Snímka 1

Report
Znalecké úkony
Úkonmi znaleckej činnosti sú najmä znalecký
posudok a jeho doplnok, odborné stanovisko alebo
potvrdenie a odborné vyjadrenie a vysvetlenie
Znalecký posudok - písomne
- ústne do zápisnice
 v konaní pred súdom alebo iným
orgánom verejnej moci
 formu znaleckého posudku určí súd alebo iný
orgán verejnej moci
Znalecký posudok
 strany musia byť očíslované
 musí byť zviazaný a zošitý šnúrkou
 voľné konce šnúrky sa prekryjú nálepkou, ktorá sa opatrí
odtlačkom úradnej počiatky
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
TITULNÚ STRANU
 identifikačné údaje znalca
 označenie „znalecký posudok“
 poradové číslo znaleckého posudku
 stručnú charakteristiku predmetu znaleckého skúmania
 počet strán z toho príloh
 počet odovzdaných vyhotovení
 písomný preklad prekladateľa – z ktorého do
ktorého jazyka sa preklad vykonal
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
ÚVOD
 obsahuje úlohy určené zadávateľom a právny
úkon, na ktorý sa znalecký posudok použije
 úloha znalca
 účel znaleckého posudku
 dátum vyžiadania znaleckého posudku
 dátum, ku ktorému je vypracovaný znalecký posudok
 podklady na vypracovanie znaleckého posudku
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
POSUDOK – znalec uvedie
 opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností,
na ktoré pri úkone znaleckej činnosti prihliadal :
 spisový materiál:
záznam dopravnej nehody
zápisnica o obhliadke miesta cestnej DN
 výpovede účastníkov DN
 fotodokumentácia z miesta DN
 plánik a skica stôp
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
POSUDOK
 opis predmetu znaleckého skúmania a skutočností,
na ktoré pri úkone znaleckej činnosti prihliadal :
 spisový materiál:
 lekárske správy a znalecké
posudky z iných odborov a odvetví
 vlastné zistenia znalca
 použitá literatúra
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
POSUDOK – znalec uvedie
 postup, na ktorého základe sa dopracoval k
odpovediam na otázky položené zadávateľom a k
splneniu ním uložených úloh
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
ZÁVER
 znalec odcituje otázky zadávateľa a uvedie na ne
stručné odpovede
 bezprostredne za záver sa uvedie dátum a miesto
vypracovania znaleckého posudku
 použije s odtlačok znaleckej pečate
 znalec podpíše znalecký posudok
Znalecký posudok
ZÁVER – fyzická osoba
V Leviciach dňa
Odtlačok pečate
Podpis znalca
Znalecký posudok
ZÁVER – právnická osoba
Znalecký posudok vypracovali, môžu potvrdiť jeho správnosť
a podať žiadané vysvetlenia v zmysle § 17 zákona č. 382/2004
Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a § 15 vyhlášky
MS SR č. 490/2004 Z.z.:
XXXXXXXXX – zodpovedný riešiteľ
V Ilave, dňa X.X.2009
osoba zodpovedná za výkon
znaleckej činnosti
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
PRÍLOHY
 potrebné na zabezpečenie preskúmateľnosti znaleckého
posudku
 môžu tvoriť :
 časť znaleckého posudku, ktorá je s ním zošitá
 samostatnú, so znaleckým posudkom nezošitú časť
 v takom prípade musia obsahovať údaje o znaleckom
posudku, ku ktorému sa viažu, musia byť zošité a
opatrené úradnou pečiatkou a podpisom znalca
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecká doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou
znaleckého posudku, obsahuje identifikačné údaje znalca,
označenie odboru a odvetvia, v ktorom je znalec oprávnený
podávať znalecké posudky, poradové číslo úkonu znaleckej
činnosti, pod ktorým je znalecký posudok zapísaný v denníku
a poradové číslo vyúčtovania znalečného
Znalecký posudok
Písomne vyhotovený znalecký posudok obsahuje :
ZNALECKÁ DOLOŽKA – fyzická osoba – vyhl.č.500/2005
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v
zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor
...... a odvetvie .........., evidenčné číslo znalca ............
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom .......
znaleckého denníka č. .......
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa
vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. .......
Podpis znalca
ZNALECKÁ DOLOŽKA – právnická osoba – vyhl.č.500/2005
Znalecký posudok bol vypracovaný znaleckou
organizáciou/znaleckým ústavom zapísaným v zozname
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor ...... a odvetvie
........, evidenčné číslo znaleckej organizácie/znaleckého
ústavu ..............
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom .......
znaleckého denníka č. ......
