Zm*ny v právních p*edpisech

Report
Návod pro obnovu katastrálního
operátu a převod
Pavel Doubek
Praha 21. 10. 2014
Návod pro obnovu katastrálního
operátu a převod
 Obsah prezentace
 Úvod
 Změny při obnově přepracováním
 Změny při obnově mapováním
Úvod
 Změna (dodatek) návodu vyvolána
 Změnou katastrálního zákona
 Změnou katastrální vyhlášky
 Úprava odkazů na ustanovení těchto předpisů
 Aktuálně připravován návrh dodatku k
vnitroresortnímu připomínkovému řízení
Obnova přepracováním
 Změny v procesu obnovy přepracováním
minimální
 „slučování“ parcel vedených ve zjednodušené evidenci
Platná katastrální
mapa před obnovou
přepracováním
Parcely bez LV
Mapa po obnově
přepracováním
Platná katastrální
mapa před obnovou
přepracováním
Parcely bez LV
LV 1
LV 2
LV 3
LV 3
LV 2
LV 2
LV 2
LV 2
LV 3
Mapa po obnově
přepracováním se
sloučenými
parcelami bez LV
a obnovením
pouze vlastnických
hranic
LV 2
LV 3
LV 2
LV 3
Mapa po obnově
přepracováním se
sloučenými
parcelami bez LV,
s obnovením
pouze vlastnických
hranic a sloučením
parcel stejného
vlastníka v rámci
pozemku
Obnova přepracováním
 Lokální deformace
 Řešení pomocí revize katastru podle § 43 odst. 5 písm. b)
katastrální vyhlášky
 Na zjištěnou změnu se vyhotoví ZPMZ
 Souhlas s průběhem hranic pozemků vyjádří vlastníci
v příloze protokolu o výsledku revize
 Zohledněna povinnost předávat zeměměřické
činnosti v elektronické podobě
 ZPMZ
Obnova mapováním
 Zaměřeno na zjišťování průběhu hranic
 Snaha o maximální uvedení katastrální mapy do souladu
se skutečností
 Trvalé změně druhů pozemku nebo způsobu využití se
zapíšou podle vyšetřeného stavu
 Snaha o minimalizaci výjimek z tohoto pravidla
(chráněná území, lesy)
 Slučování parcel neevidovaných v souladu s
katastrálním zákonem
 § 2 zákona č. 256/2013
Obnova mapováním
 Stavby
 Zaměřovány pouze
nové obvody staveb (popřípadě změny obvodů již
evidovaných staveb),
 které nejsou hlavní stavbou na pozemku
 nebo se jedná o případy podle § 79 odst. 2 písm. n) a o)
stavebního zákona

Obnova mapováním
 Stavby
 Zrušena možnost zaměření staveb, které vlastník doloží
listinami v rámci zjišťování průběhu hranic
 Vlastník vyzván k doložení listin a geometrického plánu v
případě
 nových staveb (popřípadě změn obvodů již
evidovaných staveb), které jsou hlavní stavbou na
pozemku),
 které jsou hlavní stavbou na pozemku
Obnova operátu novým mapováním
1) Zjišťování průběhu hranic
339/9
339/10
339/9
2) Platná mapa po obnově operátu
339/9
339/10
339/9
Děkuji za pozornost

similar documents