Gmina Lubomierz

Report
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Gmina
Lubomierz
Gmina Lubomierz
59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1
tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167
www.lubomierz.pl  e-mail: [email protected]
Gmina Lubomierz to gmina miejsko-wiejska
położona malowniczo na Pogórzu Izerskim.
W skład gminy wchodzi miasto
1.
2.
3.
4.
5.
Lubomierz oraz 13 sołectw:
Chmieleń
Golejów
Janice
Maciejowiec
Milęcice
6. Oleszna Podgórska
7. Pasiecznik + Zalesie
8. Pławna Dolna
9. Pławna Górna
10. Pokrzywnik
11. Popielówek
12. Radoniów
13. Wojciechów
Obszar Gminy Lubomierz
zajmuje powierzchnię
D olna
13.030 ha
Nagórze
P ła wn a
Św Tekli
Zamek Legend
Śląskic h Chałupki
G órna
z czego przypada:
Wieszkowice
Przem ienienia pańs kiego
Na Lubomierz - 810 ha
Na Sołectwa- 12.220 ha
Drogocin
Oleszna Podgórska
Golejów
Św Feliksa i Adaukta
LUBOMIERZ
M ilę c i c e
Ra doniów
Podwyższenia
k rzyża Św.
Wojciechów
Św Bartłomieja
Apostoła.
R ad o mi ce
Św Jak uba
i św Anny
Popielówek
Pilic how ice
Św.Katarzyny
Aleksandryjs kiej
Św. Mikołaja
MB Bolesnej
Maciejowiec
Kawczy n
Chmieleń
Pokrzywnik
Janice
Pasiecznik
Wieża ko ścioła
ewangeli ckiego
Św. Mic hała
Archani oła
Ogółem liczba mieszkańców
w Gminie Lubomierz:
6 162 os.
519 548 496
418
529
232
209
89 143
*Liczba mieszkańców w Gminie Lubomierz na dzień 31.12.2009 r.
1990
491
80 130
267
21
Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Gminie
Lubomierz zarejestrowanych jest:
* 467
bezrobotnych*
w tym:
* 245 kobiet
* 222 mężczyzn
Z 467 bezrobotnych
na miasto Lubomierz
przypada 164 osoby
zaś na sołectwa 303 osoby.
Bezrobotni z prawem do zasiłku 93 osoby.
Wg stanu na dzień 1 lipca 2010 r. zarejestrowanych jest
301 podmiotów gospodarczych.
* stan na dzień 31.05.2010
W 2009 roku z pomocy MGOPS w Lubomierzu skorzystało
235 rodzin, co stanowi 9,82 % całej populacji
Gminy Lubomierz. *
606 - liczba osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną
235 rodzin w tym:
Lubomierz: 130 rodzin
Sołectwa:
105 rodzin
Kwota wypłaconych świadczeń
- zasiłek stały:
253 061,- zasiłek okresowy: 292 430,- zasiłek celowy:
60 000,-
Główne przyczyny przyznania
pomocy społecznej:
-ubóstwo
-bezrobocie
-niepełnosprawność
-alkoholizm
-potrzeba ochrony macierzyństwa
-długotrwała lub ciężka choroba
-bezradność w sprawach
opiekuńczo- wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego
* Sprawozdanie z działalności MGOPS w Lubomierzu w roku 2009 z dn. 05.05.2010
Drogi gminne:
* Drogi publiczne:
61,1 km
- Lubomierz: 24 km
- Sołectwa: 37,1 km
Drogi powiatowe:
39,3 km
Drogi wojewódzkie: 15,47 km
(droga nr 297- Pasiecznik- Wojciechów- Golejów)
Drogi krajowe:
12,8 km
(droga nr 30- Pasiecznik- Radoniów- Chmieleń)
* Oczyszczalnia ścieków w Lubomierzu
W 1994 roku została oddana do użytku oczyszczalnia
ścieków w Lubomierzu.
W 1995 roku odbyła się modernizacja stacji
uzdatniania wody.
Budowa oraz modernizacja była współfinansowana
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Do oczyszczalni dostarczane są nieczystości płynne z miasta
a także dowożone są z terenu gminy.
* Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
„IZERY”
Spółka powstała po podpisaniu umowy o przystąpieniu do
realizacji wspólnej inwestycji czterech gmin:
•Lubomierza,
•Gryfowa
Śląskiego,
•Starej Kamienicy,
•Wlenia
Nowoczesny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
w Lubomierzu sfinansowany został:
•ze środków Phare CBC Polska- Niemcy 2003,
•Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
•oraz z budżetu w/w gmin
Wartość inwestycji to ponad
15 mln zł.
ZUOK „IZERY” zatrudnia obecnie 27 osób.
SIEĆ KANALIZACYJNA:
Kanalizacja obejmuje:
- Większą część miasta Lubomierz
- Janice
Obecnie trwa budowa sieci
wodociągowo- kanalizacyjnej
przy ul. Ptasiej w Lubomierzu.
TELEFONIA STACJONARNA:
operator telekomunikacyjny TP SA
pokrył całą gminę w sieć stacjonarną
w postaci kabli podziemnych
SIEĆ WODOCIĄGOWA:
Wodociągi:
- Lubomierz
- Janice
- Radoniów
TELEFONIA KOMÓRKOWA:
Na terenie gminy znajdują się 3
wieże przekaźnikowe:
- na wieży kościoła w Lubomierzu
- w Janicach
- w Golejowie
ELEKTRYFIKACJA:
ok. 80 % sieci elektroenergetycznej
wymaga modernizacji
OŚWIETLENIE DROGOWE:
Kompleksowe:
- Lubomierz
-Chmieleń
-Pasiecznik
-Maciejowiec
-częściowo Golejów
Punktowe:
-Oleszna Podg.
-Pławna Dolna
- Wojciechów
-Popielówek
-częściowo Pławna Górna
Na terenie miasta Lubomierz znajdują się
tereny inwestycyjne, których właścicielem
jest Agencja Nieruchomości Rolnych.
Przeznaczenie w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego następujących terenów jest
na cele produkcji z usługami oraz produkcji
rolniczej.
Tereny te są zaopatrzone w niezbędne
media. Powierzchnia terenu w przypadku
terenu produkcji z usługami oraz terenu
produkcji rolniczej wynosi 19,5757 ha,
natomiast tereny użytków rolnych 60,3791
ha.
Są to tereny po byłym Kombinacie
Rolno- Przemysłowym
i przylegające do niego.
Tereny inwestycyjne
-zachodnia cześć miasta
25 listopada 2009 roku Rada Miejska Gminy Lubomierz
podjęła uchwałę w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lubomierzu.
Gminny Ośrodek Zdrowia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„LUBOMED”
Świadczenia zdrowotne udzielane przez likwidowany Ośrodek ,
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków
udzielania i jakości, będą nieprzerwanie realizowane przez
nowo utworzony przez Magdalenę Dąbrowską i Dariusza
Dąbrowskiego podmiot gospodarczy działający jako
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w miejscu
dotychczasowego ośrodka.*
* Fragment Uchwały nr LII/269/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dn. 25.11.2009r.
W Gminie Lubomierz działają 2 Punkty Lekarskie
podlegające pod NZOZ „LUBOMED”.
Obydwa punkty na przełomie 2009
i 2010 roku w trosce o najlepszą
jakość usług medycznych
świadczonych dla mieszkańców
gminy przeszły gruntowną
modernizację oraz zostały
wyposażone w wysokiej jakości
aparaty EKG.
Punkt Lekarski w Pasieczniku
Modernizacja Punktów Lekarskich
jest współfinansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w Ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
Punkt Lekarski w Pławnej
Obszar Gminy Lubomierz „wzbogaca” infrastrukturalnie
trwająca inwestycja w Popielówku.
Spółka „JollyMed” utworzyła Zakład Opiekuńczo
Leczniczy na terenie byłych koszar w Popielówku.
Obiekt w Popielówku będzie
specjalizował się w
rehabilitacji neurologicznej,
fizykoterapii, masażach
leczniczych, kinezyterapii
Spółka „JollyMed” powstała w 1999 roku
w Warszawie jako firma specjalizująca się
w usługach medycznych i
farmaceutycznych. Klinika „JollyMed”
w Warszawie specjalizuje się
w zabiegach w chirurgii plastycznej,
chirurgii ogólnej i laryngologii.
