 2. stupni splní veškeré
požadavky stanovené RVP ZV
Obecnou část ŠVP budeme prezentovat v září 2012
na členské schůzi OSMK.
Kmenový učitel
Učitelé specialisté
koordinuje vyučování
• je přítomen po celou dobu
vyučování
• dělá evokační prezentace ze
všech oborů
• je prostředníkem mezi dítětem a
učiteli specialisty, školou, rodiči
• je zodpovědný za hodnocení dětí
• částečný úvazek
• připravují s kmenovým učitelem
projekty
• zajišťují speciální prezentace ze
svého oboru
• řeší s dětmi komplikovanější
problémy ze svého oboru
• spolupracují s kmenovým
učitelem na přípravě hodnocení
Způsob práce
na 2. stupni ZŠ Montessori
Zachováme hlavní principy práce na 1. stupni:
• možnost volby
• kladný vztah dětí k celoživotnímu učení
• pracovat a chovat se podle domluvených pravidel
• příjemné sociální klima ve skupině
• učit se co největší samostatnosti
• pracovat se "svojí chybou"
• porozumět svým schopnostem
• kladný, "nehodnotící" vztah k lidem
Přesto se způsob práce a organizace výuky bude výrazně lišit
od prvního stupně
Vývojové potřeby dětí na druhém stupni ZŠ
Děti od 7. třídy
Děti v 6. třídě
• vývojově patří k 4. a 5. ročníku
• jsou hladové po informacích
• dokáží hodně vstřebat z vnějšího
světa; měly by mít hodně nabídek,
podnětů,
• schopnost učit se v globálních
souvislostech;
• zkoumají PROČ to funguje…
• nelze je spojovat se 7. a 8. třídou (jiné
potřeby)
• MM nazývá Erdkinder – „Děti země“
• „hrubá, divoká aktivní fáze“- puberta, adolescence
• návrat k vnímání světa přes smyslové prožitky
• potřeba fyzické práce, vidět její reálný smysl a
výsledky
• potřeba vytvářet společné dobro pro komunitu
• měly by začít pracovat manuálně
• hodně sportu a uměleckých činností
• doporučuje se bydlet mimo domov
9. třída
• příprava na zkoušky na SŠ
Způsob práce na 2. stupni
3 hlavní pilíře výuky:
odborná
práce ve škole
(individuální,
skupinová i
frontální)
praktické
činnosti mimo
školu
práce pro
komunitu
• cizí jazyk budeme do vyučování zapojovat nenásilnou formou
• budeme zapojovat odborníky, rodiče
• děti budou využívat více primární zdroje informací, méně pomůcky
• bude kladen důraz na plánování práce
Spolupráce s rodiči
Potřebujeme...
• umožnit dětem kontakt s reálným světem
• vytvářet komunitu školy a umožnit dětem, aby byly její součástí
• snížit náklady, zůstat finančně dostupnou školou
Ideálním řešením je spolupráce s vámi - rodiči
Konzultujeme s odborníky na školské právo
Pojedeme se inspirovat do Vídně a Postupimi
Uvažujeme o různých možnostech ...
... nejpodrobněji jsme zatím rozpracovali "rodičovské exkurze"
Rodičovské exkurze
1. MOTIVACE
prezentace profese rodiče a souvisejících témat
ve škole kmenovým učitelem (rodič může přijít)
2. PŘÍPRAVA
Před návštěvou budou děti pracovat na zadaných
tématech, pomůckách, materiálech.
3. EXKURZE
Skupina dětí navštíví s rodičem jeho práci.
4. ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ z návštěvy a
příprava prezentace pro ostatní
5. PREZENTACE před ostatními
2 návštěvy u rodičů v práci jsme odpilotovali
a zjistili jsme, že:
• Děti si propojí to, co se učí ve škole, s reálnými činnostmi - každá profese nabízí veliký
potenciál k učení
• Zjišťují osobnostní a charakterové předpoklady – jaký/á musím být abych danou práci
dělal/a dobře?
• I naprosto všední profese jsou pro děti zajímavé
• Často největší překážky jsou v naší hlavě (nebojte se svého šéfa)
• Je to smysluplný a realizovatelný projekt, těšíme se na jeho přípravu
Děkujeme vám za pozornost.
Teď nastává čas pro vaše otázky, náměty a připomínky.
?!>
Tuto prezentaci umístíme na stránky http://montessoriprojekt.cz/ do sekce OSMK
Učitelé

similar documents