Znalecký úkon a vzniknuté náklady účtujeme podľa
vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ......
Podpis štatutárneho orgánu
Podpis osoby zodpovednej za
výkon znaleckej činnosti v
danom odbore“
PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA – vyhl.č.500/2005
Preklad som vypracoval ako prekladateľ zapísaný v zozname
znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo
spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore .................,
evidenčné číslo prekladateľa ..........
Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom .......
prekladateľského denníka č. ......
Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa
vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ......
Podpis prekladateľa
Znalecký posudok
Ústne podaný znalecký posudok obsahuje :
Pri znaleckom posudku podanom ústne do zápisnice
sa v zápisnici uvedú aj údaje, ktoré obsahuje znalecká
doložka
Znalecký posudok
Odlišnosti v osnove znaleckého posudku:
 v odvetví oceňovanie nehnuteľností a stavieb - príloha č.5
vyhl.č.490/2004 z.z.
 v odvetví oceňovanie a hodnotenie podnikov
Znalecký posudok
Doplnenie znaleckého úkonu:
 na požiadanie zadávateľa znalec potvrdí a doplní
písomný znalecký posudok alebo jeho obsah bližšie
vysvetlí
 ak boli dodatočne zistené nové skutočnosti majúce vplyv
na závery znalca, ktoré neboli zohľadnené v podanom
znaleckom posudku, a požiada o to zadávateľ alebo
Ministerstvo. Znalec vykonaná doplnenie znaleckého
úkonu bez zbytočného odkladu
Znalecký posudok
Doplnenie znaleckého úkonu:
 na odstránenie metodických alebo formálnych chýb v
podanom znaleckom úkone z vlastného podnetu alebo na
výzvu zadávateľa alebo ministerstva. V tomto prípade
vykonaná znalec doplnenie znaleckého úkonu bez
zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu
 doplnením znaleckého posudku nemožno meniť účel
znaleckého posudku, na ktorý bude použitý
PREKLAD
 k poslednej strane sa pripojí prekladateľská doložka
 doplnenie prekladateľského úkonu na odstránenie
metodických alebo formálnych chýb v podanom
prekladateľskom úkone z vlastného podnetu alebo na
výzvu zadávateľa alebo ministerstva znalec vykoná bez
zbytočného odkladu a bez nároku na odmenu
 pri vykonávaní ostatných úkonov znaleckej činnosti znalec
primerane použije ustanovenia o znaleckom posudku
KÓPIA ZNALECKÉHO ÚKONU
kópiu znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu
vyhotoví znalec alebo prekladateľ:
 na žiadosť jeho zadávateľa alebo inej oprávnenej osoby
 kópia posudku spĺňa kritériá znaleckého posudku
 opatrí sa pečaťou so štátnym znakom Slovenskej
republiky v časti záver, kde sa uvedie aj dátum
vyhotovenia kópie
 kópia posudku sa eviduje v denníku s priradením
poradového čísla znaleckého úkonu
 za vyhotovenie kópie patrí len náhrada nákladov
ZNALECKÝ DENNÍK
ministerstvo vydá bezplatne pri zápise do zoznamu
znalcovi, tlmočníkovi a prekladateľovi denník
 vedenie denníka – v listinnej podobe
- v elektronickej forme
 archivácia znaleckého denníka – len v listinnej podobe
 každému úkonu je priradené poradové číslo lomené
rokom, v ktorom bol úkon vykonaný. Poradové číslo sa
priraďuje v deň vykonania úkonu
ZNALECKÝ DENNÍK
 denník je kniha osobitnej evidencie, do ktorej sa zapisuje :
 poradové číslo úkonu v kalendárnom roku
 zadávateľ úkonu
 dátum vyžiadania úkonu
 dátum vykonania úkonu
 účel a predmet úkonu
 objekt úkonu
 účtované znalečné alebo tlmočné
 priznané znalečné alebo tlmočné
 dátum vyplatenia znalečného alebo tlmočného
ZNALECKÝ DENNÍK
ZNALECKÝ DENNÍK
 denník má formát A4, skladá sa z priebežne číslovaných a
pevne spojených listov, každá strana obsahuje záznam o
desiatich úkonoch a pokyny na jeho vypĺňanie
 listinný výstup denníka vedeného v elektronickej forme má
rovnaké náležitosti ako denník vedený v listinnej podobe
 každé doplnenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského
úkonu znalec alebo prekladateľ označí okrem poradového
čísla aj samostatným číslom doplnenia, ktoré uvedie v
denníku v stĺpci účel, a predmetom znaleckého úkonu
alebo prekladateľského úkonu

similar documents