Sercem Gminy jest miasto Lubomierz,
w którym mieści się Urząd Gminy i Miasta .
W Urzędzie zatrudnionych jest 25 pracowników.
Jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i Miasta są:
1. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Pan Bogdan Łużny
Siedziba: Plac Wolności 1
2. Ośrodek Kultury i Sportu
Dyrektor: Pan Mirosław Laskowski
Siedziba: Plac Wolności 42
3. Gminna Biblioteka Publiczna
Dyrektor: Pani Danuta Adamowicz
Siedziba: Plac Wolności 42
4. Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Dyrektor: Pan Jerzy Hulacki
Siedziba: ul. Stogryna 1
7. Zespół Szkół w Lubomierzu
Dyrektor: Pani Joanna Paśko- Sikora
Siedziba: ul. Chopina 9
8.Przedszkole Miejskie
Dyrektor: Pani Barbara Bratek
Siedziba: ul. Stogryna
5. Szkoła Podstawowa w Lubomierzu
Dyrektor: Pan Marek Kozak
Siedziba: ul. Kościuszki
6. Szkoła Podstawowa w Pławnej
Dyrektor: Pani Teresa Śliwińska
Siedziba: Pławna
Godziny urzędowania UGiM:
pon. 800 – 1600
wt. – pt. 7 30 - 1530
W lipcu 2009 roku w siedzibie
Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
rozpoczął działalność
Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej
Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in.
sprawy związane z:
Zatrudnieniem i bezrobociem
Świadczeniami socjalnymi
Ubezpieczeniami społecznymi
Sprawami mieszkaniowymi
Kontaktami z urzędami i sądami
Sprawami konsumenckimi
Stosunkami międzyludzkimi
Prawem pracy
Prawem własności
§
Punkt powadzi Pani Justyna August
Urząd Gminy i Miasta Lubomierz pok. nr 8,
w pierwsze trzy wtorki i czwartki każdego miesiąca,
w godz. od 15:00 do 16:00
PIPiO jest miejscem,
gdzie każdy bez względu
na wiek, płeć,
narodowość,
wykształcenie czy status
majątkowy może
uzyskać bezpłatną
poradę lub informację
obywatelską.
Na terenie Gminy Lubomierz działają następujące
placówki oświatowe:
PRZEDSZKOLA:
w Lubomierzu:
w Pasieczniku:
w Pławnej:
w Wojciechowie:
100 uczniów
11 uczniów
13 uczniów
21 uczniów
145
SZKOŁY PODSTAWOWE:
w Lubomierzu:
w Pławnej:
253 uczniów
72 uczniów
325
uczniów*
ZESPÓŁ SZKÓŁ:
Gimnazjum:
Szkoły ponadgimnazjalne:
* Dane na 01.04.2010
200 uczniów
228 uczniów
898
428
W 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz
wystąpił do Rady Gminy
z propozycją powołania Straży Miejskiej.
3 kwietnia 2009 roku Burmistrz Gminy i Miasta
Lubomierz ogłosił nabór na wolne stanowisko
Komendanta Straży Miejskiej w Lubomierzu.
27 kwietnia 2009 roku na Komendanta Straży Miejskiej wybrany został
Pan Andrzej Bojko.
29 kwietnia 2009 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie utworzenia
Straży Miejskiej.
1. Z dniem 1 czerwca 2009 r. tworzy się Straż Miejską w Lubomierzu do
ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Lubomierz.
2. Straż Miejska w Lubomierzu stanowi wyodrębniony pion organizacyjny w
strukturze Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz podległy bezpośrednio burmistrzowi. *
Obecnie trwa nabór na Stanowisko Strażnika Miejskiego w Lubomierzu.
* fragment z uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dn. 29.04.2009 r.
Na terenie gminy działa
•7
•3
10 jednostek OSP w tym:
jednostek typu „S” samochodowych
jednostki typu „M”
Ponadto działają też 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
•przy OSP Lubomierz
•przy OSP Oleszna Podgórska
Średnio w każdej z drużyn działa 25 członków co w skali gminy
daje ok. 250 druhów OSP!
Posiadane auta strażackie:
•OSP
•OSP
•OSP
•OSP
•OSP
•OSP
LUBOMIERZ- Star 244, Renault 790, tarpan Honker
MILĘCICE- Megirus
PASIECZNIK- Steyer
GOLEJÓW- Żuk
WOJCIECHÓW- Żuk
OLESZNA PODGÓRSKA- Żuk
OSP JANICE
OSP POKRZYWNIK
OSP POPIELÓWEK
przyczepki pożarnicze
Jednostki OSP na terenie
gminy działają i rozwijają się
bardzo prężnie. Jest to
zasługa zarządu, aprobaty ze
strony władz gminnych oraz
przede wszystkim
zaangażowania lokalnej
młodzieży.
Jednostki chętnie uczestniczą
w corocznych zawodach
wykazując się ambicją
i zdrową rywalizacją. Są
pomocni przy organizowaniu
wszelkich imprez na terenie
gminy.
Niewątpliwie mocną stroną Gminy Lubomierz jest
położenie geograficzne pośród malowniczych wzgórz,
łąk i pól w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru.
Dzięki atrakcyjności naszego regionu w Gminie Lubomierz
od dawna priorytetem jest turystyka.
To właśnie walory przyrodnicze, krajobrazowe, filmowa
przeszłość Lubomierza, zabytkowe obiekty
oraz coraz to nowe tworzone atrakcje przyciągają turystów
do gminy a także tworzą możliwości dla rozwoju turystyki.
Gminę Lubomierz odwiedza coraz więcej
turystów, szczególnie w okresie letnim.
Są to zarówno grupy zorganizowane
jak i turyści indywidualni.
Lubomierz- miasto Samych Swoich
W Lubomierzu lokowano plenerowe
zdjęcia 9 filmów: „Krzyż Walecznych”,
„Sami Swoi”, „Nie ma mocnych”,
„Kochaj albo rzuć”, „Daleko na
zachodzie”, „Maratończyk”, „Kocham
kino”, „Zakład” i „Tajemnica twierdzy
szyfrów”.
Gmina Lubomierz oferuje bogatą ofertę bazy
noclegowej, dużym powodzeniem cieszą
się gospodarstwa agroturystyczne,
w których można odpoczywać z dala od
miejskiego zgiełku i szeroko rozwiniętej
cywilizacji oraz ciągłego biegu za czymś.
To właśnie stąd można podziwiać jedyne
w swoim rodzaju panoramy Karkonoszy, Gór
Izerskich oraz bliższych i dalszych, znanych
i bezimiennych szczytów Pogórza Izerskiego.
W oparciu o nakręcone tu filmy od 1997 roku w Lubomierzu
corocznie w połowie sierpnia organizowany jest
Ogólnopolski Festiwal
Filmów Komediowych.
Impreza ta przyciąga do Lubomierza tłumy turystów
oraz przede wszystkim fanów i koneserów filmów
komediowych.
Lubomierski festiwal to impreza wyjątkowa, mająca
swój urok na której zawsze panuje jedyna w swym
rodzaju niepowtarzalna atmosfera.
1.
2.
3.
4.
5.
•
•
•
•
Kościół p.w. NMP i św. Maternusa
Klasztor s.s Benedyktynek
Ratusz i kamienice
Kościoły parafialne w sołectwach
Zespół pałacowo- parkowy
Pałac klasycystyczny z I poł. XIX w.
Dwór renesansowy z lat 1627-32
Kaplica z XVII w.
Mauzoleum z końca XIX w. oraz rozległy
romantyczny park z I poł. XIX w.
6. Figury morowe z końca XVIII wieku
7. Figury kamienne:
• Fontanna św. Maternusa
• Figura św. Jana Nepomucena
• Kościół św. Anny
• Kościół św. Krzyża
Urzekającym symbolem dawnych związków wsi
z klasztorem s.s Benedyktynek
w Lubomierzu są występujące
tu w niespotykanej gdzie indziej rozmaitości
przydrożne krzyże, kapliczki domkowe
i figury świętych.
1. Muzeum Kargula i Pawlaka
2. Zamek Legend Śląskich
3. Ekspozycja „Dziedzictwo Kulturowe
Historyczne Ziemi Lubomierskiej”
4. Wystawa Habitu
5. Galeria Za Miedzą
6. „Zaułek Filmowy”
W zakresie rekreacji turyści oraz mieszkańcy gminy mogą korzystać z
kąpieliska miejskiego oraz nowoczesnego kompleksu boisk „Orlik”.
Niesłabnącą popularnością wśród atrakcji
turystycznych cieszy się
Muzeum Kargula i Pawlaka.
W 2009 roku sprzedano aż
16 700 biletów!!!
W siedzibie muzeum mieści się redakcja
lokalnego miesięcznika „Sami Swoi”.
W styczniu tego roku gazeta obchodziła swoje
18 urodziny.
Nakład wynosi 300 egzemplarzy, które
sprzedawane są w punktach handlowych na
terenie Gminy Lubomierz w cenie 2 zł.
I. SZLAKI PIESZE:
- szlak żółty: Las Gryfowski – Lubomierz – Wojciechów – Maciejowiec
– Pokrzywnik – Stanek (350m npm) długość szlaku: 7 km
- szlak niebieski: Rębiszowski Las – Chmieleń – Lubomierski Las – Lubomierz
– Kołodziej (454m npm) – Pławna Średnia długość szlaku: 11km
- szlak zielony: Dziki Wąwóz – Maciejowiec – Radomice (granica gminy) długość szlaku: 4km
- szlak św. Jakuba poprowadzony na terenie gminy Lubomierz przez: Stanek – Pokrzywnik –
Maciejowiec – Wojciechów – Lubomierz – Las Gryfowski – długość szlaku:19 km
II. SZLAKI ROWEROWE:
- szlak czerwony: Las Gryfowski – Oleszna Podgórska – Lubomierz – długość szlaku: 7 km
- szlak żółty: Oleszna Podgórska – Nagórze (granica gminy) – długość szlaku: 3km
- szlak zielony: Oleszna Podgórska – Lubomierz – Popielówek – Janice – długość szlaku: 14km
- szlak międzynarodowy ER-6: Pilchowice Zapora – Pokrzywnik – Barcinek (granica gminy) –
długość szlaku: 5km
Przez Gminę Lubomierz przebiegają także:
szlak papieski oraz Via Cervimontana
W ciągu ostatnich lat Gmina Lubomierz nawiązała
współpracę z 3 partnerami:
1. Miastem Wittichenau
(Niemcy)
2. Gminą Mszana Dolna
(woj. małopolskie)
3. Miastem Tanvald
(Czechy)
20 lipca 2008
roku
Burmistrzowie Lubomierza
i Wittichenau podpisali umowę
o partnerstwie i współpracy miast.
„ Przyjaźń jest kwiatem chwili i owocem czasu”
Dzień 5 lipca 2009 roku
zapisał się w kronikach
Gminy Lubomierz i Gminy Mszana Dolna
złotymi literami.
Tego dnia Wójt Gminy Mszana Dolna
- Tadeusz Patalita
i Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz
- Wiesław Ziółkowski
podpisali uroczyście porozumienie
o współpracy i partnerstwie obu gmin.
19 marca 2009 roku
Delegacja z Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz
gościła w Mieście Tanvald (Czechy).
W trakcie wizyty został podpisany list
intencyjny dotyczący współpracy między
miastami Lubomierz i Tanvald .
Współpraca zakłada wymianę lokalnych
doświadczeń w sferach:
kultury, sportu, edukacji, turystyce,
przedsiębiorczości, ochrony środowiska
i rozwoju demokracji lokalnej.
W partnerstwie z miastem Tanvald w 2009 roku został
zrealizowany pierwszy w Gminie Lubomierz projekt promocyjny
pn. „Poznaj nasz region- Lubomierz zaprasza!”
Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu
prezentacji:
Pani Danucie Adamiszyn
Pani Grażynie Daleckiej
Pani Marioli Laskowskiej
Panu Janowi Makowskiemu
Panu Bogdanowi Łużnemu
Panu Andrzejowi Bojko
Panu Leonowi Kostrakiewiczowi
Panu Mirosławowi Laskowskiemu
Dziękuję
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja
Dziękuję za uwagę
Beata Kułaga
Lubomierz, 12.07.2010r.
Gmina Lubomierz
59-623 Lubomierz  Plac Wolności 1
tel. (075) 78 33 166  fax (075) 78 33 167
www.lubomierz.pl  e-mail: [email protected]

similar documents